pon-pia: 08:00-17:00

UNIQA - Poistenie domu, bytu a domácnosti


Logo - UNIQA pojišťovna

Poisťovňa UNIQA prináša pre klientov produkt komplexného poistenia nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu - Domov & Šťastie, ktorý síce neochráni ich domov pred rôznymi katastrofami alebo nebezpečenstvami, ale postará sa o náhradu prípadných škôd.

Produkt je určený nielen pre byty či rodinné domy vrátane ich vnútorného zariadenia, ale napríklad aj pre chaty (chalupy). K bytu sa samozrejme dá poistiť aj garáž, k rodinnému domu sa dajú poistiť okrem garáže aj rôzne hospodárske budovy, pivnica a mnohé ďalšie menšie vedľajšie stavby nachádzajúce sa na pozemku rodinného domu.

Poistenie bývania UNIQA

Samotný produkt je možné realizovať ako kompletné poistenie (nehnuteľnosť spolu s domácnosťou) alebo ako samostatné poistenie nehnuteľnosti či samostatné poistenie domácnosti.

Automatickou súčasťou je poistenie zodpovednosti za škodu, či už z vlastníctva nehnuteľnosti (pri poistení nehnuteľnosti) alebo zodpovednosť členov domácnosti (v rámci poistenia domácnosti) a taktiež 24-hodinová asistenčná služba.

Poistenie nehnuteľnosti – byt / rodinný dom

Poisťuje sa byt v osobnom vlastníctve, ktorý sa nachádza v bytovom dome alebo rodinný dom (jeden- až trojbytový, trvalo alebo prechodne obývaný), ktorý je určený predovšetkým na rodinné bývanie s prevádzkovo / podnikateľsky využívanou plochou najviac 1/3 celkovej plochy.

Poistené sú všetky základné riziká ohrozujúce bývanie – požiar, rozličné živelné a katastrofické pohromy, únik vody. Pod týmito základnými prvkami poistenia sa rozumie:

Základné poisťované riziká

Požiar

Kryté sú škody spôsobené požiarom, priamym úderom blesku; výbuchom, pádom alebo nárazom vzdušných či kozmických telies alebo satelitov, ich častí, prípadne nákladu; nárazom neznámeho vozidla do ohraničeného pozemku a taktiež stratou poistených vecí pri týchto udalostiach.

Víchrica

Kryté sú škody spôsobené víchricou (vietor s rýchlosťou nad 60 km/h), ťarchou snehu a námrazy, zosuvom snehu v dôsledku nahromadenia snehovej masy nahromadenej na streche, zosuvom skál, kameňov a zeme, krupobitia, stratou poistených vecí pri týchto udalostiach.

Počas doby výstavby, resp. prestavby domu začína poistné krytie pre víchricu (vietor s rýchlosťou nad60 km/h) až okamihom úplného pokrytia strechy a uzatvorením všetkých ostatných otvorov, napr. okná, dvere, ktoré musia byť plne presklené alebo inak zadebnené.

Katastrofické škody

Kryté sú škody spôsobené povodňami, záplavami, spätným prúdením vody, snehovými lavínami, náplavami sutín, zemetrasením, stratou poistených vecí pri týchto udalostiach.

Poistná ochrana pre toto riziko začína po uplynutí lehoty 7 dní po dojednanom začiatku poistenia (čakacia lehota).

V prípade poistenia bytu je poistné plnenie poskytnuté až do 100% dojednanej poistnej sumy nehnuteľnosti (vrátane všetkých vedľajších nákladov). Pri poistení rodinného domu je hornou hranicou plnenia 50 % dojednanej poistnej sumy nehnuteľnosti, avšak pri dojednaní rizika „krádež alebo lúpež stavebných súčastí budovy“ alebo rizika „vandalizmus“ sa horná hranica poistného plnenia zvyšuje automaticky až na 100 % dojednanej poistnej sumy (vrátane všetkých vedľajších nákladov).

Uvedené odškodnenie je najvyššie možné odškodnenie za každú poistnú udalosť poistnú udalosť a je pre všetky poistné udalosti v rámci jedného poistného obdobia k dispozícii maximálne dvakrát.

