pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Často kladené otázky o PZP

Uvádzame zoznam najčastejších otázok, ktoré súvisia s uzatvorením povinného zmluvného poistenia na stránkach Netfinancie.sk a so zákonným poistením ako takým.

Povinné zmluvné poistenie – čo vás najviac zaujíma?

Klientov často zaujíma najmä to, prečo musia mať svoje vozidlo poistené. Ďalšie otázky sa týkajú územnej platnosti zákonného postenia a tiež poistných limitov. Taktiež vám v tejto časti vysvetlíme, aký postih hrozí vodičovi bez platného PZP.

Čo je povinné zmluvné poistenie – PZP?

Povinné zmluvné poistenie je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a na jeho základe nahrádza škodu tretej strane – poškodenému. Každý motorista je totiž zodpovedný za všetky škody, ktoré spôsobí prevádzkou motorového vozidla. Štát ukladá povinnosť uzavrieť PZP preto, aby chránil obete dopravných nehôd a rovnako stanovuje minimálne limity poistného krytia, ktoré musia byť v zmluve PZP uvedené.

Prečo je potrebné mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP)?

Pretože je to povinnosť zo zákona. Ak by ste ako držiteľ motorového vozidla neuzatvorili PZP, okrem pokuty (od 16,60 až do 3320 €), ktorá by vám bola uložená pri zistení tejto skutočnosti, by ste museli v prípade zavinenia škodovej udalosti vyplatiť náhradu škody poškodenému. V prvotnom štádiu by síce uhradila škodu Slovenská kancelária poisťovateľov z garančného fondu, tá by si ju však neskôr nárokovala od vás. Preto na povinné zmluvné poistenie existuje zákonná povinnosť. Aby chránilo tretie strany v prípade spôsobenia dopravnej nehody a bola im vyplatená náhrada škody za vinníka. Navyše je pre vás ako držiteľa toto poistenie výhodnejším riešením ako neskoršie preplácanie spôsobenej škody.

Aký je územný rozsah poistenia zodpovednosti (PZP)?

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky, štátov EÚ alebo cudzieho štátu, s ktorým Slovenská kancelária poisťovateľov uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla (ide o Jednotnú dohodu a Mnohostrannú dohodu o zárukách).

Aké sú zákonné limity poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia?

Limity poistného plnenia sú: 5,24 mil. € za škodu na zdraví, ako aj za škodu vzniknutú úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia bez ohľadu na počet zranených a usmrtených a 1,05 mil. € za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov vyplývajúcich z tohto poistenia bez ohľadu na počet poškodených.

Banner PZP

Čo ak vozidlo nemá platné povinné zmluvné poistenie?

Takéto vozidlo nesmie byť prevádzkované na pozemných komunikáciách. Všeobecne však platí, že pokiaľ je vozidlo prihlásené v evidencii vozidiel, PZP musí mať, nezáleží na tom, či ho využívate. Môže ísť pritom aj o dlhodobo odstavené či nepojazdné vozidlá. Takéto je preto výhodné z evidencie dočasne alebo trvalo odhlásiť. V prípade cestnej kontroly môže byť držiteľovi vozidla bez zákonného poistenia udelená pokuta až do výšky 3320 € (minimálna výška pokuty je 16,60 €). V prípade vzniku škody bude Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) vymáhať úhradu škody od toho, kto škodu spôsobil, súdnou cestou, a to aj formou exekúcie.

TIP: Ak vlastníte nepojazdné alebo odstavené vozidlo, ktoré chcete dočasne odhlásiť z evidencie, navštívte túto stránku, kde nájdete všetky potrebné informácie o dočasnom odhlásení auta.

V prípade, že chcete vaše vozidlo trvalo odhlásiť, všetko dôležité nájdete na tejto stránke.

Kto má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu PZP?

