pon-pia: 08:00-17:00

Generali - Cestovné poistenie


Logo - Generali Poisťovňa

Generali Poisťovňa, a.s. má veľmi široké portfólio produktov pre cestovné poistenie – okrem štandardného krátkodobého aj celoročné poistenie, ale i špeciálne poistenie pre au-pair (študentov) či tých, ktorí sa chcú venovať športovej dovolenke. Generali prináša aj produkt cestovného poistenia pre zamestnancov alebo pre ľudí, ktorí idú do zahraničia manuálne pracovať. Územná platnosť cestovného poistenia je voliteľná medzi oblasťou „Európy“ (všetky štáty Európy v geografickom zmysle a všetky štáty i ostrovy v oblasti Stredozemného mora + Madeira, Jordánsko a Kanárske ostrovy) a oblasťou „svet“ (všetky krajiny sveta). Pre vyznávačov domácej horskej turistiky (aj v extrémnejšej podobe) je pripravený i produkt poistenia do hôr.

Krátkodobé cestovné poistenie

V produkte krátkodobého cestovného poistenia si klient môže zvoliť nasledovné balíky:

Balík cestovného poistenia Klasik

Tento základný balík zahŕňa nasledovné poistné krytie a poistné sumy:

Poistenie liečebných nákladov

Poskytuje v zahraničí poistné krytie až do výšky 200 000 €. Základnými prvkami sú:

 • ambulantné ošetrenie (vrátane stomatologických zákrokov, ak ide o akútny stav, nie však z dôvodu zanedbaného stavu alebo nedokončenej liečby),
 • hospitalizáciu, prevoz do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia (prípadne preloženie), prevoz liekov, prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia,
 • prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára (vrátane ambulantného lietadla),
 • návštevu chorého pri pobyte dlhšom ako 5 dní, návrat spolupoistenej osoby do vlasti, dopravu detí do vlasti,
 • repatriáciu v prípade smrti do vlasti.

Náklady na ambulantné ošetrenie do výšky 100 € si poistený hradí sám (budú poisťovňou preplatené po predložení dokladov o zaplatení).

Štandardné asistenčné služby

Sú prevádzkované spoločnosťou Europ Assistance 24 hodín denne 7dní v týždni. Súčasťou týchto služieb je zdarma napr.:

 • predcestovná asistencia(informačné služby klientom)
 • vyhľadanie zdravotníckeho zariadenia v prípade potreby
 • zabezpečenie lekárskeho ošetrenia a lekárskej starostlivosti vrátane úhrady nákladov
 • starostlivosť o kontrolu priebehu hospitalizácie
 • zorganizovanie cesty a pobytu pre opatrovníka
 • zaistenie repatriácie klienta naspäť do Slovenskej republiky
 • zabezpečenie prepravy telesných pozostatkov a vybavenie pohrebnej dokumentácie
 • pomoc pri získaní liečiv, ak nie sú v danej krajine k dispozícií a ak sú nevyhnutné

Balík cestovného poistenia Plus

Obsahuje riziká ako v balíku Klasik a naviac:

Úrazové poistenie

Poisťovňa uhradí poistenému odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50 % (do sumy 10 000 €) a oprávnenej osobe v prípade smrti poisteného v dôsledku úrazu 5 000 €.

Zodpovednosť za škodu

Táto zložka poistenia pokrýva prípadnú náhradu škody inému na majetku alebo na zdraví (do limitu 50 000 €).

Poistenie pátrania a záchrany

Finančná kompenzácia nákladov spojených s pátraním a záchranou v zahraničí (do limitu 7 000 €).

Balík poistenia na cesty Komfort

Obsahuje riziká ako v balíku Plus a naviac:

Poistenie batožiny

Predstavuje najmä poškodenie, zničenie, odcudzenie a stratu batožiny (1 000 €). Okrem toho i náhradu cenných vecí (napr. šperky, hodinky, kožušiny, technické zariadenia, športové náradie, ...) do 1/3 poistnej sumy; ďalej poistenie poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia dokladov – náklady na zaobstaranie náhradných dokladov (350 €); pomoc a preddavok pri krádeži, lúpeži alebo strate platobných prostriedkov (350 €); nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny (100 €).

