pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Životné poistenie

Chráňte seba a svojich blízkych pred život ohrozujúcimi rizikami!
Životné poistenie vám poskytne nielen spoľahlivú ochranu,
ale aj výhodné zhodnotenie vašich peňazí.

Rastlina - životné poistenie

Nedajte hroziacim rizikám šancu, uzatvorte si životné poistenie!

Tak ako si povinne uzatvárate poistenie auta, pretože to prikazuje zákon, tak ako si uzatvárate cestovné poistenie, pretože niekam cestujete atď. , tak by ste mali myslieť aj na svoje zdravie a svoju rodinu.

Životné poistenie je tým ideálnym riešením, ako sa poistiť pre prípady, že nebudete schopní sa ďalej starať o svoju rodinu, budete mať obmedzené svoje možnosti alebo v tom najhoršom prípade príde k tragédii. Aby vaša rodina razom nezostala bez peňazí a pomoci, je tu životné poistenie.

Nie je totiž len poistením pre danú osobu, ale zároveň aj zaistením jej pozostalých či šetrením finančných prostriedkov do budúcnosti.

Životné poistenie v prvom rade chráni

Životné poistenie sa vzťahuje, rovnako aj iné poistenia, na určité riziká a situácie, ktoré môžu vzniknúť.  Je poistením osôb, a preto chráni hlavne osobu poistníka, ale aj jeho najbližších. Ak sa totiž niečo stane samotnému poistníkovi, do veľkej miery to zmení životy aj ostatných členov rodiny, či už ide o stratu príjmu, zvýšenie nákladov na zdravotnú starostlivosť, či iné náklady súvisiace so vzniknutou situáciou. A práve vtedy by vám malo životné poistenie aj jeho plnenie podať pomocnú ruku.

Základnými rizikami, na ktoré sa životné poistenie uzatvára, sú

 • riziko smrti – právo na plnenie z poistenia dostáva osoba určená v poistenej zmluve
 • riziko dožitia – ide o dosiahnutie veku stanoveného v poistnej zmluve ako hraničného veku, pri ktorom sa vypláca nasporená čiastka aj poistné plnenie

Smrť – základné riziko životného poistenia

Práve riziko smrti je najdôležitejším poistným rizikom, pre ktoré sa v rámci životného poistenia záujemcovia rozhodujú. Nejde pri tom o samotnú smrť, pretože tú ani najlepšie poistenie neovplyvní, ide skôr o dosah tejto udalosti  a následky, ktoré z nej vyplývajú pre pozostalých. Pre tých najbližších. Aby boli aj v prípade náhleho odchodu živiteľa rodiny aspoň do istej miery zabezpečené potreby domácnosti a rodiny. Preto životné poistenie s rizikom smrti nie je tak pre samotného poistníka, ako pre jeho najbližších.  

Riziko dožitia v životnom poistení

Riziko dožitia je takpovediac opakom predchádzajúceho, pretože hoci ide o pojem riziko, nie je tak celkom rizikom. Dožitie je stav, kedy dosiahnete vek uvedený v poistnej zmluve na životné poistenie ako konečný, a pri ktorom vám je vyplácané poistné plnenie aj nasporená čiastka. Nie je tak ničím negatívnym.  Práve z tohto dôvodu – možnosti sporenia a úspory - sa v súčasnosti životné poistenie uzatvára aj ako akási zábezpeka do budúcna. Najčastejšie ide o dôchodkový vek, kedy už poistník nebude pracovať, a tak sa mu nasporené prostriedky a finančná rezerva zo životného poistenia z jeho „produktívneho veku“ určite zídu. Toto poistenie tak skutočne slúži ako istá forma zabezpečenia si svojho života a potrieb aj v budúcnosti.

Druhy a typy životného poistenia

Pri výbere životného poistenia nie je dôležité len správne si zvoliť poistné riziká, ale dôležité je určiť, o aký typ či druh poistenia máte záujem.  Táto voľba by mala zohľadňovať hlavný účel poistenia.   Na základe toho totiž následne životné poistenie „pracuje“ a zhodnocuje vaše vložené prostriedky. Malo by tak v prvom rade zodpovedať vašim požiadavkám a potrebám.  

Aké životné poistenie si vybrať?

Výber nie je až taký jednoduchý, pretože poisťovne zvyčajne ponúkajú množstvo kombinácií. Snáď vám teda pomôže aspoň praktický prehľad.

Životné poistenie podľa spôsobu tvorby technických rezerv:

 • Rizikové poistenie – pri tomto životnom poistení sa tvorí technická rezerva pre náhodné udalosti, pretože sa nedá určiť či poistná udalosť nastane alebo nie – princíp podmienenej návratnosti
 • Rezervotvorné poistenie – v tomto poistení poistná udalosť určite nastane, preto časť poistného poisťovňa odkladá ako technickú rezervu