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla, alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.
Povinnosť uzavrieť PZP má teda:

 • držiteľ vozidla (uvedený v OEV),
 • nájomca pri leasingových vozidlách,
 • vlastník (nie je zapísaný v OEV) alebo prevádzkovateľ,
 • vodič (cudzinec).

Kedy vzniká povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu PZP?

Najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.

Ako môže poistenie motorových vozidiel chrániť mňa a moje motorové vozidlo?

V rámci poistenia motorových vozidiel je možné poistiť si vozidlo v rôznych typoch poistenia:

 • Len na zodpovednosť z prevádzky motorového vozidla, tzv. povinné zmluvné poistenie (PZP). Toto poistenie je povinné.
 • Havarijné poistenie (tzv. KASKO), ktorým si pomôžete pri rôznych škodách na vlastnom vozidle. Poistenie je možné uzatvoriť v rôznych variantoch – s komplexným krytím všetkých rizík (havária, živel, vandalizmus a odcudzenie, tzv. ALLRISK) alebo s vybranými rizikami, ktoré býva spravidla lacnejšie.
 • Poistenie pre pokrytie finančnej straty (100 % poistenie alebo GAP poistenie) v prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla. Podmienkou je uzavretie havarijného poistenia.
 • K viacerým produktom týchto vyššie spomínaných poistení je možné pripoistiť si rôzne doplnkové poistenia: asistenčné služby v rôznom (zväčša rozšírenom) rozsahu poistného krytia, poistenie čelného alebo všetkých skiel na vozidle, poistenie úrazu a smrti vodiča a pasažierov (tzv. poistenie sedadiel), poistenie nadštandardnej výbavy, poistenie batožiny, poistenie pre zapožičanie náhradného vozidla, poistenie právnej ochrany. Správne zvolené pripoistenia v rámci PZP  môžu výrazne zvýšiť poistnú ochranu vášho vozidla.

TIP: Poistenie auta nemusí kryť iba vašu zodpovednosť alebo škody, ktoré vzniknú priamo na vašom aute. Poistnú ochranu si môžete rozšíriť aj o úrazové poistenie osôb vo vozidle, ktoré chráni všetkých ľudí sediacich v aute. Uzatvorte si výhodné poistenie s vysokými poistnými limitmi za tú najlepšiu cenu kompletne online.

Otázky o zmenách v PZP

Všetky zmeny, ktoré môže klient robiť v rámci svojej zákonnej poistky, majú presne dané pravidlá. V tejto časti otázok a odpovedí vám poradíme čo robiť, keď poistené vozidlo zmenilo ŠPZ alebo či je možné prenášať rôzne bonusy v rámci zákonnej poistky.

Som živnostník a mám zákonne poistené auto ako fyzická osoba podnikateľ s IČO. Teraz som založil spoločnosť s ručením obmedzeným a auto sa tak stáva majetkom tejto spoločnosti. Ako mám postupovať v takomto prípade?

V tomto prípade dochádza k zmene majiteľa. Poistku je potrebné zrušiť a uzavrieť novú. Využiť môžete formulár výpovede, ktorý vám vygeneruje výpoveď podľa zadaných údajov. Následne si uzatvoríte nové poistenie už na právnickú osobu (s.r.o.).

Čo treba urobiť, ak poistené vozidlo zmenilo evidenčné číslo (predtým ŠPZ)?

Nové evidenčné číslo môže auto získať v týchto prípadoch:

 • Tabuľky s evidenčným číslom boli odcudzené. Nové je potrebné nahlásiť svojej poisťovni, pretože údaje v technickom preukaze musia byť zhodné s údajmi v poistnej zmluve. Treba priniesť aj potvrdenie od polície.
 • Majiteľ sa presťahoval a auto získalo nové evidenčné číslo. V tomto prípade stačí nahlásiť túto zmenu poisťovni a doložiť kópiu nového technického a občianskeho preukazu.
 • Zmenil sa majiteľ auta a auto získalo nové evidenčné číslo, pretože nový majiteľ je z iného mesta a okresu. Vtedy treba uzatvoriť novú poistnú zmluvu, na nového majiteľa vozidla. Starú poistku je potrebné ukončiť výpoveďou.
Banner rady a tipy

Prečo poisťovne neumožňujú klientovi, aby sa podľa svojho rozhodnutia v rámci PZP prepoistil počas roka niekoľkokrát vždy podľa aktuálnych podmienok poisťovní?

