pon-pia: 08:00-17:00

Generali - Poistenie domu, bytu a domácnosti


Logo - Generali Poisťovňa

Komplexné poistenie bývania od Generali - DOMino

S produktom poistenia bývania DOMino od poisťovne Generali si klienti vyskladajú poistenie majetku, ktoré im bude pasovať na mieru a bude podľa ich predstáv.

V jednej zmluve sa poistí rodinný dom, byt, chata, garáž, zariadenie domácnosti všetkých nehnuteľností ale aj komplexné poistenie zodpovednosti za škodu. Produkt je určený i pre byty či domy vo výstavbe resp. v rekonštrukcii.

Samotný produkt je možné realizovať ako kompletné poistenie (nehnuteľnosť spolu s domácnosťou) alebo ako samostatné poistenie nehnuteľnosti či samostatné poistenie domácnosti. Poistenie zodpovednosti za škodu je voliteľné pripoistenie a automaticky zahŕňa poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti aj poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti.

Automatickou súčasťou sú praktické asistenčné služby dostupné 24-hodín denne.

Generali Poisťovňa, a.s. v produkte DOMino uplatňuje aj zonáciu a viaže sa na neho povodňová mapa so 4 rizikovými zónami. Na základe miesta poistenia (presne definovaného až po popisné/orientačné číslo a poschodie) sa priradí príslušná riziková zóna s príslušnou prirážkou/zľavou k sadzbe a základný limit plnenia vzhľadom na zvýšené/znížené riziko povodne a záplavy (v najviac rizikovej zóne je vylúčené plnenia rizika povodeň a záplava).

Poistenie nehnuteľnosti – byt / rodinný dom

Predmetom poistenia bytu alebo poistenia rodinného domu je nehnuteľný majetok:

 • byt v osobnom vlastníctve, ktorý sa nachádza v bytovom dome – vrátane jeho vnútorného vybavenia (všetka vnútorná inštalácia okrem spoločných stúpacích vedení)
 • rodinný dom - budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie
 • rekreačná budova - budova určená na individuálnu rekreáciu poisteného umiestnená v krajine (v chatovej osade alebo v rekreačnej zóne mesta) alebo v záhradkárskej osade

Rozsah poistného krytia pre poistenie nehnuteľnosti

Poistenie sa vzťahuje na nehnuteľné (napr. stavebné súčasti, vstavaný nábytok a vstavaná kuchynská linka) a hnuteľné veci (stavebný materiál, stavebné mechanizmy) vo vlastníctve poisteného nachádzajúce sa na mieste poistenia uvedenom v PZ a ktoré sú jednotlivo uvedené v PZ (jednotlivé nehnuteľnosti) alebo sú neoddeliteľnou súčasťou v PZ vymedzeného súboru vecí (súbor vedľajších stavieb).

Okrem toho sú poistením kryté:

 • vonkajšie a vnútorné neoddeliteľné stavebné súčasti vo vlastníctve poisteného (napr. stavebné konštrukcie, stropy, podlahy, dvere, okná, zabudovaný nábytok, bleskozvody, odkvapy, prípojky energetických sietí, atď.);
 • základné a doplnkové vybavenie poistenej nehnuteľnosti (EZS, odsávače pary, vykurovacie a ohrievacie zariadenia, klimatizácia, požiarna signalizácia, atď.);
 • vonkajšie úpravy v mieste poistenia rodinného domu a rekreačnej budovy (chodníky, dlažby, vonkajšie osvetlenie, záhradné osvetlenie, atď.);
 • stavebný materiál (tvárnice, tehly, vápno, cement, dlaždice, obklad, okná, dvere, umývadlo, atď.), stavebné mechanizmy (miešačka, brúska, zbíjačka, cirkulárka, kompresor, vŕtačka, atď.) a stavebné náradie (kladivo, pílka, meter, kombinačky, lopata, ...) pri poistení rozostavaného rodinného domu;
 • spoločné časti bytového domu, v ktorom je umiestnený poistený byt (základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, schodište, spoločné terasy, povala, atď.);
 • súbor vedľajších stavieb - pri poistení bytu je možné poistiť v rámci vedľajších stavieb len garáž, garážové státie alebo garážový box, hrob, hrobku, kryptu alebo urnu.

