Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Union poisťovňa, a.s. – Ročné cestovné poistenie


Logo - Union poisťovňa

Union poisťovňa ponúka nielen štandardné krátkodobé cestovné poistenie, ale aj celoročné cestovné poistenie a tzv. poistenie do hôr (poistenie pre zásah HZS - Horská záchranná služba). Vo všetkých týchto produktoch sa môžu poistiť nielen jednotlivci, ale aj viaceré osoby jednou poistnou zmluvou. Poistenie pre zásah HZS sa dojednáva len pre územie Slovenska, zvyšné cestovné poistenie je možné dojednať s územnou platnosťou pre celý svet alebo ako zúžený variant pre územie Európy.

Balíky celoročného cestovného poistenia Union

V produkte ročného cestovného poistenia poisťovňa ponúka pre klientov 3 rôzne balíky poistného krytia:

Ročné cestovné poistenie KLASIK

Tento základný balík obsahuje nasledovné poistné krytie a poistné sumy:

Poistenie liečebných nákladov

Poistná ochrana pre ošetrenie a hospitalizáciu v zahraničí a s tým súvisiacimi výdavkami do limitu 100 000 €. Zahŕňa aj:

 • prevoz do vlasti (do 100 000 €),
 • ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby v zdravotníckom zariadení v prípade hospitalizácie dieťaťa vo veku do 6 rokov (35 €/ 1 noc, max. 350 €)
 • prevoz telesných pozostatkov (do 7 000 €),
 • kúpa alebo oprava dioptrických a protetických pomôcok (do 100 €),
 • ošetrenie zubov (max. 300 €, jeden zub 100 €)

Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby v SR

Pokrýva vyhľadávanie, vyslobodzovanie poisteného, prepravu poisteného, prepravu telesných pozostatkov (do 10 000 €).

Asistenčné služby

24-hodín denne dostupný servis pri poistnej udalosti v zahraničí (bez limitu).

Ročné cestovné poistenie KOMFORT

Obsahuje riziká ako v balíku KLASIK a naviac:

Poistenie batožiny

Finančné odškodnenie od poisťovne pre prípad:

 • poškodenia, zničenia, odcudzenia, straty poistených vecí, ktoré si poistený zobral so sebou na cestu a pobyt (do 700 €, max. 350 €/ 1 vec)
 • poškodenia, zničenia, odcudzenia, straty poistených vecí, ktoré si poistený zakúpil počas cesty a pobytu (do 350 €, max. 175 €/ 1 vec)
 • odcudzenia poistenej veci, ktorú si poistený zobral so sebou na cestu a pobyt, z motorového vozidla (do 350 €, max. 175 €/ 1 vec)
 • odcudzenia poistenej veci, ktorú si poistený zakúpil počas cesty a pobytu, z motorového vozidla (do 175 €, max. 87,50 €/ 1 vec)

Pri každej poistnej udalosti sa klient podieľa na poistnom plnení sumou 15 €.

Poistenie oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosťou

Pokrýva prípadné náklady za nákup náhradných odevov a toaletných potrieb v zahraničí (min 24 hod a max 48 hod – do 100 €, viac ako 48 hod – do 300 €).

Poistenie straty dokladov

Preplácané sú náklady na zaobstaranie náhradných dokladov v zahraničí (do 350 €).

Poistenie zodpovednosti za škody

Poisťovňa uhradí za klienta možné škody na zdraví iných osôb(do 100 000 €), škody na majetku iných (do 35 000 €). Súčasťou tohto poistenia sú aj náklady na advokáta (do 2 000 €) a poskytnutie kaucie (max. 3 000 €).

Úrazové poistenie

Finančná kompenzácia za trvalé následky úrazu (do 7 000 €) alebo smrť v dôsledku úrazu (3 500 €).

Poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného

Uhradené budú možné náklady na cestu blízkej osoby (do aj zo zahraničia s limitom 500 €) a náklady na jej ubytovanie (max. 10 nocí s limitom 350 €, max. 35 € / 1 noc).

Poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa

Uhradené budú možné náklady spojené s cestou blízkej osoby do zahraničia (do 250 €), náklady na cestu zo zahraničia pre 2 osoby (do 500 €) a náklady na ubytovanie blízkej osoby (max. 10 nocí s limitom 350 €, max. 35 € / 1 noc).

Poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla

Preplácané sú výdavky spojené s prepravou osôb alebo výdavky na náhradné ubytovanie v prípade nepojazdného vozidla (do 350 €).

Poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii v horách v zahraničí

Toto poistenie kryje vyhľadávanie osoby v horskej oblasti (pátranie), vyslobodzovanie osoby a zabezpečenie prepravy - pozemnej či leteckej (max. 10 000 €).

Ročné cestovné poistenie KOMFORT STORNO

Obsahuje riziká ako v balíku KOMFORT a naviac:

Poistenie storna objednanej služby

Náhrada stornopoplatkov v prípade choroby, úrazu, živelnej udalosti, trestného činu (max. 80 % stornopoplatkov) a v prípade úmrtia poisteného, úmrtia blízkej osoby (100% stornopoplatku, max. 1.000 € / 1 osoba).

