pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Poistenie domácnosti

Uzatvorte si poistenie domácnosti online a ochráňte si svoj majetok!
Vhodným poistením domácnosti získate istotu pri poškodení zariadenia
nehnuteľnosti zlodejmi, vandalmi a rôznymi prírodnými katastrofami.

Maskot kalkulačka – poistenie domácnosti

Čo má poistenie domácnosti chrániť?

Poistenie domácnosti, spolu s poistením nehnuteľnosti, patrí k tzv. poisteniu majetku. V prípade poistenia domácnosti sa však zabezpečuje majetok hnuteľný, teda všetko, čo sa nachádza v interiéri nehnuteľnosti.

Predmetom poistenia domácnosti môžu byť rôzne hnuteľné veci a predmety tvoriace zariadenie bytu, domu či chaty a slúžiace na prevádzku domácnosti a/alebo na uspokojovanie potrieb poistníka, príp. príslušníkov jeho domácnosti. Vo všeobecnosti sa za predmet poistenia domácnosti považuje:

 • nábytok
 • svietidlá
 • koberce a dekoračný textil
 • veci osobnej potreby (šatstvo, obuv)
 • technické zariadenia
  • výpočtová technika
  • audiovizuálna technika
  • anténne systémy
  • fotoaparáty
  • filmovacie a optické prístroje
 • športové potreby
 • náradie a zariadenie spojené s hobby
 • cennosti:
  • drahé kamene
  • drahé kovy
  •  perly
 • umelecké predmety, starožitnosti a zbierky
 • peniaze, vkladné a šekové knižky, platobné karty, cenné papiere, ceniny
 • domáce elektrospotrebiče – biela technika
 • ostatné hnuteľné veci:
  • kuchynský riad
  • knihy
  • hračky
  • kozmetika
  • potraviny
  • veci v nebytových priestoroch patriacich k poisťovanej nehnuteľnosti

TIP! Poistenie domácnosti môžete využiť aj na krytie nákladov vynaložených na stavebné úpravy v nájomnom byte.

Ako vplýva stupeň zabezpečenia domu či bytu na poistenie domácnosti?

Ak si chcete uzatvoriť poistenie domácnosti, mali by ste vedieť, že poisťovňa s vami nepodpíše zmluvu, ak poisťovaná domácnosť nebude dostatočne zabezpečená. Pri poistení domácnosti vo všeobecnosti platí, že čím je vyššia poistná suma, tým kvalitnejšie zabezpečovacie prvky sa vyžadujú. Každá poisťovňa sa pri uzatváraní poistenia domácnosti chráni jasným stanovením požadovaného zabezpečenia v poistnej zmluve.

POZOR! Zodpovednosť za úroveň a stav zabezpečenia domácnosti je pri poistení domácnosti vždy ponechané na poistníkovi!

Ak chcete poistiť domácnosť, ktorá sa nachádza v bytovom dome na poschodí pričom spodný okraj okien je minimálne 3 metre nad úrovňou terénu, zamerajte sa najmä na mechanické zabezpečenie dverí. Základné bezpečnostné prvky v takomto prípade sú:

 • bezpečnostný uzamykací systém na vstupných dverách
 • vstupné dvere a bezpečnostný štít odolné proti odvŕtaniu, prerazeniu, rozlomeniu a vyhmataniu
 • zárubňa bez dutých častí, ktorú nemožno roztiahnuť heverom

POZOR! Ak sa poisťovaná domácnosť nachádza v rizikových lokalitách, príp. je poisťovaná na vyššiu hodnotu, je nevyhnutné doplniť mechanické zabezpečenie aj zabezpečením elektronickým.

Ak chcete uzatvoriť poistenie domácnosti, pričom domácnosť sa nachádza na prízemí bytového domu alebo v rodinnom dome, je potrebné okrem vstupných dverí zabezpečiť aj tzv. kritické otvory, akými sú okná, výklady, svetlíky a podobne. Základnými bezpečnostnými prvkami sú v tomto prípade:

 • viacbodové uzamykacie systémy
 • ochranné mreže
 • bezpečnostné rolety
 • zabezpečovacie fólie a sklá

TIP! Pri poistení takejto domácnosti sa odporúča kombinovať mechanické zabezpečenie s komplexnou priestorovou a plášťovou ochranou (snímače pohybu a zvuku).

Ktoré faktory určujú cenu poistenia domácnosti?

