pon-pia: 08:00-17:00

Union - Poistenie domu, bytu a domácnosti


Logo - Union poisťovňa

Union poisťovňa v rámci portfólia svojich poistných produktov pre fyzické osoby nezabudla ani na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. Týmto produktom je možné poistiť byty, rodinné domy spolu s ich vnútorným zariadením (domácnosťou) a samozrejme aj samotnú zodpovednosť za škodu.

K bytu sa samozrejme dá poistiť aj garáž (garážový box, garážové státie), k rodinnému domu sa dajú poistiť okrem garáže aj rôzne ostatné nehnuteľnosti (hospodárske objekty, ploty, pivnica a mnohé ďalšie menšie vedľajšie stavby) nachádzajúce sa na pozemku rodinného domu.

Poistenie bývania od Union poisťovne

Samotný produkt je možné dojednať ako kompletné poistenie (nehnuteľnosť spolu s domácnosťou) alebo ako samostatné poistenie nehnuteľnosti či samostatné poistenie domácnosti. Ku každej možnosti sa dá uzavrieť aj príslušná zodpovednosť za škodu (z vlastníctva nehnuteľnosti a členov domácnosti).

Poistenie nehnuteľnosti – byt / rodinný dom

Predmetom poistenia bytu alebo poistenia rodinného domu je nehnuteľný majetok:

 • byt v osobnom vlastníctve, ktorý sa nachádza v bytovom dome – vrátane stavebných súčastí, prípojok a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
 • rodinný dom (stavba určená na rodinné bývanie, ktorá má najviac tri byty a najviac dve nadzemné podlažia a podkrovie) – vrátane stavebných súčastí, prípojok a stavebného materiálu
 • garáž – aj garážové státie alebo garážový box, ktoré sa nachádzajú v poistenej stavbe
 • ostatné nehnuteľnosti – rôzne hospodárske objekty, ploty, pivnica, altánok, bazén, vonkajší bazén, a pod.
 • stavebné úpravy – stavebné práce alebo stavebné súčasti, ktoré sú na vlastné náklady nájomcom realizované v prenajatej stavbe so súhlasom vlastníka
 • vonkajšie stavebné súčasti - časti stavieb, ktoré sú k nej pevne pripojené z vonkajšej strany budovy (napr. antény, satelity, solárne systémy, kamerový systém, ...)

Garáž, ostatné nehnuteľnosti a vonkajšie stavebné súčasti je možné poistiť, iba ak je na poistnej zmluve poistený byt alebo rodinný dom.

Poisťovňa Union ponúka 3 balíky poistného krytia:

Balík poistenia nehnuteľnosti DOMOV

Tento balík obsahuje poistné krytie týchto rizík:

 • požiar, blesk, výbuch, pád lietadiel (v prípade požiaru alebo výbuchu, ktorého príčinou bolo úmyselné konanie páchateľa je limit vo výške 75 000 € na jednu poistnú udalosť),
 • víchrica (vrátane atmosférických zrážok ako následku víchrice),
 • krupobitie (vrátane atmosférických zrážok ako následku krupobitia),
 • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, zemetrasenie, tiaž snehu alebo námrazy
 • voda z vodovodných zariadení
 • odcudzenie (krádež a lúpež)

Balík poistenia nehnuteľnosti DOMOV PLUS

Tento balík obsahuje poistné krytie týchto rizík:

 • riziká ako v balíku DOMOV a naviac
 • povodeň a záplava – limit poistného plnenia je vo výške 100 000 € na jednu poistnú udalosť
 • škody spôsobené vodou vytekajúcou v dôsledku poruchy z akvária, vane alebo bazéna, kvapalinou vytekajúcou v dôsledku poruchy zo solárneho alebo klimatizačného systému
 • náklady na náhradné ubytovanie, ak sa stane byt alebo jeho časť neobývateľnými v dôsledku poistnej udalosti – poistné plnenie max. počas 3 mesiacov s limitom 1 000 € na jednu poistnú udalosť

Balík poistenia nehnuteľnosti DOMOV EXTRA

Tento balík obsahuje poistné krytie týchto rizík:

