Po-Pia: 08:00-17:00

Generali - Ročné cestovné poistenie


Logo - Generali Poisťovňa

Generali Poisťovňa, a.s. má veľmi široké portfólio produktov pre cestovné poistenie – okrem štandardného krátkodobého aj celoročné poistenie, ale i špeciálne poistenie pre au-pair (študentov) či tých, ktorí sa chcú venovať športovej dovolenke. Generali prináša aj produkt cestovného poistenia pre zamestnancov alebo pre ľudí, ktorí idú do zahraničia manuálne pracovať. Územná platnosť cestovného poistenia je voliteľná medzi oblasťou „Európy“ (všetky štáty Európy v geografickom zmysle a všetky štáty i ostrovy v oblasti Stredozemného mora + Madeira, Jordánsko a Kanárske ostrovy) a oblasťou „svet“ (všetky krajiny sveta). Pre vyznávačov domácej horskej turistiky (aj v extrémnejšej podobe) je pripravený i produkt poistenia do hôr.

Balíky ročného cestovného poistenia Generali

V produkte ročného cestovného poistenia si klient môže zvoliť nasledovné balíky:

Ročné cestovné poistenie Klasik

Tento základný balík zahŕňa nasledovné poistné krytie a poistné sumy:

Poistenie liečebných nákladov

Poskytuje v zahraničí poistné krytie až do výšky 200 000 €. Základnými prvkami sú:

 • ambulantné ošetrenie (vrátane stomatologických zákrokov, ak ide o akútny stav, nie však z dôvodu zanedbaného stavu alebo nedokončenej liečby),
 • hospitalizáciu, prevoz do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia (prípadne preloženie), prevoz liekov, prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia,
 • prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára (vrátane ambulantného lietadla),
 • návštevu chorého pri pobyte dlhšom ako 5 dní, návrat spolupoistenej osoby do vlasti, dopravu detí do vlasti,
 • repatriáciu v prípade smrti do vlasti.

Náklady na ambulantné ošetrenie do výšky 100 € si poistený hradí sám (budú poisťovňou preplatené po predložení dokladov o zaplatení).

Štandardné asistenčné služby

Sú prevádzkované spoločnosťou Europ Assistance 24 hodín denne 7dní v týždni. Súčasťou týchto služieb je zdarma napr.:

 • predcestovná asistencia(informačné služby klientom)
 • vyhľadanie zdravotníckeho zariadenia v prípade potreby
 • zabezpečenie lekárskeho ošetrenia a lekárskej starostlivosti vrátane úhrady nákladov
 • starostlivosť o kontrolu priebehu hospitalizácie
 • zorganizovanie cesty a pobytu pre opatrovníka
 • zaistenie repatriácie klienta naspäť do Slovenskej republiky
 • zabezpečenie prepravy telesných pozostatkov a vybavenie pohrebnej dokumentácie
 • pomoc pri získaní liečiv, ak nie sú v danej krajine k dispozícií a ak sú nevyhnutné

Ročné cestovné poistenie Plus

Obsahuje riziká ako v balíku Klasik a naviac:

Úrazové poistenie

Poisťovňa uhradí poistenému odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50 % (do sumy 10 000 €) a oprávnenej osobe v prípade smrti poisteného v dôsledku úrazu 5 000 €.

Zodpovednosť za škodu

Táto zložka poistenia pokrýva prípadnú náhradu škody inému na majetku alebo na zdraví (do limitu 50 000 €).

Poistenie pátrania a záchrany

Finančná kompenzácia nákladov spojených s pátraním a záchranou v zahraničí (do limitu 7 000 €).

