Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

UNIQA poisťovňa, a.s. – Cestovné poistenie


Logo - UNIQA poisťovňa

UNIQA poisťovňa ponúka štandardné krátkodobé cestovné poistenie aj celoročné cestovné poistenie, alebo aj tzv. viacročné cestovné poistenie (poistná ochrana počas 365 dní v roku s automatickým predĺžením na ďalší rok.). Poistenie môžu uzatvoriť jednotlivé osoby samostatne alebo ako rodinné či skupinové poistenie s jednou poistnou zmluvou (pre skupiny nad 10 osôb je poistné zvýhodnené).

Krátkodobé cestovné poistenie

Krátkodobé cestovné poistenie v UNIQA poisťovni zahŕňa vždy:

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane asistenčnej služby v zahraničí – toto poistenie je základným prvkom cestovného poistenia

Spolu so základným poistením liečebných nákladov má klient ďalej na výber:

 • poistenie batožiny
 • poistenie zodpovednosti za škody
 • úrazové poistenie
 • poistenie právnej ochrany v zahraničí
 • poistenie meškania letu a batožiny
 • poistenie storno poplatku

Poistenie liečebných nákladov

 • Poistné krytie pre poistenie liečebných nákladov je do výšky 90 000 €. Súčasťou poistenia liečebných nákladov je:
 • lekárskeho vyšetrenia, ošetrenia, predpísania liekov
 • hospitalizáciu poisteného do doby, kedy je poistený schopný prevozu
 • nákladov potrebného lekárskeho sprievodu (napr. ubytovanie, stravovanie, cestovné)
 • obstarania alebo opravy dioptrických, ortopedických, resp. protetických pomôcok,
 • nevyhnutného ambulantného ošetrenia potrebného na zmiernenie náhlej bolesti zubov (vytrhnutie zuba, dočasná liečivá vložka a pod.) do limitu 200 €
 • nákladov spojených so zabezpečením prepravy do zdravotníckeho zariadenia
 • prepravy detí do 15 rokov, ktoré v dôsledku poistnej udalosti zostali v zahraničí bez ďalšej opatery spolu s nákladmi na vycestovanie pre jednu príbuznú osobu dieťaťa, za účelom jeho sprievodu späť do SR
 • repatriácie telesných pozostatkov poisteného
 • nákladov spojených s hľadaním a vyprosťovaním poisteného v prípade jeho úrazu, choroby, jeho úmrtia i jeho telesných pozostatkov, v prípade nehôd v horách alebo vo vode, a to najviac do výšky 10 000 €

Poistenie batožiny

Finančná kompenzácia pri poškodení, zničení, krádeži alebo strate batožiny a vecí osobnej potreby do výšky 663,88 € na každú osobu. Predmetom tohto pripoistenie pre cestovné poistenie nie sú: predmety umeleckej a historickej hodnoty, peniaze, šeky, vkladné knižky, cestovné doklady, cestovné lístky, cenné papiere, klenoty, výrobky z drahých kovov a kameňov, perly a pod.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistiteľ uhradí škodu do výšky poistnej sumy, maximálne však 40 000 € na zdraví a 40 000 € na veci.

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie pokrýva dva prípady:

 • úmrtie v dôsledku úrazu - poistiteľ vyplatí oprávneným osobám poistnú sumu, ktorá je násobkom 1 659,70 €, maximálne však 13 277,76 €
 • trvalé následky po úraze - poistiteľ puhradí primeranú časť z poistnej sumy, ktorá je násobkom 1 659,70 €, maximálne však 13 277,76 € (podľa rozsahu následkov).

Poistenie právnej ochrany

Uplatnenie právnych nárokov poisteného alebo ochrana poisteného pred neoprávnene vznesenými nárokmi. Bezúročná kaucia do 5 000 €, iný druh pomoci až do výšky 12 000 €. Poistenie právnej ochrany sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území krajín Európskej únie, Švajčiarska, Nórska a Chorvátska. Poistenie právnej ochrany ako pripoistenie pre cestovné poistenie sa nevzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky.

Poistenie meškania batožiny a meškania letu

Poistenie meškania batožiny predstavuje náhradu výdavkov za nevyhnutné potreby, zapríčinené omeškaním batožiny pri prílete o 6 a viac hodín vinou leteckej spoločnosti. Maximálne krytie je 110 €.
Poistenie meškania letu znamená náhradu za oneskorenie odletu poisteného v dôsledku meškania medzinárodného letu o 6 a viac hodín. Výška odškodnenia v rámci tohto doplnku pre cestovné poistenie závisí od doby meškania:

 • 75 € (viac ako 6 hod.)
 • 150 € ( viac ako 9 hod.)
 • 225 € ( viac ako 12 hod.)

Poistenie storno poplatku v dôsledku neúčasti na zájazde

Účelom pripoistenia, ktoré si môžete pre cestovné poistenie tiež uzatvoriť je odškodnenie za storno poplatok, ktorý musí poistený účastník zájazdu uhradiť cestovnej kancelárii v prípade stornovania zájazdu v zmysle platných stornovacích podmienok. Maximálna výška plnenia poistiteľa za jednu poistnú udalosť za všetky poistené osoby dotknuté touto poistnou udalosťou je 2 489,54 €, maximálne na osobu 995, 82 €. UNIQA uhradí v zmysle platných podmienok poistenia storno poplatku až 85% storno poplatku. Ak je príčinou stornovania úmrtie, uhradí poistiteľ 100% storno poplatku.

