pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Otázky k poisteniu od našich zákazníkov

V prehľade najčastejších otázok od našich klientov nájdete mnohé bežné prípady, s ktorými ste sa možno stretli aj vy, a vieme vám s nimi aj touto formou pomôcť a poradiť.

Poistenie – vy sa pýtate, my odpovedáme

Predal som auto a potrebujem zrušiť PZP na toto auto. V poisťovni mi povedali, že musím mať auto odhlásené, až potom mi ho môžu zrušiť na základe starého TP, tento ja ale nemám. Stačí k zrušeniu kúpno-predajná zmluva, ako dôkaz, že už nie som majiteľom?

Každá poisťovňa si k zrušeniu poistnej zmluvy okrem písomnej výpovede vyžaduje doložiť kópiu technického preukazu, prípadne doklad o odhlásení/vyradení daného vozidla z evidencie - na základe niektorého z týchto dokladov poisťovne ukončia poistnú zmluvu. Na dokladoch je totiž vyznačený dátum odhlásenia, prípadne vyradenia vozidla, ktorý je pre nich smerodajný pri ukončení poistnej zmluvy. Doklad o odhlásení/vyradení vám vystavia na príslušnom dopravnom inšpektoráte.

Chcem sa opýtať, či je možné dočasne poistiť auto so zahraničnou ŠPZ, ak mi skončilo poistenie v čase dovolenky na Slovensku?

Na Slovensku nie je možné poistiť vozidlo so zahraničným evidenčným číslom na povinné zmluvné poistenie. Žiadna poisťovňa takéto poistenie zahraničného vozidla nerealizuje. Môžem vám odporučiť takzvané hraničné poistenie, ktoré poskytuje Slovenská kancelária poisťovateľov. Bližšie informácie získate na ich webstránke.

Kúpil som auto, ktoré je poistené cez sprostredkovateľa, len teraz neviem či sa poistenie PZP vzťahuje aj na mňa napriek zmene majiteľa?

Ak ste kúpili vozidlo a plánujete s ním ísť na prepis, je potrebné mať platné poistenie už pri prihlásení na dopravnom inšpektoráte. Povinné zmluvné poistenie musí byť uzatvorené už na meno nového držiteľa vozidla. Predošlé poistenie na pôvodného držiteľa vozidla je potrebné vypovedať – štandardnú výpoveď nájdete aj na našej stránke - z dôvodu predaja vozidla. Do poisťovne treba zaslať výpoveď zmluvy spolu s kópiou odhlášky, prípadne kópiu technického preukazu, na ktorom je uvedený dátum odhlásenia vozidla.

Auto bolo vyradené z evidencie motorových vozidiel, nakoľko bolo v polovici marca zošrotované. Ako mám ďalej postupovať pri rušení poistnej zmluvy a pri žiadosti o vrátenie alikvótnej čiastky, ktorú som v novembri uhradila?

Po zošrotovaní starého vozidla a následnom vyradení z evidencie vozidiel je potrebné stornovať zmluvu na povinné zmluvné poistenie na dané vozidlo. Z tohto dôvodu musíte spísať písomnú výpoveď zmluvy (vzor výpovede PZP nájdete na našich stránkach) a zaslať ju poštou aj s dokladom preukazujúcim zánik dôvodu povinnosti mať povinné zmluvné poistenie (kópia TP s dátumom vyradenia) do príslušnej poisťovne, ktorá vám následne vráti aj nespotrebované poistné vypočítané presne na dni. Adresy jednotlivých poisťovní nájdete tiež na našej stránke. Tento úkon treba urobiť čo najrýchlejšie, aby v poisťovni mali informáciu o ukončení poistenia čo najskôr a mohli realizovať vrátenie zaplateného a nespotrebovaného poistného. Ak vám aj medzičasom príde predpis poistného na ďalší štvrťrok, v tomto prípade poistné netreba platiť, keďže vozidlo už nie je v evidencii. V prípade, že poisťovňa pri ukončení PZP zistí nedoplatok na poistnom, bude ho od vás žiadať doplatiť, v prípade preplatku peniaze poukáže na účet alebo poštou. Preto odporúčame, aby ste vo výpovedi PZP uviedli aj spôsob, akým má poisťovňa váš preplatok na poistnom realizovať.

Kúpili sme použité auto, máme aj kúpno-predajnú zmluvu, chceme ísť auto prihlásiť, ale nemáme ešte zákonné poistenie. Ak si ho uzatvoríme cez internet (je to vraj jednoduchšie a lacnejšie), dostaneme nejaké potvrdenie, ktoré predložíme na polícii?

