pon-pia: 08:00-17:00

Generali - Povinné zmluvné poistenie


Logo - Generali Poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie v tejto poisťovni je možné dojednať pre všetky druhy vozidiel (motocykle, osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t, nákladné vozidlá nad 3,5 t, prívesy, ... ) aj vrátane vozidiel so zvláštnym evidenčným číslom.

Limity poistného plnenia

Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovne pri jednej škodovej udalosti. V poistnej zmluve je možné dojednať jeden z nasledujúcich limitov poistného plnenia:

Poistné balíky ŠTANDARD PLUS
Limity poistného plnenia
škoda na zdraví a nákladoch pri usmrtení bez ohľadu na počet ranených alebo usmrtených 5 000 000 € 6 000 000 €
škoda na majetku, ušlom zisku alebo náklady na právne zastúpenie bez ohľadu na počet poškodených 1 000 000 € 6 000 000 €

Územná platnosť PZP Generali

Zákonné poistenie platí na všetky na poistné udalosti, ktoré vzniknú v priebehu poistenia na území Slovenskej republiky, členských štátov Európskej únie a cudzieho štátu, s ktorým má Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nároku na škodu spôsobenú prevádzkou vozidla.
Zelená karta vydaná s nepreškrtnutým označením „SRB“ je platná pre územie kontrolované vládou Srbskej republiky. Pre územie Kosova Zelená karta neplatí a je potrebné uzatvoriť si hraničné poistenie.

Pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu

V prípade, že je dojednané nadštandardné krytie PLUS, klient má zdarma nárok na benefit v podobe voľby jedného z nasledovných poistení (vzťahuje sa výlučne na osobné a úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane).

Benefit k poistnému balíku PLUS

Na výber máte jedno z nasledovných poistení:

Poistenie pre prípad živelnej udalosti

Kryje poškodenie (zničene) vozidla následkom akejkoľvek náhodnej a nepredvídateľnej živelnej udalosti (udalosť spôsobená požiarom, výbuchom, úderom blesku, záplavou, povodňou, víchricou (rýchlosť vetra vyššia ako 75 km/h), krupobitím, zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosuvom alebo zrútením lavín, zemetrasením dosahujúcim aspoň 6. stupeň medzinárodnej stupnice (MCS)).
Limit plnenia je 1 500 €. Spoluúčasť je stanovená na 5 % poistného plnenia, min. 100 €. Platí pre poistné udalosti, ktoré nastali na geografickom území Európy a na celom území Turecka, pokiaľ nie je v PZ dohodnuté inak.

Poistenie úrazu dopravovaných osôb

Kryje riziko smrti, trvalých následkov a nevyhnutného liečenia spôsobených úrazom dopravovaných osôb. Platí pre poistné udalosti, ktoré nastali na geografickom území Európy a na celom území Turecka, pokiaľ nie je v PZ dohodnuté inak.
Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti na poistnom plnení.
Poistné sumy platné pre každú dopravovanú osobu:

 • smrť následkom úrazu: 6 000 €
 • trvalé následky úrazu: 6 000 €
 • doba nevyhnutného liečenia: 1 000 €

Poistenie zlého stavu vozovky

Predmetom poistenia sú disky a pneumatiky kolies poisteného motorového vozidla pre prípad poškodenia alebo zničenia následkom náhodného a nepredvídateľného nárazu zapríčineného zlým stavom vozovky.
Zlý stav vozovky – zmena v stave zjazdnosti pozemnej komunikácie, ktorá je spôsobená stavebne alebo technicky náhlym a neočakávaným poškodením vozovky alebo stavebných či technických súčastí komunikácie, ktoré nie sú riadne označené dopravným značením (napr. nerovnosť vozovky) a zároveň ich vodič pri jazde prispôsobenej stavebnému stavu komunikácie, poveternostným podmienkam, vlastnostiam vozidla a nákladu a iným zjavným okolnostiam, nemôže predvídať. Za zlý stav vozovky nie je možné považovať vznik námrazy, súvislé vrstvy snehu, vody alebo naplavenín, umiestnenie prekážky, ktorá stavebno-technicky nesúvisí s vozovkou. Platí len pre poistné udalosti na území SR.
Limit poistného plnenia je vo výške 1 000 €.
Spoluúčasť je stanovená na 10 % z poistného plnenia.

Poistenie nové diely za staré

Predmetom poistenia tohto doplnkového poistenia je amortizácia motorového vozidla a dojednáva sa pre prípad čiastočného poškodenia motorového vozidla následkom nehody. Platí len pre poistné udalosti na území Slovenskej republiky.
Limit poistného plnenia je vo výške 2 000 €.
Spoluúčasť sa neuplatňuje.

