pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Pripoistenie k PZP – doplnková ochrana vášho auta

Povinnosť mať uzatvorené PZP vyplýva zo zákona, a preto väčšina vodičov pozerá skôr na jeho cenu, ako rozsah poistného krytia. Ak chce vodič chrániť aj vlastné auto, má v zásade len dve možnosti: uzatvoriť si havarijné poistenie alebo doplnkové pripoistenie k PZP.

V čom sa líšia PZP, KASKO a doplnkové pripoistenia?

PZP je povinným poistením, ktorého rozsah určuje zákon. Poisťovne síce ponúkajú aj balíky s vyššími limitmi poistnej ochrany, no väčšia variabilnosť tam možná nie je. Toto poistenie má hradiť škody na zdraví a majetku tretích osôb, ktoré spôsobí vodič poisteného vozidla.

Havarijné poistenie sa uzatvára dobrovoľne a vodič si v rámci poistky môže navoliť kombináciu rizík, voči ktorým chce byť chránený. Škody, ktoré tak vzniknú na jeho vozidle – či už vlastným alebo cudzím zavinením – sú preplácané priamo jemu a slúžia na opravu poisteného či kúpu nového auta.

Pripoistenie k PZP predstavuje ochranu pred jedným konkrétnym rizikom a je možné si ho dojednať dobrovoľne. Viaceré poisťovne ponúkajú hneď niekoľko druhov pripoistení, zvyčajne k tým najčastejším rizikám, pričom je možné zvoliť si kombináciu viacerých pripoistení. Tieto doplnkové poistenia poskytujú nielen ochranu vozidlu poistníka, ale aj samotnému vodičovi či ostatným členom posádky.

Aké sú možnosti pripoistenia v rámci PZP?

K povinnému zmluvnému poisteniu si je možné uzatvoriť pripoistenie:

 • čelného skla
 • úrazu posádky
 • stretu so zverou
 • rozšírenej asistencie
 • živlu
 • výtlku

Pripoistenie k PZP v ponuke poisťovní

Každá poisťovňa poskytuje svojim klientom rôzne druhy pripoistení k PZP. U nás si viete k povinnému zmluvnému poisteniu aktuálne dojednať pripoistenia od týchto poisťovní:

POISŤOVŇA PRIPOISTENIE
Čelné sklo Úraz posádky Živel Stret so zverou Rozšírená asistencia Výtlk
Logo - AXA pojišťovna áno áno áno áno áno -
Logo - Generali Poisťovňa - áno áno - - áno
Logo - Groupama poisťovňa - áno - - - -
Logo - KOMUNÁLNA poisťovňa - áno áno - áno -
Logo - KOOPERATIVA poisťovňa - áno áno áno - -
Logo - Union poisťovňa áno áno áno áno - áno
Logo - Uniqa poisťovňa - áno - - áno -
Logo - Wustenrot poisťovňa áno áno - - - -

Pripoistenie čelného skla

Čelné sklo si možno pripoistiť pre prípad jeho poškodenia, zničenia alebo ukradnutia akoukoľvek náhodnou udalosťou, ku ktorej prišlo bez škody na ďalších častiach vozidla. Z pripoistenia čelného skla vám poisťovňa následne uhradí jeho opravu alebo výmenu. Poisťovne AXA a Union poskytujú v rámci pripoistenia čelného skla krytie pre všetky sklá vozidla, rovnako aj poisťovňa Wüstenrot, ktorá však má vo výlukách strešné okno.

POZOR! Poisťovňa AXA a Union vyžadujú po dojednaní pripoistenia čelného skla zhotoviť a elektronicky zaslať fotodokumentáciu poisťovaného vozidla.

Rozsah krytia pre pripoistenie čelného skla

AXA pojišťovna

 • maximálna výška poistnej sumy 400 € na jednu a všetky udalosti poistného obdobia
 • dojednáva sa so spoluúčasťou, spoluúčasť vo výške 33 € sa z poistného plnenia neodpočítava v prípade opravy/výmeny skla v zmluvnom servise

Union poisťovňa

 • maximálna výška poistnej sumy 550 € na jednu a všetky udalosti poistného obdobia
 • dojednáva sa so spoluúčasťou 10 %, opravy čelného skla do výšky 30 € sú hradené bez spoluúčasti

Wüstenrot poisťovňa

 • maximálna výška poistnej sumy 500 € na jednu a všetky udalosti poistného obdobia
 • dojednáva sa so spoluúčasťou 10 % z poistného plnenia 

Pripoistenie úrazu posádky

Úraz vodiča alebo všetkých prepravovaných osôb si možno pripoistiť pre prípad smrti alebo trvalého telesného poškodenia. Poisťovne Groupama, Union a Uniqa poskytujú v rámci pripoistenia úrazu krytie len vodičovi, zvyšné poisťovne kryjú všetky prepravované osoby vrátane vodiča. Pri produktoch PZP od poisťovní Groupama, Komunálna a Kooperativa je pripoistenie úrazu zdarma automaticky súčasťou základného poistenia.