Poisťovne to umožňujú najskôr po roku, a to aj z nasledujúceho dôvodu: klient by bol v nevýhode, keby nezotrval v jednej poisťovni aspoň 12 mesiacov, čím by prišiel o bonus za bezškodový priebeh poistenia a v konečnom dôsledku by mohol mať poistné v novej poisťovni v niektorých prípadoch aj vyššie. Okrem toho, poistná zmluva je právny akt, ktorým poisťovňa berie na seba významný záväzok uhradiť škodu spôsobenú poisteným; takýto záväzok poisťovne je, samozrejme, organizačne, finančne a právne veľmi nákladný pre každý poisťovací ústav, ktorý vo väčšine prípadov dokonca postupuje tento záväzok na medzinárodné trhy zaistenia prostredníctvom svojich zaisťovní. Definovaním minimálneho poistného obdobia zmluvy PZP na jeden rok (okrem tzv. krátkodobého poistenia) sa poisťovňa snaží o určitú právnu stabilitu svojich nárokov (nárok na poistné voči poistenému) a záväzkov (záväzok uhradiť poistné plnenie), a to ako voči zaisťovniam, tak aj voči ekonomike poistenia samotnej poisťovne, predovšetkým z hľadiska predvídateľnosti hospodárskych výsledkov.

Je možné preniesť bonus, ktorý mám v povinnom zmluvnom poistení v jednej poisťovni, na produkt povinného zmluvného poistenia, ktorý si chcem dojednať v inej poisťovni?

Áno – bonus za bezškodovosť sa udeľuje na základe zápočtového listu z predchádzajúcej poisťovne, ktorý je poisťovňa povinná vystaviť do troch týždňov od ukončenia poistenia. Ak nie je zápočtový list ešte k dispozícii, bonus sa udelí na základe čestného prehlásenia klienta a zápočtový list sa predloží dodatočne. V niektorých prípadoch je čestné prehlásenie dostačujúci doklad a poisťovňa zápočtový list nevyžaduje.

Je možné preniesť bonus, ktorý mám v PZP v jednej poisťovni, na produkt havarijného poistenia, ktorý si chcem dojednať v tej istej poisťovni?

Nie – zápočtový list z povinného zmluvného poistenia nie je plnohodnotný doklad, pretože sú v ňom evidované len tie poistné udalosti, ktoré poistený spôsobil druhej osobe a nie tie, ktoré by mohol prípadne spôsobiť sám sebe; rovnako takýto zápočtový doklad z PZP neeviduje škody na vozidle poisteného vzniknuté vandalizmom, živlom a pod..

Je možné preniesť bonus, ktorý mám v povinnom zmluvnom poistení v jednej poisťovni na moje vozidlo, ktorého som držiteľ ako fyzická osoba, na produkt rovnakého poistenia v tej istej poisťovni na vozidlo, ktorého držiteľom je moja s.r.o. alebo a.s.?

Takýto spôsob prenášania bonusu sa povoľuje v prípade, ak je evidentné, že poisťované vozidlo využívala a bude využívať rovnaká osoba (je zapísaná ako držiteľ). Ale možnosť takéhoto prenosu bonusu záleží predovšetkým na podmienkach danej poisťovne.

Ďalšie otázky o PZP

V poslednej časti otázok a odpovedí sa venujeme zelenej karte, ktorá slúži ako doklad o platnosti PZP. Tiež tu rozoberáme správny postup pri dopravnej nehode a poradíme vám, ako podať výpoveď zmluvného poistenia.

Na čo slúži zelená karta?

