pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Často kladené otázky o životnom poistení

Ak niečo potrebujete vedieť o životnom poistení, v prehľade najčastejšie kladených otázok nájdete všetky základné informácie.

Životné poistenie – najviac diskutované témy

Čo všetko zahŕňa životné poistenie?

Väčšina životných poistení sa vzťahuje na prípad dožitia sa určitého veku a prípad smrti. V závislosti od typu poistenia sa nimi môžu kryť aj závažné ochorenia, invalidita, atď. Úlohou poistenia vo všeobecnosti je poskytnúť finančné zabezpečenie v prípade náhodnej a nečakanej udalosti. O žiadnom z uvedených prípadov sa nedá s istotou vopred povedať, či a kedy nastanú. Ak sú predmetom poistenia, nazývame ich poistné udalosti. Okrem toho, že životné poistenie slúži ako finančná istota v prípade nepríjemných udalostí, môže predstavovať aj istú formu zhodnocovania prostriedkov. Takýmito produktmi sú napríklad investičné životné poistenie, kapitálové životné poistenie a dôchodkové životné poistenie.

Ako funguje kapitálové životné poistenie?

Tento typ životného poistenia predstavuje kombináciu rizikového poistenia a investovania, teda šetrenia. V tomto produkte je k poistnej sume pripočítaná aj sporiaca zložka, ktorá funguje tak, že poistník si sporí peniaze, ktoré poisťovňa investuje. Poisťovateľ zmluvne garantuje výšku poistného plnenia, ktorá bude poistníkovi, prípadne pozostalým, vyplatená v prípade poistnej udalosti. Pri podpise zmluvy teda poistník vie, koľko mu poisťovňa vyplatí v prípade, že sa dožije konca poistnej doby. Ročný výnos je pri tomto poistení garantovaný počas celého trvania zmluvy a bez ohľadu na to, ako sa na trhu menia úrokové sadzby.

Čo je investičné životné poistenie?

Aj tento typ poistenia predstavuje kombináciu rizikovej poistky a investovania. V tomto produkte je spojené krytie prostredníctvom životnej poistky a budovanie investičného účtu. Poistník si môže zvoliť výšku garantovanej poistnej sumy vo vopred dohodnutom intervale a zároveň si sám vyberá do akých fondov budú jeho peniaze investované. Rovnako si môže zvoliť aj to, v akom pomere bude v produkte zastúpená výška poistenia a investovania. Nevýhodou tohto typu životného poistenia je to, že investičné riziko znáša poistník a poistná suma je garantovaná len v prípade úmrtia.

V čom spočíva rizikové životné poistenie?

Rizikové poistenie je typ životnej poistky, ktorá nezahŕňa žiadnu sporiacu ani investičnú zložku. Poistník si na základe tohto poistenia zabezpečuje poistnú ochranu v prípade poistnej udalosti, ktorou môže byť napríklad vážne ochorenie alebo úmrtie. Keď táto poistná udalosť nastane, poisťovňa vyplatí poistné plnenie podľa zmluvy. Ak k poistnej udalosti počas trvania zmluvy nepríde, poisťovňa na konci poistnej doby plnenie nevypláca. Rizikové životné poistenie je podobné neživotným typom poistiek, ako je napríklad povinné zmluvné poistenie či poistenie majetku.

Otázky o vyplácaní poistného plnenia

Vysvetlíme vám, komu budú peniaze zo životnej poistky vyplatené, ak príde k smrti poisteného a čo robiť, ak nebudete môcť splácať poistné. Tiež sa venujeme aj otázke, či poistné plnenie možno zdediť a ako bude poistka vyplatená maloletým.

Kto dostane peniaze zo životnej poistky v prípade, že poistený zomrie?

V prípade smrti poisteného, vyplatí poisťovňa poistnú sumu oprávnenej osobe. Výhodou poistenia je, že oprávnenú osobu, ktorej má smrťou poisteného vzniknúť právo na plnenie, je možné určiť vopred, priamo v poistnej zmluve. Pokiaľ v čase smrti poisteného nie je oprávnená osoba určená alebo nenadobudla právo na plnenie, nadobúdajú toto právo na plnenie osoby určené ustanovením § 817 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka (manžel, manželka, deti, rodičia).

Pri kapitálových životných poisteniach je v prípade dožitia sa stanoveného veku poistenému vyplatená stanovená suma a navyše aj priznaný podiel na výnosoch.

Čo ak si klient uzatvorí životnú poistku a príde napríklad o prácu, čiže zrazu nebude môcť platiť poistku?

Ak sa ocitnete v situácii, že nebudete môcť platiť vaše životné poistenie, vždy sa dá nájsť riešenie. Je dôležité v takomto prípade kontaktovať vašu poisťovňu, ktorá vám ponúkne možnosti, ako ďalej postupovať. Spravidla poisťovne pri neschopnosti splácať ponúkajú klientom nasledujúce riešenia:

 • zmenu frekvencie platenia poistného,
 • zníženie poistného,
 • prevedenie poistenia do splateného stavu,
 • prerušenie platenia poistného.

S poisťovňou sa síce môžete dohodnúť aj na úprave výšky poistného či úplnom prerušení platenia, vždy tak urobte iba na základe predchádzajúcej dohody. Ak by ste len prestali platiť poistné, mohol by vám vzniknúť dlh na poistnom, ktorý by od vás bol neskôr vymáhaný.