Rozsah krytia pre pripoistenie úrazu posádky

AXA pojišťovna

 • maximálna výška poistnej sumy 12 000 € v prípade trvalých následkov úrazu a 6 000 € v prípade smrti následkom úrazu, a to pre každú poškodenú osobu
 • uzatvára sa bez spoluúčasti

Generali Poisťovňa

 • maximálna výška poistnej sumy 6 000 € v prípade trvalých následkov úrazu a 6 000 € v prípade smrti následkom úrazu, a to pre každú poškodenú osobu
 • uzatvára sa bez spoluúčasti

Groupama poisťovňa

 • maximálna výška poistnej sumy 2 000 € v prípade trvalých následkov úrazu (ak je poškodenie minimálne v rozsahu 76 %) a 2 000 € v prípade smrti následkom úrazu za jednu a zároveň všetky udalosti poistného obdobia

KOMUNÁLNA poisťovňa

 • maximálna výška poistnej sumy 3 320 € v prípade trvalých následkov úrazu a 3 320 € v prípade smrti následkom úrazu, a to pre každú poškodenú osobu (pre každé sedadlo) za jednu a zároveň všetky udalosti poistného obdobia
 • dojednáva sa bez spoluúčasti

KOOPERATIVA poisťovňa

 • maximálna výška poistnej sumy 3 320 € v prípade trvalých následkov úrazu a 3 320 € v prípade smrti následkom úrazu, a to pre každú poškodenú osobu (pre každé sedadlo) za jednu a zároveň všetky udalosti poistného obdobia
 • dojednáva sa bez spoluúčasti

Union poisťovňa

 • v prípade úrazu vodiča s trvalými následkami, ktoré sú v rozsahu minimálne 50 %, je limit plnenia 6 000 €
 • pre prípad smrti vodiča úrazom je finančné zabezpečenie pozostalých stanovené vo výške 3 000 €

UNIQA poisťovňa

 • pre úraz vodiča s trvalými následkami, ktoré sú v rozsahu minimálne 50 %, je limit plnenia 30 000 €
 • pri smrti vodiča úrazom je finančné zabezpečenie pozostalých vo výške 10 000 €

Wüstenrot poisťovňa

 • pre osobné a nákladné vozidlá do 3,5 tony je maximálna výška poistnej sumy v prípade trvalých následkov úrazu určená vo výške 35 000 € a v prípade smrti následkom úrazu vo výške 35 000 €
 • pre motocykle, trojkolky a štvorkolky je maximálna výška poistnej sumy určená vo výške 10 000 € v prípade trvalých následkov úrazu a 10 000 € v prípade smrti následkom úrazu
 • kryté sú tiež poistné udalosti, ku ktorým došlo následkom mikrospánku vodiča poisteného vozidla, a to max. do polovice poistnej sumy
 • uzatvára sa bez spoluúčasti  

Pripoistenie stretu so zverou

Pripoistenie kryje poškodenie alebo zničenie poisteného vozidla alebo jeho časti v dôsledku priameho stretu so zverou. AXA pojišťovna kryje aj prípady poškodenia zaparkovaného vozidla po priamom kontakte so zverou. Kým poisťovne KOOPERATIVA a Union podmieňujú uplatnenie škody nahlásením a zdokumentovaním zrážky políciou, AXA pojišťovna kontaktovanie polície odporúča, pričom si vyhradzuje právo poistné plnenie zamietnuť. 

POZOR! Poisťovňa AXA vyžaduje po dojednaní pripoistenia stretu so zverou zhotoviť a elektronicky zaslať fotodokumentáciu poisťovaného vozidla.

