pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Časté otázky o havarijnom poistení KASKO

Máte otázky ohľadom havarijného poistenia? V odpovediach na najčastejšie kladené otázky o poistení KASKO nájdete všetky základné a podstatné informácie.

Havarijné poistenie – vaše najčastejšie otázky

Vodiči najčastejšie riešia, či sa oplatí havarijnú poistku uzatvoriť. Ďalej ich zaujíma, aké doplnkové poistenia si k tomuto typu môžu uzatvoriť, čo je to spoluúčasť, ako sa počíta cena havarijného poistenia a tiež aj ako určiť poistnú sumu, podľa ktorej sa bude počítať výška poistného.

Prečo je potrebné mať uzatvorené havarijné poistenie?

Keď príde k nejakej nepredvídateľnej udalosti v súvislosti s vaším vozidlom (krádež vozidla, škoda spôsobená živelnou udalosťou...), PZP vám nestačí. Zabezpečuje totiž len úhradu škody, ktorú vodič spôsobil svojím vozidlom inému účastníkovi nehody, tzn. že v prípade,  ak spôsobíte nehodu, pri ktorej poškodíte aj svoje auto, z vašej zákonnej poistky sa uhradí len škoda na druhom vozidle a opravu vášho alebo kúpu nového si budete musieť zaplatiť vy sami.

Práve havarijné poistenie zabezpečuje úhradu škody aj na vašom vozidle spôsobenú kýmkoľvek (vami alebo inou osobou) a takisto kryje aj iné vážne riziká - krádež, vandalizmus, poškodenie živelnou udalosťou, úraz/smrť vodiča alebo spolucestujúcich a iné.

Kedy sa rozhodnúť pre havarijné poistenie?

Ideálne je rozhodovať sa o tomto type poistenia ešte pred kúpou automobilu. Klient by to mal zvážiť podľa toho, kde býva, aké má možnosti parkovania, či bude často jazdiť do zahraničia a pod., proti ktorým rizikám svoj automobil dá poistiť, a ktoré riziká môže z poistenia vylúčiť. Je dobré porovnať si jednotlivé produkty havarijného poistenia pomocou našej online kalkulačky alebo sa môžete obrátiť na náš zákaznícky servis, kde vám odborníci z oblasti poistenia radi poradia. Neodporúčame výber len podľa výšky poistného.

Čo vstupuje do ceny havarijného poistenia?

Výšku poistného ovplyvňuje predovšetkým rozsah základného a dodatkového poistenia. Každá poisťovňa ponúka rôzne kombinácie poistných rizík krytých z tohto poistenia. My svojím klientom odporúčame, aby si zvolili komplexný balík, ktorý chráni ich auto v prípade havárie, živelnej pohromy, vandalizmu a krádeže či lúpeže (tzv. poistenie typu ALLRISK). Samozrejme je možné (ak to umožňuje poisťovňa) zvoliť si aj rôzne kombinácie jednotlivých rizík, prípadne si pripoistiť sklá, nadštandardnú výbavu vozidla, batožinu a veci osobnej potreby a taktiež je možné uzavrieť úrazové poistenie prepravovaných osôb.

Spoluúčasť je stanovená v percentách a v minimálnej výške v eurách, čo určuje podiel klienta na úhrade vzniknutej škody. V zásade platí, že čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné.

Každá poisťovňa ponúka rôzne zľavy. Bežné je poskytovanie bonusov za bezškodový priebeh alebo za nadštandardné zabezpečenie vozidla pred odcudzením.

Asistenčné služby sú nemenej dôležitou súčasťou havarijného poistenia a tiež sú dôležité pri výbere poisťovne. Predstavujú pomoc motoristom v núdzi, napr. odtiahnutie vozidla, zabezpečenie ubytovania a náhradnej dopravy, právnu pomoc a iné.

Banner havarijné poistenie

Aké vstupné poistné hodnoty si môžem zvoliť pri havarijnom poistení?