Podobne ako pri poistení nehnuteľnosti, tak aj pri poistení domácnosti, vplýva na výšku poistného viacero faktorov. Pri poisťovaní domácnosti treba pozerať predovšetkým na:
1) stav a hodnotu majetku, na ktorý sa poistenie domácnosti uzatvára a celková úroveň vybavenia domácnosti
- na ich určenie je potrebné, aby bola vykonaná fyzická obhliadka poisťovaného majetku, skontrolované zabezpečenie domácnosti a zhodnotené ďalšie náležitosti
2) veľkosť plochy poisťovanej domácnosti a jej lokalita
čím väčšia je plocha poisťovanej domácnosti, tým vyššie je aj poistné; poisťovne pri uzatváraní poistenia domácnosti zohľadňujú aj lokalitu, v ktorej sa domácnosť nachádza a jej bezpečnosť
3) rozsah poistného krytia vybraného poistenia domácnosti
- poisťovne poskytujú poistenie domácnosti vo forme „balíčkov“, je potrebné, aby vami vybraný balík skutočne kryl riziká, ktoré potrebujete a chcete; v prípade potreby sa informujte o pripoisteniach a nadštandardnom poistnom krytí
4) hodnotu, na ktorú sa poistenie domácnosti uzatvára
- od toho či sa poistenie domácnosti uzatvára na tzv. novú alebo časovú hodnotu, sa odvíja aj výška poistného; odporúča sa uzatvárať poistenie domácnosti na novú hodnotu, ktorá po poškodení či zničení vecí pri poistnej udalosti garantuje vyplatenie poistného plnenia vo výške potrebnej na ich opätovné obstaranie
5) výšku zvolenej spoluúčasti
- čím vyššiu spoluúčasť si pri poistení domácnosti zvolíte, tým nižšie poistné budete poisťovni platiť; je dôležité si výšku spoluúčasti dobre premyslieť, najmä vtedy, ak hrozí vznik vysokej škody
6) obmedzenia a výluky z poistenia domácnosti
- pri poistení majetku občanov poisťovne presne definujú, čo je a čo naopak nie je predmetom poistenia domácnosti a aký je rozsah jeho krytia – je preto potrebné, aby ste si poistnú zmluvu pozorne preštudovali pred tým, než ju podpíšete
7) presné významy pojmov používaných v poistnej zmluve
- je viac ako dôležité, aby ste všetkým výrazom v poistnej zmluve rozumeli a poznali ich presný význam (napr. aký je rozdiel medzi krádežou, vlámaním, lúpežou a prostou krádežou), niektoré poistné riziká môžu totiž zbytočne navýšiť výšku poistného

Na čo si dávať pozor v zmluve k poisteniu domácnosti?

Pri uzatváraní poistenia domácnosti by vám malo byť vždy jasné, čo v zmluve podpisujete. Okrem oboznámenia sa s predmetom zmluvy, rozsahom poistného krytia či výškou poistného, by ste mali venovať aj zvýšenú pozornosť používaným termínom. Medzi základné termíny spojené s poistením domácnosti patria napríklad vlámanie, lúpež a krádež.

Vlámanie či krádež vlámaním predstavuje odcudzenie veci páchateľom, ktorý sa na miesto jej uloženia dostane násilne alebo pomocou nástroja, ktorý nie je určený na jeho riadne otvorenie. Ide napríklad o prekonanie ochranných dverí (napr. odvŕtanie zámku), rozbitie okna či zničenie zabezpečenia.

Pojmom lúpež sa označuje odcudzenie veci páchateľom, ktorý násilím alebo pod hrozbou násilia donúti poisteného, aby mu poistenú vec vydal. Najčastejšie ide o odcudzenie drahých a umeleckých predmetov za použitia vyhrážok nožom či strelnou zbraňou.

Pojmom prostá krádež sa označuje odcudzenie poistenej veci, ktorá však nebola zabezpečená. Napríklad zlodej vojde cez odomknuté dvere, odcudzí nezamknutý bicykel či nezabezpečené auto. Na veci, ktoré boli odcudzené prostou krádežou sa zvyčajne poistenie domácnosti nevzťahuje.

Okrem toho by ste pri uzatváraní poistenia domácnosti nemali zabúdať ani na podmienky súvisiace s vyplatením poistného plnenia či rôzne detaily a doplňujúce údaje týkajúce sa poisťovaného majetku. Rovnako by ste sa mali informovať ohľadom vypovedania zmluvy k poisteniu domácnosti – kto, kedy a za akých podmienok môže zmluvu vypovedať.

Majte na pamäti, že až po dôkladnom preštudovaní poistnej zmluvy môžete mať istotu, že je vaša domácnosť dostatočne chránená!


Chráňte si zariadenie svojej domácnosti vhodným poistením!