pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Podmienky súťaže Vyhraj NetBook pre seba a svojho kamaráta

(v ďalšom len „súťaž“ )

Prevádzkovateľ súťaže:

Netfinancie, s.r.o.
so sídlom: Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok,
IČO: 36 653 322, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 41467/B

Termín konania hlavnej súťaže:

25.10.2010 – 28.11.2010.

Termín konania týždenných súťaží:

  • 25.10. – 31.10.2010
  • 1.11. – 7.11.2010
  • 8.11. – 14.11.2010
  • 15.11. – 21.11.2010
  • 22.11. – 28.11.2010

Definícia súťaže:

Táto súťaž je propagačná súťaž vyhlásená prevádzkovateľom súťaže pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže. Poskytovateľom výhry je prevádzkovateľ súťaže.

Účastníci súťaže:

Fyzické osoby (občania) s trvalým bydliskom na území SR, ktorí ku dňu 25.10.2009 dovŕšili vek 18. rokov. Určujúcim identifikačným znakom účastníka súťaže je emailová adresa, meno a priezvisko uvedené pri zodpovedaní otázok súťaže. Každý účastník súťaže môže použiť jen jednu emailovú adresu.

Pravidlá súťaže:

Účastník súťaže je zaradený do zlosovania o hlavnú cenu v súťaži 1 x NetBook, ak správne zodpovedal všetky súťažné otázky v aspoň jednej týždennej súťaži. Účastník je zaradený do zlosovania o hlavnú cenu toľkokrát, koľkokrát správne zodpovedal rôznu týždňovú súťaž, pričom platí, že do zlosovania každej týždňovej súťaže je zaradený len raz. Účastník súťaže je takisto zaradený do zlosovania o týždennú cenu v súťaži, ak správne zodpovedal súťažnú otázku v súťaži prebiehajúcej v príslušný týždeň. Do zlosovania každej týždennej súťaže je účastník zaradený len raz.

Každé losovanie výhercov sa uskutoční za prítomnosti komisie vytvorenej na tento účel spoločnosťou Netfinancie, s.r.o. Losovanie sa vykoná prostredníctvom náhodného výberu spomedzi účastníkov, ktorí splnili všetky podmienky účasti v súťaži; podľa spôsobu stanoveného týmito Pravidlami.

Podmienkou zaradenia do hlavnej aj týždenných súťaží je zároveň súhlas účastníka súťaže s týmito Podmienkami súťaže.

Výhra od kamaráta: Účastník môže zaslať link s osobným identifikačným kódom svojim kamarátom, známym či rodinným príslušníkom. Ak sa ktokoľvek z adresátov linku od účastníka súťaže preklikne na súťaž pomocou tohto linku a získa hlavnú cenu, získava účastník – odosielateľ linku – takisto rovnakú hlavnú cenu, t.j. 1 x NetBook.

Miesto súťaže:

internetové stránky a stránky sociálnych sietí prevádzkovateľa súťaže.

Výluky zo súťaže:

Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere a v pomere obdobnom pracovnému pomeru ku spoločnosti Netfinancie, s.r.o., a blízke osoby v tomto bode vymenovaných subjektov v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zo súťaže sú takisto vylúčené fyzické alebo právnické osoby, ktoré na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Netfinancie, s.r.o. vykonávajú pre túto obchodné zastúpenie alebo sprostredkovanie a tiež osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere (vrátane ich štatutárnych zástupcov) k takýmto fyzickým alebo právnickým osobám.

Zo súťaže budú vylúčené (resp. do nej nebudú zaradené) aj osoby, ktoré preukázateľne požiadali spoločnosť Netfinancie, s.r.o. o vylúčenie, resp. nezaradenie do súťaže. Prevádzkovateľ má takisto právo vylúčiť zo súťaže účastníkov súťaže, ktorí použili viacero emailových adries.

Výhrami v súťaži sú:

Hlavná cena: 1 x NetBook SONY VAIO M12M1E/L a Výhra pre kamaráta: 1 x NetBook SONY VAIO M12M1E/L

Týždenné ceny: 5 x digitálny fotoaparát značky CANON PowerShot A495

Zlosovanie prebehne:

Týždenné súťaže: nasledujúci deň po skončení týždňovej súťaže.

Hlavná súťaž: 1.12.2010

V rámci zlosovania budú náhodným výberom vyžrebovaní 5 výhercovia, ktorí získajú týždennú cenu (každý týždeň 1 výherca) a 1 výherca, ktorý získa hlavnú cenu. V prípade, že výherca hlavnej ceny sa preklikol do súťaže pomocou linku od svojho kamaráta (a tým použil osobný kód iného účastníka súťaže ako odporúčateľa), získava hlavnú cenu aj tento odporúčateľ a odosielateľ linku kamarátovi. Výhercovia budú kontaktovaní na nimi uvedený e-mail, najneskôr do 10 dní odo dňa záverečného losovania. Pokiaľ sa nepodarí skontaktovať s výhercom do 21 dní od žrebovania, výhra sa neudeľuje.

Cena bude odovzdaná len tomu účastníkovi súťaže, ktorý splní všetky podmienky a pravidlá súťaže v zmysle týchto pravidiel súťaže, nebude zo súťaže vylúčený a bude vyžrebovaný prevádzkovateľom súťaže. Výhercovia budú kontaktovaní a oboznámení o spôsobe, mieste a čase odovzdania výhry emailom. Okrem výhry nemá výherca nárok na náhradu ďalších nákladov.

Daň z príjmu:

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa prípadne môžu vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Prevádzkovateľ súťaže neberie na seba žiadnu zodpovednosť za uhradenie dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. V prípade, ak sa v priebehu alebo aj po skončení súťaže zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má spoločnosť Netfinancie, s.r.o. právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.

Ochrana osobných údajov:

Každý účastník udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas s tým, aby prevádzkovateľ súťaže v rámci oznámenia výhry v tejto súťaži zverejnil v tlači a na internetových stránkach prevádzkovateľa súťaže meno a priezvisko a bydlisko – obec výhercu v súťaži. Každý účastník v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov v platnom znení zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas k bezodplatnému spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa súťaže v súvislosti s touto propagačnou súťažou. Každý účastník svojou účasťou v súťaži zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súťaže na dobu neurčitú súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely súťaže a pre marketingové účely – zasielanie ponúk a informácií o produktoch a činnosti prevádzkovateľa súťaže. Súhlas s použitím osobných údajov pre marketingové účely je možné kedykoľvek po skončení súťaže zrušiť na sutaz@netfinancie.sk

Všeobecné ustanovenia:

Netfinancie, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže počas jej priebehu, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.

Tieto pravidlá propagačnej súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania prevádzkovateľom propagačnej súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia propagačnej súťaže.

Účastníci propagačnej súťaže svojou účasťou v tejto propagačnej súťaži vyjadrujú súhlas s týmito pravidlami propagačnej súťaže.

Účastníci propagačnej súťaže svojou účasťou v tejto propagačnej súťaži berú na vedomie, že na výhru nie je právny nárok.

V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa propagačnej súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel propagačnej súťaže.


V Pezinku, dňa 24.10. 2010


Mgr. Vladimír Cvik
konateľ Netfinancie, s.r.o.