Zadanie ceny vozidla môže pomôcť pre lepší výpočet poistného. Poisťovne rozlišujú dva typy cien:

 • nová, pôvodná cena vozidla v danom roku výroby. Pri nových autách je to cena vozidla uvedená na faktúre (nadobúdacom doklade, objednávke), pričom ide o cenu základnú (vrátane DPH) pred odpočítaním prípadných predajných zliav. K cene vozidla je potrebné pripočítať aj prípadné ďalšie dodatočné doplnky.
 • trhová (všeobecná) cena vozidla sa pri výpočte používa vtedy, keď sa poisťuje ojazdený automobil. V tomto prípade sa určí všeobecná cena auta vrátane všetkých doplnkov. 

V prípade, že poisťujete vozidlo, ktoré má menej ako 3 mesiace, zadanie ceny z faktúry je povinné. Ak poisťujete auto ktoré má viac ako 3 mesiace, ale zároveň menej ako 3 roky, zadanie ceny je dobrovoľné. Ak cenu poznáte a viete ju zdokladovať, odporúča sa ju uviesť.

TIP: Havarijné poistenie je vhodné najmä pre nové vozidlá a staršie luxusné automobily. Pre staršie autá strednej triedy sa tento typ poistenia už neodporúča. Povinné zmluvné poistenie s výhodnou kombináciou pripoistení však môže aj staršiemu autu zabezpečiť kvalitnú poistnú ochranu.

Je možné uzatvoriť pripoistenia alebo doplnkové poistenia k základným produktom havarijného poistenia motorových vozidiel?

V rámci havarijného poistenia motorových vozidiel je možné sa poistiť v rôznych variantoch poistenia. Prakticky ku všetkým variantom je možné pripoistiť doplnkové poistenia - ale možnosť konkrétnych pripoistení záleží od danej poisťovne. Medzi najčastejšie ponúkané doplnkové poistenia patria nasledovné:

 • asistenčné služby v rôznom rozsahu poistného krytia - najčastejším rozdielom je to, či daná poisťovňa poskytuje asistenčné služby len v SR alebo aj v zahraničí,
 • poistenie čelného alebo všetkých skiel na vozidle,
 • poistenie úrazu a smrti vodiča a pasažierov (tzv. poistenie sedadiel),
 • poškodenie alebo zničenie batožiny a osobných vecí,
 • poistenie nadštandardnej výbavy,
 • poistenie pre zapožičanie náhradného vozidla,
 • strojné poistenie k hlavnému havarijnému poisteniu u náklad. automobilov.

Čo je to spoluúčasť a ako ovplyvňuje cenu poistenia?

Spoluúčasť je miera vášho podielu na náhrade škody v prípade poistnej udalosti. Pri poistení so spoluúčasťou poisťovňa zníži každú poistnú náhradu o dohodnutú výšku spoluúčasti. Táto je väčšinou stanovená v percentách a v minimálnej výške v eurách. V zásade platí, že čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie je poistné. No zároveň je o výšku spoluúčasti znížené poistné plnenie zo strany poisťovne v prípade poistnej udalosti.

Čo znamená, keď mi v havarijnom poistení ponúknu spoluúčasť napr. 5 %, min. 166 €?

Ak sa vám stane na aute určitá škoda, poisťovňa vám ju neuhradí v plnej výške, ale z tejto sumy odpočíta dojednanú spoluúčasť (v tomto prípade 5 %, avšak minimálne 166 €).

Zmeny v poistnej zmluve

V tejto časti sa dozviete, ako môžete zrušiť poistnú zmluvu havarijného poistenia, ako postupovať, keď auto dostalo novú ŠPZ a tiež vám poradíme, či sa dá preniesť bonus za PZP na havarijnú poistku.

Ako môžem zrušiť svoje doterajšie poistenie?

Poistenie sa štandardne dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím jedného roka. Ak chce poistník z nejakého dôvodu zmeniť poisťovňu, je povinný dať výpoveď vo svojej doterajšej poisťovni minimálne 6 týždňov pred ukončením platnosti zmluvy alebo výročím tejto zmluvy. A to aj v tom prípade, že je poistenie dojednané na dobu neurčitú.

