pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Podmienky súťaže Vyhrajte 10 x PZP!

ďalej len „súťaž“

Prevádzkovateľ súťaže

Netfinancie, s.r.o.
so sídlom: Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok,
IČO: 36 653 322, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 41467/B

ďalej len „prevádzkovateľ súťaže“

Termín a miesto konania súťaže

 • Súťaž sa koná v termínoch 17.10.2016 – 30.11.2016.
 • Súťaž je prevádzkovaná na internetových stránkach prevádzkovateľa súťaže.

Definícia súťaže

Súťaž Vyhrajte 10 x PZP! je propagačná súťaž vyhlásená prevádzkovateľom súťaže pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže. Poskytovateľom výhry je prevádzkovateľ súťaže.

Účastníci súťaže

 • Účastníkmi súťaže sú fyzické osoby staršie ako 18 rokov (t.j. ku dňu začiatku súťaže dovŕšili vek 18 rokov) plne spôsobilé na právne úkony.
 • Účastníkmi súťaže sú zároveň:
  • klienti evidovaní v databáze prevádzkovateľa, t.j. osoby, ktoré si niekedy uzatvorili poistenie prostredníctvom prevádzkovateľa súťaže, na základe čoho im bol na nimi zadanú e-mailovú adresu doručený e-mail s možnosťou zapojenia sa do súťaže, splnili súťažné podmienky a vyjadrili súhlas s podmienkami súťaže alebo
  • osoby, ktoré sa na internetovej stránke súťaže zapojili do súťaže, splnili súťažné podmienky a vyjadrili súhlas s podmienkami súťaže.
 • Určujúcimi znakmi účastníka súťaže sú meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa, ktoré účastník vyplní na internetovej stránke súťaže, a na základe ktorých bude zaradený do žrebovania.

Pravidlá súťaže

Účastník súťaže je zaradený do zlosovania o hlavnú cenu (resp. hlavné ceny) v súťaži, ak na internetovej stránke prevádzkovateľa súťaže, na ktorú sa dostane

 • na základe prekliku z e-mailu, ktorý dostanú klienti evidovaní v databáze prevádzkovateľa alebo
 • bežným spôsobom, t.j. z iných podstránok prevádzkovateľa, priamym vložením do prehliadača a pod.,

splní tieto súťažné podmienky:

 • zodpovie 5 súťažných otázok, pričom žiadne z textových polí pre odpovede nemôže zostať prázdne;
 • vyplní požadované kontaktné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu (každé telefónne číslo môže byť vložené do súťažného formulára a zaradené do zlosovania len raz);
 • vyjadrí svoj súhlas s podmienkami súťaže;
 • odošle súťažný formulár prostredníctvom tlačidla „Zapojiť sa do súťaže“.

Výhry v súťaži

 • Výhrou v súťaži je 10 x PZP (ďalej len „výhra“).
 • Každý z desiatich vylosovaných výhercov získa povinné zmluvné poistenie na svoje vozidlo na 1 rok (technický rok). Výherca nie je nijakým spôsobom viazaný a poistenie si môže uzatvoriť v ktorejkoľvek poisťovni. Prevádzkovateľ súťaže zabezpečí za výhercu platbu poistného za PZP na základe predloženého potvrdenia o uzatvorení včas a v súlade s príslušnými poistnými či inými podmienkami.
 • V prípade, že výherca nevlastní vozidlo, je možné výhru posunúť jemu blízkej alebo vybranej osobe, pričom je potrebné, aby túto skutočnosť ohlásil a potvrdil prevádzkovateľovi súťaže.
 • Maximálny limit pre výšku poistného za PZP na vozidlo prevádzkovateľ stanovuje na 200 €/rok.