 • riziká ako v balíku DOMOV PLUS a naviac
 • zadymenie, náraz vozidla, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, nadzvuková (nárazová) vlna, rozbitie skla (pre riziko rozbitie skla je limit plnenia vo výške 1 000 € pre všetky poistné udalosti)
 • vandalizmus

Doplňujúce informácie k poisteniu nehnuteľnosti Union

K týmto balíkom má klient možnosť dojednať si krytie rizika skrat, prepätie a indukcia elektromotorov. Vzťahuje sa na všetky elektromotory, ktoré tvoria súčasť poistených stavieb. Minimálna poistná suma je 500 €, pričom je možné jej zvýšenie o násobky 250 €.

V poistení rodinného domu má klient v rámci každého balíka krytý aj stavebný materiál do limitu 300 € na všetky poistné udalosti. Za stavebný materiál sa považuje voľne ležiaci, ešte nezabudovaný materiál slúžiaci na údržbu alebo rekonštrukciu stavby (napr. tehly, cement, ...) alebo materiál, ktorý sa po zabudovaní stáva stavebnou súčasťou (obklady, zárubne, ...).

Poistná suma nehnuteľnosti je horná hranica poistného plnenia. Predmety sú poisťované na východiskovú (novú) hodnotu. Je to hodnota, za ktorú je možné danú stavbu postaviť v čase podpisu poistnej zmluvy.

V prípade poistnej udalosti vyplatí poisťovňa Union poistné plnenie nasledovne:

Poistné plnenie pre rodinný dom, byt, stavebné úpravy a vonkajšie stavebné súčasti

 • v prípade, ak bola poistená vec poškodená – poistné plnenie zodpovedajúce primeraným nákladom na jej opravu alebo znovuzriadenie t.j. prepláca sa cena celej opravy
 • v prípade, ak bola poistená vec zničená a jej opotrebenie nepresiahlo 50 % z východiskovej hodnoty – poistné plnenie zodpovedajúce primeraným nákladom na jej znovuzriadenie t.j. prepláca sa cena novej výstavby
 • v prípade, ak bola poistená vec zničená a jej opotrebenie presiahlo 50 % jej východiskovej hodnoty – poistné plnenie zodpovedajúce jej technickej hodnote

Poistné plnenie pre garáž a ostatné nehnuteľnosti

 • ak v dobe poistnej udalosti opotrebenie poistenej veci nepresiahlo 50 % jej východiskovej hodnoty – poistné plnenie zodpovedajúce primeraným nákladom na jej opravu alebo znovuzriadenie
 • ak v dobe poistnej udalosti opotrebenie poistenej veci presiahlo 50 % jej východiskovej hodnoty – poistné plnenie zodpovedajúce primeraným nákladom na jej opravu alebo znovuzriadenie, znížené o časť zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo inému zhodnoteniu poškodenej či zničenej veci z doby pred poistnou udalosťou

Ďalšie poistné plnenia

Okrem škody samotnej uhrádza poisťovňa aj ďalšie náklady klienta, ktoré súvisia s poistnou udalosťou:

 • opatrenia, ktoré vynaložil na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti na poistenej veci do výšky predpokladanej hroziacej škody, najviac však do výšky 10 % poistnej sumy poistenej veci
 • dopravu poškodenej veci z miesta poistnej udalosti do najbližšieho vhodného miesta opravy, pričom súčet nákladov na opravu poškodenej veci a nákladov na dopravu poškodenej veci do najbližšieho vhodného miesta opravy nesmie presiahnuť technickú hodnotu poškodenej veci
 • zistenie príčiny a rozsahu škody na poistenej veci, ak tieto náklady vynaložil poistník s písomným súhlasom poisťovateľa a to do výšky predpokladanej škody, najviac však do výšky 5 % poistnej sumy poistenej veci. Tieto náklady hradí poisťovateľ aj nad výšku poistnej sumy poistenej veci.
 • vypratanie miesta poistenia vrátane strhnutia stojacich častí, odvozu trosiek a iných zvyškov k najbližšej skládke odpadu a ich uloženie alebo zničenie, ďalej náklady na demontáž a remontáž ostatných nepoškodených vecí v mieste poistenia uskutočnené v súvislosti s opravou alebo znovuobnovením poškodených, zničených alebo stratených vecí pri poistnej udalosti. Tieto náklady hradí poisťovateľ aj nad výšku poistnej sumy poistenej veci, najviac však do výšky 5 % poistnej sumy.