Nevyhnutnou podmienkou pre vyplatenie poistného plnenia pri poisteniach podľa bodu 1) a bodu 3) je zaznamenanie škôd poskytovateľom asistenčných služieb poisťovateľa, resp. šetrenie danej udalosti políciou bezodkladne po vzniku poistnej udalosti. V prípade, že sa jedná o vozidlo staršieho dátumu výroby a existuje riziko, že každá prípadná poistná udalosť vzhľadom na všeobecnú hodnotu vozidla by mohla byť posudzovaná ako totálna škoda, je potrebné klientovi vysvetliť toto riziko a odporučiť mu Poistenie úrazu dopravovaných osôb.

Pripoistenia k zákonnému poisteniu ŠTANDARD a PLUS

Klient má možnosť dopoistiť si mnohé pripoistenia – pre oba varianty krytia – a to:

Poistenie čelného skla

Dojednáva sa pre prípad poškodenia alebo zničenia čelného skla následkom havárie, živelnej udalosti, vandalizmu, krádeže, lúpeže alebo neoprávneného užívania (teda aj odleteného kamienka).  Úrovne poistného krytia a príslušné poistné:

Limit poistného krytia Ročné poistné
do 120 € 18 €
do 300 € 42 €
do 500 € 65 €
do 750 € 90 €
do 1 000 € 110 €

Spoluúčasť je stanovená na 10 % poistného plnenia. V prípade, že je možné vykonať opravu (nie  výmena) čelného skla, poistné plnenie bude vyplatené bez odpočítania spoluúčasti. Pripoistenie nie je možné uzavrieť pre motocykle, trojkolky, štvorkolky, motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor a všetky prípojné vozidlá.
Platí pre poistné udalosti, ktoré nastali na geografickom území Európy a na celom území Turecka, pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak. Podmienkou uzatvorenia tohto doplnkového poistenia je obhliadka vozidla.

Poistenie krádeže vozidla

Dojednáva sa pre prípad zmocnenia sa vozidla alebo jeho časti krádežou, lúpežou alebo neoprávneným užívaním (nie je možné ho uzavrieť pre motocykle, trojkolky, štvorkolky, motorový ručný vozík alebo jednonápravový kultivačný traktor). Platí len pre poistné udalosti na území Slovenska.
Limit plnenia je 4 000 €, max. však do 50 % všeobecnej ceny vozidla v čase vzniku poistnej udalosti.
Ročné poistné je vo výške 30 €.
Spoluúčasť je stanovená na 5 % poistného plnenia, min. 100 €.

Poistenie pre prípad živelnej udalosti

Kryje poškodenie (zničenie) vozidla následkom akejkoľvek náhodnej a nepredvídateľnej živelnej udalosti (udalosť spôsobená požiarom, výbuchom, úderom blesku, záplavou, povodňou, víchricou (rýchlosť vetra vyššia ako 75 km/h), krupobitím, zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosuvom alebo zrútením lavín, zemetrasením dosahujúcim aspoň 6. stupeň medzinárodnej stupnice (MCS)). Nie je možné ho uzavrieť pre motorový ručný vozík alebo jednonápravový kultivačný traktor. Platí pre všetky poistné udalosti vzniknuté na geografickom území Európy a na celom území Turecka, pokiaľ sa v poistnej zmluve nedohodlo inak.
Limit plnenia je 3 000 €.
Ročné poistné je vo výške 10 €.
Spoluúčasť je stanovená na 5 % poistného plnenia, min. 100 €.

Poistenie amortizácie

Predmetom poistenia je amortizácia motorového vozidla t.j. poisťovňa preplatí rozdiel medzi poistným plnením vyplateným z PZP vinníka poistnej udalosti a primerane a účelne vynaloženými nákladmi na opravu, resp. predpokladanými nákladmi na opravu vozidla, ktoré nepresiahnu všeobecnú hodnotu vozidla v čase vzniku škody. Je možné ho uzavrieť len pre osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t. Platí len pre poistné udalosti vzniknuté na území SR.
Limit plnenia je 2 000 €.
Ročné poistné je vo výške 30 €.
Spoluúčasť sa neuplatňuje.

Poistenie stretu so zverou

Dojednáva sa pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku náhodného a nepredvídateľného stretu so zverou na pozemnej komunikácii. Stret so zverou predstavuje fyzický kontakt idúceho vozidla so zvieraťom, ku ktorému prišlo na pozemnej komunikácii.
Za zver sa pre účely tohto poistenia považuje akékoľvek zviera (domáce, voľne žijúce). Nie je možné ho uzavrieť pre motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor a pre všetky prípojné vozidlá. Platí len pre poistné udalosti na území SR.
Limit poistného plnenia je vo výške 4 000 €.
Ročné poistné je vo výške 25 €.
Spoluúčasť je stanovená na 5% z poistného plnenia, min. vo výške 100 €.