Vyhodnotenie a výhercovia súťaže

 • Výhercovia súťaže budú určení na základe náhodného výberu – losovaním spomedzi všetkých účastníkov, ktorí sa v termíne a po splnení podmienok zapojili do súťaže.
 • Losovanie desiatich výhercov sa uskutoční za prítomnosti komisie vytvorenej na tento účel spoločnosťou Netfinancie, s.r.o..
 • Losovanie sa uskutoční 1.12.2016.
 • Cena bude odovzdaná len tomu účastníkovi súťaže, ktorý splní všetky podmienky a pravidlá súťaže v zmysle týchto pravidiel súťaže, nebude zo súťaže vylúčený a bude vyžrebovaný prevádzkovateľom súťaže.
 • Každý výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe, mieste a čase odovzdania výhry na ním uvedenom telefónnom čísle. Okrem výhry nemá výherca nárok na náhradu ďalších nákladov. Výherca bude kontaktovaný na ním uvedené telefónne číslo celkovo 3x v troch po sebe idúcich pracovných dňoch. Pokiaľ výherca nebude zastihnutý, bude vylosovaný a trikrát kontaktovaný náhradný výherca. Pokiaľ ani tento nebude zastihnutý, bude vylosovaný a trikrát kontaktovaný druhý náhradný výherca. Ak ani tento nebude zastihnutý, výhra v súťaži bude anulovaná. Uvedené platí pre každého z desiatich výhercov.

Výluky zo súťaže

 • Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere a v pomere obdobnom pracovnému pomeru ku spoločnosti Netfinancie, s.r.o., a blízke osoby v tomto bode vymenovaných subjektov v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
 • Zo súťaže sú takisto vylúčené fyzické alebo právnické osoby, ktoré na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Netfinancie, s.r.o. vykonávajú pre túto obchodné zastúpenie alebo sprostredkovanie a tiež osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere (vrátane ich štatutárnych zástupcov) k takýmto fyzickým alebo právnickým osobám.
 • Zo súťaže budú vylúčené (resp. do nej nebudú zaradené) aj osoby, ktoré preukázateľne požiadali spoločnosť Netfinancie, s.r.o. o vylúčenie, resp. nezaradenie do súťaže, alebo nejakým spôsobom porušili tieto podmienky súťaže.

Daň z príjmu

 • Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa prípadne môžu vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške.
 • Prevádzkovateľ súťaže neberie na seba žiadnu zodpovednosť za uhradenie dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou prípadu, že by sa s výhercom na tom dohodol.

Ochrana osobných údajov

 • Každý účastník v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas k bezodplatnému spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa súťaže v súvislosti s touto súťažou, a to na obdobie trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení.
 • Každý účastník udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas s tým, aby prevádzkovateľ súťaže v rámci oznámenia výhry v tejto súťaži zverejnil v tlači a na internetových stránkach prevádzkovateľa súťaže mená a priezviská jednotlivých výhercov.
 • Súhlas na spracovanie osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať na základe žiadosti adresovanej na sutaz@netfinancie.sk. Účastník však berie na vedomie, že v prípade odvolania súhlasu pred ukončením súťaže zaniká jeho účasť v súťaži.
 • Účastník súťaže má právo na informácie o tom, či a ako sú jeho osobné údaje spracované, z akého zdroja boli údaje získané a ďalšie práva vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov.
 • Účastník súťaže vyhlasuje, že údaje, ktoré uviedol, sú pravdivé a je si vedomý, že v prípade poskytnutia nepravdivých údajov (najmä telefónneho čísla) nebude možné jeho kontaktovanie, a teda ani odovzdanie výhry v prípade úspechu v súťaži.
 • V prípade, že sú účastníkom súťaže prevádzkovateľovi poskytnuté osobné údaje tretích strán, tieto účastník poskytol oprávnene so súhlasom týchto osôb.

Všeobecné ustanovenia

 • Netfinancie, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže počas jej priebehu, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.
 • Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania prevádzkovateľom súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia súťaže.
 • Výhercovia nemajú právny nárok na výhru, ani na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou inej kompenzácie.
 • V prípade, ak sa v priebehu alebo aj po skončení súťaže zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má spoločnosť Netfinancie, s.r.o. právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.
 • Účastníci súťaže svojou účasťou v tejto súťaži vyjadrujú súhlas s týmito podmienkami a pravidlami súťaže.
 • V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel súťaže.

V Pezinku, dňa 14.10.2016

Mgr. Vladimír Cvik
konateľ spoločnosti
Netfinancie, s.r.o.