pon-pia: 08:00-17:00

UNIQA - Ročné cestovné poistenie


Logo - UNIQA pojišťovna

UNIQA poisťovňa ponúka štandardné krátkodobé cestovné poistenie aj celoročné cestovné poistenie, alebo aj tzv. viacročné cestovné poistenie (poistná ochrana počas 365 dní v roku s automatickým predĺžením na ďalší rok). Ročné cestovné poistenie môžu uzatvoriť jednotlivé osoby samostatne alebo ako rodinné či skupinové poistenie s jednou poistnou zmluvou. Poistenie sa vzťahuje na pobyt v zahraničí, t.j. na celý svet okrem SR. Klient má na výber rôzne poistné balíky (BASIC, PLUS, KOMFORT, EXTRA).

Rozsah ročného cestovného poistenia UNIQA

Ročné cestovné poistenie v UNIQA poisťovni zahŕňa vždy:

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane asistenčnej služby v zahraničí – toto poistenie je základným prvkom cestovného poistenia.

Spolu so základným poistením liečebných nákladov má klient ďalej na výber:

 • poistenie batožiny
 • poistenie zodpovednosti za škody
 • úrazové poistenie
 • poistenie právnej ochrany v zahraničí
 • poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu zo zahraničia
 • poistenie storno poplatku a prerušenia cesty
 • poistenie odškodnenia pri únose lietadla/autobusu
 • poistenie golfových rizík

Poistenie liečebných nákladov

Poistné krytie pre poistenie liečebných nákladov je do výšky 250 000 €. Súčasťou poistenia liečebných nákladov je:

 • lekárske vyšetrenie, ošetrenie, predpísanie liekov
 • hospitalizácia poisteného do doby, kedy je poistený schopný prevozu
 • náklady potrebného lekárskeho sprievodu (napr. ubytovanie, stravovanie, cestovné)
 • obstaranie alebo oprava dioptrických, ortopedických, resp. protetických pomôcok,
 • nevyhnutné ambulantné ošetrenie potrebné na zmiernenie náhlej bolesti zubov (vytrhnutie zuba, dočasná liečivá vložka a pod.) do limitu 400 € (balík BASIC), do limitu 450 € (balík PLUS), do limitu 500 € (KOMFORT) a do limitu 650 € (balík EXTRA)
 • náklady spojené so zabezpečením prepravy do zdravotníckeho zariadenia
 • preprava detí do 15 rokov, ktoré v dôsledku poistnej udalosti zostali v zahraničí bez ďalšej opatery spolu s nákladmi na vycestovanie pre jednu príbuznú osobu dieťaťa, za účelom jeho sprievodu späť do SR
 • repatriácia telesných pozostatkov poisteného
 • náklady spojené s hľadaním a vyprosťovaním poisteného v prípade jeho úrazu, choroby, jeho úmrtia i jeho telesných pozostatkov, v prípade nehôd v horách alebo vo vode, a to až do výšky 250 000 €
 • liečebné náklady v dôsledku terorizmu (do 3. stupňa) do limitu 50 000 €
 • maximálne poistné plnenie pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení je 20 000 €

Poistenie batožiny

Finančná kompenzácia pri poškodení, zničení, krádeži alebo strate batožiny a vecí osobnej potreby do výšky:

 • 700 € na každú osobu alebo do 1 400 € pre rodinné poistenie (balík PLUS),
 • 1 000 € na každú osobu alebo do 2 000 € pre rodinné poistenie (balík KOMFORT), 
 • 1 500 € na každú osobu alebo do 3 000 € pre rodinné poistenie (balík EXTRA).

Pri ich strate, odcudzení, či zničení sa uhrádza časová hodnota vecí. Pri poškodených veciach sa hradia náklady na opravu (najviac však do výšky časovej hodnoty veci). Predmetom tohto pripoistenia pre cestovné poistenie nie sú: predmety umeleckej a historickej hodnoty, peniaze, šeky, vkladné knižky, cestovné doklady, cestovné lístky, cenné papiere, klenoty, výrobky z drahých kovov a kameňov, perly a pod. .

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné krytie sa vzťahuje na neúmyselné škody na zdraví alebo usmrtenie, poškodenie alebo zničenie veci, ktoré neúmyselne klient spôsobí počas zahraničnej cesty tretej osobe. Poistenie kryje aj škody súvisiace s ubytovaním, škody na pevne zabudovaných veciach, škody v súvislosti s výkonom športovej činnosti. Poistiteľ uhradí škodu do výšky poistnej sumy, maximálne však 200 000 € pre škody na zdraví a 200 000 € pre škody na veci.

