pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Podmienky súťaže Vyhraj 1000 Eur!

(v ďalšom len „súťaž“ )

Prevádzkovateľ súťaže:

Netfinancie, s.r.o.
so sídlom: Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok,
IČO: 36 653 322, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 41467/B

Termín konania hlavnej súťaže:

01.12.2017 – 30.11.2018

Definícia súťaže:

Táto súťaž je propagačná súťaž vyhlásená prevádzkovateľom súťaže pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže. Poskytovateľom výhry je prevádzkovateľ súťaže.

Účastníci súťaže:

Fyzické osoby (občania) s trvalým bydliskom na území SR, ktorí ku dňu 01.12.2017 dovŕšili vek 18 rokov. Určujúcim identifikačným znakom účastníka súťaže je telefónne číslo uvedené na 2.kroku pri kalkulácii poistných produktov (PZP, poistenie domu a domácnosti) na internetových stránkach prevádzkovaných prevádzkovateľom súťaže.

Pravidlá súťaže:

Účastník súťaže je zaradený do zlosovania o hlavnú cenu v súťaži 1000 Eur , ak pri vyplňovaní údajov na 2.kroku v kalkulačke poistných produktov (PZP, poistenie domu a domácnosti) na internetových stránkach prevádzkovaných prevádzkovateľom súťaže vyplnil správne a korektne svoje telefónne číslo, ktorého je vlastníkom alebo užívateľom v čase vyplňovania údajov, a na ktorom bude zastihnuteľný v čase kontaktovania po vylosovaní výhry. Každé telefónne číslo bude vložené do zlosovania len raz.

Losovanie výhercov sa uskutoční za prítomnosti komisie vytvorenej na tento účel spoločnosťou Netfinancie, s.r.o.. Losovanie sa vykoná prostredníctvom náhodného výberu spomedzi účastníkov, ktorí splnili všetky podmienky účasti v súťaži, podľa spôsobu stanoveného týmito Pravidlami.

Miesto súťaže:

Internetové stránky a stránky sociálnych sietí prevádzkovateľa súťaže.

Výluky zo súťaže:

Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere a v pomere obdobnom pracovnému pomeru ku spoločnosti Netfinancie, s.r.o., a blízke osoby v tomto bode vymenovaných subjektov v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zo súťaže sú takisto vylúčené fyzické alebo právnické osoby, ktoré na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Netfinancie, s.r.o. vykonávajú pre túto obchodné zastúpenie alebo sprostredkovanie a tiež osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere (vrátane ich štatutárnych zástupcov) k takýmto fyzickým alebo právnickým osobám.

Zo súťaže budú vylúčené (resp. do nej nebudú zaradené) aj osoby, ktoré preukázateľne požiadali spoločnosť Netfinancie, s.r.o. o vylúčenie, resp. nezaradenie do súťaže.

Výhrou v súťaži je: 1000 Eur

Zlosovanie prebehne: 04.12.2018

Cena bude odovzdaná len tomu účastníkovi súťaže, ktorý splní všetky podmienky a pravidlá súťaže v zmysle týchto pravidiel súťaže, nebude zo súťaže vylúčený a bude vyžrebovaný prevádzkovateľom súťaže. Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe, mieste a čase odovzdania výhry na ním uvedenom telefónnom čísle. Okrem výhry nemá výherca nárok na náhradu ďalších nákladov. Výherca bude kontaktovaný na ním uvedené telefónne číslo celkovo 3x v troch po sebe idúcich pracovných dňoch. Pokiaľ výherca nebude zastihnutý, bude vylosovaný a trikrát kontaktovaný náhradný výherca. Pokiaľ ani tento nebude zastihnutý , bude vylosovaný a trikrát kontaktovaný druhý náhradný výherca. Ak ani tento nebude zastihnutý, výhra v súťaži bude anulovaná.

Daň z príjmu:

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa prípadne môžu vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Prevádzkovateľ súťaže neberie na seba žiadnu zodpovednosť za uhradenie dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou prípadu, že by sa s výhercom na tom dohodol.

Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou inej kompenzácie. V prípade, ak sa v priebehu alebo aj po skončení súťaže zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má spoločnosť Netfinancie, s.r.o. právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.

Ochrana osobných údajov:

Každý účastník udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas s tým, aby prevádzkovateľ súťaže v rámci oznámenia výhry v tejto súťaži zverejnil v tlači a na internetových stránkach prevádzkovateľa súťaže meno a priezvisko a bydlisko – obec výhercu v súťaži. Každý účastník v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas k bezodplatnému spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa súťaže v súvislosti s touto propagačnou súťažou. Každý účastník svojou účasťou v súťaži zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súťaže na dobu neurčitú súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely súťaže a pre marketingové účely – zasielanie ponúk a informácií o produktoch a činnosti prevádzkovateľa súťaže. Súhlas s použitím osobných údajov pre marketingové účely je možné kedykoľvek po skončení súťaže zrušiť na sutaz@netfinancie.sk.

Všeobecné ustanovenia:

Netfinancie, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže počas jej priebehu, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.

Tieto pravidlá propagačnej súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania prevádzkovateľom propagačnej súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia propagačnej súťaže.

Účastníci propagačnej súťaže svojou účasťou v tejto propagačnej súťaži vyjadrujú súhlas s týmito pravidlami propagačnej súťaže.

Účastníci propagačnej súťaže svojou účasťou v tejto propagačnej súťaži berú na vedomie, že na výhru nie je právny nárok.

V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa propagačnej súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel propagačnej súťaže.


V Pezinku, dňa 30.11.2017


Mgr. Vladimír Cvik
konateľ Netfinancie, s.r.o.