0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Časté otázky o havarijnom poistení KASKO

Máte otázky ohľadom havarijného poistenia? V odpovediach na najčastejšie kladené otázky o poistení KASKO nájdete všetky základné a podstatné informácie.

Havarijné poistenie – vaše najčastejšie otázky

Prečo je potrebné mať uzatvorené havarijné poistenie?

Pri vzniku nejakej nepredvídateľnej udalosti v súvislosti s vašim vozidlom (krádež vozidla, škoda spôsobená živelnou udalosťou...) vám PZP nestačí. Zabezpečuje totiž len úhradu škody, ktorú vodič vozidla spôsobil svojim vozidlom inému účastníkovi nehody, tzn. že v prípade ak spôsobíte nehodu, pri ktorej poškodíte aj svoje auto, z vašej zákonnej poistky sa uhradí len škoda na druhom vozidle a opravu vášho alebo kúpu nového si budete musieť zaplatiť vy sám.

Práve havarijné poistenie zabezpečuje úhradu škody aj na vašom vozidle spôsobenú kýmkoľvek (vami alebo inou osobou), a takisto kryje aj iné vážne riziká - krádež, vandalizmus, poškodenie živelnou udalosťou, úraz/smrť vodiča alebo spolucestujúcich a iné.

Kedy sa rozhodnúť pre havarijné poistenie?

Ideálne je rozhodovať sa o poistení ešte pred kúpou automobilu. Klient by mal zvážiť podľa toho, kde býva, aké má možnosti parkovania, či bude často jazdiť do zahraničia a pod., proti ktorým rizikám svoj automobil dá poistiť, a ktoré riziká môže z poistenia vylúčiť. Je dobré sa poradiť s vaším poradcom z Netfinancie.sk alebo konzultovať rôzne produkty havarijného poistenia prakticky od všetkých poisťovní na trhu na internetovom portáli https://www.netfinancie.sk/. Neodporúčame výber len podľa výšky poistného.

Čo je to spoluúčasť a ako ovplyvňuje cenu poistenia?

Spoluúčasť je miera vášho podielu na náhrade škody v prípade poistnej udalosti. Pri poistení so spoluúčasťou poisťovňa zníži každú poistnú náhradu o dohodnutú výšku spoluúčasti. Táto je väčšinou stanovená v percentách a v minimálnej výške v eurách. V zásade platí, že čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie je poistné plnenie zo strany poisťovne v prípade poistnej udalosti, ale tým musíte mať k dispozícii vyššiu finančnú hotovosť - pre prípad poistnej udalosti - na krytie opráv alebo nákup nového vozidla nad výšku vašej spoluúčasti.

Ako je to s poistením auta kupovaného na leasing?

Auto na leasing nemôže opustiť predajňu bez havarijného poistenia. Je to jedna z podmienok, ktoré majú všetky leasingové spoločnosti. Preto je väčšinou poistenie už zahrnuté v cene leasingu, alebo si klient môže uzatvoriť poistenie priamo v predajni buď v partnerskej poisťovni alebo sa môže dohodnúť s poradcom, ktorý príde poistiť automobil do predajne v čase kúpy alebo si ho uzatvorí cez internet.

Kedy je najvýhodnejšie poistiť si automobil prostredníctvom leasingovej spoločnosti a kedy individuálne prostredníctvom Netfinancie.sk?

Ak ste už mali poistené auto a dosiahli ste za bezškodový priebeh poistenia bonus, potom je pre vás pravdepodobne výhodnejšie poistiť vaše nové vozidlo individuálne prostredníctvom nášho poradcu alebo cez internet. Dôvod: Sprostredkovateľ vám pomôže uplatniť váš bonus a nájsť to najlacnejšie poistenie s čo najširším krytím, zatiaľ čo leasingová spoločnosť bonusy neuznáva a nebude vám vyberať to najlacnejšie poistenie (proste vozidlo poistí v partnerskej poisťovni).

Ak je toto vaše prvé auto, ktoré idete poisťovať, vtedy si môžete vybrať havarijné poistenie buď cez leasingovú spoločnosť alebo poradcu alebo rovnako cez internet.

Ako postupovať v prípade, keď predávam auto, ktoré mám havarijne poistené a kupujem nové, ktoré chcem mať tiež poistené?