V poistnej zmluve je dohodnutá suma, do ktorej poisťovateľ neposkytne poistné plnenie – sú to sumy: 50 €, 100 € alebo 150 €. Ak je poistné plnenie vyššie ako dohodnutá suma, poisťovateľ poskytne celé poistné plnenie – nulová spoluúčasť. Za vyššiu dohodnutú sumu ako 50 € je udelená zľava.

Výluky z poistného plnenia poistenia nehnuteľnosti

Riziko povodeň a záplava nie je možné poistiť:

 • ak je v oblasti vyhlásený 3.stupeň povodňovej aktivity, alebo 2.stupeň povodňovej aktivity so stúpajúcou hladinou vodného toku
 • ak sa rodinný dom nachádza v oblasti, ktorá bola za posledných 10 rokov aspoň dvakrát zaplavená
 • ak sa rodinný dom nachádza bližšie ako300 mod vodného toku bez prevýšenia od bežnej hladiny vodného toku alebo bez ochrannej hrádze

Všeobecne platí, že nie je možné poistiť:

 • stavby slúžiace aspoň z časti na podnikateľské účely
 • stavby bez kolaudačného rozhodnutia, rozostavané stavby
 • stavby schátralé, neudržiavané, opustené
 • stavby, ktoré nie sú so zemou spojené pevným základom
 • pozemky
 • skleníky, fóliovníky
 • časti stavieb ako vybrané miestnosti, poschodie v rodinnom dome

Poistenie domácnosti – byt / rodinný dom

Predmetom poistenia domácnosti je súbor hnuteľného majetku, ktorý slúži k uspokojovaniu potrieb členov domácnosti. Predmety musia byť vo vlastníctve členov domácnosti alebo ich členovia domácnosti používajú na základe písomnej zmluvy v občianskom živote. Ide predovšetkým o:

 • nábytok, oblečenie, obuv
 • čierna a biela elektronika
 • knihy, zbierky
 • potraviny
 • športové potreby, detské kočíky, invalidné vozíky a iné zdravotnícke pmôcky
 • finančná hotovosť a iné

Poisťovňa Union podobné ako v poistení bytov a rodinných domov ponúka aj tu 3 balíky poistného krytia – a to:

Balík poistenia DOMÁCNOSŤ

Tento balík obsahuje poistné krytie týchto rizík:

 • požiar, blesk, výbuch, pád lietadiel (v prípade požiaru alebo výbuchu, ktorého príčinou bolo úmyselné konanie páchateľa je limit vo výške 75 000 € na jednu poistnú udalosť),
 • víchrica (vrátane atmosférických zrážok ako následku víchrice),
 • krupobitie (vrátane atmosférických zrážok ako následku krupobitia),
 • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, zemetrasenie, tiaž snehu alebo námrazy
 • voda z vodovodných zariadení
 • odcudzenie (krádež a lúpež) – limit plnenia pri riziku „krádež“ je definovaný podľa spôsobu zabezpečenia (presný popis vo VPP, čl.20).

Balík poistenia DOMÁCNOSŤ PLUS

Tento balík obsahuje poistné krytie týchto rizík:

 • riziká ako v balíku DOMÁCNOSŤ a naviac
 • povodeň a záplava – limit poistného plnenia je vo výške 100 000 € na jednu poistnú udalosť
 • škody spôsobené vodou vytekajúcou v dôsledku poruchy z akvária, vane alebo bazéna, kvapalinou vytekajúcou v dôsledku poruchy zo solárneho alebo klimatizačného systému

Balík poistenia DOMÁCNOSŤ EXTRA

Tento balík obsahuje poistné krytie týchto rizík:

 • riziká ako v balíku DOMÁCNOSŤ PLUS a naviac
 • zadymenie, náraz vozidla, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, nadzvuková (nárazová) vlna, rozbitie skla (pre riziko rozbitie skla je limit plnenia vo výške 750 € pre všetky poistné udalosti)
 • poškodenie zámkov (poistné plnenie zodpovedajúce primeraným nákladom na opravu alebo znovuzriadenie veci rovnakého druhu a parametrov, znížené o cenu použiteľných zvyškov – max. limit je vo výške 300 € pre všetky poistné udalosti)
 • vandalizmus

Ak bolo poistené sklo rozbité alebo inak poškodené, vzniká poistenému právo na poistné plnenie zodpovedajúce nákladom na výmenu, montáž a demontáž skla vrátane nákladov na výmenu bezpečnostnej fólie a snímačov rozbitia skla, ak je nutná.

K týmto balíkom má klient možnosť dojednať si krytie nebezpečenstva skrat, prepätie, indukcia, chyba konštrukcie alebo materiálu elektronických zariadení. Pod elektronickými zariadeniami rozumieme:

 • biela elektronika – chladničky, mrazničky, sporáky, mikrovlnky, práčky, umývačky riadu, žehličky, vysávače, kuchynské roboty, a pod..
 • čierna elektronika – televízory, rádia, hifi systémy, DVD prehrávače, výpočtová technika, skenery, fotoprístroje, ďalekohľady, a pod..
 • ostatné elektronické zariadenia – elektronické zariadenia nezaradené do vyššie uvedených skupín ako napr. rotačné píly, šrotovníky, masážne prístroje, šijacie stroje, vŕtačky, elektrické a motorové kosačky trávy, krovinorezy, brúsky, zváračky apod.

Minimálna poistná suma pre elektronické zariadenia je 500 €, pričom je možné jej zvýšenie o násobky 250 €.

Poistnú sumu domácnosti si klient stanovuje sám, zároveň je to aj horná hranica poistného plnenia. Klientovi je ponúkaná aj možnosť na zvýšenie limitu plnenia a to najmä pre cennosti, zbierky a predmety historickej, kultúrnej a umeleckej hodnoty.

Rozširujúce informácie k poisteniu domácnosti Union

V prípade poistnej udalosti vyplatí v rámci poistenia domácnosti poisťovňa Union poistné plnenie nasledovne:

Poistné plnenie pre predmety dlhodobej spotreby do 3 rokov, nábytok do 5 rokov

 • v prípade poškodenia alebo zničenia poistenej veci – poistné plnenie zodpovedajúce primeraným nákladom na jej opravu alebo znovuzriadenie

Poistné plnenie pre predmety dlhodobej spotreby nad 3 roky, nábytok nad 5 rokov

 • v prípade poškodenia poistenej veci – poistné plnenie zodpovedajúce primeraným nákladom na jej opravu
 • v prípade zničenia poistenej veci – poistné plnenie zodpovedajúce primeraným nákladom na jej znovuzriadenie, znížené o časť zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo inému zhodnoteniu zničenej veci z doby pred poistnou udalosťou

Limity poistného plnenia sú stanovené pre vybrané skupiny predmetov a miesta poistenia nasledovne:

Limity poistného plnenia pre rodinný dom alebo byt

jednotlivý predmet: 10 % z poistnej sumy domácnosti
biela elektronika: 25 % z poistnej sumy domácnosti
čierna elektronika: 25 % z poistnej sumy domácnosti
ostatné elektronické zariadenia: 20 % z poistnej sumy domácnosti
finančná hotovosť: 2 %, max. 400 €
cennosti: 10 %, max. 2 000 €
predmety historickej, kultúrnej a umeleckej hodnoty: 10 %, max. 2 000 €
zbierky: 10 %, max. 10 000 €
odev, textil a obuv: 35 % z poistnej sumy domácnosti
nábytok: 45 % z poistnej sumy domácnosti
športové potreby: 15 % z poistnej sumy domácnosti

Limity poistného plnenia pre garáž, ostatné nehnuteľnosti alebo spoločné zariadenia domu

odevy, textil a obuv: 2 %, max. 400 €
invalidné vozíky, rehabilitačné alebo zdravotnícke pomôcky a prístroje: bez limitu

Ďalšie poistné plnenia

Poistené sú aj predmety na inom mieste v rámci územia SR a to do limitu 3 % z poistnej sumy domácnosti (presný popis vo VPP, čl.16, ods.2, písm. b)).