Asistenčné služby UNIQA Assistance

V cene cestovného poistenia sú automaticky zdarma asistenčné služby. Sú dostupné 24 hodín denne cez asistenčný servis UNIQA Assistance:

 • presne poradia ako postupovať pri ochorení, úraze a pomôžu Vám s výberom lekára alebo zdravotníckeho zariadenia
 • zabezpečia umiestnenie v nemocnici vrátane prepravy, kontrolu priebehu Vašej liečby a udržiavanie kontaktu s Vami a Vašou rodinou, úhradu všetkých nákladov vrátane špecializovaných a laboratórnych vyšetrení, zabezpečia lieky, ak nie sú v mieste pobytu dostupné,
 • v prípade úmrtia zabezpečia repatriáciu telesných pozostatkov do miesta bydliska poisteného v Slovenskej republike,
 • v prípade právnej ochrany zabezpečia tlmočníka, advokátske služby a právne zastupovanie v občiansko-právnom spore,
 • poskytnú informačnú pomoc ako sú:
  • informácie pred vycestovaním
  • odkaz na veľvyslanectvo a konzuláty
 • poskytnú asistenciu pri strate dokumentov
 • poskytnú finančný obnos potrebný k zakúpeniu nutných odevov a hygienických potrieb nutných k danej ceste v prípade straty a odcudzenia osobných vecí alebo batožiny,
 • poskytne zálohu na poistné plnenie pre uhradenie trestnoprávnej záruky (kaucie) zloženej za účelom vylúčenia väzby alebo prepustenie z väzby do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve.

Doplňujúce informácie pre cestovné postenie

Poistiť sa môžu osoby do veku maximálne 80 rokov (deti od dosiahnutého 6 týždňa), deti do 18 rokov majú zvýhodnené poistné.
Poistná doba pre turistický pobyt do zahraničia je od 1 až do 180 dní, pre študijný pobyt do zahraničia je od 1 až do 365 dní, pre pracovný pobyt do zahraničia je od 1 až do 365 dní.

Miesto poistenia je možné dojednať v dvoch variantoch:

 • Európa a krajiny Stredozemného mora – sú európske krajiny po Ural, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbya, Egypt, Izrael, Libanon, Sýria, ostrovy v Stredozemnom mori, Kanárske ostrovy
 • Ostatné krajiny – sú všetky ostatné krajiny sveta.

Rekreačné športy, vrátane rekreačného lyžovania či snowboardingu, sú kryté v základnom poistení. Poistenie pre klientov, ktorí sa organizovane venujú športovým disciplínam (s výnimkou profesionálnych športovcov) alebo pre tých, ktorí budú v zahraničí pracovať je možné uzatvoriť až po súhlase poisťovne. Z poistenie sú však vylúčené osoby vykonávajúce športovú činnosť na profesionálnej úrovni, osoby vykonávajúce obzvlášť rizikové športy v zmysle VPP (napr. paraglajding, pilotáž, zoskok padákom, motorizmus, bungee-jumping, a pod.) a osobitne osoby vykonávajúce rizikovú pracovnú činnosť (policjati, banníci, piloti, apod.)

Aké výhody má cestovné poistenie od UNIQA poisťovne?

 • možnosť dojednať cestovné poistenie inou osobou, ako je poistený
 • voliteľný rozsah cestovného poistenia (klient si volí, ktoré riziká si poistí)
 • zvýhodnené sadzby poistného pre cestovné poistenie – pre rodiny, kolektívy osôb, deti do 18 rokov


Aktuality - UNIQA poisťovňa, a.s.

Generic placeholder image

Nastáva rebranding poisťovne AXA na UNIQA

07.01.2021 | Autor: Eva Majerská

A je to tu! Očakávaná zmena súvisiaca s prevzatím spoločnosti AXA pod UNIQA a nutný rebranding. Čo všetko sa aktuálne mení a čo to bude znamenať pre klientov vám prinášame v našom článku.

Generic placeholder image

Ako sa zmenia ceny PZP v roku 2021?

29.12.2020 | Autor: Eva Majerská

Naša online kalkulačka na výpočet poistného PZP obsahuje vždy aktuálne ceny a podmienky poisťovní. Môžete si tak bez obáv porovnať ceny pre rok 2021 a uzatvoriť zmluvu. Budú sa tieto ceny meniť a treba počítať s navyšovaním poistného?

Generic placeholder image

Prevzatie poisťovne AXA spoločnosťou UNIQA je vo finále

23.10.2020 | Autor: Eva Majerská

V uplynulých dňoch bola dokončená akvizícia spoločností AXA v niektorých štátoch strednej Európy pod značku UNIQA. Čo všetko sa mení a ako táto zmena ovplyvní aktuálne platné zmluvy sa dozviete v našom článku.