Celoročné cestovné poistenie Komfort

Obsahuje riziká ako v balíku Plus a naviac:

Poistenie batožiny

Predstavuje najmä poškodenie, zničenie, odcudzenie a stratu batožiny (1 000 €). Okrem toho i náhradu cenných vecí (napr. šperky, hodinky, kožušiny, technické zariadenia, športové náradie, ...) do 1/3 poistnej sumy; ďalej poistenie poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia dokladov – náklady na zaobstaranie náhradných dokladov (350 €); pomoc a preddavok pri krádeži, lúpeži alebo strate platobných prostriedkov (350 €); nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny (100 €).

Nadštandardné asistenčné služby

Okrem základných asistenčných služieb má klient ešte k dispozícii:

 • preddavok pre advokáta / kauciu (do 800 €)
 • pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka)

Celoročné cestovné poistenie Komplet

Obsahuje riziká ako v balíku Komfort a naviac:

Poistenie storno poplatkov a prerušenia cesty

Rozsahom tohto poistenia je teda:

 • náhrada stornopoplatkov pri nenastúpení na cestu (do limitu 1 000 €, spoluúčasť je vo výške 5 %)
 • náhrada uhradených a nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu pri prerušení cesty (do limitu 500 €, bez spoluúčasti)

Doplňujúce informácie pre ročné cestovné postenie

Maximálna dĺžka jedného pobytu pri vycestovaní je 45 dní (individuálne po dohode s poisťovňou je možné predĺženie nepretržitého pobytu v zahraničí pri jednom vycestovaní na viac ako 45 dní). Počet vycestovaní nie je obmedzený.
Poistiteľné všetkými spomínanými balíkmi ročného cestovného poistenia sú iba osoby, ktoré ku dňu začiatku poistenia nedovŕšili 70 rokov. Poistenie zaniká po ukončení poistného obdobia, v ktorom poistený dovŕši 70 rokov.
Rekreačné športy (vrátane rekreačného lyžovania či snowboardingu) sú kryté v základnom poistení bez nutnosti pripoistenia. Pre klientov je možnosť dojednať si pripoistenie rizikových športov, niektoré obzvlášť nebezpečné športy (letecké športy, horolezectvo od nadmorskej výšky 4 000 m, paragliding, plachtenie, fourcross, ...) sú však z poistenia vylúčené.
Možnosť rozšíriť si poistné krytie na manuálnu prácu (vykonávanie bežných prác manuálneho charakteru). Toto krytie sa nedá aplikovať pre nasledovné profesie: tunelári, baníci, speleológovia, záchranári, pyrotechnici, vodiči kamiónovej / nákladnej dopravy, vodiči autobusovej dopravy, lovci, jednotky ozbrojených síl. Manuálnou prácou nie je: účasť na výstavách, konferenciách, stážach, rokovaniach a školeniach (s výnimkou praktickej inštruktáže manuálnej práce), študijný pobyt, turistická cesta, služobná cesta spojená prácou administratívneho alebo duševného charakteru. Pre profesie - vodiči kamiónovej / nákladnej dopravy, vodiči autobusovej dopravy – je určený produkt „Ročné cestovné poistenie pre vodičov kamiónovej / nákladnej a autobusovej dopravy“.
Produktmi ročného cestovného poistenia je možné poistiť aj cudzích štátnych príslušníkov s trvalým pobytom na území SR, avšak poistenie sa nebude vzťahovať na poistné udalosti, ktoré nastali v štáte, kde je poistený štátnym občanom alebo má povinnosť odvodu na zákonné zdravotné poistenie. V štáte, v ktorom má poistený štátne občianstvo, platí poistenie liečebných nákladov len v prípade, ak je zdravotne poistený v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte Európskej únie.

Aké výhody má ročné cestovné poistenie od poisťovne Generali?