Ak by ste si prostredníctvom nášho formuláru uzatvorili povinné zmluvné poistenie online, ihneď po uzatvorení dostanete všetky potrebné doklady na vami zadanú e-mailovú adresu – poistnú zmluvu, dočasnú bielu aj zelenú kartu. Ak si tieto doklady vytlačíte, bez obáv môžete ísť na prepis alebo zaevidovanie vozidla. Dopravné inšpektoráty v súčasnej dobe tento spôsob dojednania zmluvy akceptujú. Dôležité je, že budete mať všetky potrebné dokumenty, nezáleží či vyzdvihnuté osobne z poisťovne alebo vytlačené z e-mailu. Pri poistení online sú rovnako platné. Na základe týchto dokumentov môžete ihneď realizovať aj platbu poistného a doklad o zaplatení PZP taktiež predložiť na dopravnom inšpektoráte. Originálna biela a zelená karta Vám prídu neskôr poštou priamo z poisťovne.

Dal som zošrotovať auto, PZP platím 1/4-ročne a mám zaplatené do 7.4.2009. Chcem ukončiť poistenie, čo treba urobiť?

Aby ste ukončili zmluvu PZP s poisťovňou z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie, je potrebné príslušnej poisťovni zaslať výpoveď poistnej zmluvy z uvedeného dôvodu – vzor výpovede alebo formulár pre vygenerovanie výpovede nájdete na našej stránke . K výpovedi je potrebné pripojiť aj kópiu osvedčenia o evidencii / TP, na ktorom je vyradenie z evidencie príslušným dopravným inšpektorátom vyznačené alebo iný doklad, ktorý na DI obdržíte. K dátumu, ktorý je uvedený na osvedčení ako dátum vyradenia vozidla, vám zanikne zmluva PZP. Poisťovňa vám vráti tzv. nespotrebované poistné, ktoré ste zaplatili, preto je vhodné uviesť do výpovede aj číslo účtu, na ktoré takýto preplatok poistného majú previesť. Inak vám ho pošlú peňažným poštovým poukazom.

Platím poistku ročne, vždy na začiatku apríla, už mi aj prišiel znova šek na ďalší rok, ale pre mňa je to dosť veľká suma – 360 €, a to je o 55 € viac ako pre rokom. Ako by som mal postupovať? Zistil som, že v rovnakej poisťovni by som mal mať teraz o 100 € lacnejšiu. Môžem nezaplatiť a znova prepoistiť auto v tej istej poisťovni? Môžu ma pokutovať alebo postihovať?

Ak nie je výpoveď poistnej zmluvy doručená do poisťovne v lehote minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia (tzv. výročím zmluvy), platí pre zmluvy uzatvorené pred 1. aprílom 2015 nasledovné: povinné zmluvné poistenie podľa zákona nezaniká nezaplatením poistného, resp. poisťovňa vám síce zmluvu zruší z dôvodu neplatenia poistného, ale má zákonné právo po vás žiadať uzatvorenie si novej zmluvy v tej istej poisťovni, podľa aktuálnych sadzieb. Poisťovňa, samozrejme, má nárok aj na dlžné poistné po dobu trvania takto zrušenej zmluvy PZP. Predpísané poistné na ďalšie poistné obdobie, ktoré vám poisťovňa zaslala, je možné znížiť len dohodou s poisťovňou. Pokuta, resp. postih vám hrozia v prípade, že nebudete mať vozidlo, ktoré je uvedené do prevádzky (teda vedené v evidencii) poistené alebo vtedy, ak neuhradíte dlžné poistné. Odporúčame vám do budúcnosti poznačiť si dátum, do ktorého je možné vypovedať povinné zmluvné poistenie – zaujímať sa o poistné vášho vozidla na ďalší rok by ste mali cca 2 mesiace pred výročím poistenia.

Akým spôsobom je možné uzavrieť PZP na osobné auto (nové), ktoré chcem kúpiť v Čechách tak, aby som už pre auto išla s platnou poistkou, príp. ktorá poisťovňa to robí? Je možné hneď ku poistke dostať aj zelenú kartu?