TIP: V prípade, že chce poistník zrušiť havarijné poistenie predčasne, pri predaji auta, krádeži, alebo z iného dôvodu, je potrebné k výpovedi doložiť aj doklad dokazujúci túto skutočnosť. Napríklad, ak bolo auto predané, prikladá sa kúpna zmluva alebo kópia technického preukazu s vyznačenou zmenou.

Som živnostník a mám havarijne poistené auto ako fyzická osoba podnikateľ s IČO. Teraz som založil spoločnosť s ručením obmedzeným a auto sa tak stáva majetkom tejto spoločnosti. Ako mám postupovať?

V tomto prípade dochádza k zmene majiteľa. Pôvodnú poistku je potrebné zrušiť prostredníctvom podania výpovede. Ak poistenie rušíte predčasne, je potrebné k výpovedi doložiť aj doklad potvrdzujúci zmenu majiteľa vozidla. Následne môžete uzatvoriť nové havarijné poistenie, kde bude ako poistník evidovaná vaša nová spoločnosť.

Je možné preniesť bonus, ktorý mám v jednej poisťovni pri PZP, na produkt havarijného poistenia, ktorý chcem dojednať v tej istej poisťovni?

Nie – zápočtový list z povinného zmluvného poistenia nie je plnohodnotný doklad, pretože sú v ňom evidované len tie poistné udalosti, ktoré poistený spôsobil druhej osobe (zo svojho PZP) a nie tie, ktoré by mohol prípadne spôsobiť sám sebe (zo svojho havarijného poistenia).

Čo treba urobiť, ak poistené vozidlo zmenilo evidenčné číslo (predtým ŠPZ)?

Nové evidenčné číslo môže auto získať v týchto prípadoch:

 • Evidenčné číslo bolo odcudzené alebo stratené. Nové musíte nahlásiť svojej poisťovni, pretože údaje v poistnej zmluve musia byť rovnaké ako údaje v technickom preukaze. Poisťovni rovnako doručíte aj potvrdenie od polície o oznámení straty alebo krádeže tabuliek s evidenčným číslom.
 • Majiteľ sa presťahoval a auto získalo nové evidenčné číslo. V tomto prípade stačí, ak túto zmenu nahlásite poisťovni a doložíte kópiu technického a občianskeho preukazu.
 • Zmenil sa majiteľ auta a auto má nové evidenčné číslo, pretože nový majiteľ je z iného okresu. V takom prípade musíte uzatvoriť novú poistnú zmluvu, na nového majiteľa vozidla. Starú poistku je potrebné ukončiť výpoveďou.
Banner aktuality

Ako postupovať v prípade, keď predávam auto, ktoré mám havarijne poistené a kupujem nové, ktoré chcem mať tiež poistené?

Havarijnú poistku, ktorú máte uzatvorenú na auto, ktoré predávate, je potrebné zrušiť prostredníctvom podania výpovede. Ak poistenie vypovedáte ešte pred koncom poistného obdobia, je potrebné k výpovedi priložiť aj kúpnu zmluvu ako doklad o zmene majiteľa auta. Druhou možnosťou je doložiť kópiu technického preukazu s vyznačenou zmenou. Taktiež si nezabudnite vyžiadať aj potvrdenie o bezškodovom priebehu. Na vaše nové auto si musíte uzatvoriť nové havarijné poistenie, pričom by vám mal byť priznaný bonus za bezškodový priebeh, ak nemáte evidované žiadne škodové udalosti.

Ďalšie otázky o havarijnom poistení

Poradíme vám, ako postupovať pri poistnej udalosti a vysvetlíme, prečo musí mať auto na leasing havarijné poistenie. Tiež sa pozrieme na to, či je výhodnejšie poisťovať vozidlo cez leasingovú spoločnosť.

Ako je to s poistením auta kupovaného na leasing?

Auto na leasing nemôže opustiť predajňu bez havarijného poistenia. Je to jedna z podmienok, ktoré majú všetky leasingové spoločnosti. Preto je väčšinou poistenie už zahrnuté v cene leasingu alebo si klient môže uzatvoriť poistenie priamo v predajni v partnerskej poisťovni. Ďalšou možnosťou je dohodnúť sa s poradcom alebo si havarijnú poistku môžete uzatvoriť cez internet, ak to podmienky leasingu dovoľujú.

