Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 07:30-17:00

UNIQA poisťovňa, a.s. – Ročné cestovné poistenie


Logo - UNIQA poisťovňa

UNIQA poisťovňa ponúka štandardné krátkodobé cestovné poistenie aj celoročné cestovné poistenie, alebo aj tzv. viacročné cestovné poistenie (poistná ochrana počas 365 dní v roku s automatickým predĺžením na ďalší rok). Ročné cestovné poistenie môžu uzatvoriť jednotlivé osoby samostatne alebo ako rodinné či skupinové poistenie s jednou poistnou zmluvou. Poistenie sa vzťahuje na pobyt v zahraničí t.j. na celý svet okrem SR.

Rozsah ročného cestovného poistenia UNIQA

Ročné cestovné poistenie v UNIQA poisťovni zahŕňa vždy:

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane asistenčnej služby v zahraničí – toto poistenie je základným prvkom cestovného poistenia

Spolu so základným poistením liečebných nákladov má klient ďalej na výber:

 • poistenie batožiny
 • poistenie zodpovednosti za škody
 • úrazové poistenie
 • poistenie právnej ochrany v zahraničí
 • poistenie meškania letu a batožiny
 • poistenie storno poplatku

Poistenie liečebných nákladov

Poistné krytie pre poistenie liečebných nákladov je do výšky 90 000 €. Súčasťou poistenia liečebných nákladov je:

 • lekárskeho vyšetrenia, ošetrenia, predpísania liekov
 • hospitalizáciu poisteného do doby, kedy je poistený schopný prevozu
 • nákladov potrebného lekárskeho sprievodu (napr. ubytovanie, stravovanie, cestovné)
 • obstarania alebo opravy dioptrických, ortopedických, resp. protetických pomôcok,
 • nevyhnutného ambulantného ošetrenia potrebného na zmiernenie náhlej bolesti zubov (vytrhnutie zuba, dočasná liečivá vložka a pod.) do limitu 200 €
 • nákladov spojených so zabezpečením prepravy do zdravotníckeho zariadenia
 • prepravy detí do 15 rokov, ktoré v dôsledku poistnej udalosti zostali v zahraničí bez ďalšej opatery spolu s nákladmi na vycestovanie pre jednu príbuznú osobu dieťaťa, za účelom jeho sprievodu späť do SR
 • repatriácie telesných pozostatkov poisteného
 • nákladov spojených s hľadaním a vyprosťovaním poisteného v prípade jeho úrazu, choroby, jeho úmrtia i jeho telesných pozostatkov, v prípade nehôd v horách alebo vo vode, a to najviac do výšky 10 000 €

Poistenie batožiny

Finančná kompenzácia pri poškodení, zničení, krádeži alebo strate batožiny a vecí osobnej potreby do výšky 663,88 € na každú osobu. Predmetom tohto pripoistenie pre cestovné poistenie nie sú: predmety umeleckej a historickej hodnoty, peniaze, šeky, vkladné knižky, cestovné doklady, cestovné lístky, cenné papiere, klenoty, výrobky z drahých kovov a kameňov, perly a pod.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistiteľ uhradí škodu do výšky poistnej sumy, maximálne však 40 000 € za škody na zdraví a 40 000 € za škody na veci.

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie pokrýva dva prípady:

 • úmrtie v dôsledku úrazu- poistiteľ vyplatí oprávneným osobám poistnú 3 319,39 €
 • trvalé následky po úraze - poistiteľ puhradí primeranú časť z poistnej sumy 3 319,39 €

Poistenie právnej ochrany

Uplatnenie právnych nárokov poisteného alebo ochrana poisteného pred neoprávnene vznesenými nárokmi. Bezúročná kaucia do 5 000 €, iný druh pomoci až do výšky 12 000 €. Poistenie právnej ochrany sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území krajín Európskej únie, Švajčiarska, Nórska a Chorvátska. Poistenie právnej ochrany ako pripoistenie pre cestovné poistenie sa nevzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky.

Poistenie meškania batožiny a meškania letu

Poistenie meškania batožiny predstavuje náhradu výdavkov za nevyhnutné potreby, zapríčinené omeškaním batožiny pri prílete o 6 a viac hodín vinou leteckej spoločnosti. Maximálne krytie je 110 €.
Poistenie meškania letu znamená náhradu za oneskorenie odletu poisteného v dôsledku meškania medzinárodného letu o 6 a viac hodín. Výška odškodnenia v rámci tohto doplnku pre cestovné poistenie závisí od doby meškania:

 • 75 € (viac ako 6 hod.)
 • 150 € ( viac ako 9 hod.)
 • 225 € ( viac ako 12 hod.)

Poistenie storno poplatku v dôsledku neúčasti na zájazde

Účelom pripoistenia, ktoré si môžete pre cestovné poistenie tiež uzatvoriť je odškodnenie za storno poplatok, ktorý musí poistený účastník zájazdu uhradiť cestovnej kancelárii v prípade stornovania zájazdu v zmysle platných stornovacích podmienok. Maximálna výška plnenia poistiteľa za jednu poistnú udalosť za všetky poistené osoby dotknuté touto poistnou udalosťou je 2 489,54 €, maximálne na osobu 995,82 €. UNIQA uhradí v zmysle platných podmienok poistenia storno poplatku až 85% storno poplatku. Ak je príčinou stornovania úmrtie, uhradí poistiteľ 100% storno poplatku.