Pri kúpe vozidla v ČR môžete postupovať nasledovne: Po uzatvorení kúpnej zmluvy, resp. uhradení faktúry za vozidlo, je potrebné navštíviť najbližšiu stanicu technickej kontroly (STK), kde vám na počkanie vystavia doklad o evidenčnej kontrole podľa aktuálneho cenníka. Ak vozidlo dovážate individuálne, potrebujete si zaobstarať tzv. prevozné značky – priamo u predajcu. Ich platnosť je dvojtýždňová. Závisí to aj od štátu, z ktorého vozidlo dovážate a na aké obdobie značku žiadate, od toho sa odvíja aj poplatok vrátane poistenia. Tieto prevozné značky si zaobstaráte priamo v zahraničí, kde vám vydaju osvedčenie o evidencii (technický preukaz) – spolu s prevoznými značkami máte aj poistenie platné pre celú Európu, aby ste mohli jazdiť vozidlom po cestách v zahraničí. Toto dočasné „zákonné poistenie“ s prevoznými evidenčnými značkami, je ohraničené iba dobou do jeho prihlásenia na dopravnom inšpektoráte na Slovensku. Pri nahlasovaní vozidla na dopravnom inšpektoráte na slovenské EČV už musíte mať platné povinné zmluvné poistenie. Toto si môžete jednoducho a rýchlo uzavrieť aj prostredníctvom nášho portálu, kde po zadaní konkrétnych údajov dostanete ponuku a porovnanie poistného rôznych poisťovní. Po vyplnení ďalších údajov prejdete až  k uzatvoreniu zmluvy, po ktorom vám bude zmluva aj s potrebnými dokladmi (dočasnou bielou a zelenou kartou) doručená na vašu e-mailovú adresu.

Mala som dopravnú nehodu a utrpela som dosť vážne zranenia, z ktorých sa ešte stále liečim. Vinník nehody mal uzatvorené aj poistenie osôb. Ešte mi však neposkytol žiadne finančné prostriedky, ani sa neozvala poisťovňa za náhradu škody. Momentálne mám v dôsledku zranenia finančné problémy. Neviem ako ďalej postupovať, keďže sa nikto neozval. Ďakujem za rady.

Najdôležitejším faktorom je, kto zavinil dopravnú nehodu (z popisu to nie je jednoznačné): či šofér vozidla, v ktorom ste cestovali, alebo vodič iného vozidla. O tom musí rozhodnúť polícia. Vás ako účastníka nehody by mali upovedomiť o rozhodnutí, ak tak neurobili, požiadajte ich o to, ako účastník konania. Teoreticky je možné, že o vinníkovi nehody rozhodne až súd, pokiaľ niektorý z vodičov nebude s rozhodnutím polície súhlasiť. Ak nehodu zavinil vodič iného motorového vozidla, zaplatí vám náhrady za poškodenie zdravia jeho poisťovňa, v ktorej má uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Ak neviete, v ktorej poisťovni má vinník nehody PZP, ľahko to zistíte na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov - stačí ak zadáte poznávaciu značku jeho vozidla. Tú by ste mali ale vedieť aj zo záznamu šetrenia na polícii. Obráťte sa potom na príslušnú poisťovňu škodcu (vinníka nehody) so žiadosťou o vyplatenie škôd na zdraví z jeho zákonného poistenia. Výšku celkovej náhrady za poškodenie zdravia, príp. následkov síce poisťovňa škodcu stanoví až po ukončení vašej doby liečenia a stanovenia celkového poškodenia a trvalých následkov, ale môžete ju požiadať o vyplatenie napr. 50% zálohy, čomu obvykle poisťovňa vyhovie. Ak nehodu zavinil vodič vozidla, v ktorom ste boli vy, a ten má havarijné poistenie s úrazovým pripoistením spolujazdcov (sedadiel vo vozidle), alebo iné samostatné poistenie osôb vo vozidle, môžete si náhradu škody uplatňovať v jeho poisťovni. Musíte však vedieť, o akú poisťovňu ide, príp. číslo poistnej zmluvy pre poistenie sedadiel. Podobne aj v tomto prípade môžete požiadať poisťovňu o zálohu na poistné plnenie, musíte však poisťovni poslať policajný záznam o nehode a lekársku správu.

Chcela by som sa informovať: je nutné mať platný cestovný pas, ak si chcem uzavrieť cestovné poistenie na dovolenku do Chorvátska?

Uzatvorenie cestovného poistenia v žiadnej z poisťovní nie je podmienené tým, či máte alebo nemáte cestovný pas. Základnými identifikačnými údajmi pre cestovné poistenie sú vaše meno, adresa trvalého bydliska a rodné číslo, prípadne nejaký telefonický alebo e-mailový kontakt. Niektoré z poisťovní pre uzatvorenie zmluvy vyžadujú aj číslo občianskeho preukazu. Cestovné poistenie najjednoduchšie porovnáte a uzatvoríte prostredníctvom online kalkulačky na cestovné poistenie.