Zoznam poistných rizík

Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia poisteného predmetu nasledovnými poistnými nebezpečenstvami (rizikami):

 • požiarom, výbuchom, priamym úderom blesku (bezprostredný prechod blesku resp. atmosférického výboja na poistenú vec), pádom lietadla s posádkou, jeho časti alebo jeho nákladu;
 • povodňou, záplavou;
 • víchricou (vietor s rýchlosťou nad 20,8 m/s), krupobitím;
 • zosuvom pôdy, zrútenie skla alebo zemín, zosuvom alebo zrútením lavín;
 • pádom predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého súboru ako poškodená vec;
 • tiažou snehu a námrazy v prípade poistenia nehnuteľnosti;
 • vodou unikajúcou z vodovodných zariadení;
 • výbuchom sopky (nielen na SR, vzťahuje sa na škody spôsobených výbuchom sopky aj mimo SR – popolček, otrasy, atď.);
 • zemetrasením min. 6.stupňa MCS;
 • aerodynamickým treskom;
 • odcudzením krádežou vlámaním alebo lúpežou (v základnom poistení maximálne do 1 % z poistnej sumy nehnuteľnosti);
 • vandalizmom a vandalizmom po vlámaním (v základnom poistení maximálne do 1 % z poistnej sumy nehnuteľnosti);
 • rozbitím skla (v základnom poistení maximálne do 1 % z poistnej sumy nehnuteľnosti);
 • nárazom dopravného vozidla.

Popri tom majú klienti kryté aj riziká obsahujúce súbor poistných nebezpečenstiev PLUS (nevzťahuje sa na rozostavanú nehnuteľnosť):

 • skrat motora v zariadení slúžiacom na prevádzku poistenej nehnuteľnosti;
 • nepriamy úder blesku a škody spôsobené na poistených veciach, ktoré vznikli zvýšenou silou elektrického prúdu alebo vplyvom atmosférického prepätia;
 • vniknutie atmosférických zrážok cez nepoškodenú strechu, obvodové steny, zatvorené dvere a okná alebo stavebné súčasti (s limitom plnenia 100 €);
 • pokus o vlámanie do poisteného objektu s poškodením vstupných otvorov;
 • škody spôsobené náhlym únikom dymu na poistených veciach v dôsledku poruchy na zariadeniach slúžiacich na vykurovanie, spaľovanie alebo sušenie, ktoré sa nachádzajú v mieste poistenia
 • odcudzenie odkvapových žľabov a strešných zvodov krádežou vlámaním, ktoré sú pevne zabudované na rodinnom dome (maximálne do sumy 200 €)

Maximálny limit plnenia pre všetky nebezpečenstvá PLUS je 1 000 € na jedno poistné obdobie.

Benefity a výhody poistenia nehnuteľnosti Generali

Zaujímavým benefitom produktu DOMino je finančné odškodnenie aj pre prípad:

 • straty zisku (nájmu) z prenájmu dokončeného a skolaudovaného rodinného domu alebo bytu na účely bývania, ktoré by poistený obdržal na základe nájomných zmlúv počas doby ručenia (bližšie špecifikované v čl. VI bod 8 časti B VPP), ak by k poistnej udalosti nedošlo (limit plnenia je do výšky 1 500 €);
 • zničenia alebo straty umeleckého, umelecko-remeselného alebo historického diela, ktoré je súčasťou poistenej budovy;
 • odcudzenia stavebného materiálu krádežou vlámaním alebo lúpežou, ak je poistený rozostavaný rodinný dom (maximálne do sumy 500 €);
 • odcudzenia stavebných mechanizmov a stavebného náradia krádežou vlámaním alebo lúpežou v rámci poistenia rozostavaného rodinného domu (maximálny limit je 200 €).

K tomu navyše automaticky ešte jedna neobvyklý prvok a to poistenie hrobov (s limitom 350 €).