 • možnosť výberu vhodného poistného balíka podľa potrieb klienta
 • zvýhodnená poistka pre skupinové poistenie
 • zdarma rozsiahle asistenčné služby
 • poistenie aj pre klientov, ktorí budú v zahraničí pracovať (práca nemanuálneho aj manuálneho charakteru) alebo budú vykonávať rizikové športy

Poistenie pre au-pair a študijný pobyt

V portfóliu poisťovne sa nachádza aj produkt pre cestu za vzdelaním či novými skúsenosťami, po škole či počas zamestnania. Cestovné poistenie študijného alebo au-pair pobytu poskytuje ochranu 6 až 12 mesiacov, a to v ktorejkoľvek krajine, kam sa vyberiete (územná platnosť Európa alebo Svet). Poistenie sa teda dojednáva na dobu určitú 6 mesiacov alebo 12 mesiacov; v prípade záujmu o obnovenie poistenia na ďalšie obdobie je nutné poistenie znova uzavrieť.

V produkte poistenie pre au-pair a študijný pobyt sú na výber dva typy krytia:

Poistenie pre au-pair a študijný pobyt Klasik

Zahŕňa nasledovné poistné krytie:

 • liečebné náklady
 • základné asistenčné služby
 • asistenčné služby nadštandard

Poistenie pre au-pair a študijný pobyt Komfort

Zahŕňa nasledovné poistné krytie:

 • liečebné náklady
 • základné asistenčné služby
 • asistenčné služby nadštandard
 • úrazové poistenie
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • poistenie batožiny

Poistenie je určené pre osoby do 35 rokov. Poistená osoba nesmie mať ku dňu začiatku poistenia dovŕšený vek 35 rokov.
Podmienkou poistenia je trvalé bydlisko poistenej osoby v SR. V prípade cudzích štátnych príslušníkov, ktorí majú v SR trvalé bydlisko – môžu byť poistení, avšak poistenie sa nebude vzťahovať na poistné udalosti, ktoré nastali v štáte, v ktorom je poistený štátnym občanom alebo povinnosť odvodu na zákonné zdravotné poistenie. V štáte, v ktorom má poistený štátne občianstvo, platí poistenie liečebných nákladov len v prípade, ak je zdravotne poistený v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte Európskej únie.
V prípade poistnej udalosti je poisťovateľ oprávnený požadovať zdokladovanie účelu pobytu poisteného v zahraničí.Aktuality - Generali

hodnotenie SASP

SASP opäť ocenila najlepšie poisťovne. Ktorá je tá najlepšia?

20.10.2022 | Autor: Eva Majerská

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) pôsobí na trhu už 26 rokov. Aj tento rok oceňovala najlepšie poisťovne na trhu v rôznych kategóriách. Prinášame vám výsledky ocenenia SASP a názov najlepšej poisťovne za rok 2021.

záchranársky vrtuľník v horách

Zranenia pri turistike nepodceňujte. 5 krokov, ako postupovať pri úraze na horách

13.10.2022 | Autor: Eva Majerská

Turistické trasy v horách sú ešte otvorené a tak aj počas babieho leta láka turistika nemálo turistov. So zhoršujúcim počasím sa však zhoršujú aj podmienky. V strmšom teréne alebo mimo turistických trás nie sú úrazy ničím výnimočným. Pevne veríme, že bez adekvátnej obuvi a výbavy na hory nechodíte, rovnako ako dúfame, že pri každej návšteve hôr máte uzavreté aj poistenie na hory.

rodina na pláži

Na čo si dať pozor, keď sa chystáte na dovolenku s deťmi?

23.08.2022 | Autor: Eva Majerská

Súčasná doba praje cestovaniu viac než kedykoľvek predtým a ani deti nemusia byť žiadnou prekážkou v plnení cestovateľských snov. Pre niektoré rodiny je cestovanie s malými deťmi samozrejmosť, radi svoje zážitky zdieľajú na sociálnych sieťach a tak sa aj vy môžete lepšie pripraviť na vašu vytúženú dovolenku s drobcom. Je však faktom, že tá príprava na cesty je podstatne zložitejšia než pri cestovaní vo dvojici. Zhrnuli sme pre vás najdôležitejšie pravidlá, na ktoré by ste pri cestovaní s deťmi nemali zabudnúť.