Nadštandardné asistenčné služby

Okrem základných asistenčných služieb má klient ešte k dispozícii:

 • preddavok pre advokáta / kauciu (do 800 €)
 • pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka)

Doplňujúce informácie pre krátkodobé cestovné poistenie

Poistenie je možné uzatvoriť maximálne až na 365 dní. Osoby staršie ako 70 rokov sú poistiteľné všetkými spomínanými balíkmi krátkodobého cestovného poistenia.

Rekreačné športy (vrátane rekreačného lyžovania či snowboardingu) sú kryté v základnom poistení bez nutnosti pripoistenia. Pre športovejší charakter dovolenky je možnosť dojednať si pripoistenie rizikových športov, niektoré obzvlášť nebezpečné športy (letecké športy, horolezectvo od nadmorskej výšky 4 000 m, paragliding, plachtenie, fourcross, ...) sú však z poistenia vylúčené.

Možnosť rozšíriť si poistné krytie na manuálnu prácu (vykonávanie bežných prác manuálneho charakteru). Toto krytie sa nedá aplikovať pre nasledovné profesie: tunelári, baníci, speleológovia, záchranári, pyrotechnici, vodiči kamiónovej / nákladnej dopravy, vodiči autobusovej dopravy, lovci, jednotky ozbrojených síl. Manuálnou prácou nie je: účasť na výstavách, konferenciách, stážach, rokovaniach a školeniach (s výnimkou praktickej inštruktáže manuálnej práce), študijný pobyt, turistická cesta, služobná cesta spojená prácou administratívneho alebo duševného charakteru.

Krátkodobými produktmi je možné poistiť aj osoby s trvalým pobytom mimo územia SR, avšak poistenie sa nebude vzťahovať na poistné udalosti, ktoré nastali v štáte, kde je poistený štátnym občanom, kde má poistený trvalé bydlisko alebo povinnosť odvodu na zákonné zdravotné poistenie.
V štáte, v ktorom má poistený trvalý pobyt alebo ktorého má štátne občianstvo, platí poistenie liečebných nákladov len v prípade, ak je zdravotne poistený v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte Európskej únie.

Pripoistenia k balíkom cestovného poistenia

Ku všetkým balíkom krátkodobého cestovného poistenia sa dá uzavrieť :

Poistenie opustenej domácnosti

Poistenie je určené klientom, ktorí nemajú celoročné poistenie svojej domácnosti.
Domácnosť musí byť trvalo obývaná, na území Slovenskej republiky, vo vlastníctve niektorého poisteného na poistnej zmluve a musí mať adresu trvalého pobytu niektorého z poistených na poistnej zmluve.
Poistná ochrana je poskytovaná v zmysle poistných podmienok pre poistenie domácnosti
produktu DOMino (požiar, výbuch, povodne a záplavy, vandalizmus a vandalizmus po vlámaní, odcudzenie krádežou vlámaním alebo lúpežou, rozbitie skla, škody spôsobené vodou z akvárií a pod.) a je vo výške 5 000 €.
Asistenčné služby sú poskytované v základnom rozsahu ako pri produkte DOMino.

Poistenie asistencie k vozidlu

Majiteľom alebo držiteľom vozidla musí byť niektorá z poistených osôb. Poistenie je poskytované s územnou platnosťou na geografické územie Európy, vrátane Slovenskej republiky počas platnosti poistenia.
Rozsahom tohto pripoistenia sú telef. informačné služby, technická pomoc, náklady na náhradné ubytovanie a dopravu, náklady na repatriáciu vozidla, náklady na vyzdvihnutie vozidla. Maximálny limit plnenia je stanovený na 1 500 €.
Je určené najmä klientom, ktorí:

 • nemajú asistenčné služby v rámci celoročného havarijného alebo iného poistenia svojho motorového vozidla alebo
 • majú záujem zvýšiť si limit na asistenčné služby, ak majú poistené vozidlo v poisťovni Generali - dojednaním pripoistenia asistencie k vozidlu sa asistenčné limity sčítajú.

Poistenie storna zájazdu

Ku kompletnému poisteniu má klient možnosť dojednať si aj poistenie storna zájazdu.

