0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Často kladené otázky o životnom poistení

Ak niečo potrebujete vedieť o životnom poistení, v prehľade najčastejšie kladených otázok nájdete všetky základné informácie.

Životné poistenie – najviac diskutované témy

Čo všetko zahŕňa životné poistenie?

Väčšina životných poistení sa vzťahuje na prípad dožitia sa určitého veku a prípad smrti. V závislosti od typu poistenia sa nimi môžu kryť aj závažné ochorenia, invalidita, atď. Úlohou poistenia vo všeobecnosti je poskytnúť finančné zabezpečenie v prípade náhodnej a nečakanej udalosti. O žiadnom z uvedených prípadov sa nedá s istotou vopred povedať, či a kedy nastanú. Ak sú predmetom poistenia, nazývame ich poistné udalosti. Okrem toho, že životné poistenie slúži ako finančná istota v prípade nepríjemných udalostí, môže predstavovať aj istú formu zhodnocovania prostriedkov. Takýmito produktmi sú napríklad investičné životné poistenie, kapitálové životné poistenia a dôchodkové životné poistenie.

Kto dostane peniaze zo životnej poistky v prípade, že poistený zomrie?

V prípade smrti poisteného, vyplatí poisťovňa poistnú sumu oprávnenej osobe. Výhodou poistenia je, že oprávnenú osobu, ktorej má smrťou poisteného vzniknúť právo na plnenie, je možné určiť vopred, priamo v poistnej zmluve. Pokiaľ v čase smrti poisteného nie je oprávnená osoba určená alebo nenadobudla právo na plnenie, nadobúdajú toto právo na plnenie osoby určené ustanovením § 817 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka (manžel, manželka, deti, rodičia).

Pri kapitálových životných poisteniach je v prípade dožitia sa stanoveného veku poistenému vyplatená stanovená suma a navyše aj priznaný podiel na výnosoch.

Čo ak si klient uzatvorí životnú poistku a príde napríklad o prácu, čiže zrazu nebude môcť platiť poistku?

Na takúto situáciu sú výhodné variabilné životné poistenia. Poistený môže v prípade akejkoľvek zlej finančnej situácie prerušiť platenie poistného a následne ho obnoviť, alebo si v prípade potreby znížiť či zvýšiť výšku poistného, ako i výšku poistnej sumy. V praxi to znamená, že ak napríklad poistený stratil prácu, alebo ide o ženu (rodiča), ktorá ide na materskú dovolenku, jednoducho platenie poistného preruší a obnoví ho po nastúpení do práce.

Spadá poistné plnenie v prípade smrti poisteného do dedičského konania?

V zmysle Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky poistné plnenie nepatrí do dedičstva po poručiteľovi. V prípade smrti poisteného je prvoradý údaj o oprávnených osobách uvedený v poistnej zmluve. Ak v čase poistnej udalosti nie je oprávnená osoba v poistnej zmluve určená, postupuje poisťovňa podľa Občianskeho zákonníka a poistné plnenie nadobudnú tieto osoby:

  1. manžel alebo manželka poisteného, ak ich niet,
  2. deti poisteného, ak ich niet,
  3. rodičia poisteného, ak ich niet,
  4. osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti, ak ich niet,
  5. dedičia poisteného.

Ako sa vypláca poistné plnenie maloletým oprávneným osobám?

Klient má v poistnom návrhu možnosť uviesť, či chce poistné plnenie vinkulovať na bankový účet do plnoletosti maloletej osoby alebo vyplatiť k rukám zákonného zástupcu v prospech maloletej oprávnenej osoby. Poisťovňa potom postupuje v súlade s týmto vyhlásením.

Ako oslobodzujú poisťovne od platenia poistného?

Možnosť existuje len pre klientov, ktorí majú k životnému poisteniu zakúpené "Pripoistenie pre prípad oslobodenia od platenia poistného", resp. "Pripoistenie v prospech detí" v prípade, že takéto pripoistenia daná poisťovňa ponúka. Klient musí byť najmenej 6 mesiacov neschopný vykonávať akékoľvek zamestnanie prinášajúce zisk alebo zárobok. Klienta poisťovňa oslobodí od prvého poistného nasledujúceho po začiatku takejto neschopnosti. Oslobodenie ukončí po ukončení takejto neschopnosti, t.j. dátum splatnosti poistného, od ktorého ho má poisťovňa oslobodiť, musí spadať do obdobia tejto neschopnosti. Ak klient už zaplatil poistné, od ktorého mohol byť oslobodený, toto poistné mu poisťovňa vráti. Oslobodenie sa vzťahuje len na neschopnosť pracovať z dôvodu choroby, resp. úrazu, ktoré nastali až po začiatku poistenia.

Čo je trvalá invalidita následkom úrazu?

Pojem "trvalá invalidita následkom úrazu" znamená telesné poškodenie poisteného v zmysle poistných podmienok úrazového poistenia/pripoistenia danej poisťovacej spoločnosti - tento pojem nie je zväčša úplne totožný s pojmom "invalidity" používaným v sociálnom zabezpečení. Pod trvalou invaliditou následkom úrazu sa myslí buď anatomická alebo funkčná strata, nie napr. estetické vady. Anatomické straty sa môžu ohodnotiť takmer hneď po úraze, funkčné straty až po uplynutí 365 dní od úrazu.

Ako sa zhodnocujú finančné prostriedky klientov v tradičných produktoch životného poistenia? Čo je to podiel na výnose?

V prípade tradičných produktov životného poistenia (jedná sa predovšetkým o kapitálové životné poistenie) sa pri dojednaní poistenia stanoví výška poistného a výška poistnej sumy, pričom tieto hodnoty poisťovňa garantuje počas celého trvania poistenia. Na to, aby poisťovňa mohla tieto garantované záväzky splniť, musí vytvárať príslušné matematické rezervy a zhodnocovať ich podľa technickej úrokovej miery uvedenej na poistke. Inými slovami, v prípade tradičných produktov životného poistenia, poisťovňa garantuje zhodnocovanie finančných prostriedkov klientov technickou úrokovou mierou (tzv. TÚM).

Ak poisťovňa zhodnotí matematické rezervy vyššou úrokovou mierou ako je technická úroková miera, klient získava časť príjmu z investícií – podiel na výnose. Podiel na výnose sa začína tvoriť na konci kalendárneho roku, ktorý nasleduje po prvom výročí začiatku poistenia. Základom pre jeho stanovenie je investovaná matematická rezerva. Podiel na výnose je pripočítaný na účet klienta ku koncu každého kalendárneho roku. Nárok na podiel na výnose u väčšiny poisťovní vzniká v deň tretieho výročia dňa dojednaného ako začiatok poistenia.