Doplňujúce informácie pre ročné cestovné postenie

Maximálna dĺžka jedného pobytu pri vycestovaní je 45 dní (individuálne po dohode s poisťovňou je možné predĺženie nepretržitého pobytu v zahraničí pri jednom vycestovaní na viac ako 45 dní). Počet vycestovaní nie je obmedzený.
V prípade individuálneho poistenia je poisteným fyzická osoba, ktorej vek ku dňu začiatku poistenia neprekročil 70 rokov, ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak.
V prípade rodinného poistenia je poisteným fyzická osoba, ktorej vek ku dňu začiatku poistenia neprekročil 70 rokov, ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak a jej rodinní príslušníci, za ktorých sa považuje manžel /manželka, ak ich vek ku dňu začiatku poistenia neprekročil 70 rokov a deti do 18. roku veku. Za dieťa do 18. roku veku sa považuje dieťa, ktoré ku dňu začiatku poistenia nedovŕšilo 18. rok veku. Poistenie pre dieťa platí do konca poistného obdobia, v ktorom poistené dieťa dovŕšilo 18. rok veku.
Viaceré bežné športy (napr. tenis, squash, basketbal , horská cyklistika) vrátane zimného lyžovania či snowbordingu je nutné si pripoistiť – riziková skupina ŠPORT, keďže nie sú súčasťou základnej poistnej ochrany. Do tejto skupiny sú zaradení aj klienti, ktorí do zahraničia cestujú ako organizovaní športovci v súvislosti s prípravou na súťaž (tréningy, športové sústredenia) alebo priamo účasťou na súťaži okrem rizikových športov a klienti, ktorí sa pre prípad poistenia nákladov na zásah Horskej záchrannej služby na území Slovenskej republiky pohybujú nad hornou hranicou lesa aj mimo značkovaných chodníkoch, v horolezeckom teréne do I. stupňa obtiažnosti UIAA alebo prevádzkujú zimné športy mimo vyznačených lyžiarskych tratí s výnimkou skialpinizmu. Celoročné poistenie sa teda nevzťahuje na osoby, ktoré prevádzkujú tzv. rizikové športy (napr. ľadový hokej, rugby, americký futbal, gymnastika, rýchlokorčuľovanie, jazdecké športy, psie záprahy, akrobatické tance, zjazd na bicykli, cyklokros, strelecké športy, bojové športy, skateboarding, parkour, pilotáž, zoskok padákom z lietadla alebo z výšok, lety na padáku, lety na rogale, bungee jumping, motoristické disciplíny na zemi, snehu, ľade, na vode vrátane jazdy na vodnom skútri, kaňoning, rafting, jachting, plachtenie (mimo pobrežného), windsurfing, vodné lyžovanie, surfing, splavovanie riek (kanoe, kajak), potápanie s dýchacím prístrojom, jazda na boboch, lyžovanie mimo vyznačených tras, akrobatické lyžovanie, skialpinizmus, skalolezectvo, horolezectvo, turistika vykonávaná na ľadovcoch a turistika vykonávaná po značených aj neznačených cestách, pokiaľ sú na tejto ceste umiestené umelé istiace prostriedky.
Bežné nemanuálne činnosti sú štandardne poistením kryté v základnom poistení. Ročné cestovné poistenie sa nevzťahuje na osoby, ktoré budú vykonávať manuálnu prácu alebo budú vykonávať rizikové povolania. Medzi takéto pracovné činnosti patria: stavebno-montážne práce, banícke a hutnícke práce, práce v poľnohospodárstve, práce v oblasti gastronomických služieb, záchranárske práce, elektroinštalatérske práce, práce v policajných a ozbrojených zložkách a pod..
Poistenie sa nevzťahuje aj na vodičov z povolania počas ich pracovných ciest.

Aké výhody má ročné cestovné poistenie od poisťovne Union?

 • rôzne typy balíkov poistenia podľa potrieb klienta
 • zvýhodnené sadzby poistného - rodiny alebo kolektívy osôb
 • voliteľná územná platnosť poistenia (Európa alebo svet)
 • poistenie aj pre klientov, ktorí sa rekreačne alebo organizovane venujú ŠPORTovým disciplínam (okrem rizikových športov)
 • nepretržitá asistenčná služba EuroCross Assistance pre poistné udalosti vo všetkých krajinách sveta


Aktuality - Union poisťovňa, a.s.

havarovaná motorka na ceste

Havarijné poistenie motocykla nie je zbytočnosť – čo všetko vám pokryje?

04.05.2022 | Autor: Eva Majerská

Motocykle sú veľmi obľúbeným prostriedkom prepravy, no jazda na nich je predovšetkým koníčkom a vyjadrením životného štýlu. Na Slovensku počet evidovaných motocyklov z roka na rok stúpa, podľa policajnej štatistiky z jari 2022 je ich okolo 163 tisíc (vrátane tých s postranným vozíkom). A napriek tomu iba malá časť z nich je havarijne poistená. Motocykle pritom patria medzi najcitlivejší hnuteľný majetok.

žena na Lomnickom štíte

5 tipov, prečo ani cestovné poistenie na hory netreba podceňovať

22.02.2022 | Autor: Eva Majerská

Aj dovolenku na horách si chce každý vychutnať v pokoji a bez stresov, preto treba myslieť na vhodné poistenie. Ako vám pomôže poistenie do hôr a čo všetko kryje sme vám zhrnuli v našom článku.

Logo Netfinancie - aktuality

Čo s poistením, keď vám končí lízing? Zistite, na čo si dať pozor

13.12.2021 | Autor: Eva Majerská

Po dlhých mesiacoch prišiel ten moment, kedy platíte poslednú splátku lízingovej spoločnosti a auto si konečne môžete prepísať na seba. Je to určite dôvod na radosť, ale čakajú vás aj nevyhnutné povinnosti spojené so zmenou vlastníka vozidla. Okrem prepisu auta na dopravnom inšpektoráte a s tým súvisiacej byrokracie vás čakajú aj úkony týkajúce sa povinného zmluvného poistenia, respektíve havarijného poistenia. V tomto článku vám ponúkame zhrnutie, ako postupovať a čo robiť s poisteniami auta, keď lízing končí.