Kedy je najvýhodnejšie poistiť si automobil prostredníctvom leasingovej spoločnosti a kedy individuálne prostredníctvom Netfinancie.sk?

Výhodou uzatvorenia poistenia cez leasingovú spoločnosť je to, že pre vás zabezpečí kompletnú administratívu. Ponúkne vám však poistenie od svojej partnerskej poisťovne, ktorá vám nemusí dať najvýhodnejšiu ponuku. Ak ste predtým už mali uzatvorené havarijné poistenie a získali ste bonus za bezškodový priebeh, v prípade uzatvorenia novej poistky cez leasingovú spoločnosť vám nemusí byť uznaný vždy. Závisí to od podmienok dohody medzi leasingovou spoločnosťou a konkrétnou poisťovňou. Preto sa vám najviac oplatí požiadať o vystavenie ponuky leasingovú spoločnosť a využiť aj našu kalkulačku havarijného poistenia, ktorá vám porovná všetky dostupné ponuky pre vaše vozidlo. Takto získate prehľad o tom, kde nájdete najvýhodnejšiu ponuku a ľahko sa rozhodnete, či si poistenie uzatvoríte individuálne, alebo využijete ponuku od leasingovej spoločnosti a jej partnerskej poisťovne.

Čo treba urobiť v prípade poistnej udalosti?

Pre zabezpečenie spoľahlivého šetrenia poistnej udalosti zo strany poisťovne a následné priznanie poistného plnenia je dôležité dodržať správny postup pri poistnej udalosti.

 • Ak prišlo ku krádeži alebo vandalizmu, bez ohľadu na výšku škody kontaktujte políciu, ktorá s vami spíše záznam o vzniknutej udalosti. Tento záznam bude následne potrebné predložiť aj vašej poisťovni.
 • V prípade, že ste zrazili divú zver, je potrebné kontaktovať políciu a vyhotoviť fotografický alebo kamerový záznam z miesta nehody.
 • Pri dopravnej nehode s iným vodičom je potrebné privolať políciu v nasledujúcich prípadoch:
  • bola zranená alebo usmrtená osoba,
  • jeden zo zúčastnených šoférov je pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok,
  • prišlo k úniku nebezpečných látok,
  • poškodilo sa verejnoprospešné zariadenie,
  • pri nehode vznikla škody presahujúca sumu 3990 €,
  • jeden z účastníkov z miesta, kde prišlo k dopravnej nehode, ušiel,
  • zúčastnení šoféri sa nevedia dohodnúť na tom, kto je za autonehodu zodpovedný a aký bol jej presný priebeh.

TIP: Keď príde k poistnej udalosti, kontaktujte asistenčnú službu vašej poisťovne. Jej operátor vám poradí, ako ďalej postupovať a oboznámi vás s podmienkami poisťovne pre plnenie.

V prípade, že nebude potrebné privolať políciu k dopravnej nehode, odporúčame vždy spísať tlačivo „Správa o nehode“, kde vyplníte údaje účastníkov dopravnej nehody - vodičský preukaz, technický preukaz, potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení, dátum a čas dopravnej nehody, popis priebehu nehody. Zároveň dbajte na to, aby tento dokument podpísali obaja zúčastnení vodiči. Originál si ponechá vinník nehody, kópia ostáva poškodenému.

Bez zbytočného odkladu písomne informujte poisťovňu o vzniku poistnej udalosti.
Likvidátor poisťovne kontaktuje poisteného za účelom obhliadky motorového vozidla. V prípade potreby volajte asistenčnú službu príslušnej poisťovne.

Dopravná nehoda v zahraničí
Privolajte políciu vždy bez ohľadu na to, či ste škodu spôsobili vy alebo ste poškodený – vyhnete sa tým možným problémom pri prechode štátnych hraníc. Je potrebné zaobstarať si všetky potrebné doklady (zápis polície o nehode, meno a presná adresa vinníka, prípadne svedka dopravnej nehody, fotodokumentáciu, príp. videozáznam z krajiny, kde škoda vznikla).

Banner klientsky servis