Voda z vodovodu

Kryté sú škody spôsobené únikom vody z prítokových a odtokových potrubí a zariadení; lomom vodovodných potrubí, vrátane kanálov na miešanú vodu bez ohľadu na príčinu vzniku škody (napr. korózia); mrazom a tlakom iba v rámci (vo vnútri) poistených budov na vodovodných potrubiach a/alebo prípojných zariadeniach, ich armatúrach a na sanitárnych častiach; na zariadeniach a armatúrach pripojených na potrubie (napr. vodovodné kohútiky, umývadla, záchody, kúpeľňové zariadenia, vykurovacie telesá, vykurovacie kotle a bojlery), ak je ich obnova alebo oprava potrebná z dôvodu odstránenia škody spôsobenej lomom potrubia, a tiež náklady na odstránenie škôd spôsobených následkom poistnej udalosti. Pre rodinné domy sú naviac kryté aj náklady na odstránenie škôd na tesnení a škôd z dôvodu upchania vodovodných zariadení alebo prípojných zariadení, pokiaľ boli príčinou poistnej udalosti.

Riziko „voda z vodovodu“ sa nevzťahuje na byty vo výstavbe (prestavbe) a pre rodinné domy vo výstavbe / rekonštrukcii je plnenie ohraničené limitom 1 700 €.

Poistné plnenie z poistenia nehnuteľnosti

Ak je rodinný dom poistený ako obývaný a bol poškodený jedným z vyššie uvedených nebezpečí, hradia sa náklady na náhradné ubytovanie (do výšky maximálne 1 700 € a na dobu maximálne 6 mesiacov), pokiaľ nie je možné užívanie ostatných častí domu.

Z poistenia sa v prípade potreby preplácajú aj vedľajšie náklady do výšky 10% z dojednanej poistnej sumy domu. Predstavujú náklady, ktoré vzniknú po škodovej udalosti podliehajúcej povinnosti plnenia, pokiaľ sa týkajú poistenej veci (náklady na odpratávanie, búranie, hasenie premiestňovanie, demontáž, remontáž, ochranu a čistenie, náklady na prepravu k najbližšie povoleným miestam skládky vrátane potrebných opatrení na odstraňovanie a deponovanie).

Balík pripoistení k poisteniu nehnuteľnosti

V poistení rodinného domu ponúka poisťovňa UNIQA možnosť dojednania tzv. „balíka pripoistení“, ktorý obsahuje nasledovné riziká:

 • krádež vlámaním - poistené sú škody (do limitu 7 000 €) spôsobené odcudzením súčastí stavby, stavebného materiálu a stavebných mechanizmov z priestorov, ktoré sa nachádzajú na mieste poistenia a spĺňajú dojednané zabezpečenie.
 • jednoduchá krádež a vonkajší vandalizmus – poistené sú škody (do limitu 400 €) spôsobené úmyselným poškodením alebo zničením, resp. odcudzením vecí nachádzajúcich sa na pozemku resp. vonkajšej strane domu, ktorý predstavuje miesto poistenia. Poistenie sa vzťahuje len na škody na veciach, pri ktorých je vylúčená ich funkčnosť (nie estetické poškodenie). Poistná ochrana platí len v prípade obývaného rodinného domu v obci.
 • zodpovednosť za budovu a pozemok na navýšenú poistnú sumu limit zvýšený na 68 000 €
 • katastrofické škody na plnú poistnú sumu – v základnom krytí je to do 50 % poistnej sumy rodinného domu
 • vedľajšie náklady na vyšší limit plnenia – maximálne do výšky 20 % z dojednanej poistnej sumy nehnuteľnosti domu

Akonáhle je v kalkulácii pre výpočet poistného poistenia nehnuteľnosti zvolené aspoň jedno z rizík „krádež alebo lúpež stavebných súčastí budovy“ či „vandalizmus“, tak v takom prípade je v rámci poistenia zahrnutý celý tento balík.

Pre rodinné domy v užívaní je do poistenia automaticky zdarma zahrnutý aj lom skla (do limitu 2 000 €) – škody spôsobené rozbitím alebo lomom skla.

Spolupoistené v rámci poistnej sumy domu sú aj:

 • veci v garáži (motorové vozidlá, člny, poľnohospodárske stroje a pod.) do limitu 1 700 € proti požiaru, výbuchu, úderu blesku, pádu vzdušných a kozmických telies
 • prítokové, odtokové vodovodné potrubia na poistenom pozemku
 • antény, solárne zariadenia, bazény proti požiaru a víchrici (vrátane zastrešenia bazéna s výnimkou vyhotovenia z plátna alebo fólie)
 • stromy, živé ploty, kríky proti požiaru, výbuchu, úderu blesku, pádu vzdušných a kozmických telies
 • náklady na zabezpečenie svahu po zosuve pôdy a znovunaplnenia zeminou

Poistná suma nehnuteľnosti v poisťovni UNIQA závisí od celkovej podlahovej plochy budovy pri zohľadnení vybavenia stavby (počet podlaží). Existuje samozrejme aj možnosť jej navýšenia podľa požiadaviek klienta.