Keď predávate auto, poistka vám bude zrušená. Ak ste predali auto skôr, ako skončilo zaplatené poistné obdobie, poisťovňa vám vyplatí tzv. nespotrebované poistné. V každom prípade si vypýtajte potvrdenie o bezškodovom priebehu, ktoré Vám vydá poisťovňa na požiadanie. Pri poisťovaní ďalšieho auta toto potvrdenie predložíte a bude vám uznaný bonus podľa podmienok poisťovne.

Je možné preniesť bonus, ktorý mám v jednej poisťovni pri PZP, na produkt havarijného poistenia, ktorý chcem dojednať v tej istej poisťovni?

Nie – zápočtový list z povinného zmluvného poistenia nie je plnohodnotný doklad, pretože sú v ňom evidované len tie poistné udalosti, ktoré poistený spôsobil druhej osobe a nie tie, ktoré by mohol prípadne spôsobiť sám sebe.

Ako môžem zrušiť svoje doterajšie poistenie?

Poistenie sa štandardne dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím jedného roka. Ak chce poistník z nejakého dôvodu zmeniť poisťovňu, je povinný dať výpoveď vo svojej doterajšej poisťovni minimálne 6 týždňov pred ukončením platnosti zmluvy alebo výročím tejto zmluvy. A to aj v tom prípade, že je poistenie dojednané na dobu neurčitú.

Čo vstupuje do ceny havarijného poistenia?

Výšku poistného ovplyvňuje predovšetkým rozsah základného a dodatkového poistenia. Každá poisťovňa ponúka rôzne kombinácie poistených rizík krytých z tohto poistenia. My svojím klientom odporúčame, aby si zvolili komplexný balík, ktorý chráni ich auto v prípade havárie, živelnej pohromy, vandalizmu a krádeže či lúpeže (tzv. poistenie typu ALLRISK). Samozrejme je možné (ak to umožňuje poisťovňa) zvoliť si aj rôzne kombinácie poistenia rizík, prípadne si pripoistiť sklá, nadštandardnú výbavu vozidla, batožinu a veci osobnej potreby a taktiež je možné uzavrieť úrazové poistenie prepravovaných osôb.

Spoluúčasť je stanovená v percentách a v minimálnej výške v eurách, ktoré určujú podiel klienta na úhrade prípadne vzniknutej škody. V zásade platí, že čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné plnenie v prípade poistnej udalosti.

Každá poisťovňa ponúka rôzne zľavy. Bežné je poskytovanie bonusov za bezškodový priebeh poistenia alebo za nadštandardné zabezpečenie vozidla pred odcudzením.

Asistenčné služby sú nemenej dôležitou súčasťou havarijného poistenia a tiež sú dôležité pri výbere poisťovne. Predstavujú pomoc motoristom v núdzi, napr. odtiahnutie vozidla, zabezpečenie ubytovania a náhradnej dopravy, právnu pomoc a iné.

Som živnostník a mám havarijne poistené auto ako fyzická osoba podnikateľ s IČO. Teraz som založil spoločnosť s ručením obmedzeným a auto sa tak stáva majetkom tejto spoločnosti. Ako mám postupovať?

V tomto prípade dochádza k zmene majiteľa. Poistku je potrebné zrušiť na základe výpovede  a uzavrieť novú už na spoločnosť.

Čo treba urobiť, ak poistené vozidlo zmenilo evidenčné čísla (predtým ŠPZ)?

Nové evidenčné čísla môže auto získať v týchto prípadoch:

 • Evidenčné čísla boli odcudzené. Nové musíte nahlásiť svojej poisťovni, pretože údaje v poistnej zmluve musia byť rovnaké ako údaje v technickom preukaze. Poisťovni rovnako doručíte aj potvrdenie od polície.
 • Majiteľ sa presťahoval a auto získalo nové evidenčné čísla. V tomto prípade stačí, ak túto zmenu nahlásite poisťovni.
 • Zmenil sa majiteľ auta a auto má nové evidenčné čísla, pretože nový majiteľ je z iného okresu. V takom prípade musíte uzatvoriť novú poistnú zmluvu, na nového majiteľa vozidla. Starú poistku je potrebné ukončiť výpoveďou.

