pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Schválené! Bonusy a malusy budú od apríla súčasťou PZP

18.02.2015 | Autor: Netfinancie.sk

A je to tu! O čom sa dlhšie len rozprávalo, sa od apríla dostane aj do praxe. Konkrétne ide o zavedenie systému bonus a malus do povinného zmluvného poistenia. Na základe jednej vety pridanej do zákona tak môžete na poistení výrazne ušetriť. Alebo aj naopak.

Doteraz bola situácia ohľadom uplatňovania zliav za bezškodový priebeh držiteľa vozidla výlučne v rukách poisťovne. Niektoré brali tento atribút na vedomie a poskytovali zľavu. Podmienkou bolo len zdokladovanie uvedených rokov bez škody. Iné poisťovne na to pri stanovovaní ceny poistného neprihliadali, pretože nemuseli. Ak teda klient nemal na svojom konte žiadnu škodovú udalosť, mohol prirodzene dávať prednosť poisťovni, ktorá ho za to odmenila. O tejto téme a vtedy ešte len vládnom návrhu rozprával aj jeden z našich blogov.

Doteraz mohli, teraz budú musieť!

Podľa už prijatej novely zákona o poisťovníctve, ktorou sa mení aj zákon o povinnom zmluvnom poistení však budú musieť už všetky poisťovne túto skutočnosť zohľadňovať, a podľa toho znižovať alebo zvyšovať danému klientovi výšku poistného. Bude na to stačiť jediná veta, ktorá bola pridaná do pôvodného znenia, konkrétne do § 8, ako nový odsek: „3) Pri určení výšky poistného v poistnej zmluve pri poistení zodpovednosti podľa tohto zákona je poisťovateľ povinný zohľadňovať celkový predchádzajúci škodový priebeh poistenia zodpovednosti poistníka, a to zľavou na poistnom, ak je priebeh poistenia zodpovednosti bez škody, alebo prirážkou k poistnému, ak sa vyplatí poistné plnenie z poistenia zodpovednosti.“.

V praxi to bude znamenať, že oproti predchádzajúcemu roku môže ušetriť vodič, ktorý nehodu nespôsobil. Naopak vyššie poistné môže od svojej poisťovne očakávať ten, kto nehodu zavinil. Keďže však nie je v zákone jasne stanovený systém, podľa ktorého postupovať, poisťovne majú v uplatňovaní istým spôsobom voľnú ruku. Maximálnu zľavu za bezškodovosť vo výške 60% budú dávať vodičom s niekoľkoročným bezškodovým priebehom. Postupne budú podľa počtu rokov túto zľavu znižovať. Môže sa vám tak stať, že za 3-ročný priebeh bez nehody dostanete 20%-nú zľavu zo základného poistného.

Jedna nehoda vám nárok úplne nezruší

Ak vám bol priznaný bonus za bezškodový priebeh napr. za 3 roky, neznamená to, že po spôsobení nehody vám bude odobraný úplne. Poisťovňa vás môže evidovať ako vodiča s maximálne už len ročným bezškodovým priebehom a napr. s 10%-nou zľavou. Je to však výlučne na nej, a tak sa tieto zľavy budú určite v jednotlivých poisťovniach líšiť. Záver ostáva rovnaký, „nehodoví“ si priplatia, „beznehodoví“ ušetria. A týkať sa to bude nových, ale aj obnovených zmlúv po 31.3.2015.

Ako jednoznačne dokázať „bezškodovosť“?

Nový zákon nerieši spôsob ako dokazovať to, či držiteľ vozidlá má a v akej dĺžke bezškodový priebeh. Najjednoduchším spôsobom je odkladanie potvrdení o škodovom priebehu z predchádzajúcich poisťovní, ktoré by vám poisťovňa po skončení poistného vzťahu mala zaslať. Či je však šanca, že ich niekto bude skutočne mať napr. za 8 rokov všetky, je otázne. Každopádne by tento problém riešil plánovaný Register škôd vytvorený pod záštitou Slovenskej kancelárie poisťovateľov, ktorý by tieto všetky informácie obsahoval. To je však zatiaľ otázka budúcnosti. Dovtedy sa musíme spoliehať na zhromažďovanie písomných potvrdení.

Zákon prináša aj iné zmeny

Tie dôležité pre klientov, týkajúce sa povinného zmluvného poistenia a uvedené už v spomínanom blogu, sú konkrétne dve:

  • Vodiči si už môžu uzatvoriť nové PZP v ktorejkoľvek poisťovni. To platí aj v prípade, že predchádzajúce poistenie im bolo zrušené poisťovňou z dôvodu neplatenia. Doteraz sa totiž museli v tomto prípade poistiť v rovnakej poisťovni. Iné poistenie by bolo neplatné.
  • Zároveň zákon stanovil maximálnu výpovednú lehotu pre zrušenie poistenia z dôvodu neplatenia poistného, a to na 3 mesiace. Doteraz lehota nebola presne stanovená, a tak niektoré poisťovne evidovali poistku s nedoplatkom aj dlhšiu dobu, za ktorú potom žiadali nedoplatok uhradiť.

Ako budú tieto zmeny fungovať v praxi, ukáže až čas. V každom prípade by malo ísť o pozitívne zmeny, ktoré zatiaľ poisťovne zväčša vítajú. Uvidíme, aký názor budú mať klienti.