Poistenie úrazu dopravovaných osôb

Kryje riziko smrti, trvalých následkov a nevyhnutného liečenia spôsobených úrazom dopravovaných osôb. Platí pre poistné udalosti, ktoré nastali na geografickom území Európy a na celom území Turecka, pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak. Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti na poistnom plnení. Nie je možné ho uzavrieť pre motocykle, trojkolky, štvorkolky, motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor a všetky prípojné vozidlá.
Základné poistné sumy platné pre každú dopravovanú osobu:

 • smrť následkom úrazu: 3 000 €
 • trvalé následky úrazu: 3 000 €
 • doba nevyhnutného liečenia: 500 €

Ročné poistné pre vozidlá do 3,5 t s max. 8 sedadlami je vo výške 15 €.
Je možnosť dojednať 1- alebo 2-násobok poistných súm. Pri dojednaní 2-násobku poistnej sumy násobíme poistnú sumu a rovnako aj poistné.

Poistenie zlého stavu vozovky (výtlk)

Predmetom tohto poistenia sú disky a pneumatiky kolies poisteného motorového vozidla pre prípad poškodenia alebo zničenia v dôsledku náhodného a nepredvídateľného nárazu, ktorého príčinou je zlý stav vozovky.
Zlý stav vozovky – predstavuje zmenu v stave zjazdnosti pozemnej komunikácie, ktorá je spôsobená stavebne alebo technicky náhlym a neočakávaným poškodením vozovky alebo stavebných či technických súčastí komunikácie, ktoré nie sú riadne označené dopravným značením (napr. nerovnosť vozovky). Zároveň ich vodič pri jazde, ktorú prispôsobí stavebnému stavu komunikácie, poveternostným podmienkam, vlastnostiam vozidla a náklady a iným zjavným okolnostiam, nemôže predvídať. Za zlý stav vozovky sa nepovažuje vznik námrazy, súvislé vrstvy snehu, vody alebo naplavenín, umiestnenie prekážky, ktorá stavebno-technicky nesúvisí s vozovkou.
Poistenie nie je možné uzavrieť pre motorový ručný vozík a pre jednonápravový kultivačný traktor. Vzťahuje sa len na poistné udalosti, ktoré vzniknú na území SR.
Limit poistného plnenia je vo výške 1 000 €.
Ročné poistné je vo výške 10 €.
Spoluúčasť je stanovená na 10 % z poistného plnenia.

Asistenčné služby

Praktické asistenčné služby zabezpečia asistenciu v nepredvídateľných situáciách a poskytnú pomoc pri poistnej udalosti. Klientom sú k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni a k poisteniu auta sú ZADARMO.

Zľavy a iné výhody

 • bonus za bezškodový priebeh až do výšky 60 %
 • výhodná cena pre skúsených vodičov (čím vyšší vek, tým lepšia cena)
 • zľava pre autá staršie ako 12 rokov
 • výhodná cena pre vybrané značky áut
 • pri dojednaní nadštandardného krytia PLUS zdarma jedno zo 4 rizík havarijného poistenia podľa vlastného výberu (živel, úraz, výtlk, nové diely za staré)
 • za výhodné ceny aj ďalšie riziká krádež, čelné sklo, živel alebo amortizácia
 • novinka! plnenie bez odpočítania amortizácie
 • mobilná aplikácia na nahlásenie dopravnej nehody
 • online hlásenie a sledovanie stavu riešenej poistnej udalosti na webe
 • 24h pomoc v núdzi na cestách


Aktuality - Generali

Kalkulačka a drevený domček

Ako si uzatvoriť najvýhodnejšie poistenie nehnuteľnosti a domácnosti rýchlo a pohodlne?

01.08.2023 | Autor: Katarína Zelinková

Každý deň si stovky klientov uzatvárajú PZP, havarijné poistenie či cestovné poistenie kompletne online. Oplatí sa takto uzatvoriť aj poistenie vášho bytu, domu, chaty či domácnosti?

riaditeľ na stretnutí

TOP pracovné pozície na Slovensku: najhľadanejšie, najlepšie platené a s najväčšou fluktuáciou

06.03.2023 | Autor: Eva Majerská

Rok 2022 ukázal, že o prácu na Slovensku núdza nie je. Štatisticky počet voľných miest neustále z roka na rok stúpa. Samozrejme, nie všetky sú žiadané, nie všetky sú adekvátne ohodnotené a sú tiež určité pracovné oblasti či pozície, kde slovenskí zamestnanci dlho nevydržia a vyznačujú sa vysokou fluktuáciou. Pozrime sa na rebríčky top pracovných pozícií, a to z hľadiska obľúbenosti, platov a tiež tendencie opustiť ich.

autá na zasneženej ceste

Ako správne jazdiť v daždi a na snehu? Toto sú pravidlá, ktorými by ste sa mali riadiť

13.12.2022 | Autor: Eva Majerská

S príchodom jesene a zimy nastávajú pre vodičov vždy krušné časy. Príprava vozidla na zimu je pre drvivú väčšinu vodičov samozrejmosť: výmena pneumatík za zimné, kontrola funkčnosti stieračov či doplnenie nemrznúcej zmesi do ostrekovačov patrí k jesennému folklóru. Horšie však je, že množstvo vodičov v zlom počasí jednoducho jazdiť nevie.