Čo znamená, keď mi v havarijnom poistení ponúknu spoluúčasť napr. 5 %, min. 166 €?

Ak sa Vám stane na aute určitá škoda, poisťovňa Vám ju neuhradí v plnej výške, ale z tejto sumy odpočíta dojednanú spoluúčasť (v tomto prípade 5 % avšak minimálne 166 €).

Je možné uzatvoriť pripoistenia alebo doplnkové poistenia k základným produktom havarijného poistenia motorových vozidiel?

V rámci havarijného poistenia motorových vozidiel je možné sa poistiť v rôznych variantoch poistenia. Prakticky ku všetkým variantom je možné pripoistiť doplnkové poistenia - ale možnosť konkrétnych pripoistení záleží od danej poisťovne:

 • asistenčné služby v rôznom rozsahu poistného krytia - najčastejším rozdielom je to či daná poisťovňa poskytuje asistenčné služby len v SR alebo aj v zahraničí,
 • poistenie čelného alebo všetkých skiel na vozidle,
 • poistenie úrazu a smrti vodiča a pasažierov (tzv. poistenie sedadiel),
 • poškodenie alebo zničenia batožiny a osobných vecí,
 • poistenie nadštandardnej výbavy,
 • poistenie pre zapožičanie náhradného vozidla,
 • strojné poistenie k hlavnému havarijnému poisteniu u náklad. automobilov.

Aké vstupné poistné hodnoty si môžem zvoliť pri havarijnom poistení?

Je možné zvoliť si poistenie, kde poistnou sumou pre výpočet poistného je:

 • nová, pôvodná cena vozidla v danom roku výroby. Pri nových vozidlách je to cena vozidla uvedená na faktúre (nadobúdacom doklade, objednávke), pričom ide o cenu základnú (vrátane DPH) pred odpočítaním prípadných predajných zliav. Netreba zabúdať ani na prípadné ďalšie dodatočné doplnky, ktoré je nutné tiež dopočítať k cene vozidla. Ide o poistenie vhodné pre úplne nové alebo mierne ojazdené vozidlá.
 • trhová (všeobecná) cena vozidla (poistenie vhodné pre ojazdené vozidlá), kedy sa pre výpočet určí všeobecná cena vozidla vrátane všetkých doplnkov.

Čo treba urobiť v prípade poistnej udalosti?

Krádež alebo vlámanie
Privolajte políciu vždy bez ohľadu na výšku škody a s ňou spíšte záznam o vzniknutej škode, ako aj spôsob prekonania prekážok.

Vandalizmus
Privolajte políciu vždy bez ohľadu na výšku škody a s ňou spíšte záznam o vzniknutej škode – spôsob a charakter poškodení, zoznam poškodených vecí.

Dopravná nehoda
Účastník dopravnej nehody je povinný ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi v nasledujúcich prípadoch:

 • ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu
 • ak došlo k poškodeniu verejnoprospešného zariadenia
 • ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne škoda zrejme prevyšujúca 3980 €.

Trvajte na privolaní polície, ak nie je možné sa navzájom dohodnúť na zavinení dopravnej nehody alebo ak máte podozrenie, že niektorý z účastníkov dopravnej nehody je pod vplyvom alkoholu.

Ak sa rozhodnete neprivolať políciu k dopravnej nehode, odporúčame vždy spísať tlačivo „Správa o nehode“ (opíšte si údaje účastníkov dopravnej nehody - vodičský preukaz, technický preukaz, potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení, dátum a čas dopravnej nehody, popis priebehu nehody).

Bez zbytočného odkladu písomne informujte poisťovňu o vzniku poistnej udalosti.
Likvidátor poisťovne kontaktuje poisteného za účelom obhliadky motorového vozidla. V prípade potreby volajte asistenčné služby príslušnej poisťovne.

Dopravná nehoda v zahraničí
Privolajte políciu vždy bez ohľadu na to či ste škodu spôsobili Vy, alebo ste poškodený – vyhnete sa tým možným problémom pri prechode štátnych hraníc. Je potrebné zaobstarať si všetky potrebné doklady (zápis polície o nehode, meno a presná adresa vinníka prípadne svedka dopravnej nehody, fotodokumentáciu príp. videozáznam z krajiny, kde škoda vznikla).