Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu – Havarijné poistenie


Logo - Generali Poisťovňa

Poisťovňa ponúka havarijné poistenie (produkt AUTOMAX) pre nové i ojazdené vozidlá viacerých druhov (osobné, úžitkové, motocykle, nákladné, traktory, ...) maximálne do veku vozidla 15 rokov vrátane. Havarijné poistenie Generali sa dojednáva na novú hodnotu vozidla (t.j. sumu, ktorá musí zodpovedať cene nového vozidla toho istého druhu, rovnakej kvality a výbavy, bez obchodných zliav, platnej na  území SR v  čase kúpy vozidla ako nového) a vždy pre prípad havárie (riziko havárie).

K havarijnému poisteniu Generali je možné uzatvoriť ďalšie riziká:

 • živel *
 • vandalizmus
 • odcudzenie
 • finančná strata (tzv. GAP) - v dôsledku totálnej škody alebo odcudzením vozidla 

* požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho časti alebo jeho nákladu, záplava, povodeň, víchrica (rýchlosť vetra vyššia ako 75 km/h), krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého súboru ako poškodená vec, zemetrasenie (dosahujúce aspoň 6. stupeň medzinárodnej stupnice MCS). 

Za poškodenie z rizika havárie sa taktiež považuje škoda, ktorá je spôsobená neznámym vozidlom (predmetom), stret so zverou alebo parkovacia škoda. Za poškodenie vozidla z rizika živel sa považuje aj poškodenie zverou (prehryzenie káblov, ...).

Havarijné poistenie Generali poskytuje pre nové vozidlá ZDARMA pripoistenie finančnej straty (GAP) s poistnou dobou 2 roky.

Doplnkové pripoistenia k havarijnému poisteniu Generali

Naviac je možné dojednať ďalšie doplnkové pripoistenia:

 • Poistenie skiel – kryté sú čelné, zadné, bočné či strešné okná, sklá svetlometov a bočných spätných zrkadiel ich poškodením/zničením následkom havárie, živelnej udalosti, vandalizmu alebo odcudzením
  Limit plnenia: 2 000 € za jedno poistné obdobie (max. 2 poistné udalosti).
  Spoluúčasť: bez spoluúčasti.
 • Poistenie úrazu dopravovaných osôb – kryté sú trvalé následky alebo smrť následkom úrazu osôb tvoriacich posádku vozidla, ďalej aj náklady na dobu nevyhnutného liečenia.
  Limit plnenia: 1-, 2-, 3- alebo 4-násobok základných poistných súm (3 500 €/smrť/osoba, 7 000 €/trvalé následky/osoba, 700 €/doba nevyhnutného liečenia/osoba).
  Spoluúčasť: bez spoluúčasti.
 • Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby - poškodenie/zničenie batožiny v dôsledku živelnej udalosti či pri dopravnej nehode, ďalej odcudzenie z vozidla a odcudzenie batožiny spolu s vozidlom.
  Limit plnenia: 300 €/600 €/900 €/1 200 €/2 000 €, max. limit na jeden kus je 170 €.
  Spoluúčasť: 5 %, min. 30 €.
  Poistné plnenie je vyplácané v časovej cene t.j. cene, ktorú mala poškodená, zničená alebo odcudzená batožina v čase vzniku poistnej udalosti, zníženú o hodnotu použiteľných zvyškov.
 • Poistenie náhradného vozidla - náhrada nákladov vynaložených na nájomné za náhradné motorové vozidlo prenajaté po dobu zohľadňujúcu primeranú dĺžku opravy v dôsledku poškodenia vozidla, pričom toto poškodenie vzniklo v dôsledku poistnej udalosti.
  Limit plnenia: počet dní – 3 alebo 5 alebo 7 alebo 10/denný limit – 30 € alebo 50 € alebo 100 €.
  Spoluúčasť: 10 %.
  Nárok na poistné plnenie je maximálne trikrát za poistné obdobie. Maximálny limit poistného plnenia za poistné obdobie je 2 000 €.
 • Poistenie rozšírených asistenčných služieb – rozšírenie rozsahu základnej asistencie o ďalšie riziká resp. vyššie limity plnenia (balík asistencie PREMIUM).
 • Poistenie nadštandardnej výbavy – nie je možné uzavrieť online.
 • Poistenie činnosti vozidla ako pracovného stroja – nie je možné uzavrieť online.
 • Poistenie SOS Partner – nie je možné uzavrieť online. 

