Poistenie auta a jeho pripoistenie

Poisťovne poskytujú v rámci povinného zmluvné poistenia a havarijného poistenia viaceré poistné produkty. Pri PZP je rozsah poistného krytia daný zákonom a poisťovne už len ponúkajú možnosť zvýšenia limitov poistnej ochrany alebo možnosť rozšírenia o niektoré pripoistenia. Aj toto je jeden z faktorov cenotvorby zákonného poistenia.

Formulár s možnosťami

Pri havarijnom poistení si klient môže zvoliť, o aké poistné riziká má záujem, aj keď v podstate možno povedať, že existuje nejaký „štandardný“ produkt a tento majú všetky poisťovne. Niektoré z nich ponúkajú širšiu paletu produktov a sú aj cenovo odlíšené. Z toho dôvodu je nutné zvážiť si, čo chcem mať poistené a či daný produkt vyhovuje mojím potrebám. V neposlednom rade si pozorne preštudovať poistné podmienky a zamerať sa hlavne na výluky z poistného plnenia. Rovnako aj v rámci havarijného poistenia má klient možnosť voľby ďalších rôznych pripoistení. Neoddeliteľnou súčasťou voľby pri jeho uzatváraní je aj spoluúčasť pri poistnej udalosti, konkrétne teda jej výška. Aj tieto fakty je potrebné si všímať pri uzatváraní poistenia.

Povinné zmluvné poistenie – rozdiel v poistnom krytí

Všeobecne je PZP určené na náhradu škody na majetku a zdraví tretích osôb, ktorým klient spôsobil poistnú udalosť. Z jeho zákonného poistenia je tak vyplácané poistné plnenie. Keďže nejde o poistníka - vodiča samotného, najčastejším parametrom pre výber zákonného poistenia je jeho cena. Je však dobré všímať si predsa len aj iné špecifiká poistenia. Treba vedieť, že aj keď sa rozhodujeme pre to cenovo najvýhodnejšie PZP, musí spĺňať predsa len základné požiadavky.

Treba si všímať:

 • Aké je poistné krytie v rámci škody na zdraví a škody na majetku?
 • Na akom území je PZP platné (či ide o skupinu konkrétnych štátov alebo celú Európu)?
 • Rozsah asistenčných služieb (Slovensko alebo aj zahraničie)
 • Čo navyše obsahuje alebo neobsahuje PZP (niektoré poisťovne poskytujú zdarma poistenie úrazu vodiča a členov posádky, nemusíte si ho tak uzatvárať samostatne v prípade záujmu alebo napríklad škodu v prípade živelnej udalosti)?

Na základe týchto skutočností sa niektorí klienti môžu následne rozhodnúť, že hoci získali porovnaním ciennajlacnejšiu ponuku PZP, radšej si niečo priplatia, ale budú mať istotu, že ich napríklad výška spôsobenej škody neprekvapí alebo niečo podobné.

Pripoistenia v rámci PZP

K povinnému zmluvnému poisteniu je možné si v niektorých poisťovniach uzatvoriť aj tzv. pripoistenia a rozšíriť si tak poistné krytie aj pre iné situácie. Ide o :

 • Pripoistenie čelného skla alebo pripoistenie všetkých skiel (UNIQA, AXA)
 • Pripoistenie administratívno-právnej ochrany (UNIQA, AXA)
 • Pripoistenie batožiny (AXA)
 • Úrazové pripoistenie (AXA, KOMUNÁLNA poisťovňa a KOOPERATIVA poisťovňa – posledné dve ho majú automaticky zahrnuté v PZP)

Havarijné poistenie – rozdiel v poistnom krytí

Základným poistným krytím v havarijnom poistení je poškodenie alebo úplné zničenie vozidla (tzv. totálna škoda), ktoré vzniklo pri havárii – dopravnej nehode alebo pri živelnej udalosti. Jednotlivé poisťovne však ponúkajú ďalšie poistné krytia, ktorými si môže klient zabezpečiť aj iné škodové udalosti – krádež, vandalizmus a niektoré ďalšie špecifické riziká. Volí si ich v rámci voliteľných zložiek, a tak môže sám zvážiť, či predstavujú také riziko, ktoré si treba poistiť.

V ponuke niektorých poisťovní môžeme nájsť len jeden produkt – nazývaný aj „all-risk“. V takomto prípade zahŕňa komplexnú ochranu vozidla pred haváriou, živelnou udalosťou, vandalizmom aj odcudzením. Havarijné poistenie tak kryje majiteľovi všetky prípadné riziká, ktoré môžu na jeho vozidle nastať.

Jedna poistná suma – dve ceny?