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie kryje dva prípady:

 • úmrtie v dôsledku úrazu - poistiteľ vyplatí oprávneným osobám poistnú sumu 10 000 € (balík PLUS), 17 000 € (balík KOMFORT) alebo 35 000 € (balík EXTRA)
 • trvalé následky po úraze - poistiteľ uhradí primeranú časť z poistnej sumy 10 000 € (balík PLUS), 17 000 € (balík KOMFORT) alebo 35 000 € (balík EXTRA)

Poistenie právnej ochrany

Poistenie právnej ochrany sa týka uplatnenia právnych nárokov poisteného alebo ochrany poisteného pred neoprávnene vznesenými nárokmi. Patrí sem nevratná záloha pre advokáta/nevratná kaucia do výšky 1 800 € (pre balíky BASIC, PLUS a KOMFORT) alebo do výšky 5 000 € (balík Extra). Ďalej ide o pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou a pomoc pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka. Poistenie právnej ochrany sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území krajín Európskej únie, Švajčiarska, Nórska a Chorvátska. Poistenie právnej ochrany ako pripoistenie pre cestovné poistenie sa nevzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky.

Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu zo zahraničia

Uvedené pripoistenie sa vzťahuje na cestovné náklady, ktoré sú potrebné na cestu poisteného do inej stanice, aby mohol pokračovať do cieľovej destinácie v zahraničí, ako aj na nutné výdavky na občerstvenie, toaletné potreby, nevyhnutný nocľah, ak klient nestihol dopravný prostriedok z objektívnych príčin (napr. sa mu stal úraz, dopravná nehoda, vznikla technická porucha na použitom dopravnom prostriedku, meškal rezervovaný let/dopravný prostriedok).

Poisťovňa poskytuje finančnú kompenzáciu do limitu:

 • 50 € na osobu alebo do 80 € pre rodinné poistenie (balíky PLUS a KOMFORT)
 • 100 € na osobu alebo do 200 € pre rodinné poistenia (balík EXTRA).

Poistenie storno poplatku a prerušenia cesty

Účelom pripoistenia, ktoré si môžete pre cestovné poistenie tiež uzatvoriť, je odškodnenie za storno poplatok, ktorý musí poistený účastník zájazdu uhradiť cestovnej kancelárii, resp. cestovnej agentúre v prípade stornovania zájazdu /cesty/cestovného lístka v zmysle platných stornovacích podmienok. Maximálna výška plnenia poistiteľa za jednu poistnú udalosť za všetky poistené osoby dotknuté touto poistnou udalosťou je:

 • 1 000 €/osoba pri type poistenia jednotlivec a 2 000 € na všetky poistené osoby pri rodinnom type poistenia, so spoluúčasťou 15 % (balík KOMFORT) a 
 • 1 500 €/osoba pri type poistenia jednotlivec a 3 000 € na všetky poistené osoby pri rodinnom type poistenia, s nulovou spoluúčasťou (balík EXTRA).
  Ak je príčinou stornovania úmrtie, uhradí poistiteľ 100% storno poplatku.

V prípade prerušenia cesty si môže klient uplatniť nárok na uhradené, nečerpané služby, ako sú napr. vouchery, polpenzia, pobyt v hoteli (okrem spiatočných lístkov) spolu s nákladmi na spiatočnú cestu vozidlom (rovnaký druh a trieda) podľa pôvodne plánovanej cesty v prípade, že príde k prerušeniu cesty zo stanovených, bezpečnosť ohrozujúcich, dôvodov v danej krajine (štrajky, nepokoje, teroristické útoky, živelné pohromy) a nemôže pokračovať ďalej v ceste.

Poistenie odškodnenia pri únose lietadla/autobusu

Poisťovateľ vyplatí denné odškodné (35 €/osoba/deň, max. 1 000 €) v prípade únosu lietadla, či autobusu, ktorým klient cestoval do alebo zo zahraničia, ako aj pri jeho zadržaní ako rukojemníka. Poistné plnenie sa poskytne za každý začatý deň zadržania poisteného ako rukojemníka. Je automatickou súčasťou balíkov KOMFORT a EXTRA.

Poistenie golfových rizík

Poistenie poskytne náhradu nákladov za nevyužité klubové (členské) príspevky (do 1 000 €), náklady na dočasný prenájom golfového vybavenia (do 100 €), náhradu uhradeného štartovného na turnajoch (do 100 €), náhradu uhradených výdavkov v golfovom klube pri zahraní hole in one (do 400 €). Je automatickou súčasťou balíka EXTRA.

Asistenčné služby UNIQA Assistance

V cene cestovného poistenia sú automaticky zdarma asistenčné služby. Sú dostupné 24 hodín denne cez asistenčný servis UNIQA Assistance:

 • presne poradia, ako postupovať pri ochorení, úraze a pomôžu vám s výberom lekára alebo zdravotníckeho zariadenia
 • zabezpečia umiestnenie v nemocnici vrátane prepravy, kontrolu priebehu vašej liečby a udržiavanie kontaktu s vami a vašou rodinou, úhradu všetkých nákladov vrátane špecializovaných a laboratórnych vyšetrení, zabezpečia lieky, ak nie sú v mieste pobytu dostupné,
 • v prípade úmrtia zabezpečia repatriáciu telesných pozostatkov do miesta bydliska poisteného v Slovenskej republike,
 • v prípade právnej ochrany zabezpečia tlmočníka, advokátske služby a právne zastupovanie v občiansko-právnom spore,
 • poskytnú informačnú pomoc, ako sú:
  • informácie pred vycestovaním
  • odkaz na veľvyslanectvo a konzuláty
 • poskytnú asistenciu pri strate dokumentov
 • poskytnú finančný obnos potrebný k zakúpeniu nutných odevov a hygienických potrieb nutných k danej ceste v prípade straty a odcudzenia osobných vecí alebo batožiny,
 • poskytne zálohu na poistné plnenie pre uhradenie trestnoprávnej záruky (kaucie) zloženej za účelom vylúčenia väzby alebo prepustenie z väzby do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve.