Chcela by som sa spýtať, v ktorom zákone a v ktorom paragrafe je napísané, že ak poistník nezaplatí PZP v danej poisťovni, nedal výpoveď a uzatvorí PZP v inej, musí sa vrátiť k pôvodnej poisťovni.

Povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie v tej istej poisťovni (po zániku pôvodnej zmluvy uzatvorenej pred 1.aprílom 2015 z dôvodu nezaplatenia poistného) je upravená v Zákone o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (konkrétne úprava Zákonom č. 188/2006 Z. z.), a to v § 9 Zánik poistenia zodpovednosti, v bodoch 4 a 5: (4) Poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty. (5) Ak poistenie zodpovednosti zanikne počas poistného obdobia pre neplatenie poistného, osoba, ktorá má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa § 3 tohto zákona, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom. Poistná zmluva uzavretá počas tohto poistného obdobia s iným poisťovateľom je neplatná. V praxi to teda znamená, že ak si uzatvoríte novú poistnú zmluvu bez predchádzajúcej právoplatnej výpovede voči pôvodnému poisťovateľovi, táto zmluva nemôže byť platná. Vaša pôvodná poistná zmluva síce zanikne z dôvodu neplatenia poistného, ale doterajšia poisťovňa vás bude vyzývať, aby ste si uzatvorili znova povinné zmluvné poistenie u nich (a to minimálne do konca poistnej doby na pôvodnej poistke). Zároveň bude žiadať doplatenie poistného za obdobie od začiatku poistenia do termínu zrušenia pôvodnej zmluvy zákonného poistenia.
Na všetky zmluvy PZP uzatvorené od 1.4.2015 sa už vzťahuje nová úprava zákona, podľa ktorej sa nemusíte poisťovať v rovnakej poisťovni a rovnako môžete mať uzatvorených aj viac PZP súčasne. Viac informácií nájdete v našej aktualite.

Ak si cez internet poistím vozidlo, akú zmluvu ukážem policajtom pri prihlasovaní?

V prípade, že si prostredníctvom online sprostredkovateľa poistíte vozidlo a chcete ísť čo najskôr na prepis vozidla, nie je to žiaden problém. Zmluva aj spolu s dočasnou bielou a zelenou kartou vám je ihneď po uzatvorení doručená na vašu e-mailovú adresu. Stačí si ich len vytlačiť a ísť na dopravný inšpektorát k zaevidovaniu vozidla. Samozrejme, trvalú bielu a zelenú kartu vám pošle neskôr  poisťovňa.

Ak som nestihol dať výpoveď PZP motorového vozidla, ako sa dá ukončiť daná zmluva, aby klient nemusel zaplatiť žiadnu pokutu?

Podľa zákona o PZP je možné vypovedať zmluvu doručením výpovede do poisťovne minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia; zároveň nie je možné ukončiť zmluvu nezaplatením poistného (po 1. 4. 2015 to už je možné, ale len pre zmluvy uzatvorené po tomto dátume). Ak ste teda nestihli dať výpoveď v stanovenej lehote, budete musieť ostať poistený v terajšej poisťovni. Jedinou možnosťou by bola zmena držiteľa vozidla v evidencii vozidiel, a teda v tomto prípade by ste museli ísť na prepis na príslušný dopravný inšpektorát. V prípade prepisu vozidla potrebujete opäť zákonné poistenie, ale na osobu nového držiteľa – jednoucho a rýchlo si porovnať ceny PZP a uzavrieť zmluvu môžete aj cez naše online porovnanie PZP.
Viac o zmene poisťovne pri PZP na základe nezaplatenia poistného podľa novely zákona o poisťovníctve sa dozviete tu.

Podal som výpoveď poistky na havarijné poistenie aj zákonnej poistky v poisťovni podľa tlačiva, čo máte na stránke. Kedy mi príde potvrdenie o dobe bezškodového priebehu? Musím naň čakať, ak sa chcem poistiť inde a uplatniť si tam bonus za bezškodovosť? Stúpnu ceny, ak už je po lehote, dokedy sa dala zmluva o zákonnom poistení vypovedať?

