pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Dôležité informácie o dani z nehnuteľnosti

Pri kúpe nehnuteľnosti je okrem poistenia a iných vecí potrebné myslieť aj na daňovú povinnosť. Týka sa to bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, stavieb a pozemkov.

Postava

Daňovník a správca dane

Daňovníkom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má nehnuteľnosť:

 • vo vlastníctve;
 • v správe;
 • v nájme alebo
 • v užívaní.

Správcom dane je obec, na území ktorej sa daná nehnuteľnosť nachádza.

Hodiny

Kedy vzniká povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti?

Daňová povinnosť vzniká daňovníkovi 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po tom zdaňovacom období, v ktorom nehnuteľnosť nadobudol. Ide pri tom o prípady, kedy sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom danej nehnuteľnosti. Povinnosť platiť daň zaniká k 31. decembru zdaňovacieho obdobia, v ktorom zaniklo vlastníctvo, teda napríklad prišlo k predaju.

Termíny v praxi: Ak ste si kúpili byt v rámci roka 2018, t.j. od 1.1.2018 do 31.12.2018, daňová povinnosť vám vzniká od 1.1.2019. Ak prišlo k predaju nehnuteľnosti napr. 1.9.2018, daňová povinná zaniká k 31.12.2018, novému vlastníkovi následne vzniká k 1.1.2019.
Dôležité je však, aby k tomuto dátumu bola nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností.

Formuláre

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Na výrub dane a jej následné platenie je potrebné podať daňové priznanie. Podáva ho daňovník za zdaňovacie obdobie, v ktorom príslušnú nehnuteľnosť nadobudol a vznikla mu tým pádom daňová povinnosť. Daňové priznanie musí podať do 31.januára svojmu správcovi dane. V ďalších obdobiach sa za danú nehnuteľnosť daňové priznanie už nepodáva, platí sa len daň na základe zaslaného predpisu.

Príklad: Ak ste nadobudli byť do vlastníctva 1.9.2018, do 31.1.2019 (prípade, že je zapísaný v katastri) musíte podať daňové priznanie. Daň vám bude vyrubená od 1.1.2019. Platobné predpisy sa väčšinou posielajú daňovníkom v máji (závisí to od kapacitných možností danej obce).

Špeciálne prípady

 • Spoluvlastníci – podielové spoluvlastníctvo
  • Za nehnuteľnosť v spoluvlastníctve musí podať daňové priznanie každý vlastník s uvedením svojho podielu.
  • Môže sa však určiť aj jeden zástupca, ktorý podá daňové priznanie za spoluvlastníkov, túto skutočnosť však musí v daňovom priznaní uviesť.
 • Manželia – bezpodielové spoluvlastníctvo
  • Daňové priznanie k spoločnej nehnuteľnosti podáva len jeden z manželov.
 • Vlastníci na základe dražby
  • Daňové priznania za vydraženú nehnuteľnosť treba podať do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Ruka

Postup podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

 1. Vypísanie predpísaného tlačiva určeného pre fyzickú alebo právnickú osobu (tlačivo je okrem dani z nehnuteľnosti určené aj pre daň za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje).
 2. Priloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú zmenu vlastníctva na základe predaja a kúpy, dedičstva, darovania a pod. (napr. kópia rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností).
 3. Odovzdanie daňového priznania spolu s prílohami mestskému alebo obecnému úradu:
  • osobne
  • ustanoveným zástupcom
  • elektronicky (túto možnosť však neposkytujú všetky obec ani takú povinnosť nemajú, preto je nutné si túto možnosť aj s postupom vopred overiť).
Peniaze

Výška a spôsob úhrady dane z nehnuteľnosti

Daň sa vypočíta na základe údajov v daňovom priznaní (napr. výmera bytu v m2 alebo počet podlaží stavby) a príslušnej sadzby. Uhradiť daň je daňovník povinný do 15 dní odo dňa, kedy rozhodnutie správcu dane nadobudlo právoplatnosť.

Správca dane sa môže rozhodnúť, že daň nižšiu ako 5 € nebude vyrubovať a vyberať. Táto skutočnosť však musí byť uvedená vo všeobecne záväznom nariadení danej obce.

Pokuty a sankcie

Výška pokuty za nepodanie daňového priznania v riadnom termíne môže byť vo výške vyrubenej dani, od 5 € do maximálne 3.000 €.

Dom

Aké nehnuteľnosti sú od dane oslobodené?

Povinnosť podávať daňové priznanie a platiť daň sa väčšinou nevzťahuje na byty a nebytové priestory, pozemky a stavby vo vlastníctve a správe štátnych a iných verejných inštitúcií.

Týka sa to najmä obcí a mestských častí, nehnuteľností iných štátov, cirkví a náboženských spoločností, verejných vysokých škôl, štátnych pozemkov a stavieb, ktoré spravuje Slovenská akadémia vied, nehnuteľností, ktoré slúžia na vzdelávanie, pozemky vo vlastníctve zdravotníckych zariadení určených na ústavnú zdravotnú starostlivosť, vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža a podobne. Kompletný zoznam s upresnením nájdete v § 17 Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Oplatí sa vedieť: Daňovník môže svojho správcu dane požiadať aj o oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľnosti. Je však potrebné doručiť mu písomnú žiadosť najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.


Vyberte si to najvýhodnejšie poistenie svojej nehnuteľnosti!