pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Poistenie domu: bývanie bez starostí!

Poistenie domu je súčasťou komplexného majetkového poistenia a často sa označuje aj ako poistenie nehnuteľnosti občanov.

Dom

Čo je predmetom poistenia domu?

Poistenie domu sa vzťahuje na:

 • dom v užívaní alebo vo výstavbe
 • trvalo obývaný dom
 • prechodne obývaný dom (rekreačný dom, chata)

Okrem hlavného obytného objektu sa poistenie domu vťahuje aj na:

 • drobné stavby, ktoré neslúžia k bývaniu (záhradný domček, garáž, hospodárska budova, vonkajšia pivnica, sauna, tenisový kurt, a pod.)
 • múry, ploty, ktoré ohraničujú pozemok
 • vonkajšie dlažby a chodníky
 • vonkajšie záhradné osvetlenie
 • stavebný materiál, stavebné mechanizmy a náradie nachádzajúce sa na pozemku poisteného domu
 • anténne systémy, slnečné kolektory, systémy EZS, prípojky káblových a potrubných rozvodových sietí v rozsahu nachádzajúcom sa na pozemku poisteného domu
 • markízy, vonkajšie žalúzie, terasy, pergoly
 • nádrže na plyn a vykurovací olej
 • sklo, ak je dojednané v poistnej zmluve (okná, vstupné dvere, sklenené výplne vonkajšieho zábradlia, slnečné kolektory, výplne interiérových dverí, sklenené priečky atď.)
Pečiatka

Výluky z poistenia domov

Zmluva k poisteniu domu môže v závislosti od poisťovne obsahovať aj rôzne výluky, ktoré sa vzťahujú napríklad na:

 • skleníky a fóliovníky
 • oporné múry alebo časti oporných múrov
 • záhradné krby a údiarne
 • stavebné súčasti a príslušenstvo budov a stavieb umeleckej alebo historickej hodnoty (sochy, plastiky, fesky a pod.)
 • budovy alebo vedľajšie stavby slúžiace na podnikanie a pod.


Lupa

Poistenie domov a rozsah jeho krytia

V rámci poistenia domu sa dojednáva ochrana voči:

 • požiaru, výbuchu, úderu blesku, nárazu alebo zrúteniu lietadla
 • záplave, povodni, víchrici, krupobitiu, zosuvu pôdy, zrúteniu skál alebo zemín, pádu stromov a stožiarov, zemetraseniu, tiaži snehu, zosuvu alebo zrúteniu lavíny
 • vode z vodovodného zariadenia
 • krádeži vlámaním alebo lúpežnému prepadnutiu
 • vandalizmu
 • nárazu dopravného prostriedku (známy aj neznámy vinník)
 • dymu a prepätiu

POZOR! Nie všetky poisťovne ponúkajú poistenie domu s tým istým poistným rozsahom krytia – niektoré nekryjú vandalizmus, iné zasa riziko záplavy či povodne.


Mešec peňazí

Poistenie domu a výška poistného plnenia

Ak uvažujete nad poistením domu, je potrebné si uvedomiť, že dôležitá nie je len cena poistného, ale predovšetkým výška poistného plnenia. Je preto dobré vedieť, že poistné plnenie v prípade poistenia domu ovplyvňuje viacero faktorov.

Trieda stavebného vyhotovenia domu

V prvom rade je pri poistení domu dôležitá trieda stavebného vyhotovenia poisťovaného domu. Vo všeobecnosti poisťovne rozlišujú nižší štandard, priemer (alebo bežný štandard) a nadštandard (vyšší štandard).

 • Nižší štandard predstavuje domy a budovy staršie ako 30 rokov, bez rekonštrukcie a modernizácie. Tieto domy majú spravidla staré murivo, dvere a okná, pôvodné podlahy, inštalácie a sanitu. Trhová hodnota takýchto domov je veľmi nízka, preto aj limity poistenia domu sú oveľa nižšie.
 • Bežný štandard zahŕňa domy do 30 rokov veku, resp. staršie budovy po rekonštrukcii a modernizácii, zhotovené z kvalitných a štandardných stavebných materiálov. Poistenie domu má v takomto prípade vyššie poistné limity.
 • Vyšší štandard sa týka nadštandardných domov, zhotovených z drahých stavebných materiálov, vybavených špeciálnym a luxusným zariadením. S vyššou trhovou cenou týchto budov rastie síce cena poistného, ale spolu s ním aj limity poistenia domu.

Plocha domu a hodnota za m2

Dôležitým kritériom ovplyvňujúcim výšku poistného plnenia z poistenia domu je hodnota za jeden m2 plochy poisteného domu. Hodnota m2 stavby je spravidla závislá na technickom prevedení stavby a na lokalite, v ktorej sa poistený dom nachádza.

Spôsob uzatvorenia poistenia domu

Ďalším kritériom určujúcim výšku poistného plnenia pri poistení domu je spôsob uzatvorenia poistenia. Poistenie domu možno uzatvoriť na novú hodnotu alebo časovú hodnotu.