V prípade, že ste vypovedali poistné zmluvy právoplatne (t.j. najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia) a vo výpovedi ste uviedli, že žiadate aj zaslanie potvrdenia o škodovom priebehu vášho predchádzajúceho poistenia, príslušná poisťovňa vám musí takýto doklad zaslať. Ak ale o takýto doklad preukazujúci váš priebeh poistenia nepožiadate, nemusíte ho obdržať, lebo poisťovne ho automaticky nezasielajú. Doklad o škodovom priebehu sa obvykle posiela spolu s oznámením prijatia výpovede a ukončenia poistenia v poisťovni, termíny alebo lehoty v tomto smere však poisťovne neuvádzajú. Môžete predpokladať, že takýto oznam obdržíte v priebehu niekoľkých týždňov, niekedy aj po ukončení platnosti zmluvy PZP. Doklad o škodovom priebehu však nemusíte mať k dispozícii v čase uzatvárania zmluvy povinného alebo havarijného poistenia – takmer všetky poisťovne tento doklad nevyžadujú pri uzatváraní zmluvy, ale až po uplynutí istého obdobia, ktoré majú stanovené vo svojich poistných podmienkach (obvykle sú to 2 mesiace). Dokonca takýto doklad mnohými poisťovňami vyžadovaný nie je vôbec, ale je nahrádzaný čestným prehlásením klienta o bezškodovom priebehu.

V poisťovni som uzatvorila v júni 2008 PZP na technický rok. Zahŕňalo aj škody spôsobené živelnými pohromami. Počas víchrice mi prasklo čelné okno – asi letiaci predmet alebo konár. Požiadala som o náhradu škody z PZP – tú mi však v poisťovni odmietli. Z fotodokumentácie vraj nevyplýva, že škoda vznikla živelnou udalosťou. Nie je možné, aby som reálne natáčala ako to všetko bolo. Poraďte mi prosím, ako postupovať.

Akúkoľvek škodovú udalosť hlásenú poisťovni klientom ako poistnú udalosť posudzuje a prešetruje pracovník poisťovne – technik, znalec, likvidátor. Táto osoba za poisťovňu určuje, čo je a čo nie je oprávnený nárok na poistné plnenie z vášho PZP. Je možné, že osobnú obhliadku poškodenia vozidla realizovala iná osoba a likvidáciu poistnej udalosti rieši osoba iná (preto sa, pravdepodobne, odvolávajú na fotodokumentáciu). Vo vašom prípade je veľmi ťažké dokazovať spätne, že k poškodeniu skla došlo v súvislosti so živelnou udalosťou, ak nie je odfotená priama súvislosť (napr. spadnuté konáre alebo iné predmety na/vedľa vozidla), alebo ak charakter škody neukazuje na jednoznačnú súvislosť so živelnou udalosťou (napr. veľa poškodení v dôsledku krupobitia, ľadovca). Ak sa spätným šetrením nepotvrdí fakt, že v lokalite, kde bolo auto parkované, neprišlo k udalosti, ktorá je poisťovňou považovaná za živelnú udalosť (sila vetra s intenzitou víchrice), napadnúť stanovisko poisťovne je fakticky dopredu stratenou záležitosťou. V tomto prípade je totiž len na poisťovni, či škodu uzná alebo nie. Ale napriek uvedenému, máte ešte niekoľko možností: a) vždy môžete využiť opravný prostriedok, t.j. žiadosťou o prešetrenie likvidácie poistnej udalosti požiadať poisťovňu o preskúmanie vašej škody a nárokov na plnenie; ak nepomôže ani táto žiadosť a poisťovňa potvrdí pôvodné stanovisko, môžete sa obrátiť priamo na vedenie poisťovne s reklamáciou postupu; b) ak sa cítite byť poškodená vo svojich právach, môžete sa obrátiť priamo na súd a riešiť spor súdnou cestou – upozorňujeme, že tento proces bude zdĺhavý a s neistým výsledkom; c) tretia možnosť je len teoretická – uplatniť si škodu voči majiteľovi / správcovi budovy, ak vám škodu na vozidle spôsobila súčasť budovy počas živelnej udalosti. Keďže však neviete, čo vám škodu spôsobilo (konár, plechová strecha, škridla), preukazovanie napr. zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti je asi nepreukázateľné.

Som dlhodobo v zahraničí a vraciam sa na sviatky vždy domov. Po prečítaní vašej stránky som sa rozhodol pre informácie alebo sprostredkovanie zmeny poisťovne na PZP. Ako to mám urobiť?