Keďže havarijné poistenie berie do úvahy pri výpočte poistného do veľkej miery poistnú sumu, ktorá sa odvíja od hodnoty vozidla, je dôležité zvoliť ju správne. Poisťovne na Slovensku využívajú dve ceny, a to novú a trhovú. Aký je medzi nimi rozdiel?

Havarijné poistenie na novú cenu
Nová (cenníková) cena predstavuje hodnotu nového vozidla. Ide teda o poistnú sumu, ktorá sa rovná cene a hodnote, ktorú by sme museli vynaložiť na kúpu nového vozidla (tých istých parametrov) v čase jeho kúpy ako nového. Ak je vozidlo dovezené zo zahraničia, za novú (cenníkovú) cenu sa pokladá jeho nová cena bez akýchkoľvek zliav.

Havarijné poistenie na obstarávacia cenu
Obstarávacia (trhová) cena berie do úvahy faktory, ktoré spôsobujú znižovanie hodnoty vozidla (vek, opotrebenie, zmena trhu...). Predstavuje tak všeobecnú hodnotu vozidla alebo nákupnú cenu vozidla, ktorá je platná v čase uzatvorenia poistnej zmluvy. Zvyčajne býva súčasťou tejto ceny aj DPH.

Havarijné poistenie a doplnkové pripoistenia

Z doplnkových pripoistení pri vybraných typoch (moduloch) havarijného poistenia je možné uzavrieť:

 • pripoistenie nadštandardnej výbavy vozidla (všetky poisťovne)
 • pripoistenie batožiny (Allianz, AXA, Generali Slovensko, Groupama Garancia, KOMUNÁLNA, KOOPERATIVA, QBE, Union, UNIQA)
 • pripoistenie prepravovaných vecí (KOMUNÁLNA, KOOPERATIVA)
 • úrazové pripoistenie (Allianz, AXA, Generali Slovensko, Groupama Garancia, KOMUNÁLNA, KOOPERATIVA, Union, UNIQA)
 • pripoistenie náhradného vozidla (Allianz, AXA, Generali Slovensko, KOMUNÁLNA, UNIQA)
 • pripoistenie pri výkone vybraných činností (Allianz)
 • pripoistenie rozšírenej právnej asistencie (AXA – Komfort)
 • pripoistenie čelného skla (Generali Slovensko, Groupama Garancia, KOMUNÁLNA, KOOPERATIVA, Union, UNIQA) resp. všetkých skiel (AXA)
 • poistenie finančnej straty (Allianz, UNIQA)
 • ale aj pripoistenie lomu stroja, nákladov spojených s vyprostením alebo odťahom poisteného vozidla alebo pripoistenie činnosti pracovného stroja (UNIQA)

Spoluúčasť v havarijnom poistení

Niektoré poistné produkty majú v sebe zahrnutú aj spoluúčasť, pri niektorých je možné si ju určiť, pri niektorých nie je vôbec. Pri havarijnom poistení ide o zložku, ktorá je povinná, klient si však môže sám určiť jej výšku, a tak si upraviť riešenie prípadnej poistnej udalosti.

Spoluúčasť sa charakterizuje ako čiastka, ktorá je dohodnutá v poistnej zmluve, a ktorú následne klient uhradí v prípade, že si bude uplatňovať poistnú udalosť z havarijného poistenia. Poisťovňa môže túto čiastku aj odrátať z výšky poistného plnenia, ak sa tak s klientom dohodnú. Spoluúčasť sa tak platí pri každej poistnej udalosti, ktorú chce klient riešiť zo svojho havarijného poistenia. Je preto vhodné dobre zvážiť jej výšku. A následne pri poistnej udalosti zvážiť výšku škody, či vôbec prevyšuje výšku spoluúčasti, a či je výhodné riešiť vzniknutú udalosť prostredníctvom poisťovne.

Výška spoluúčasti

Spoluúčasť je väčšinou stanovená percentuálnym vyjadrením, ale zároveň aj minimálnou sumou. Najčastejšie ide o 5 %, minimálne však 166 € alebo 66 €. Záleží však na konkrétnych podmienkach poisťovne.

V závislosti od výšky spoluúčasti je potom možné zvyšovanie prípadne znižovanie ceny poistného – čím vyššia je spoluúčasť, tým nižšie poistné.

Vyskúšajte si v praxi stanovenie ceny poistného pre havarijné poistenie! Doplňte potrebné údaje, vypočítajte výšku poistné a porovnajte si ponuky poisťovní. Ušetrite si nielen čas, ale najmä peniaze!

Poradíme vám?Mgr. Vladimír Cvik
a odborný tím poradcov