pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Čakajú nás zásadné zmeny vo fungovaní poisťovníctva

05.11.2018 | Autor: Netfinancie.sk

Tentokrát čakajú veľké zmeny opäť oblasť poisťovníctva, ale vďaka Občianskemu zákonníku. Od 1.1.2019 vstúpia do platnosti práve zmeny v Občianskom zákonníku, ktoré upravujú niektoré zásadné podmienky v poistných zmluvách. Týkajú sa práva poisťovní na poistné a zníženie poistného plnenia. Taktiež sa upravia podmienky podania výpovede poistenia a zániku poistenia z dôvodu neplatenia poistného.

Zmena lehoty pre výpoveď poistenia

Poistenie s bežným poistným zaniká podaním výpovede, ktorú je potrebné podať šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Ak však došlo k zmene výšky poistného, poisťovňa je povinná poistníkovi túto zmenu oznámiť najneskôr desať týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak tak poisťovňa neučiní, poistník nemusí dodržiavať šesťtýždňovú výpovednú lehotu a výpoveď poistenia môže v takomto prípade podať až do konca poistného obdobia. To znamená, že aj deň pred tzv. výročím.

Poisťovne v súčasnosti nemajú pevne stanovenú lehotu pre oznámenie zmeny výšky poistného. V prípade, že zo strany poisťovne došlo k zmene výšky poistného, poistník nemá dostatok času pre posúdenie, či novú výšku poistného bude akceptovať. Vďaka novej zmene má poistník získať dostatok času pre rozhodnutie, či súhlasí so starým poistením, alebo sa rozhodne poisťovňu zmeniť.

Zmena podmienok pre zánik poistenia pri nezaplatení poistného

Okrem podania výpovede môže poistenie zaniknúť aj neuhradením poistného v lehote do jedného mesiaca od doručenia výzvy na jeho uhradenie. Výzva, ktorú poisťovňa doručí poistníkovi, musí obsahovať aj upozornenie, že poistenie neuhradením poistného zanikne. Poistenie zanikne aj v prípade, že bola uhradená len časť poistného.

Poisťovňa je povinná túto výzvu poistníkovi doručiť v lehote do jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného. Ak poisťovňa túto výzvu v stanovenej lehote nedoručí, poistenie zanikne, ak zo strany poistníka nepríde k úhrade do troch mesiacov od dátumu splatnosti. V praxi tak poistník doplatí alikvótnu časť poistného za max. 3 mesiace.

Úprava podmienok na zníženie poistného plnenia

Poistníkovi vzniká nárok na poistené plnenie v prípade, že nastala poistná udalosť, t.j. poškodenie majetku, ktorý je predmetom poistenia. Ak však boli porušené povinnosti podľa § 799 v odsekoch 1 a 2 Občianskeho zákonníka, poisťovňa je oprávnená znížiť plnenie z poistnej sumy podľa rozsahu porušenia daných povinností. Ak nastala situácia, že poistník neuhradil poistenie riadne a načas, poisťovni nevzniká nárok na zníženie poistného plnenia.

Ak teda poistník neuhradil poistenie načas alebo v plnej výške, poisťovňa je v prípade poistnej udalosti povinná priznať poistníkovi rovnaké poistné plnenie, na aké by mal nárok aj v prípade riadneho a včasného uhradenia poistného. Po poistnej udalosti je poistník povinný dodatočne uhradiť dlžné poistné, preto poisťovni nevzniká dôvod na zníženie poistného plnenia iba z dôvodu omeškania uhradenia poistného. Poisťovňa teda môže brať do úvahy iba tie dôvody zníženia poistného plnenia, ktoré poistníkovi oznámi písomne po ukončení poistného šetrenia. V praxi môže táto zmena priniesť to, že poisťovne budú od poistníkov požadovať väčší počet dokladov pre zdokladovanie skutočného skutkového stavu. Taktiež sa môže predĺžiť doba šetrenia poistnej udalosti.

Právo poisťovne na poistné

Poisťovňa má právo na poistné až kým poistenie nezanikne. Ak poistenie zanikne z dôvodu neplatenia, z prechádzajúceho poistného obdobia sa vypočíta výška poistného, na ktoré má poisťovňa nárok.

Cieľom tejto úpravy je jasné vymedzenie pravidiel, podľa ktorých sa bude určovať poistné rozhodujúce pre vymedzenie nároku poisťovne na zaplatenie pomernej časti poistného v prípade, že poistenie zaniklo z dôvodu neplatenia poistného. Ak poistník nezaplatil poistné podľa nového predpisu, a teda neakceptoval novú výšku poistného, poisťovňa musí vychádzať z poistného, ktoré bolo platné pre predchádzajúce poistné obdobie.

Prax ukáže, či tieto zmeny prinesú pre poistníkov viac výhod a skvalitnenie poistnej ochrany.