Rozsah krytia pre pripoistenie stretu so zverou

AXA pojišťovna

 • maximálna výška poistnej sumy 5 000 € na jednu a všetky udalosti poistného obdobia
 • spoluúčasť je 80 € z každej poistnej udalosti, v prípade opravy v zmluvnom servise sa znižuje o 40 €

KOOPERATIVA poisťovňa

 • maximálna výška poistnej sumy 5 000 € na jednu a všetky udalosti poistného obdobia
 • spoluúčasť je 10 %, min. 200 €

Union poisťovňa

 • maximálna výška poistnej sumy 5 000 € na jednu a všetky udalosti poistného obdobia
 • dojednáva sa so spoluúčasťou 10 %

Pripoistenie rozšírenej asistencie

Rozšírená asistencia slúži ako doplnkové poistenie. Od klasických asistenčných služieb, ktoré sú v rámci PZP zadarmo, sa líši najmä vyššími limitmi a väčším rozsahom poskytovaných služieb. Pripoistenie rozšírenej asistencie sa hodí predovšetkým vodičom z povolania, ale aj tým šoférom, ktorí vlastné vozidlo využívajú denne, príp. často jazdia do zahraničia.

Rozsah krytia pri rozšírenej asistencii

AXA pojišťovna

 • súčasťou je napríklad náhradné vozidlo v prípade poruchy či nehody, odtiahnutie vozidla na opravu v prípade poruchy, či jeho vrátenie do vlasti v prípade nemožnosti opravy, a to bez limitu

KOMUNÁLNA poisťovňa

 • súčasťou je aj odtiahnutie vozidla na opravu v prípade poruchy (252 € pre SR, 288 € pre štáty uvedené v zelenej karte) či organizácia jeho vrátenia do vlasti v prípade nemožnosti opravy, a to pre všetky štáty uvedené v zelenej karte 

UNIQA poisťovňa

 • súčasťou je napríklad zabezpečenie náhradného vozidla pri nehode, vybavenie formalít a zošrotovanie vozidla pri totálnej škode v zahraničí, pri krádeži auta zabezpečenie letenky alebo náhradné vozidlo na návrat domov

Pripoistenie živlu

Doplnkové poistenie živlu chráni vozidlo pred poškodením alebo zničením v dôsledku požiaru, výbuchu, blesku, krupobitia, víchrice, pádu stromov, stožiarov, skál, zemín či iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného vozidla. Pripoistenie živlu rovnako kryje aj škody spôsobené zosuvom pôdy alebo lavíny, povodňou, záplavou alebo vodou z vodovodných zariadení, nárazom či zrútením lietadla a jeho častí, zemetrasením, tiažou snehu či námrazou. Konkrétne limity a prípadné výluky sa môžu v závislosti od poisťovne líšiť. 

POZOR! Poisťovňa AXA vyžaduje po dojednaní pripoistenia živlu zhotoviť a elektronicky zaslať fotodokumentáciu poisťovaného vozidla.

Rozsah krytia pre pripoistenie živlu

AXA pojišťovna

 • maximálna výška poistnej sumy 5 000 € na jednu a všetky udalosti poistného obdobia
 • spoluúčasť je 80 € z každej poistnej udalosti, v prípade opravy v zmluvnom servise sa znižuje o 40 €

Generali Poisťovňa

 • maximálna výška poistnej sumy 1 500 € na jednu a všetky udalosti poistného obdobia
 • spoluúčasť je 5 % z poistného plnenia, min. 100 €

KOMUNÁLNA poisťovňa

 • maximálna výška poistnej sumy 500 € na jednu a všetky udalosti poistného obdobia
 • spoluúčasť je 10 % z plnenia 

KOOPERATIVA poisťovňa

 • maximálna výška poistnej sumy 5 000 € na jednu a všetky udalosti poistného obdobia
 • spoluúčasť je 10 % z plnenia 

Union poisťovňa

 • maximálna výška poistnej sumy 2 500 € na jednu a všetky udalosti poistného obdobia
 • dojednáva sa so spoluúčasťou 10 %

Pripoistenie výtlku

Tento druh pripoistenia má chrániť disky, pneumatiky kolies a v prípade poisťovne Union aj puklice pre prípad poškodenia alebo zničenia následkom náhodného a nepredvídateľného nárazu zapríčineného zlým stavom vozovky. Zlý stav vozovky je presne definovaný v poistných podmienkach konkrétnej poisťovne, pričom poistné plnenie poisťovní sa vzťahuje len na udalosti, ktoré vznikli na území Slovenska.

Rozsah krytia pre pripoistenie výtlku

Generali Poisťovňa

 • maximálna výška poistnej sumy 1 000 € na jednu a všetky udalosti poistného obdobia
 • spoluúčasť je 10 % z poistného plnenia 

Union poisťovňa

 • maximálna výška poistnej sumy 300 € na jednu a všetky udalosti poistného obdobia
 • dojednáva sa so spoluúčasťou 10 %

Uzatvorte si PZP s pripoistením podľa vlastného výberu.