Asistenčné služby UNIQA Assistance

V cene cestovného poistenia sú automaticky zdarma asistenčné služby. Sú dostupné 24 hodín denne cez asistenčný servis UNIQA Assistance:

 • presne poradia ako postupovať pri ochorení, úraze a pomôžu Vám s výberom lekára alebo zdravotníckeho zariadenia
 • zabezpečia umiestnenie v nemocnici vrátane prepravy, kontrolu priebehu Vašej liečby a udržiavanie kontaktu s Vami a Vašou rodinou, úhradu všetkých nákladov vrátane špecializovaných a laboratórnych vyšetrení, zabezpečia lieky, ak nie sú v mieste pobytu dostupné,
 • v prípade úmrtia zabezpečia repatriáciu telesných pozostatkov do miesta bydliska poisteného v Slovenskej republike,
 • v prípade právnej ochrany zabezpečia tlmočníka, advokátske služby a právne zastupovanie v občiansko-právnom spore,
 • poskytnú informačnú pomoc ako sú:
  • informácie pred vycestovaním
  • odkaz na veľvyslanectvo a konzuláty
 • poskytnú asistenciu pri strate dokumentov
 • poskytnú finančný obnos potrebný k zakúpeniu nutných odevov a hygienických potrieb nutných k danej ceste v prípade straty a odcudzenia osobných vecí alebo batožiny,
 • poskytne zálohu na poistné plnenie pre uhradenie trestnoprávnej záruky (kaucie) zloženej za účelom vylúčenia väzby alebo prepustenie z väzby do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve.

Doplňujúce informácie pre ročné cestovné postenie

Maximálna dĺžka jedného pobytu pri vycestovaní je 45 dní (individuálne po dohode s poisťovňou je možné predĺženie nepretržitého pobytu v zahraničí pri jednom vycestovaní na viac ako 45 dní). Počet vycestovaní nie je obmedzený.
Poistiť sa môžu osoby do veku maximálne 75 rokov (deti od dosiahnutého 6 týždňa), osoby od 65 rokov majú zvýšenú sadzbu poistného. Výhodné poistenie pre rodiny – poistníkom je jeden z rodičov a spolupoistení sú ostatní členovia rodiny (maximálne ďalší štyria) so spoločným trvalým pobytom, resp. spoločnou adresou domácnosti. Zvýhodnenú sadzbu poistného majú aj rôzne skupiny osôb.
Rekreačné športy, vrátane rekreačného lyžovania či snowboardingu, sú kryté v základnom poistení. Poistenie pre klientov, ktorí sa organizovane venujú športovým disciplínam (s výnimkou profesionálnych športovcov) alebo pre tých, ktorí budú v zahraničí pracovať je možné uzatvoriť poistenie zo zvýšenou sadzbou až po súhlase poisťovne. Z poistenie sú však vylúčené osoby vykonávajúce športovú činnosť na profesionálnej úrovni, osoby vykonávajúce obzvlášť rizikové (neprijateľné) športy v zmysle VPP (napr. rafting, paraglajding, pilotáž, zoskok padákom, motorizmus, horolezectvo, bungee-jumping, a pod.) a taktiež osoby vykonávajúce manuálnu pracovnú činnosť.

Aké výhody má ročné cestovné poistenie od poisťovne UNIQA?

 • možnosť dojednať cestovné poistenie inou osobou, ako je poistený
 • voliteľný rozsah cestovného poistenia (klient si volí, ktoré riziká si poistí)
 • zvýhodnené sadzby poistného pre cestovné poistenie – pre rodiny, kolektívy osôb
 • zdarma nonstop asistenčné služby


Aktuality - UNIQA poisťovňa, a.s.

Generic placeholder image

COVID-19: Aktuálne informácie o cestovnom poistení

22.05.2020 | Autor: Eva Majerská

Hoci aj naďalej pandémia vo svete pretrváva, krajiny, ktoré neboli až takým závažným spôsobom zasiahnuté a zvládajú situáciu lepšie, začínajú uvoľňovať pravidlá. Reaguje na to aj Slovensko a otvára niektoré hranice. Samozrejme, neznamená to, že by sa ľudia mali teraz rozpŕchnuť do sveta a začať húfom cestovať.

Generic placeholder image

Kto nahradí poisťovňu AXA na Slovensku?

13.02.2020 | Autor: Katarína Zelinková

Na slovenskom poistnom trhu sa opäť dejú zmeny a tentokrát odchádza jedna poisťovňa. Francúzska poisťovacia skupina AXA sa rozhodla ukončiť svoje pôsobenie na Slovensku, v Česku a tiež Poľsku. Jej aktivity odkúpila UNIQA, ktorá sa stane jej nástupcom.

Generic placeholder image

Ocenenie SASP za rok 2018 má svojich víťazov

04.06.2019 | Autor: Katarína Zelinková

Odborníci rozhodli. Toto sú najlepšie poisťovne z oblasti neživotného poistenia pre rok 2018.