Zelená karta je potvrdením o povinnom zmluvnom poistení. Je platná na území Slovenska a tiež vo všetkých štátoch, ktoré patria do Systému zelenej karty. Do 30.9.2019 bola na území Slovenskej republiky potvrdením povinného zmluvného poistenia biela karta. 1.7.2020 vstúpilo do platnosti nové nariadenie, podľa ktorého sa zelená karta môže vydávať v dvoch farebných variantoch, v klasickom zelenom a tiež v čiernobielom prevedení. Od 31.6.2021 sa tento dokument bude vydávať iba v čiernobielej verzii.

Kedy obdržím doklad o poistení (tzv. zelenú kartu)?

Uvedený doklad obdržíte ihneď po uzatvorení poistenia na vami zadanú e-mailovú adresu. Táto karta môže byť dočasná alebo trvalá. Dočasná zelená karta má zvyčajne platnosť 30 dní (prípadne 60 dní) a do tej doby by vám mala originálnu zelenú kartu zaslať aj poisťovňa. Aj elektronicky zaslaná karta je však plne platná a výhodná najmä pre tých, ktorí chcú ísť na prepis alebo vozidlo hneď používať a potrebovať ju budú pri cestnej kontrole. Stačí si ju len vytlačiť. V niektorých prípadoch zasielame zelené karty aj trvalé, t.j. na celé poistné obdobie. Záleží to od poisťovne a jej podmienok.

Ako môžem zrušiť svoje doterajšie poistenie?

Poistenie sa štandardne dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím jedného roka. Ak chce poistník z hocijakého dôvodu zmeniť poisťovňu, je povinný dať vo svojej doterajšej poisťovni výpoveď poistnej zmluvy minimálne šesť týždňov pred ukončením jej platnosti alebo výročím. A to aj v tom prípade, že je poistenie dojednané na dobu neurčitú. Ak chcete zmeniť poisťovňu v prípade PZP, je možné ukončiť zmluvu nezaplatením poistného. Musí ísť však o zmluvu uzatvorenú po 1.4.2015, od kedy platí zmena v zákone. Viac informácií o zmene poisťovne nájdete tu

Čo treba urobiť v prípade poistnej udalosti?

Ak nie ste povinný hlásiť dopravnú nehodu polícii, musíte sa s druhým účastníkom (vinníkom) nehody dohodnúť na zavinení. Túto dohodu je najlepšie urobiť písomne, a to na tlačive "Správa o nehode" (Európsky záznam o nehode), ktoré musí mať od 1.júna 2010 každý vodič vo vozidle. Toto tlačivo môže výrazne pomôcť pri objasnení okolností poistnej udalosti. V prípade dopravnej nehody je vo väčšine prípadov potrebné zavolať políciu. Mužov zákona by ste mali privolať, ak:

 • pri poistnej udalosti došlo ku škode na zdraví,
 • bolo poškodené verejnoprospešné zariadenie,
 • účastníkom dopravnej nehody nie je zrejmý jej priebeh,
 • nedôjde k dohode medzi účastníkmi nehody
 • vecná škoda presiahla sumu cca 3 990 €.

V prípade, že sa domnievate, alebo neviete odhadnúť výšku škody, aj v takomto prípade privolajte políciu. Viac o tom, kedy by ste mali zavolať policajtov k dopravnej nehode si môžete prečítať v našom článku. Ďalej je potrebné poistnú udalosť nahlásiť poisťovni, aby bola vykonaná obhliadka poškodeného vozidla. Telefónne čísla, na ktorých môžete poistnú udalosť nahlásiť, ako aj celý postup pri dopravnej nehode, nájdete na našej stránke. Číslo na nahlásenie poistnej udalosti býva aj v letáčiku alebo v tlačive, ktoré slúžia na oznámenie škodových udalostí. Tieto dostanete priamo od svojho poradcu pri uzatvorení zmluvy alebo vám ho poisťovňa zašle do dvoch týždňov.

Banner klientsky servis