pon-pia: 08:00-17:00

UNIQA - Cestovné poistenie


Logo - UNIQA pojišťovna

UNIQA poisťovňa ponúka štandardné krátkodobé cestovné poistenie aj celoročné cestovné poistenie, alebo aj tzv. viacročné cestovné poistenie (poistná ochrana počas 365 dní v roku s automatickým predĺžením na ďalší rok.). Poistenie môžu uzatvoriť jednotlivé osoby samostatne alebo ako rodinné či skupinové poistenie s jednou poistnou zmluvou (pre skupiny nad 10 osôb je poistné zvýhodnené). Klient má na výber rôzne poistné balíky (BASIC, PLUS, KOMFORT, EXTRA).

Krátkodobé cestovné poistenie

Krátkodobé cestovné poistenie v UNIQA poisťovni zahŕňa vždy:

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane asistenčnej služby v zahraničí – toto poistenie je základným prvkom cestovného poistenia.

Spolu so základným poistením liečebných nákladov má klient ďalej na výber:

 • poistenie batožiny
 • poistenie zodpovednosti za škody
 • úrazové poistenie
 • poistenie právnej ochrany v zahraničí
 • poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu zo zahraničia
 • poistenie storno poplatku a prerušenia cesty

Poistenie liečebných nákladov

Poistné krytie pre poistenie liečebných nákladov je do výšky 250 000 €. Súčasťou poistenia liečebných nákladov sú:

 • lekárske vyšetrenie, ošetrenie, predpísanie liekov
 • hospitalizácia poisteného do doby, kedy je poistený schopný prevozu
 • náklady potrebného lekárskeho sprievodu (napr. ubytovanie, stravovanie, cestovné)
 • obstaranie alebo oprava dioptrických, ortopedických, resp. protetických pomôcok,
 • nevyhnutné ambulantné ošetrenie potrebné na zmiernenie náhlej bolesti zubov (vytrhnutie zuba, dočasná liečivá vložka a pod.) do limitu 400 € (balík BASIC), do limitu 450 € (balík PLUS), do limitu 500 € (KOMFORT) a do limitu 650 € (balík EXTRA)
 • náklady spojené so zabezpečením prepravy do zdravotníckeho zariadenia
 • preprava detí do 15 rokov, ktoré v dôsledku poistnej udalosti zostali v zahraničí bez ďalšej opatery spolu s nákladmi na vycestovanie pre jednu príbuznú osobu dieťaťa, za účelom jeho sprievodu späť do SR
 • repatriácia telesných pozostatkov poisteného
 • náklady spojené s hľadaním a vyprosťovaním poisteného v prípade jeho úrazu, choroby, jeho úmrtia i jeho telesných pozostatkov, v prípade nehôd v horách alebo vo vode, a to až do výšky 250 000 €
 • liečebné náklady v dôsledku terorizmu (do 3. stupňa) do limitu 50 000 €
 • maximálne poistné plnenie pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení je 20 000 €

Poistenie batožiny

Finančná kompenzácia pri poškodení, zničení, krádeži alebo strate batožiny a vecí osobnej potreby do výšky:

 • 700 € na každú osobu alebo do 1 400 € pre rodinné poistenie (balík PLUS),
 • 1 000 € na každú osobu alebo do 2 000 € pre rodinné poistenie (balík KOMFORT), 
 • 1 500 € na každú osobu alebo do 3 000 € pre rodinné poistenie (balík EXTRA).

Pri ich strate, odcudzení, či zničení sa uhrádza časová hodnota vecí. Pri poškodených veciach sa hradia náklady na opravu (najviac však do výšky časovej hodnoty veci). Predmetom tohto pripoistenia pre cestovné poistenie nie sú: predmety umeleckej a historickej hodnoty, peniaze, šeky, vkladné knižky, cestovné doklady, cestovné lístky, cenné papiere, klenoty, výrobky z drahých kovov a kameňov, perly a pod..

Poistenie zodpovednosti za škodu

Kryté sú škody na zdraví alebo usmrtenie, poškodenie alebo zničenie veci, ktoré neúmyselne klient spôsobí počas zahraničnej cesty tretej osobe. Poistenie sa vzťahuje aj na škody v súvislosti s ubytovaním, škody na pevne zabudovaných veciach, škody v súvislosti s výkonom športovej činnosti. Poistiteľ uhradí škodu do výšky poistnej sumy, maximálne však 200 000 € pre škody na zdraví a 200 000 € pre škody na veci.