Pri havarijnom poistení jazdených áut je ZDARMA pripoistenie náhradného vozidla na dobu 3 dní s denným limitom 30 €.

Riešenie škodovej udalosti

Pri riziku havárie sa uplatňuje bonusový systém za bezškodový priebeh. Ak bola škoda spôsobená živelnou udalosťou alebo vandalizmom (hláseným na polícii) bonusový systém za bezškodový priebeh sa neuplatňuje.

V prípade totálnej škody je poistným plnením všeobecná hodnotu vozidla v čase poistnej udalosti, znížená o hodnotu použiteľných zvyškov a dojednanú spoluúčasť. Totálnou škodou sa rozumie poškodenie alebo zničenie vozidla v takom rozsahu, že primerané náklady na jeho opravu presiahnu 85 % zo všeobecnej hodnoty vozidla.

Ďalšie informácie o havarijnom poistení Generali

Podmienkou uzavretia poistenia každého jazdeného motorového vozidla je obhliadka vozidla pri vstupe do poistenia.

Územná platnosť havarijného poistenia sa vzťahuje na geografické územie Európy a Turecka.

Klient si môže uzavrieť poistenie havárie v Generali s nasledujúcimi spoluúčasťami:

 • 5 %, min. 66 €
 • 5 %, min. 165 €
 • spoluúčasť 150 €
 • 10 %, min. 330 €

Klientom s havarijným poistením poskytuje poisťovňa Generali automaticky zdarma balík asistenčných služieb KASKO ŠTANDARD.

Pre náročnejších klientov je k dispozícii ako pripoistenie komplexnejší balík asistencie KASKO PREMIUM.

Zľavy pre klientov

Zľavy na havarijné poistenie v poisťovni Generali:

 • maximálne 50 % vstupný bonus za bezškodový priebeh za posledných 36 mesiacov
 • zľava pri ročnej platbe
 • obchodná zľava do výšky 10 %

Nájdite si najvýhodnejšie havarijné poistenie online!

Aktuality - Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Generic placeholder image

Slovenská Generali sa stáva pobočkou českej poisťovne

17.12.2021 | Autor: Eva Majerská

Poisťovňa Generali je na slovenskom poistnom trhu už vyše dvadsať rokov a aktuálne patrí do trojice najsilnejších poisťovní. Prešla viacerými zmenami, či už išlo o zmenu názvu alebo integráciu poisťovne Genertel a Európskej cestovnej poisťovne. Od 19.12.2021 prichádza k ďalšej a poisťovňa bude u nás ďalej pôsobiť ako pobočka českej poisťovne Generali. Prinášame vám bližšie informácie.

Generic placeholder image

Čo s poistením, keď vám končí lízing? Zistite, na čo si dať pozor

13.12.2021 | Autor: Eva Majerská

Po dlhých mesiacoch prišiel ten moment, kedy platíte poslednú splátku lízingovej spoločnosti a auto si konečne môžete prepísať na seba. Je to určite dôvod na radosť, ale čakajú vás aj nevyhnutné povinnosti spojené so zmenou vlastníka vozidla. Okrem prepisu auta na dopravnom inšpektoráte a s tým súvisiacej byrokracie vás čakajú aj úkony týkajúce sa povinného zmluvného poistenia, respektíve havarijného poistenia. V tomto článku vám ponúkame zhrnutie, ako postupovať a čo robiť s poisteniami auta, keď lízing končí.

Generic placeholder image

Ktoré poistenie bicykla je najlepšie?

14.10.2021 | Autor: Eva Majerská

Množstvo cyklistov na cestách, budovanie cyklochodníkov či pribúdanie cykloveží pre bezpečné odloženie bicykla, to všetko sú znaky, že cyklistika sa stáva stále obľúbenejšou. Pozreli sme sa na to, aké sú aktuálne možnosti v oblasti poistenia bicykla.