Povinné zmluvné poistenie je možné dojednať priamo prostredníctvom nášho portálu, kde si urobíte kalkuláciu, porovnanie a následné uzavriete poistnú zmluvu vo vami vybranej poisťovni. Prípadne si môžete objednávku PZP urobiť telefonicky alebo cez skype. Zmluvu na zákonné poistenie spolu s ostatnými podkladmi vám ihneď zašleme na váš e-mail. Zmeniť poisťovňu môžete zákonným postupom, t.j. že vami daná výpoveď doterajšieho PZP bude doručená poisťovni minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia (pred výročím dátumu uzatvorenia zmluvy). Potom máte dostatočný čas vybrať si najvýhodnejšie zákonné poistenie.

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o poistení auta. Chceme havarijné poistenie a nevieme určiť poistnú sumu kúpeného ojazdeného vozidla – osobné vozidlo, kategória M1, Škoda Fabia?

K správnemu stanoveniu poistnej sumy u ojazdeného vozidla, ktorú bude akceptovať aj poisťovňa, potrebujeme poznať viac údajov, ako ste uviedli. Bez znalostí ďalších údajov ako rok výroby, objem valcov, výkon motora, druh paliva, počet dverí a sedadiel, stupeň výbavy a pod. nedokážeme určiť presnú hodnotu vozidla v roku výroby k tomu, aby ste si vedeli uzavrieť havarijné poistenie. K tomu, aby ste zadali v našej kalkulačke pre havarijné poistenie tú správnu poistnú sumu, môžete postupovať nasledovne: a) vyplniť formulár na stanovenie poistnej sumy ojazdeného vozidla (odkaz na formulár je priamo v kalkulačke) a zadať minimálne požadované údaje – naši pracovníci vám e-mailom naspäť odošlú správnu hodnotu vozidla b) využiť telefonické / skype nacenenie – pracovníci po krátkom telefonickom rozhovore zistia parametre a model vášho vozidla a stanovia poistnú sumu. Stanovenú poistnú sumu môžete následne zadať do kalkulačky a porovnať si havarijné poistenie s viacerými alternatívami od rôznych poisťovní. Po výbere spoluúčasti alebo rizík, ktoré vám najviac vyhovujú, si havarijné poistenie potom jednoducho dojednáte aj online.

Chcel som sa spýtať na PZP motorového vozidla, či vami vypracovaná cenová kalkulácia bude totožná s cenou, ktorú mi pošle vybraná poisťovňa, alebo je to len orientačná suma?

Cena poistného pre povinné zmluvné poistenie, ktorú ste si vypočítali cez našu kalkulačku, je správna a konečná. Samozrejme za predpokladu, že ste zadali správne údaje o poistníkovi a poisťovanom vozidle. Preto je ideálne, ak si kalkuláciu realizujete použitím údajov z vášho osvedčenia o evidencii (technický preukaz). Keď si vyberiete poisťovňu, konkrétny produkt PZP, kliknete na Poistiť sa teraz a vyplníte ďalšie údaje. Formulár vás dovedie až ku kontrole zadaných údajov a uzatvoreniu poistnej zmluvy. Čo sa týka uzatvorenia zmluvy online, tak formulár je doplnený o viacero mechanizmov, ktoré kontrolujú potrebné údaje (napr. potrebný počet číslic vo VIN, vyplnenie objemu či výkonu motora a podobne). Samozrejme už nie je možné systémom kontrolovať chyby v rámci vypĺňaných údajov, ktoré zadávate. Po zistení takýchto chýb záleží od závažnosti chyby a od podmienok konkrétnej poisťovne. Ak ste za poistenie online aj zaplatili, je jednoduchšie doložiť potrebnú opravu údaju. V prípade, že k platbe ešte neprišlo, je, v závislosti od prípadu, jednoduchšie uzatvoriť poistenie nanovo s už správnym údajom.
Niekedy sa stáva, že vypočítané poistné pre povinné zmluvné poistenie na stránkach sprostredkovateľa je nižšie, ako sa uvádza na stránkach poisťovne. Toto nie je chyba. Rozdiel môže byť spôsobený tým, že kalkulačka našej spoločnosti porovnáva poistenia po uplatnení maximálnych obchodných a internetových zliav a bonusov poisťovní.

Pozerala som si Vašu ponuku PZP na rok 2009 ale nikde som nenašla nič o spoluúčasti. Mohli by ste mi prosím podať info?