Životné poistenie podľa životných odvetví, medzi ktoré patria:

a)   poistenie pre prípad smrti, dožitia, smrti alebo dožitia

 • životné poistenie pre prípad smrti (iba poistná ochrana, bez sporenia, pre prípad úmrtia poisteného – najjednoduchšia a najlacnejšia forma životného poistenia)
 • životné poistenie pre prípad dožitia (vytváranie úspor a kapitálu pre budúce potreby, pre prípad dožitia sa veku určeného v poistnej zmluve)
 • zmiešané životné poistenie (poistenie pre prípad dožitia sa dohodnutého veku alebo pre prípad smrti poisteného (zahŕňa aj poistnú ochranu pre najbližších v prípade úmrtia aj sporenie))

b)   poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí

 • životné poistenie kumulujúce kapitál od narodenia (určené na jednoduchšie osamostatnenie sa poisteného)
 • poistenie, ktorého poistná suma sa vypláca v deň sobáša alebo dosiahnutím veku 25 rokov (poistná suma + zisk z poistenia)

c)   kapitálové životné poistenie - poistenie súvisiace s kapitalizačnými zmluvami (je najčastejšie, je zmiešaným produktom, ktorý kryje životné riziká – úmrtie, dožitie, invaliditu a úraz, obsahuje aj sporenie, pritom ide o bezpečnejšie zhodnotenie financií ako je to v prípade investičného životného poistenia).

d)   investičné životné poistenie – poistná ochrana životných rizík aj investovanie do podielových fondov – investovanie je pritom z dvoch častí – prvá je v mene poisteného investovaná do finančných aktív a druhá je použitá na tvorbu rezerv na krytie poistného rizika

e)   dôchodkové poistenie – ide o špeciálne životné poistenie pre prípad dožitia, kde sa pravidelne opakuje poistné plnenie formou výplat dôchodku. Cieľ je jasný:  zabezpečenie finančných prostriedkov a udržanie životného štandardu aj v dôchodkovom veku, počas plnej invalidity či zabezpečenie pozostalých v prípade predčasnej smrti poisteného

f)   poistenie pre prípad úrazu alebo choroby ak je možné pripoistenie

Životné poistenie - kapitálové či investičné?

Plusy kapitálového životného poistenia

 • Je garantovaná poistná suma
 • Máte nárok na zľavy za frekvencie platenia poistného
 • Vaše prostriedky vám poisťovňa zhodnotí podielom na jej zisku
 • Získate ochranu súčasnej hodnoty investície pred infláciou (za poplatok)
 • Môžete si zvoliť akúkoľvek dobu poistenia aj výšku poistnej sumy pre jednotlivé poistné udalosti

Mínusy

 • Nemôžete ovplyvniť hodnotu výnosu, aký očakávate tým, že si zvolíte investičnú stratégiou (iba pri investičnom poistení)
 • Nemôže si prostriedky, ktoré máte aktuálne v poistení v určitej hodnote čiastkovo vyberať (musela by to určiť poisťovňa a uviesť v poistnej zmluve). Nemôžete ani vynechať niekoľko splátok za sebou.

Plusy investičného životného poistenia

 • Flexibilnejšie produkty
 • Rozhodujete sami o investičnej stratégii (na výber máte viacero fondov – konzervatívne, dlhopisné, dynamickejšie zmiešané, alebo akciové)
 • Vaše prostriedky si môžete výraznejšie zhodnotiť (riziko straty sa vám znižuje s poistnom dobou nad 10 rokov)
 • Sami rozhodujete o zrušení zmluvy

Mínusy

 • Poisťovňa vám garantuje iba sumu pre prípad inej poistnej udalosti ako je dožitie – teda napr. smrť poistenca
 • V prípade dožitia získate zostatok, ktorý je aktuálne na fondovom účte – niekedy je to však menej ako ste investovali

Životné poistenie a možnosti

Ak chcete získať zabezpečenie nielen pre základné riziká, ale aj iné, stačí ak si uzatvoríte rozličné pripoistenia. Získate tak komplexný balík, ktorý bude kryť viaceré životné situácie. Musíte si však zvoliť také, ktoré majú skutočne opodstatnenie a vhodne budú dopĺňať základné životné poistenie. V opačnom prípade by ste iba zbytočne platili vyššie poistné.

Pripoistiť si môžete nasledovné riziká:

 • úrazy
 • kritické choroby
 • dávky pre prípad PN
 • denné odškodné pri hospitalizácii v nemocnici na čas nevyhnutného liečenia pri úraze a ďalšie (závisí na podmienkach konkrétnej poisťovne)

Aké sú podmienky uzatvorenia životného poistenia?

Jedinými podmienkami uzatvorenia životného poistenia je váš záujem a dostatočné prostriedky. Zároveň sa pri uzatváraní zohľadňujú aj niektoré kritériá poisťovne, ktoré môžu do istej miery ovplyvniť vaše životné poistenie a výšku poistného:

 • vek  
 • zdravotný stav (najmä prekonané ochorenia)
 • druh zamestnania
 • celkový rozsah poistného plnenia, ktoré požadujete

Ako si vybrať to najlepšie životné poistenie?

Presná definícia, ktoré je to najlepšie životné poistenie, neexistuje. Každý má totiž iné požiadavky a preto je dobré, aby ste si ho volili individuálne, na mieru. Predsa len vy sami viete najlepšie, čo má vaša životná poistka obsahovať, čo ňou chcete získať a na čo sa má zameriavať. Či už je to kapitálové či investičné životné poistenie, musíte sa rozhodnúť sami. Ak by ste však mali nejaké otázky ohľadom životného poistenia, radi vám s nimi pomôžeme.