Je možné dojednať i poistenie garáže nachádzajúcej sa mimo pozemku patriaceho k rodinnému domu, resp. mimo zastavanej plochy bytového domu.

K poisteniu rodinného domu je možné uzatvoriť poistenie vedľajších budov nachádzajúcich sa na pozemku, ktorý patrí k rodinnému domu. Sú to napr. hospodárske budovy, bazén, pivnica, altánok a pod.. Za vedľajšie budovy sa nepovažujú objekty, ktoré nemajú ani pevný základ ani ukotvenie a taktiež mobilné domy, obytné vozy a fóliovníky.

Ďalšie informácie k poisteniu nehnuteľnosti UNIQA

Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou 0 € alebo 99 €.

Poistenie domu (budova, vedľajšie budovy, garáž) vo výstavbe je možné dojednať v čase platnosti stavebného povolenia, pričom po ukončení výstavby a odovzdaní nehnuteľnosti do užívania bude pokračovať poistenie domu v užívaní v rozsahu určenom v poistnej zmluve. Poistná sadzba pre dom vo výstavbe a dom v užívaní je rovnaká.

Domy vo výstavbe v obci majú poistené aj škody spôsobené krádežou vlámaním v zmysle Zmluvných dojednaní produktu Domov a Šťastie (podmienka určitého zabezpečenia domu) – konkrétne bod 1. DOM, ods. 1.1 a 1.2.

Poistenie domácnosti – byt / rodinný dom

Rozumie sa ním poistenie zariadenia domácnosti využívané na osobné účely vo vlastníctve poisteného alebo iných osôb, ktoré s poisteným žijú v spoločnej domácnosti nachádzajúcej sa v byte alebo v rodinnom dome.

Poisťované riziká v poistení domácnosti

Podobne ako pri poistení nehnuteľnosti, tak aj v tomto prípade je zariadenie domácnosti kryté na poistné nebezpečia požiar, rozličné živelné a katastrofické pohromy, únik vody a naviac krádež vlámaním, lúpež, lom skla. Pod týmito základnými prvkami poistenia domácnosti sa rozumie:

Požiar

Kryté sú škody spôsobené požiarom, priamym úderom blesku, výbuchom, pádom alebo nárazom vzdušných či kozmických telies alebo satelitov, ich častí, prípadne nákladu, nárazom neznámeho vozidla do ohraničeného pozemku a taktiež stratou poistených vecí pri týchto udalostiach.

Víchrica

Kryté sú škody spôsobené víchricou (vietor s rýchlosťou nad 60 km/h), ťarchou snehu a námrazy, zosuvom snehu v dôsledku nahromadenia snehovej masy nahromadenej na streche, zosuvom skál, kameňov a zeme, krupobitia, stratou poistených vecí pri týchto udalostiach.

Počas doby výstavby, resp. prestavby domu začína poistné krytie pre víchricu (vietor s rýchlosťou nad60 km/h) až okamihom úplného pokrytia strechy a uzatvorením všetkých ostatných otvorov, napr. okná, dvere, ktoré musia byť plne presklené alebo inak zadebnené.

Katastrofické škody

Kryté sú škody spôsobené povodňami, záplavami, spätným prúdením vody, snehovými lavínami, náplavami sutín, zemetrasením, stratou poistených vecí pri týchto udalostiach.

Poistná ochrana pre toto riziko začína po uplynutí lehoty 7 dní po dojednanom začiatku poistenia (čakacia lehota).

Hornou hranicou plnenia je 50 % dojednanej poistnej sumy domácnosti, avšak pri dojednaní rizika „nepriamy úder blesku, prepätie / skrat motora v elektrospotrebičoch“ sa horná hranica poistného plnenia zvyšuje automaticky až na 100 % dojednanej poistnej sumy (vrátane všetkých vedľajších nákladov).

Uvedené odškodnenie je najvyššie možné odškodnenie za každú poistnú udalosť poistnú udalosť a je pre všetky poistné udalosti v rámci jedného poistného obdobia k dispozícii maximálne dvakrát.