Ak urobil poistený opatrenia, ktoré mohol vzhľadom na okolnosti prípadu považovať za nutné, poisťovateľ mu nahradí náklady:

 • na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti a na odvrátenie alebo zmiernenie následkov poistnej udalosti, ak sú tieto náklady úmerné rozsahu škody, ktorá hrozila, a poistnej hodnote poistenej veci, ktorá bola poistnou udalosťou ohrozená a ktorej sa vynaložené náklady týkali a to s limitom plnenia 30% z poistnej sumy domácnosti. Za takéto náklady sa nepovažujú náklady spojené s obvyklou starostlivosťou, údržbou a ošetrovaním poistenej veci.
 • na odpratanie zvyškov poistenej veci po poistnej udalosti, vynaložené z bezpečnostných alebo hygienických dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu s limitom plnenia 5% z poistnej sumy nehnuteľnosti a 5% z poistnej sumy domácnosti. Poisťovateľ poistenému taktiež vykompenzuje primerané účelne vynaložené náklady na demoláciu, vypratanie a odvoz suti, nutné na opravu alebo znovuzriadenie poistenej veci postihnutej poistnou udalosťou, tiež náklady na upratanie miesta poistenia po škodovej udalosti.
 • na dopravu poistených vecí poškodených pri poistnej udalosti vykonanú za účelom ich opravy, ak sú primerané okolnostiam;
 • na primerané náhradné ubytovanie poistených osôb, ak sa domácnosť stala následkom poistnej udalosti neobývateľná (s limitom plnenia 5% z poistnej sumy domácnosti);
 • na výmenu cylindrickej vložky zámku vstupných dverí, ak ku strate kľúčov došlo v súvislosti s poistnou udalosťou (s limitom plnenia 1% z poistnej sumy domácnosti).

Ďalšie informácie k poisteniu nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje aj na súbor vedľajších stavieb nachádzajúcich sa na mieste poistenia nehnuteľnosti (garáž, garážové státie, garážový box, hrob, hrobka, krypta, urna sa môže nachádzať aj na inom mieste poistenia). Vedľajšie stavby sa nevymenúvajú, poistenie sa vzťahuje na všetky vedľajšie stavby a budovy na danom mieste poistenia (napr. hospodárska budova, garáž, žumpa, septik, jacuzzi, záhradná chatka, bazén, prístrešky, altánky, atď.).

Pri poistení bytu je možné v rámci vedľajších stavieb poistiť: garáž, garážové státie, garážový box, hrob, hrobku, urnu, kryptu.

Vedľajšie stavby nemusia mať pevné murované základy v zemi, musia byť k nej však pevne prichytené tak, aby pri ich prípadnom odstránení alebo pokuse o odstránenie došlo k poškodeniu okolitého terénu alebo iného priestoru.

Poistná suma nehnuteľnosti je suma určená v poistnej zmluve ako najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa v prípade poistnej udalosti, ktorá má pre každú poistenú vec zodpovedať poistnej hodnote veci v poistnom roku alebo v období, na ktoré bolo dojednané poistenie, ak nejde o poistenie prvého rizika. Konečnú poistnú sumu určuje poistený. Súbor vedľajších stavieb je v základnom poistení krytý do sumy 15 % z poistnej sumy samotnej nehnuteľnosti (možnosť navýšenia tejto hodnoty).

Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistený podieľa na poistnej udalosti. Výška spoluúčasti je uvedená v poistne zmluve, pričom na výber sú rôzne pevné sumy (150 €, 50 €, 30 € alebo aj 0 €). Ak sú postihnuté viaceré predmety poistenia (napr. dom + domácnosť), spoluúčasť sa odpočíta viackrát. Ak sú postihnuté viaceré veci alebo skupiny vecí v rámci jedného predmetu (napr. starožitnosti + športové potreby), spoluúčasť sa odpočíta len jeden krát. Ak poistenému nastanú min. 2 poistné udalosti v jednom poistnom období s výškou škody pod výškou spoluúčasti, môže si spätne kúpiť aktuálnu najnižšiu spoluúčasť, čím mu vznikne právo na vyplatenie zamietnutých škôd v danom poistnom období.

V prípade rodinného domu musí tento byť určený v prvom rade na bývanie, na iné účely, napr. na podnikanie, môže byť využívaná plocha menšia ako 50 % z celkovej podlahovej plochy, pričom nesmie ísť o rizikové prevádzky. Vek nehnuteľnosti nie je obmedzený. Za vyššiu sadzbu poistného sa dá bez problémov poistiť aj drevená nehnuteľnosť.

Taktiež nie je problém poistiť rozostavanú nehnuteľnosť. Za rozostavanú nehnuteľnosť sa považuje nehnuteľnosť, ktorá sa práve stavia alebo na ktorej sú vykonávané rekonštrukčné práce (s platným stavebným povolením alebo ohlásením stavebnému úradu). K rozostavanej nehnuteľnosti nie je možné poistiť domácnosť. Smie sa poistiť aj rozostavaný byt, avšak poistený musí byť zapísaný na LV.