Predčasné zrušenie poistnej zmluvy sa v tomto prípade neodporúča, najmä počas prvých rokov trvania poistenia. V prípade zrušenia vám bude vyplatená len tzv. odkupná hodnota, ktorá predstavuje iba určitú časť vložených financií. Odkupná hodnota sa vypláca z investičnej zložky v rámci investičného poistenia, pri zrušení rizikového poistenia z dôvodu vypovedania zmluvy alebo neplatenia poistného sa odkupná hodnota nevypláca vôbec.

Aký je rozdiel medzi prevedením poistenia do splateného stavu a prerušením platenia poistného?

Pri prevedení poistenia do splateného stavu poistná ochrana zaniká a v platnosti ostane iba krytie úmrtia. Pripoistenia budú zrušené a nebude možné poistnú zmluvu opäť obnoviť.

V prípade, že sa poistník rozhodne pre prerušenie platenia poistného, poistná ochrana vrátane všetkých pripoistení na poistnej zmluve ostanú zachované. O prerušenie je možné požiadať maximálne na dobu jedného roka, pričom počas tohto obdobia nebude poistník hradiť poistné.

Spadá poistné plnenie v prípade smrti poisteného do dedičského konania?

V zmysle Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky poistné plnenie nepatrí do dedičstva po poručiteľovi. V prípade smrti poisteného je prvoradý údaj o oprávnených osobách uvedený v poistnej zmluve. Ak v čase poistnej udalosti nie je oprávnená osoba v poistnej zmluve určená, postupuje poisťovňa podľa Občianskeho zákonníka a poistné plnenie nadobudnú tieto osoby:

 1. manžel alebo manželka poisteného alebo
 2. deti poisteného, alebo
 3. rodičia poisteného, alebo
 4. osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti, alebo
 5. dedičia poisteného.
Banner klientsky servis

Otázky o vyplácaní poistného plnenia

Vysvetlíme vám, komu budú peniaze zo životnej poistky vyplatené, ak príde k smrti poisteného a čo robiť, ak nebudete môcť splácať poistné. Tiež sa venujeme aj otázke, či poistné plnenie možno zdediť a ako bude poistka vyplatená maloletým.

Kto dostane peniaze zo životnej poistky v prípade, že poistený zomrie?

V prípade smrti poisteného, vyplatí poisťovňa poistnú sumu oprávnenej osobe. Výhodou poistenia je, že oprávnenú osobu, ktorej má smrťou poisteného vzniknúť právo na plnenie, je možné určiť vopred, priamo v poistnej zmluve. Pokiaľ v čase smrti poisteného nie je oprávnená osoba určená alebo nenadobudla právo na plnenie, nadobúdajú toto právo na plnenie osoby určené ustanovením § 817 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka (manžel, manželka, deti, rodičia).

Pri kapitálových životných poisteniach je v prípade dožitia sa stanoveného veku poistenému vyplatená stanovená suma a navyše aj priznaný podiel na výnosoch.

Čo ak si klient uzatvorí životnú poistku a príde napríklad o prácu, čiže zrazu nebude môcť platiť poistku?

Ak sa ocitnete v situácii, že nebudete môcť platiť vaše životné poistenie, vždy sa dá nájsť riešenie. Je dôležité v takomto prípade kontaktovať vašu poisťovňu, ktorá vám ponúkne možnosti, ako ďalej postupovať. Spravidla poisťovne pri neschopnosti splácať ponúkajú klientom nasledujúce riešenia:

 • zmenu frekvencie platenia poistného,
 • zníženie poistného,
 • prevedenie poistenia do splateného stavu,
 • prerušenie platenia poistného.

S poisťovňou sa síce môžete dohodnúť aj na úprave výšky poistného či úplnom prerušení platenia, vždy tak urobte iba na základe predchádzajúcej dohody. Ak by ste len prestali platiť poistné, mohol by vám vzniknúť dlh na poistnom, ktorý by od vás bol neskôr vymáhaný.

Predčasné zrušenie poistnej zmluvy sa v tomto prípade neodporúča, najmä počas prvých rokov trvania poistenia. V prípade zrušenia vám bude vyplatená len tzv. odkupná hodnota, ktorá predstavuje iba určitú časť vložených financií. Odkupná hodnota sa vypláca z investičnej zložky v rámci investičného poistenia, pri zrušení rizikového poistenia z dôvodu vypovedania zmluvy alebo neplatenia poistného sa odkupná hodnota nevypláca vôbec.

Aký je rozdiel medzi prevedením poistenia do splateného stavu a prerušením platenia poistného?

Pri prevedení poistenia do splateného stavu poistná ochrana zaniká a v platnosti ostane iba krytie úmrtia. Pripoistenia budú zrušené a nebude možné poistnú zmluvu opäť obnoviť.

V prípade, že sa poistník rozhodne pre prerušenie platenia poistného, poistná ochrana vrátane všetkých pripoistení na poistnej zmluve ostanú zachované. O prerušenie je možné požiadať maximálne na dobu jedného roka, pričom počas tohto obdobia nebude poistník hradiť poistné.

Spadá poistné plnenie v prípade smrti poisteného do dedičského konania?

V zmysle Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky poistné plnenie nepatrí do dedičstva po poručiteľovi. V prípade smrti poisteného je prvoradý údaj o oprávnených osobách uvedený v poistnej zmluve. Ak v čase poistnej udalosti nie je oprávnená osoba v poistnej zmluve určená, postupuje poisťovňa podľa Občianskeho zákonníka a poistné plnenie nadobudnú tieto osoby:

 1. manžel alebo manželka poisteného alebo
 2. deti poisteného, alebo
 3. rodičia poisteného, alebo
 4. osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti, alebo
 5. dedičia poisteného.

TIP: Výpoveď životného poistenia si môžete veľmi ľahko a rýchlo vygenerovať na tejto stránke.