Čo sa týka spoluúčasti pri PZP, v súčasnosti ponúkajú možnosť vybrať si zákonné poistenie so spoluúčasťou 2 poisťovne: Allianz – Slovenská poisťovňa a KOMUNÁLNA poisťovňa. Všetky ostatné poisťovne majú toto poistenie bez spoluúčasti. Kalkulácia a porovnanie PZP je realizované bez spoluúčasti, a to jednak z dôvodu, že len 2 poisťovne majú aj spoluúčasť a väčšina ju nepoužíva a jednak preto, že väčšina poistníkov na trhu dáva prednosť poisteniu zodpovednosti bez spoluúčasti. Dojednanie spoluúčasti (prípadne jej výšky) je potrebné zvážiť podobne ako v havarijnom poistení. Určite ale jej dojednanie znamená pre klienta mierne zníženie poistného, napr. o 10% oproti rovnakému poisteniu bez spoluúčasti. Samozrejme, napriek tomu, že sa povinné zmluvné poistenie so spoluúčasťou nezobrazuje v porovnávacej kalkulačke PZP, pracovníci vám v prípade záujmu takéto poistenie vedia na počkanie vypočítať.

Zo zmluvy mi nie je jasné, či do poistenia spadajú sklá, ak nie, koľko je pripoistenie (štvrťročné) – ďalej či bude auto poistené proti živelným pohromám, keď je zmluva k 1.1.2009 a bude sa platiť štvrťročne a dokedy treba zaplatiť prvú platbu. Čo spadá do pripoistenia asistencie, ktoré je podľa zmluvy zdarma?

Povinné zmluvné poistenie – čiže poistenie zodpovednosti voči tretím osobám – štandardne nemá krytie čelného skla alebo všetkých skiel. Takéto krytie ale v PZP existuje, a to: - v súčasnosti je možné pripoistenie všetkých skiel dojednať v poisťovni AXA – ročné poistné je 15 €, kvartálne teda 3,75 € (pripoistenie je so spoluúčasťou 20%, min. 33 €). PZP štandardne nezahŕňa krytie rizika živelných udalostí, ale v poisťovniach KOOPERATIVA a KOMUNÁLNA je takéto poistenie voči náhodnej živelnej udalosti (napr. víchrica, záplava, tiaž snehu, krupobitie, pá stromu) zahrnuté v cene poistenia. Ak je povinné zmluvné poistenie uzatvorené s dátumom začiatku poistenia 1.1.2009, bez ohľadu na periódu platby (štvrťročne, polročne, ročne) je poistné splatné v deň začiatku poistenia, t.j. zaplatené by malo byť k 1.1.2009. Poisťovne (záleží od podmienok konkrétnej poisťovne) ale akceptujú zaplatenie poistného v istej lehote po dátume splatnosti ako bežnú prax, ale klienta upozornia na podlžnosť. Zároveň by mohol mať problém klient, ak by v tom čase spôsobil poistnú udalosť.

Čo spadá do pripoistenia asistencie, ktoré je podľa zmluvy zdarma?

V súčasnosti ponúka väčšina poisťovní k samotnému PZP aj základné asistenčné služby zdarma, tak ako je to v havarijnom poistení.  Záleží ale od poisťovne, čo všetko kryjú. Napr. v prípade AXA pojišťovny do základného pripoistenia asistencie patrí: a) technická asistencia – asistencia pri dopravnej nehode, pri poruche vozidla, pri strate kľúčov, pri minutom palive, pri zámene paliva, pri defekte pneumatiky, pri zamrznutí motora, pri vybití batérie, pri odcudzení vozidla b) právna asistencia – asistencia pri správnom konaní, pri trestnom konaní, pri škode na vozidle, pri sporoch z iného poistenia Súčasťou tejto asistencie je aj telefonická služba právnych informácií a administratívno-právna asistencia. Rozsah asistenčných služieb všetkých poisťovní nájdete na podstránkach o PZP v zozname poisťovní.

Chcel by som sa cez Vás poistiť, ale neviem ako cez internet zrušiť starú zmluvu PZP keďže mi končí 13.08.2009?

Cez internet sa zrušiť poistná zmluva nedá. Poistnú zmluvu môžete zrušiť iba písomnou výpoveďou podpísanou poistníkom doručenou najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia u vášho poisťovateľa. Na našej stránke ponúkame vzor výpovede alebo formulár pre vygenerovanie výpovede na mieru.  Rovnako na stránke nájdete aj zoznam poisťovní s adresami, kam treba výpoveď poslať, najlepšie doporučene.