Za dokončenú nehnuteľnosť je považovaná skolaudovaná nehnuteľnosť. Ak rozostavaná nehnuteľnosť čaká na kolaudáciu, avšak má vyhotovené revízne správy (plyn, elektrina, voda, atď.), môže sa so súhlasom poistiteľa poistiť ako skolaudovaná – dokončená.

Nehnuteľnosť nesmie byť poškodená, zničená alebo neudržiavaná. Týmto poistením nie je možné poistiť stavebné súčasti nájomcu (poistiteľné v rámci poistenia domácnosti).

Poistenie domácnosti – byt / rodinný dom

Rozumie sa ním poistenie zariadenia domácnosti nachádzajúcej sa v byte alebo v rodinnom dome. Predmetom poistenia je súbor hnuteľných vecí, ako napríklad nábytok, elektronika, kuchynské vybavenie, textil, športové potreby a iné. Vzťahuje sa teda na hnuteľné veci vlastníka nehnuteľnosti, hnuteľné veci nájomcu (ak je poistený nájomca) ale aj na nehnuteľné veci nájomcu (ak je poistený nájomca) - tapety, maľby, stavebné súčasti, ktoré si namontoval nájomca na vlastné náklady.

Miestom poistenia je trvalo obývaná (trvalo obývaná min. 180 dní) alebo rekreačná domácnosť. Nájomca si môže svoj majetok poistiť iba v trvalo obývanej domácnosti.

V prípade poistenia domácnosti bytu sa miestom poistenia rozumie aj spoločný priestor v bytovom dome (napr. kočikáreň) i uzamykateľný priestor určený k výlučnému užívaniu poisteného v bytovom dome mimo poistenej domácnosti (napr. pivnica, komora). V prípade domácnosti rodinného domu (rekreačnej budovy) sa miestom poistenia rozumie aj uzamykateľný priestor určený k výlučnému užívaniu poisteného mimo poistenej domácnosti, ale na tej istej adrese ako nehnuteľnosť, v ktorej je poistená domácnosť (napr. hospodárska budova) i uzamykateľný priestor určený k výlučnému užívaniu poisteného mimo bytového domu a zároveň mimo poistenej domácnosti (iba garáž).

Zoznam poistných rizík v poistení domácnosti

Dojednáva sa pre prípad poškodenia alebo zničenia poisteného predmetu nasledovnými poistnými nebezpečenstvami (rizikami):

 • požiarom, výbuchom, priamym úderom blesku (bezprostredný prechod blesku resp. atmosférického výboja na poistenú vec), pádom lietadla s posádkou, jeho časti alebo jeho nákladu;
 • povodňou, záplavou;
 • víchricou (vietor s rýchlosťou nad 20,8 m/s), krupobitím;
 • zosuvom pôdy, zrútenie skla alebo zemín, zosuvom alebo zrútením lavín;
 • pádom predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého súboru ako poškodená vec;
 • tiažou snehu a námrazy v prípade poistenia nehnuteľnosti;
 • vodou unikajúcou z vodovodných zariadení;
 • výbuchom sopky (nielen na SR, vzťahuje sa na škody spôsobených výbuchom sopky aj mimo SR – popolček, otrasy, atď.);
 • zemetrasením min. 6.stupňa MCS;
 • aerodynamickým treskom;
 • odcudzením krádežou vlámaním alebo lúpežou (v základnom poistení maximálne do 1 % z poistnej sumy nehnuteľnosti);
 • vandalizmom a vandalizmom po vlámaním (v základnom poistení maximálne do 10 % z poistnej sumy domácnosti);
 • rozbitím skla (v základnom poistení maximálne do 330 €);
 • nárazom dopravného vozidla

Popri tom majú klienti kryté aj riziká obsahujúce súbor poistných nebezpečenstiev PLUS (nevzťahuje sa na rekreačnú domácnosť):

 • škody spôsobené vodou z akvária alebo vírivých alebo masážnych vaní;
 • nepredvídateľný výpadok elektrickej energie (poistený je obsah chladničky, mrazničky) počas neprítomnosti členov domácnosti (do limitu 100 €);
 • rozbitie skla (maximálne do 330 €);
 • nepriamy úder blesku na poistených veciach;
 • skrat na motoroch v elektrospotrebičoch používaných v poistenej domácnosti (najviac do 150 €);
 • škody spôsobené náhlym únikom dymom v dôsledku poruchy na zariadeniach slúžiacich na vykurovanie, spaľovanie alebo sušenie, ktoré sa nachádzajú v mieste poistenia;
 • záhradný minitraktor a iná záhradná technika slúžiaca na osobné potreby poisteného na mieste poistenia.