Voda z vodovodu

Je voda v prítokových a odtokových potrubiach zásobovania vody alebo v prípojných zariadeniach. Poistené sú škody spôsobené únikom vody z týchto potrubí a zariadení. V bytoch sú poistené aj škody spôsobené mrazom a tlakom na vykurovacích zariadeniach, sanitárnych zariadeniach, armatúrach a prípojných zariadeniach, ak tieto patria k zariadeniu domácnosti.

Krádež vlámaním a lúpež

Poistené sú škody spôsobené konaním smerujúcim ku krádeži vlámaním alebo uskutočnenou krádežou vlámaním, ak sa páchateľ dokázateľne násilím dostal do poistených priestorov vyrazením alebo vylomením dverí, okien alebo iných častí budovy, t.j. prekonaním zmluvne dohodnutého zabezpečenia, vnútorným vandalizmom, lúpežou (ak bolo zo strany páchateľa použité násilie alebo hrozba násilia).

Lom skla

Škody spôsobené rozbitím alebo lomom skla. Poistené sú presklenia bytového priestoru (vrátane bezpečnostných fólií) a zariadenia domácnosti, varné plochy zo sklenenej keramiky, pivničné a stropné okná, sklobetónové steny, presklenie terás (sklo menšie ako 6 m2 a minimálna hrúbka skla je 4 mm)

Za predpokladu že rodinný dom je poistený ako obývaný a bol poškodený jedným z vyššie uvedených nebezpečí, hradia sa náklady na náhradné ubytovanie (do výšky maximálne 1 700 € a na dobu maximálne 6 mesiacov), pokiaľ nie je možné užívanie ostatných častí domu.

Z poistenia sa v prípade potreby preplácajú aj vedľajšie náklady do výšky 10% z dojednanej poistnej sumy domu. Predstavujú náklady, ktoré vzniknú po škodovej udalosti podliehajúcej povinnosti plnenia, pokiaľ sa týkajú poistenej veci (náklady na odpratávanie, búranie, hasenie premiestňovanie, demontáž, remontáž, ochranu a čistenie, náklady na prepravu k najbližšie povoleným miestam skládky vrátane potrebných opatrení na odstraňovanie a deponovanie).

Balík pripoistení k poisteniu domácnosti

Poisťovňa UNIQA ponúka klientom možnosť dojednania si tzv. „balíka pripoistení“, ktorý obsahuje nasledovné riziká:

 • nepriamy úder blesku – poistené sú škody (do limitu 1 000 €) spôsobené nepriamym pôsobením elektromagnetickej energie následkom nadmerného zvýšenia intenzity prúdu a preskokov z prepätia pri úderoch blesku, prípadne priamymi vplyvmi atmosférickej elektriny ako indukcia a influencia.
 • skrat elektromotora – poistené sú škody (do limitu 200 €) spôsobené skratom elektromotora na elektrospotrebičoch, ktoré nie sú staršie ako 7 rokov (podľa dátumu, ktorý je uvedený v záručnom liste).
 • zodpovednosť príslušníkov domácnosti limit zvýšený na 68 000 €
 • zodpovednosť z držby psa – poistené sú povinnosti náhrady škody (do limitu 7 000 €) majiteľa, ošetrovateľa, príp. osoby oprávnenej disponovať so psom
 • katastrofické škody na plnú poistnú sumu – v základnom krytí je limit vo výške 50 % poistnej sumy zariadenia domácnosti
 • vedľajšie náklady na vyšší limit plnenia – maximálne do výšky 20 % z dojednanej poistnej sumy domácnosti

Akonáhle je v kalkulácii pre výpočet poistného poistenia domácnosti zvolené riziko „nepriamy úder blesku, prepätie / skrat motora v elektrospotrebičoch“, tak v tom prípade je v rámci poistenia zahrnutý celý tento balík.