Mám uzatvorené zákonné poistenie vozidla v istej poisťovni, zmluvu som uzavrel dňa 16.11.2007 pre rok 2008 - technický rok, začiatok poistenia 31.12.2008. Uvažujem o zrušení poistky. Výpovedná lehota sa vzťahuje odo dňa uzavretia poistky, alebo od začiatku poistenia?

Výpovedná lehota (v tomto prípade 6 týždňov) sa vzťahuje k výročiu poistnej zmluvy t.j. k dátumu začiatku poistenia (vo vašom prípade 31.12.). Dátum, kedy bola poistná zmluva uzatváraná, nie je v tomto smere rozhodujúci. Výpoveď poistenia, aby bola poisťovňou akceptovaná, musí byť doručená v poisťovni najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

V akom období je najvýhodnejšie uzatvoriť PZP? Myslím termíny, kedy poisťovne každoročne vyrukujú s akciovými podmienkami. Je možné, že sadzby znížia?

Nedá sa to jednoznačné povedať, keďže množstvo vozidiel sa kupuje priebežne počas celého roka a tieto autá musia uzavrieť čo najskôr aj zákonné poistenie. Poisťovne na to reagujú, a z tohto dôvodu ponúkajú rôzne zľavy a akciové ceny (napr. pri akcii šrotovné) nielen pre začiatok roka, ale aj v jeho priebehu. Je možné a aj pravdepodobné, že poisťovne budú na jeseň používať akčné ceny a obchodné zľavy na udržanie existujúcich klientov a aj na získanie nových. Rozdiely medzi cenami PZP na záver roka v kampani poistenia na ďalší kalendárny rok a v priebehu roku, už nie sú také veľké ako v minulosti a pomaly sa zotierajú. Určite je dobré sledovať aktuálne ceny svojho poistenia a ceny iných poisťovní. Napriek tomu, že v období na prelome októbra a novembra, kedy musia poisťovne zverejniť cenníky PZP na ďalší rok, prinášajú informácie o cenách všetky významné denníky, jednoduchším, a najmä rýchlejším a presnejším spôsobom, ako zistiť, či sa oplatí ostať alebo zmeniť poistenie, je porovnať aktuálne ceny pre povinné zmluvné poistenie. Všetky aktuálne platné ceny PZP na trhu, samozrejme aj vrátane spomínaných zliav, bonusov či iných benefitov, si bez problémov, jednoducho a rýchlo vypočítate v našej kalkulačke. Povinnosť poisťovne, kedy musí zaslať oznámenie o výške poistného kedysi neupravoval zákon, teraz však platí termín najneskôr 10 týždňov pred koncom poistného obdobia, aby mali klienti dostatok času na prípadnú výpoveď. Zákon ďalej určuje termín, kedy musia poisťovne oznámiť a zverejniť sadzby na zákonné poistenie na nasledujúci kalendárny rok, a to je najneskôr do 31.10. daného roka.

Kúpil som ojazdené auto u nás, PZP je zaplatené do 21.12. Je platná poistka aj na iné meno do tohto dátumu?

Po kúpe vozidla máte ako nový držiteľ povinnosť prihlásiť vozidlo do evidencie do 15 dní. Pri prepise vozidla na dopravnom inšpektoráte je už potrebné mať uzatvorené platné zákonné poistenie na meno nového držiteľa – teda na vás. Pôvodná poistka, ktorá je uzatvorená na predošlého majiteľa, sa v poisťovni ukončí na základe výpovede a doložením kópie technického preukazu, kde je evidovaná odhláška vozidla. Prebytočné (tzv. nespotrebované) poistné poisťovňa vráti predošlému majiteľovi. Nové poistenie si môžete uzavrieť aj cez našu web stránku .

Ako zdokladujem zaplatenie povinného zmluvného poistenia ak úhradu realizujem formou internetbankingu, teda nie klasicky šekom na pošte a nemám ústrižok o zaplatení šeku. Čo je v tomto prípade adekvátnym dokladom o zaplatení? Stačí výpis o transakcií?

Dokladovanie poistného je dôležité jedine pri riešení nejakých problémov pri poistnej zmluve alebo prípadne pri šetrení poistnej udalosti plnenej z vášho povinného zmluvného poistenia. Pri bežnej kontrole napr. políciou stačí, ak máte pri sebe platnú bielu kartu (na území SR) a platnú zelenú kartu (v zahraničí). Samozrejme aj výpis o transakcii je právoplatným dokladom o úhrade, nielen zaplatená poštová poukážka, takže nemusíte mať obavu platiť povinné zmluvné poistenie aj takýmto spôsobom.