Okrem škody samotnej uhrádza poisťovňa aj ďalšie náklady klienta, ktoré súvisia s poistnou udalosťou:

 • opatrenia, ktoré vynaložil na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti na poistenej veci do výšky predpokladanej hroziacej škody, najviac však do výšky 10 % poistnej sumy poistenej veci
 • dopravu poškodenej veci z miesta poistnej udalosti do najbližšieho vhodného miesta opravy, pričom súčet nákladov na opravu poškodenej veci a nákladov na dopravu poškodenej veci do najbližšieho vhodného miesta opravy nesmie presiahnuť technickú hodnotu poškodenej veci
 • zistenie príčiny a rozsahu škody na poistenej veci, ak tieto náklady vynaložil poistník s písomným súhlasom poisťovateľa a to do výšky predpokladanej škody, najviac však do výšky 5 % poistnej sumy poistenej veci. Tieto náklady hradí poisťovateľ aj nad výšku poistnej sumy poistenej veci.
 • vypratanie miesta poistenia vrátane strhnutia stojacich častí, odvozu trosiek a iných zvyškov k najbližšej skládke odpadu a ich uloženie alebo zničenie, ďalej náklady na demontáž a remontáž ostatných nepoškodených vecí v mieste poistenia uskutočnené v súvislosti s opravou alebo znovuobnovením poškodených, zničených alebo stratených vecí pri poistnej udalosti. Tieto náklady hradí poisťovateľ aj nad výšku poistnej sumy poistenej veci, najviac však do výšky 5 % poistnej sumy.

V poistnej zmluve je dohodnutá suma, do ktorej poisťovateľ neposkytne poistné plnenie – sú to sumy: 50 €, 100 € alebo 150 €. Ak je poistné plnenie vyššie ako dohodnutá suma, poisťovateľ poskytne celé poistné plnenie – nulová spoluúčasť. Za vyššiu dohodnutú sumu ako 50 € je udelená zľava.

Výluky z poistného plnenia poistenia domácnosti

Riziko povodeň a záplava nie je možné poistiť:

 • ak je v oblasti vyhlásený 3.stupeň povodňovej aktivity, alebo 2.stupeň povodňovej aktivity so stúpajúcou hladinou vodného toku
 • ak sa rodinný dom nachádza v oblasti, ktorá bola za posledných 10 rokov aspoň dvakrát zaplavená
 • ak sa rodinný dom nachádza bližšie ako300 mod vodného toku bez prevýšenia od bežnej hladiny vodného toku alebo bez ochrannej hrádze

Poistenie domácnosti nie je možné dojednať pre byt / rodinný dom vo výstavbe, resp. prestavbe / rekonštrukcii. Poistený je povinný podľa výšky poistnej sumy zabezpečiť domácnosť určitým typom zabezpečenia (v zmysle Všeobecných poistných podmienok poistenia majetku a zodpovednosti za škodu pre fyzické osoby – konkrétne článok 20 „Limity poistného plnenia a spôsob zabezpečenia proti krádeži v domácnosti“).

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na škody spôsobené tretej osobe a to na živote a zdraví, poškodením, zničením alebo stratou veci, inou majetkovou ujmou, ktorá vznikla v priamej súvislosti s týmito škodami.

V poisťovni Union je možné dojednať poistenie zodpovednosti za škodu ako poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti a ako poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

Vzťahuje sa na škodu spôsobenú inému (tretej osobe) a to:

 • vyplývajúcu z vlastníctva poistenej nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa na miesta poistenia uvedenom v poistnej zmluve a pozemkov, na ktorých sa poistená nehnuteľnosť nachádza
 • spôsobenú pri vykonávaní stavebných prác nevyžadujúcich stavebné povolenie vykonaných svojpomocne na poistenej nehnuteľnosti

Poistná suma sa stanovuje v násobkoch sumy 5 000 € (minimálna suma je vo výške 10 000 €, maximálna 75 000 €). Plnenie za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia alebo za dobu trvania poistenia, nesmie presiahnuť výšku limitu dojednaného v poistnej zmluve. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na území SR.

Poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti

Vzťahuje sa na škodu spôsobenú poisteným alebo členmi jeho domácnosti:

 • pri bežnej činnosti v občianskom živote
 • v súvislosti s prevádzkou domácnosti
 • v súvislosti s užívaním rodinného domu, bytu a ich zvyčajného príslušenstva
 • v súvislosti s užívaním garáže
 • psom, ktorého majiteľ je poistený
 • v súvislosti s chovom domácich a iných drobných zvierat a včiel
 • z vykonávania rekreačného športu, vrátane jazdy na koni a rekreačného používania malých bezmotorových plavidiel nepodliehajúcich registrácii plavidiel (vrátane plachetníc s plochou plachiet do 12 m2a windsurfov)
 • z vlastníctva a používania bicyklov
 • v súvislosti s legálnou držbou a používaním strelnej zbrane na súkromné účely s výnimkou poľovačky

Poistná suma sa stanovuje v násobkoch sumy 5 000 € (minimálna suma je vo výške 10 000 €, maximálna 100 000 €). Plnenie za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia alebo za dobu trvania poistenia, nesmie presiahnuť výšku limitu dojednaného v poistnej zmluve. Klient má možnosť zvoliť si platnosť poistenia zodpovednosti pre územie SR alebo za vyššie poistné pre územie Európy (SR, európske štáty, Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Cyprus, Egypt, Izrael, európska časť Ruska).

Aké výhody má poistenie nehnuteľnosti a domácnosti Union?

 • prehľadná poistná zmluva a jednoznačné poistné podmienky
 • pri platení poistného v splátkach neplatíte žiadnu prirážku
 • rýchla likvidácia poistnej udalosti
 • počas sťahovania kryjeme domácnosť na oboch adresách až po dobu 30 dní
 • pre verných i nových klientov zaujímavé zľavy


Aktuality - Union

záber hotela

Cestovateľský manuál: Ako si vybrať ubytovanie na dovolenku?

13.06.2024 | Autor: Lívia Ovcarčíková

Jedným z najdôležitejších krokov pri plánovaní každého výletu či dovolenky je výber správneho ubytovania. Práve to totiž dokáže výrazne ovplyvniť vašu spokojnosť, a teda aj celkový dojem z dovolenky. Našťastie, ubytovacích možností je skutočne veľa a môžete si vybrať čokoľvek od dobrodružného kempovania až po luxusný hotel.

popraskané múry domu

Zemetrasenie na Slovensku – ako sa chrániť proti škodám na bývaní?

26.02.2024 | Autor: Eva Majerská

Zemetrasenia sú síce v našich končinách stále pomerne zriedkavé, ale predsa sa raz za čas vyskytnú. Nebolo tomu inak ani v minulosti a podľa odborníkov by sme mali s ich výskytom určite počítať. Od posledného prípadu, ktorý bol začiatkom októbra 2023 na východnom Slovensku, kedy otrasy poškodili vyše 800 rodinných domov a množstvo cirkevných a obecných stavieb, sa pred pár dňami vyskytol ďalší.

lavína v horách

Lavínové nebezpečenstvo: ako sa vyhnúť problémom v horách počas zimy

07.02.2024 | Autor: Eva Majerská

Celoročný pohyb na čerstvom vzduchu v horách je pre mnohých ako pozitívna droga, občas však poriadne nebezpečná. Najmä ak preceníte svoje možnosti – to platí kedykoľvek, počas lavínového obdobia obzvlášť. Vychutnať si mrazivý vzduch a čerstvý sneh môžete aj bezpečne a bez rizika. Poradíme vám, ako sa pripraviť na nebezpečenstvo lavín a ako postupovať v bezprostrednom ohrození.