Aké výhody má krátkodobé cestovné poistenie od poisťovne Generali?

 • možnosť výberu vhodného poistného balíka podľa potrieb klienta
 • zvýhodnená poistka pre skupinové poistenie
 • doba poistenia až na 365 dní
 • bezproblémové poistenie osôb nad 70 rokov
 • zdarma rozsiahle asistenčné služby
 • poistenie aj pre klientov, ktorí budú v zahraničí pracovať (práca nemanuálneho aj manuálneho charakteru) alebo budú vykonávať rizikové športy
 • zaujímavé možnosti pripoistenia (opustenej domácnosti a asistencie k vozidlu)

Poistenie záchrany v horách v Slovenskej republike

V portfóliu poisťovne sa nachádza aj produkt poistenia nákladov na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby. Poistenie kryje náklady na technické zabezpečenie záchrannej akcie v horskom teréne, ktoré naďalej organizuje na vysokej profesionálnej úrovni HZS na území Slovenskej republiky, v týchto horských oblastiach vrátane jaskýň a priepastí.

V produkte poistenie záchrany v horách sú na výber dva typy krytia:

Poistenie záchrany v horách Základ

Určený pre nasledujúce aktivity: pešia turistika – vychádzková a horská, zjazdové a bežecké lyžovanie na vyznačených tratiach, snowboarding a sánkovanie na vyznačených tratiach, jazda na boboch.

Poistenie záchrany v horách Extrém

Určený pre aktivity: aktivity variantu „Základ“, lyžovanie a snowboarding mimo zjazdovej trate alebo vo voľnom teréne, paragliding, jazda na horskom bicykli, horolezectvo, lezenie na cvičných skalách, jaskyniarstvo, jazda na snežných vozidlách.

Poistná ochrana u oboch je vo výške 16 500 €.

Cestovné poistenie na hory sa dá uzavrieť na dobu určitú - na obdobie jedného roka alebo na presne stanovený počet dní 1 - 364 (v prípade prestupného roku 365 dní).
Poistenie na zásah HZS je platné vo všetkých horských oblastiach na Slovensku, kde vykonáva činnosť horská služba: Vysoké Tatry, Západné Tatry, Belianske Tatry, Malá Fatra, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Slovenský raj, Malá Fatra, Veľká Fatra.Aktuality - Generali

popraskané múry domu

Zemetrasenie na Slovensku – ako sa chrániť proti škodám na bývaní?

26.02.2024 | Autor: Eva Majerská

Zemetrasenia sú síce v našich končinách stále pomerne zriedkavé, ale predsa sa raz za čas vyskytnú. Nebolo tomu inak ani v minulosti a podľa odborníkov by sme mali s ich výskytom určite počítať. Od posledného prípadu, ktorý bol začiatkom októbra 2023 na východnom Slovensku, kedy otrasy poškodili vyše 800 rodinných domov a množstvo cirkevných a obecných stavieb, sa pred pár dňami vyskytol ďalší.

lavína v horách

Lavínové nebezpečenstvo: ako sa vyhnúť problémom v horách počas zimy

07.02.2024 | Autor: Eva Majerská

Celoročný pohyb na čerstvom vzduchu v horách je pre mnohých ako pozitívna droga, občas však poriadne nebezpečná. Najmä ak preceníte svoje možnosti – to platí kedykoľvek, počas lavínového obdobia obzvlášť. Vychutnať si mrazivý vzduch a čerstvý sneh môžete aj bezpečne a bez rizika. Poradíme vám, ako sa pripraviť na nebezpečenstvo lavín a ako postupovať v bezprostrednom ohrození.

predaj jedla na ulici

Strava v zahraničí: viete, čo jete? Rady, ako sa vyhnúť tráviacim problémom v exotike

19.01.2024 | Autor: Eva Majerská

Cestovanie milujeme a práve exotické krajiny sú obrovským lákadlom. Spoznať inú kultúru, celkom nové prostredie a aj lokálnu kuchyňu patrí do zoznamu želaní. Predtým, ako sa však s chuťou pustíte do lákavého jedla s neznámym názvom zo streetfoodu, overte si, či neobsahuje alergény alebo ťažko stráviteľné ingrediencie. A najmä pozor na čerstvosť potravín!