Do poistenia sú automaticky zdarma zahrnuté:

 • voda z akvária - do limitu 1 700 €
 • tovar v chladiacich zariadeniach – pri poruche následkom materiálnych a výrobných chýb, skratu, izolačných chýb, prepätia, výpadkom prúdu, nešikovnosti, vytekania amoniaku alebo iných chladiacich prostriedkov (do limitu 340 €)

Spolupoistené v rámci poistnej sumy domácnosti sú aj:

 • veci s umeleckou a historickou hodnotou - do 20 % z poistnej sumy
 • peniaze v hotovosti, vkladné knižky, šperky, zbierky známok a mincí - na 1. riziko do hodnoty 40 €, keď sú uložené voľne a do hodnoty 670 €, keď sú v uzatvorenom nábytku
 • súčasti stavby, inštalácie v múroch u bytov v osobnom vlastníctve - do 5% z poistnej sumy
 • veci mimo bytových priestorov - do 30% z poistnej sumy
 • náklady na opravu, obnovu plotu do limitu 100 € (v prípade poškodenia pri krádeži vlámaním)
 • opätovné zaobstaranie súkromne používaného softwaru - do limitu 670 €
 • neoprávnené použitie telefónu - do limitu 340 €
 • náklady na nevyhnutnú výmenu zámku do hodnoty 100 €
 • cudzie veci a zariadenie izieb cudzích osôb - do 10% z poistnej sumy, z toho cenné veci do hodnoty 170 € (ak nie je ubytovanie poskytované za úhradu)
 • lúpežné prepadnutie mimo poisťovaného priestoru - do 10% z poistnej sumy (plnenie za hotovosť, vkladné knižky, šperky... do výšky 670 €)
 • poistenie mimo domu v Európe v geografickom zmysle, v krajinách Stredozemného mora a na Kanárskych ostrovoch – do 10% poistnej sumy (prechodne na 6 mesiacov, v internátnych školách na 10 mesiacov)
 • predmety, ktoré boli dané do opravy, servisu, úschovy, boli požičané – do 10% z poistnej sumy (prechodne na 6 mesiacov)
 • invalidné vozíky na jednoduchú krádež (aj mimo budov)

Ďalšie informácie k poisteniu domácnosti

Poistná suma domácnosti v byte a rodinnom dome v poisťovni UNIQA závisí od celkovej podlahovej plochy. Pod podlahovou plochou bytu sa v tomto prípade rozumie základná plocha bytu bez terasy, otvoreného balkónu alebo otvorenej lodžie, bez pivničných priestorov, bez garáže nachádzajúcej sa v bytovom dome. Podlahová plocha rodinného domu závisí od počtu podlaží (pivnica, poschodia, obytné podkrovie). Existuje samozrejme aj možnosť jej navýšenia podľa požiadaviek klienta.

Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou 0 € alebo 99 €.

Poistná ochrana pri poistení katastrofických škôd začína po uplynutí lehoty 7 dní po dojednanom začiatku poistenia (čakacia lehota).

Poistenie zariadenia domácnosti je možné dojednať pre obývanú aj neobývanú domácnosť, ale nie je možné ho dojednať pre byt alebo rodinný dom, ktoré sú vo výstavbe, resp. prestavbe/rekonštrukcii.

Poistený je povinný podľa výšky poistnej sumy zabezpečiť domácnosť určitým typom zabezpečenia (v zmysle Zmluvných dojednaní produktu Domov a Šťastie – konkrétne bod 2. „Zariadenie domácnosti“, celý ods. 2.3.).

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na škody na živote a zdraví, materiálne škody ako aj následné finančné škody, ktoré možno odvodiť od poistenej škody na živote a zdraví alebo poistenej materiálnej škody. Vzťahuje sa aj na náklady na zisťovanie a odvrátenie (aj súdne) povinnosti poskytnúť náhradu škody uplatňovanú treťou osobou aj v prípade neoprávneného nároku. Tieto náklady sa započítavajú do poistnej sumy.

Poisťovňa UNIQA teda poskytne v rámci poistenia zodpovednosti za budovu a pozemok finančnú kompenzáciu za škody z vlastníctva, správy, dozoru, zásobovania, čistenia, osvetlenia a údržby poisteného pozemku vrátane na ňom sa nachádzajúcich stavieb a zariadení ako napr. výťahy, vykurovacie a klimatizačné zariadenia, bazény, detské ihriská a záhrady, taktiež aj náhradu škody, ktorú spôsobil poistený ako stavebník pri vykonávaní búracích, stavebných, opravárenských a výkopových prác na poistenej budove alebo na poistenom pozemku (do limitu 16 600 €).

V rámci poistenia bytu má klient automaticky zdarma v každom poistnom balíku poistenie zodpovednosti členov domácnosti do limitu 17 000 €.

Pri postení rodinného domu má klient automaticky zdarma poistenie zodpovednosti za budovu a pozemok do limitu 17 000 €. V prípade dojednania rizika „krádež alebo lúpež stavebných súčastí budovy“ alebo rizika „vandalizmus“ sa limit plnenia zvyšuje až na 68 000 €.