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie pokrýva dva prípady:

 • úmrtie v dôsledku úrazu - poistiteľ vyplatí oprávneným osobám poistnú sumu 10 000 € (balík PLUS), 17 000 € (balík KOMFORT) alebo 35 000 € (balík EXTRA)
 • trvalé následky po úraze - poistiteľ uhradí primeranú časť z poistnej sumy podľa rozsahu trvalých následkov, maximálne však 10 000 € (balík PLUS), 17 000 € (balík KOMFORT) alebo 35 000 € (balík EXTRA)

Poistenie právnej ochrany

Ide o uplatnenie právnych nárokov poisteného alebo ochrana poisteného pred neoprávnene vznesenými nárokmi. Nevratná záloha pre advokáta/nevratná kaucia do výšky 1 800 € (pre balíky BASIC, PLUS a KOMFORT) alebo do výšky 5 000 € (balík Extra). Ďalej ide o pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou a pomoc pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka. Poistenie právnej ochrany sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území krajín Európskej únie, Švajčiarska, Nórska a Chorvátska. Poistenie právnej ochrany ako pripoistenie pre cestovné poistenie sa nevzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky.

Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu zo zahraničia

Poisťovňa preplatí cestovné náklady potrebné na cestu do inej stanice, z ktorej môže klient pokračovať v ceste do cieľovej destinácie v zahraničí, ako aj nutné výdavky na občerstvenie, toaletné potreby, nevyhnutný nocľah, ak klient zmeškal dopravný prostriedok z objektívnych príčin (úraz, dopravná nehoda poisteného, technická porucha použitého dopravného prostriedku, meškanie rezervovaného letu/dopravného prostriedku). Finančná kompenzácia je do limitu 50 € na osobu alebo do 80 € pre rodinné poistenie (balíky PLUS a KOMFORT) a do limitu 100 € na osobu alebo do 200 € pre rodinné poistenie (balík EXTRA).

Poistenie storno poplatku a prerušenia cesty

Účelom pripoistenia, ktoré si môžete pre cestovné poistenie tiež uzatvoriť, je odškodnenie za storno poplatok, ktorý musí poistený účastník zájazdu uhradiť cestovnej kancelárii, resp. cestovnej agentúre v prípade stornovania zájazdu/cesty/cestovného lístka v zmysle platných stornovacích podmienok. Maximálna výška plnenia poistiteľa za jednu poistnú udalosť za všetky poistené osoby dotknuté touto poistnou udalosťou je 2 000 € pre Európu alebo 1 000 € pre svet so spoluúčasťou 15 % (balík KOMFORT) a 4 000 € pre Európu alebo 1 000 € pre svet s nulovou spoluúčasťou (balík EXTRA). Ak je príčinou stornovania úmrtie, uhradí poistiteľ 100 % storno poplatku.

Pri prerušení cesty má klient nárok na uhradené, nečerpané služby, ako napr. vouchery, polpenziu, pobyt v hoteli (okrem spiatočných lístkov), vrátane nákladov na spiatočnú cestu vozidlom rovnakého druhu a triedy podľa pôvodne plánovanej cesty, v prípade, že preruší cestu z dôvodov, ktoré ohrozujú bezpečnosť klienta v danej krajine, ako sú štrajky, nepokoje, teroristické útoky, živelné pohromy, a nie je možné ďalej v ceste pokračovať.

Asistenčné služby UNIQA Assistance

V cene cestovného poistenia sú automaticky zdarma asistenčné služby. Sú dostupné 24 hodín denne cez asistenčný servis UNIQA Assistance:

 • presne poradia, ako postupovať pri ochorení, úraze a pomôžu vám s výberom lekára alebo zdravotníckeho zariadenia
 • zabezpečia umiestnenie v nemocnici vrátane prepravy, kontrolu priebehu vašej liečby a udržiavanie kontaktu s vami a vašou rodinou, úhradu všetkých nákladov vrátane špecializovaných a laboratórnych vyšetrení, zabezpečia lieky, ak nie sú v mieste pobytu dostupné,
 • v prípade úmrtia zabezpečia repatriáciu telesných pozostatkov do miesta bydliska poisteného v Slovenskej republike,
 • v prípade právnej ochrany zabezpečia tlmočníka, advokátske služby a právne zastupovanie v občiansko-právnom spore,
 • poskytnú informačnú pomoc, ako sú:
  • informácie pred vycestovaním
  • odkaz na veľvyslanectvo a konzuláty
 • poskytnú asistenciu pri strate dokumentov
 • poskytnú finančný obnos potrebný k zakúpeniu nutných odevov a hygienických potrieb nutných k danej ceste v prípade straty a odcudzenia osobných vecí alebo batožiny,
 • poskytne zálohu na poistné plnenie pre uhradenie trestnoprávnej záruky (kaucie) zloženej za účelom vylúčenia väzby alebo prepustenie z väzby do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve.