 • Nová hodnota (nová cena) je cena, za ktorú je možné na danom mieste a v danom čase zaobstarať rovnakú alebo porovnateľnú vec. To znamená, že poistenie domu uzatvorené na novú hodnotu vám v prípade škody zaistí vyplatenie poistného plnenia vo výške zaručujúcej uvedenie domu do rovnakého stavu, v akom bol pred škodovou udalosťou (tzn. buď jeho opravu alebo zakúpenie podobného či rovnakého domu).
 • Časová hodnota (časová cena) je definovaná ako nová cena znížená o čiastku zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo iného znehodnotenia domu. To znamená, že poistenie domu uzatvorené na časovú hodnotu vám v prípade škody zaistí vyplatenie poistného plnenia v takej výške, v akej bola hodnota domu v čase uzatvorenia poistenia domu. Poistné plnenie je v prípade takéhoto poistenia domu vždy nižšie, keďže zohľadňuje vek a opotrebenie domu.

Stanovenie poistnej sumy

V neposlednom rade vplýva na výšku poistného plnenia vami stanovená poistná suma pri uzatváraní poistenia domu. Poistná suma predstavuje maximálnu výšku poistného plnenia, ktorú vám v prípade poistnej udalosti vyplatí poisťovňa. Pri uzatváraní poistenia domu by poistná suma mala zodpovedať skutočnej poistnej hodnote domu, inak sa vystavujete riziku nadpoistenia alebo podpoistenia.

 • Riziko nadpoistenia – ak je v poistení domu uvedená poistná suma vyššia než skutočná poistná hodnota, potom je poistné zbytočne vysoké a vám sa v prípade poistnej udalosti vyplatí z poistenia domu len čiastka zodpovedajúca skutočnej poistnej hodnote domu.
 • Riziko podpoistenia – ak sa v poistení domu stanoví poistná suma podstatne nižšia ako jeho poistná hodnota, potom vám v prípade poistnej udalosti bude vyplatená oveľa nižšia náhrada, než by ste podľa vzniknutých škôd mali dostať.

Znalecký odhad a posudková cena

Výška poistného plnenia z poistenia domu môže byť ovplyvnená aj odhadom znalca a cenou uvedenou v posudku. Hodnota vášho domu sa môže líšiť aj v súvislosti s množstvom, stavom a typom vedľajších budov, ktoré sú súčasťou pozemku a predmetom poistenia domu. V rámci poistenia domu sa môžu poistiť aj garáže, garážové státia, hospodárske budovy, drevárne a kôlne, záhradné domčeky, altánky, bazény, dokonca aj chodníky, ploty, oporné a ohradové múry či ohrady. Preto ak si nie ste celkom istý, aká je skutočná hodnota vášho domu, pred uzatvorením poistenia domu sa najskôr obráťte na odborníka!

POZOR! Všetky tieto kritériá majú vplyv aj na výšku poistného plnenia pri poistení bytu.


Poistenie domu – rady a tipy

 • Najdôležitejším faktorom pri výbere optimálneho poistenia domu je rozsah poistného krytia, nie výška poistného!
  Zvážte preto dvakrát, či nie je lepšie platiť za poistenie domu o čosi viac a dostať náhradu v maximálnej možnej výške, ako platiť menej, no dostať takmer nulovú náhradu škody.
 • Pred uzatvorením poistenia domu si najskôr dôkladne preštudujte poistnú zmluvu!
  Poistné podmienky môžu byť niekedy písané zložitým jazykom a často sú v zmluve uvedené rôzne výnimky. Dôkladne si v zmluve preštudujte najmä časti „Predmet poistenia“ a „Výluky z poistenia“.
 • Dom, na ktorom ste existenčne závislí, poistite vždy na novú hodnotu bez ohľadu na jeho vek či technický stav!
  V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, poisťovňa vám vyplatí sumu v takej výške, aby ste si dokázali obstarať nové bývanie, čím sa vyhnete neočakávaným krízovým situáciám.
 • Vyberajte si poisťovňu a poistenie domu vždy podľa vašej osobitej situácie a prípadu!
  Ak bývate blízko elektrárne, továrne, v oblasti častých záplav či v inak rizikovom pásme, vyberte si poisťovňu a poistenie domu, ktoré počítajú a poisťujú dané riziká.
 • Poistenie domu so spoluúčasťou uzatvárajte až po dôkladnom posúdení charakteru rizík a intervalu ich výskytu!
  Ak sa často opakujú škody menšieho rozsahu, odporúča sa uzatvoriť poistenie domu s malou spoluúčasťou. Ak je vyššia pravdepodobnosť ojedinelej škody väčšieho rozsahu, uzavrite poistenie domu s väčšou spoluúčasťou.

Porovnajte si ceny poistenia domu a ušetrite!