Poistením zodpovednosti príslušníkov domácnosti sú poistené škody spôsobené poisteným, fyzickými osobami, ktoré tvoria domácnosť s poisteným a osobami konajúcimi/činnými v domácnosti/byte poisteného na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo z ochoty. UNIQA teda poskytne poistné plnenie za škody poisteného alebo spolupoistených osôb ako občanov, ktoré vyplývajú z nebezpečí každodenného života a sú uplatnené na základe zákonných ustanovení o zodpovednosti občiansko-právneho charakteru:

 • ako užívateľa/vlastníka bytu (ale nie ako majiteľa domu a/alebo pozemku),
 • z vlastníctva a používania bicyklov,
 • z neprofesionálnej športovej činnosti (s výnimkou poľovačky),
 • z legálnej držby rôznych zbraní a ich používania ako športového náčinia a na účely sebaobrany,
 • z držby malých domácich zvierat,
 • z vlastníctva a prevádzky anténového zariadenia,
 • z príležitostného používania elektročlnov a plachetníc,
 • z držby a používania ostatných nemotorových vodných plavidiel
 • z držby a používania nemotorovo poháňaných vzdušných modelov do váhy lietadla5 kg
 • z držby a používania lodných a automobilových modelov
 • z poskytovania ubytovania v poistenom byte, pokiaľ nie je potrebné na túto činnosť úradné povolenie alebo pokiaľ nie je vykonávaná ako podnikanie alebo za odplatu

V rámci postenia domácnosti bytu / rodinného domu má klient automaticky zdarma poistenie zodpovednosti členov domácnosti do limitu 17 000 €. V prípade dojednania rizika „nepriamy úder blesku, prepätie / skrat motora v elektrospotrebičoch“ sa limit plnenia zvyšuje až na 68 000 €, so sublimitom 7 000 € za poistenie zodpovednosti z držby psa. Územná platnosť je v tomto prípade pre celú Európu.

Aké výhody má poistenie nehnuteľnosti a domácnosti UNIQA?

 • pri správnom zadaní podlahovej plochy je stanovená minimálna poistná sumanevzniká podpoistenie
 • široké spektrum krytia poistných rizík
 • poistenie na „nové ceny“, t.j. aktuálne ceny v čase vzniku škody (amortizácia sa neodpočítava)
 • finančná pomoc pri odstraňovaní následkov poistnej udalosti
 • zdarma nonstop asistenčné služby


Aktuality - UNIQA

záber hotela

Cestovateľský manuál: Ako si vybrať ubytovanie na dovolenku?

13.06.2024 | Autor: Lívia Ovcarčíková

Jedným z najdôležitejších krokov pri plánovaní každého výletu či dovolenky je výber správneho ubytovania. Práve to totiž dokáže výrazne ovplyvniť vašu spokojnosť, a teda aj celkový dojem z dovolenky. Našťastie, ubytovacích možností je skutočne veľa a môžete si vybrať čokoľvek od dobrodružného kempovania až po luxusný hotel.

popraskané múry domu

Zemetrasenie na Slovensku – ako sa chrániť proti škodám na bývaní?

26.02.2024 | Autor: Eva Majerská

Zemetrasenia sú síce v našich končinách stále pomerne zriedkavé, ale predsa sa raz za čas vyskytnú. Nebolo tomu inak ani v minulosti a podľa odborníkov by sme mali s ich výskytom určite počítať. Od posledného prípadu, ktorý bol začiatkom októbra 2023 na východnom Slovensku, kedy otrasy poškodili vyše 800 rodinných domov a množstvo cirkevných a obecných stavieb, sa pred pár dňami vyskytol ďalší.

lavína v horách

Lavínové nebezpečenstvo: ako sa vyhnúť problémom v horách počas zimy

07.02.2024 | Autor: Eva Majerská

Celoročný pohyb na čerstvom vzduchu v horách je pre mnohých ako pozitívna droga, občas však poriadne nebezpečná. Najmä ak preceníte svoje možnosti – to platí kedykoľvek, počas lavínového obdobia obzvlášť. Vychutnať si mrazivý vzduch a čerstvý sneh môžete aj bezpečne a bez rizika. Poradíme vám, ako sa pripraviť na nebezpečenstvo lavín a ako postupovať v bezprostrednom ohrození.