Rozsah poistného plnenia v rámci poistenia domácnosti

V rámci základného poistenia poisťovňa poskytne plnenie do hodnoty 15% z poistnej sumy domácnosti pre:

a) vybrané veci domácnosti – patria sem:

 • maľby, tapety a stavebné súčasti namontované nájomcom
 • veci vo vedľajších stavbách a iných priestoroch neurčených na bývanie
 • veci v spoločných priestoroch v bytovom dome
 • veci na podnikanie
 • športové potreby
 • zvieratá a rastliny (vo vnútri budovy)
 • veci, ktoré mal poistený na sebe/pri sebe v čase poistnej udalosti
 • veci, ktoré poistený odložil pri výkone povolania alebo podnikateľskej činnosti, pri cestovaní v ubytovacom zariadení
 • invalidné vozíky, detské kočíky

b) veci vyššej hodnoty – patria sem:

 • starožitnosti, umelecké diela
 • cennosti, drahé kovy a predmety z nich vyrobené, nezasadené perly a drahokamy
 • vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné obdobné dokumenty, cenné papiere, ceniny, tuzemské aj cudzozemské bankovky a mince
 • veci zberateľského záujmu a
 • audiovizuálna technika, optické prístroje
 • kožušiny a výrobky z nich

Pre veci vyššej hodnoty je možné navýšiť limit na viac ako 15 % z poistnej sumy domácnosti, ale len pre trvalo obývanú domácnosť.

Poistenie sa ďalej vzťahuje na:

 • poškodenie, zničenie alebo stratenie poistených vkladných a šekových knižiek, platobných kariet a iných podobných dokumentov, cenných papierov, cenín a osobných dokladov poistených osôb, pričom poisťovateľ poskytne poistné plnenie vo výške nákladov vynaložených na znovuobstaranie týchto vecí, poplatky štátnym inštitúciám, a v prípade straty tiež sumu vynaloženú na umorenie uvedených dokumentov
 • poistenie „predĺženej záruky“ – Generali Poisťovňa, a.s. nahradí škody v/na elektrospotrebičoch v rozsahu zákonnej záruky na dobu 1 roka po uplynutí zákonnej záruky. Podmienkou je, že elektrospotrebič musí byť zakúpený/nadobudnutý až po uzavretí poistenia, resp. počas trvania poistenia.

Ak urobil poistený opatrenia, ktoré mohol vzhľadom na okolnosti prípadu považovať za nutné, poisťovateľ mu nahradí náklady:

 • na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti a na odvrátenie alebo zmiernenie následkov poistnej udalosti, ak sú tieto náklady úmerné rozsahu škody, ktorá hrozila, a poistnej hodnote poistenej veci, ktorá bola poistnou udalosťou ohrozená a ktorej sa vynaložené náklady týkali a to s limitom plnenia 30% z poistnej sumy domácnosti. Za takéto náklady sa nepovažujú náklady spojené s obvyklou starostlivosťou, údržbou a ošetrovaním poistenej veci.
 • na odpratanie zvyškov poistenej veci po poistnej udalosti, vynaložené z bezpečnostných alebo hygienických dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu s limitom plnenia 5% z poistnej sumy nehnuteľnosti a 5% z poistnej sumy domácnosti. Poisťovateľ poistenému taktiež vykompenzuje primerané účelne vynaložené náklady na demoláciu, vypratanie a odvoz suti, nutné na opravu alebo znovuzriadenie poistenej veci postihnutej poistnou udalosťou, tiež náklady na upratanie miesta poistenia po škodovej udalosti.
 • na dopravu poistených vecí poškodených pri poistnej udalosti vykonanú za účelom ich opravy, ak sú primerané okolnostiam;
 • na primerané náhradné ubytovanie poistených osôb, ak sa domácnosť stala následkom poistnej udalosti neobývateľná (s limitom plnenia 5% z poistnej sumy domácnosti);
 • na výmenu cylindrickej vložky zámku vstupných dverí, ak ku strate kľúčov došlo v súvislosti s poistnou udalosťou (s limitom plnenia 1% z poistnej sumy domácnosti).