Doplňujúce informácie pre cestovné postenie

Poistený musí mať v čase prevzatia poistnej zmluvy trvalý alebo obvyklý pobyt na území SR. Ak je poistený v čase dojednania poistenia v zahraničí, poistná ochrana začína až nultou hodinou 5. dňa po uzatvorení poistnej zmluvy. Niektorými balíkmi je možné poistiť aj osoby nad 70 rokov. Zvýhodnenú sadzbu má „rodinné poistenie“ – podmienkou sú 2 dospelé osoby a max. 4 deti (deti od 0 dní do 18 rokov), za rodinu sa považujú aj osoby, ktoré nie sú vo vzájomnom príbuzenskom vzťahu a nemajú spoločné bydlisko. Dĺžka pobytu pri jednorazovom vycestovaní môže byť až do 365 dní. Všetky balíky vždy obsahujú poistenie zásahov horskej služby na Slovensku. 

Poistenie je možné dojednať pre územný rozsah:

Európa– geografické  územie Európy vrátane nasledovných krajín a ostrovov Stredozemného mora: Albánsko, Alžírsko, Andorra, Azory, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Egypt, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael vrátane pásma Gazy, Západného Jordánska a Golanských výšin, Jordánsko, Libanon, Líbya, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Maroko (okrem Marokom obsadenej západnej Sahary), Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko vrátane Špicbergov, ostrov J. Mayen, Orknejské ostrovy, Ostrovy kanála La Manche, Poľsko, Portugalsko (vrátane Azorských ostrovov a Madeiry), Rakúsko, Rumunsko, Rusko (európska časť), San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýria, Španielsko (vrátane Baleárskych a Kanárskych ostrovov), Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunis, Turecko, Ukrajina, Vatikán, Veľká Británia, Severné Írsko (vrátane Shetlandských ostrovov)

Svet – sú všetky krajiny sveta.

Rekreačné športy, vrátane rekreačného lyžovania či snowboardingu, sú kryté v základnom poistení. Z poistenia sú však vylúčené osoby vykonávajúce športovú činnosť na profesionálnej úrovni, osoby vykonávajúce rizikové či extrémne športy v zmysle VPP (napr. paraglajding, pilotáž, zoskok padákom, motorizmus, bungee-jumping, a pod.) a osoby vykonávajúce rizikovú pracovnú činnosť (policajti, baníci a pod.)

Aké výhody má cestovné poistenie od UNIQA poisťovne?

 • možnosť dojednať cestovné poistenie inou osobou, ako je poistený
 • možnosť poistiť bez prirážky aj osoby nad 70 rokov
 • zvýhodnené sadzby poistného pre cestovné poistenie – pre rodiny a kolektívy osôb
 • poistenie storna automatickou súčasťou balíkov KOMFORT a EXTRA (plnenie aj bez spoluúčasti)


Aktuality - UNIQA

záber hotela

Cestovateľský manuál: Ako si vybrať ubytovanie na dovolenku?

13.06.2024 | Autor: Lívia Ovcarčíková

Jedným z najdôležitejších krokov pri plánovaní každého výletu či dovolenky je výber správneho ubytovania. Práve to totiž dokáže výrazne ovplyvniť vašu spokojnosť, a teda aj celkový dojem z dovolenky. Našťastie, ubytovacích možností je skutočne veľa a môžete si vybrať čokoľvek od dobrodružného kempovania až po luxusný hotel.

popraskané múry domu

Zemetrasenie na Slovensku – ako sa chrániť proti škodám na bývaní?

26.02.2024 | Autor: Eva Majerská

Zemetrasenia sú síce v našich končinách stále pomerne zriedkavé, ale predsa sa raz za čas vyskytnú. Nebolo tomu inak ani v minulosti a podľa odborníkov by sme mali s ich výskytom určite počítať. Od posledného prípadu, ktorý bol začiatkom októbra 2023 na východnom Slovensku, kedy otrasy poškodili vyše 800 rodinných domov a množstvo cirkevných a obecných stavieb, sa pred pár dňami vyskytol ďalší.

lavína v horách

Lavínové nebezpečenstvo: ako sa vyhnúť problémom v horách počas zimy

07.02.2024 | Autor: Eva Majerská

Celoročný pohyb na čerstvom vzduchu v horách je pre mnohých ako pozitívna droga, občas však poriadne nebezpečná. Najmä ak preceníte svoje možnosti – to platí kedykoľvek, počas lavínového obdobia obzvlášť. Vychutnať si mrazivý vzduch a čerstvý sneh môžete aj bezpečne a bez rizika. Poradíme vám, ako sa pripraviť na nebezpečenstvo lavín a ako postupovať v bezprostrednom ohrození.