Doplňujúce informácie pre ročné cestovné postenie

Podmienkou uzatvorenia poistenia je skutočnosť, že trvalý alebo obvyklý pobyt poisteného musí byť v čase prevzatia poistnej zmluvy na území SR. V prípade, že sa poistený v čase uzatvorenia poistnej zmluvy nachádza už v zahraničí, poistenie (poistná ochrana) začína platiť až nultou hodinou 5. dňa po uzatvorení tejto zmluvy.

Poisťovňa poskytuje niektoré balíky aj pre osoby nad 70 rokov. Pre rodiny má možnosť uzatvorenia poistenia so zvýhodnenou „rodinnou“ sadzbou. Za rodinu sa považujú 2 dospelé osoby a max. 4 deti (vo veku 0 – 18 rokov), pričom sa za ňu považujú aj osoby bez vzájomného príbuzenského vzťahu a bez spoločného bydliska.

Súčasťou všetkých balíkov cestovného poistenia je aj poistenie zásahov horskej služby na Slovensku.

Maximálna dĺžka jedného pobytu pri vycestovaní je 45 dní pre územný rozsah svet a 90 dní pre územný rozsah Európa. Počet vycestovaní nie je obmedzený. Poistiť sa môžu osoby do veku maximálne 70 rokov (balíky BASIC, PLUS a KOMFORT), v balíku EXTRA nie je vstupný vek obmedzený.

Zvýhodnenú sadzbu poistného majú aj rôzne skupiny osôb.
Rekreačné športy, vrátane rekreačného lyžovania či snowboardingu, sú kryté v základnom poistení. Z poistenia sú však vylúčené osoby vykonávajúce športovú činnosť na profesionálnej úrovni, osoby vykonávajúce rizikové či extrémne športy v zmysle VPP (napr. rafting, paraglajding, pilotáž, zoskok padákom, motorizmus, horolezectvo, bungee-jumping, a pod.) a taktiež osoby vykonávajúce rizikovú manuálnu pracovnú činnosť.

Aké výhody má ročné cestovné poistenie od poisťovne UNIQA?

 • možnosť dojednať cestovné poistenie inou osobou, ako je poistený
 • možnosť poistiť aj osoby nad 70 rokov
 • zvýhodnené sadzby poistného pre cestovné poistenie – pre rodiny, kolektívy osôb
 • poistenie storna automatickou súčasťou balíkov KOMFORT a EXTRA (plnenie aj bez spoluúčasti)
 • zdarma nonstop asistenčné služby


Aktuality - UNIQA

záber hotela

Cestovateľský manuál: Ako si vybrať ubytovanie na dovolenku?

13.06.2024 | Autor: Lívia Ovcarčíková

Jedným z najdôležitejších krokov pri plánovaní každého výletu či dovolenky je výber správneho ubytovania. Práve to totiž dokáže výrazne ovplyvniť vašu spokojnosť, a teda aj celkový dojem z dovolenky. Našťastie, ubytovacích možností je skutočne veľa a môžete si vybrať čokoľvek od dobrodružného kempovania až po luxusný hotel.

popraskané múry domu

Zemetrasenie na Slovensku – ako sa chrániť proti škodám na bývaní?

26.02.2024 | Autor: Eva Majerská

Zemetrasenia sú síce v našich končinách stále pomerne zriedkavé, ale predsa sa raz za čas vyskytnú. Nebolo tomu inak ani v minulosti a podľa odborníkov by sme mali s ich výskytom určite počítať. Od posledného prípadu, ktorý bol začiatkom októbra 2023 na východnom Slovensku, kedy otrasy poškodili vyše 800 rodinných domov a množstvo cirkevných a obecných stavieb, sa pred pár dňami vyskytol ďalší.

lavína v horách

Lavínové nebezpečenstvo: ako sa vyhnúť problémom v horách počas zimy

07.02.2024 | Autor: Eva Majerská

Celoročný pohyb na čerstvom vzduchu v horách je pre mnohých ako pozitívna droga, občas však poriadne nebezpečná. Najmä ak preceníte svoje možnosti – to platí kedykoľvek, počas lavínového obdobia obzvlášť. Vychutnať si mrazivý vzduch a čerstvý sneh môžete aj bezpečne a bez rizika. Poradíme vám, ako sa pripraviť na nebezpečenstvo lavín a ako postupovať v bezprostrednom ohrození.