Poistná suma, výška spoluúčasti a ďalšie informácie

Poistná suma musí byť vždy uvedená v poistnej zmluve. Poistná suma je hornou hranicou poistného plnenia poisťovateľa z jednej poistnej udalosti za všetky veci postihnuté touto udalosťou vrátane nákladov nahradených poistenému v rámci osobitných prípadov plnenia.

Poistná suma domácnosti predstavuje súčet hodnôt všetkých hnuteľných vecí (ak je domácnosť v prenajatej nehnuteľnosti, tak aj nehnuteľných vecí nájomcu) domácnosti. Za hnuteľné veci možno považovať napr. nábytok (okrem vstavaného nábytku, vstavanej kuchynskej linky), koberce, textil, obuv, rastliny, zvieratá, elektrospotrebiče, audiovizuálna technika, náradie, atď.

Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistený podieľa na poistnej udalosti. Výška spoluúčasti je uvedená v poistne zmluve, pričom na výber sú rôzne pevné sumy (150 €, 50 €, 30 € alebo aj 0 €). Ak sú postihnuté viaceré predmety poistenia (napr. dom + domácnosť), spoluúčasť sa odpočíta viackrát. Ak sú postihnuté viaceré veci alebo skupiny vecí v rámci jedného predmetu (napr. starožitnosti + športové potreby), spoluúčasť sa odpočíta len jeden krát. Ak poistenému nastanú min. 2 poistné udalosti v jednom poistnom období s výškou škody pod výškou spoluúčasti, môže si spätne kúpiť aktuálnu najnižšiu spoluúčasť, čím mu vznikne právo na vyplatenie zamietnutých škôd v danom poistnom období.

Poistený je povinný podľa výšky poistnej sumy zabezpečiť domácnosť určitým typom zabezpečenia (v zmysle všeobecných poistných podmienok – konkrétne článok VIII. „Zabezpečenie predmetu poistenia pre prípad krádeže vlámaním“, vrátane Tab. č.1 a Tab. č.2.).

Za dokončenú nehnuteľnosť je považovaná skolaudovaná nehnuteľnosť. Ak rozostavaná nehnuteľnosť čaká na kolaudáciu, avšak má vyhotovené revízne správy (plyn, elektrina, voda, atď.), môže sa aj domácnosť so súhlasom poistiteľa poistiť ako skolaudovaná – dokončená.

Poistenie zodpovednosti za škodu Generali

Predmetom poistenia je poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú poistený spôsobil inej osobe na zdraví, majetku alebo jej spôsobil iné finančné škody v súvislosti s činnosťou poisteného v rámci bežného občianskeho života a/alebo v súvislosti s vlastníctvom, nájmom, držbou alebo správou nehnuteľnosti uvedenej v poistnej zmluve.

V rámci produktu DOMino sa dojednáva ako jeden celok obsahujúci oba typy zodpovednosti za škodu. Najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa zo všetkých poistných udalostí, ktoré nastali v priebehu jedného poistného obdobia je dvojnásobok poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve.

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

Vzťahuje sa na škodu spôsobenú inému (tretej osobe) a to:

 • prevádzkou poistenej nehnuteľnosti a vedľajších stavieb k nej prislúchajúcich, resp. zariadení potrebných pre ich riadne užívanie;
 • udržiavacími prácami na poistenej nehnuteľnosti, vedľajších stavbách k nej prislúchajúcich;
 • pri výkone stavebnej činnosti prevádzkovanej poisteným ako staviteľom (poistenými osobami sú aj fyzické osoby príležitostne vypomáhajúce na stavbe) na poistenej nehnuteľnosti, vedľajších stavbách prislúchajúcich k poistenej nehnuteľnosti alebo na pozemku, na ktorom sa nachádza poistená nehnuteľnosť a/alebo vedľajšie stavby;

a iné škody vyplývajúce z titulu vlastníctva, nájmu, držby alebo správy nehnuteľnosti, ktoré nie sú vylúčené.

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na území SR.

Poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti

Vzťahuje sa na škodu spôsobenú poisteným alebo členmi jeho domácnosti v bežnom občianskom živote:

 • pri vedení poistenej domácnosti alebo vzniknuté z prevádzky zariadenia poistenej domácnosti;
 • pri rekreácii a zábave;
 • pri rekreačných športoch, s výnimkou účasti na súťažiach, závodoch, hrách organizovaných športovými klubmi, športovými asociáciami alebo inými obdobnými združeniami;
 • poisteným ako chodcom alebo cyklistom alebo užívateľom invalidného vozíka alebo pri vedení invalidného vozíka;
 • poisteným ako vlastníkom alebo opatrovateľom domácich a drobných hospodárskych zvierat bežne chovaných v SR pre záľubu alebo potrebu rodiny;
 • poisteným ako vlastníkom, prevádzkovateľom alebo užívateľom nemotorového plavidla, ktoré nepodlieha evidencii štátnej plavebnej správy;
 • pri inej činnosti, ktorá neslúž na zárobkové účely a ktorú je možne svojim charakterom považovať za bežnú súčasť života.

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na území SR.

V prípade vzniku poistnej udalosti v dôsledku obsluhy stavebných mechanizmov, záhradnej a údržbovej techniky slúžiacich na prevádzku a údržbu rodinného domu, rekreačnej budovy a vedľajších stavieb, poisťovateľ nahradí škodu pri poškodení motorových vozidiel s limitom plnenia 300 EUR za poškodené motorové vozidlo, pokiaľ toto nie je vo vlastníctve poisteného, poistníka alebo osôb trvalo žijúcich s poisteným v jednej domácnosti.

Poistenie sa vzťahuje aj na náhradu nákladov liečenia vynaložených zdravotnou poisťovňou na zdravotnú starostlivosť v prospech tretích osôb v dôsledku protiprávneho konania poisteného, ak zo zodpovednosti za škodu na zdraví, ku ktorej sa tieto náklady viažu, vznikol nárok na plnenie z poistenia dojednaného podľa príslušných VPP.

Výhody poistenia nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti od Generali

 • široké poistné krytie už v základe poistenia... nemusíte si nič zvlášť pripoisťovať
 • klient si môže určiť výšku poistnej sumy podľa svojich potrieb
 • vedľajšie stavby automaticky poistené do 15 % z poistnej sumy nehnuteľnosti
 • možnosť poistenia rodinného domu vo výstavbe
 • poistenie hrobov
 • zdarma široké asistenčné služby (pomoc pri zabuchnutí dverí alebo technickej havárii, rada záhradníka, a pod.)


Aktuality - Generali

záber hotela

Cestovateľský manuál: Ako si vybrať ubytovanie na dovolenku?

13.06.2024 | Autor: Lívia Ovcarčíková

Jedným z najdôležitejších krokov pri plánovaní každého výletu či dovolenky je výber správneho ubytovania. Práve to totiž dokáže výrazne ovplyvniť vašu spokojnosť, a teda aj celkový dojem z dovolenky. Našťastie, ubytovacích možností je skutočne veľa a môžete si vybrať čokoľvek od dobrodružného kempovania až po luxusný hotel.

popraskané múry domu

Zemetrasenie na Slovensku – ako sa chrániť proti škodám na bývaní?

26.02.2024 | Autor: Eva Majerská

Zemetrasenia sú síce v našich končinách stále pomerne zriedkavé, ale predsa sa raz za čas vyskytnú. Nebolo tomu inak ani v minulosti a podľa odborníkov by sme mali s ich výskytom určite počítať. Od posledného prípadu, ktorý bol začiatkom októbra 2023 na východnom Slovensku, kedy otrasy poškodili vyše 800 rodinných domov a množstvo cirkevných a obecných stavieb, sa pred pár dňami vyskytol ďalší.

lavína v horách

Lavínové nebezpečenstvo: ako sa vyhnúť problémom v horách počas zimy

07.02.2024 | Autor: Eva Majerská

Celoročný pohyb na čerstvom vzduchu v horách je pre mnohých ako pozitívna droga, občas však poriadne nebezpečná. Najmä ak preceníte svoje možnosti – to platí kedykoľvek, počas lavínového obdobia obzvlášť. Vychutnať si mrazivý vzduch a čerstvý sneh môžete aj bezpečne a bez rizika. Poradíme vám, ako sa pripraviť na nebezpečenstvo lavín a ako postupovať v bezprostrednom ohrození.