pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Poistenie bytu: garancia bezpečia a komfortu

Poistenie bytu patrí spolu s poistením domu do komplexného balíka majetkového poistenia, nazývaného tiež poistenie nehnuteľnosti.

Pero a papier

Čo si možno poistiť v rámci poistenia bytu?

Poistenie bytu sa vzťahuje na byt v osobnom vlastníctve. Do poistenia bytu sú však zahrnuté aj:

 • vnútorné časti poisteného bytu (vnútorné priečky, vnútorné schodištia, okná, dvere)
 • vnútorná inštalácia bytu (rozvody vody, plynu, elektriny, ústredného kúrenia, kanalizačné odpady, ohrievacie a vykurovacie zariadenia)
 • spoločné časti bytového domu (skodište)
 • príslušenstvo bytu, umiestnené mimo neho, no patriace k nemu, pričom má k nim prístup len užívateľ bytu (pivnica, komora)

V rámci poistenia bytu je možné, podobne ako pri poistení domu, pripoistiť:

 • náklady na demoláciu, odstránenie zvyškov a upratanie
 • pevne zabudované konštrukcie pevne spojené s nehnuteľnosťou (anténa, elektrická zabezpečovacia signalizácia)
 • prípad straty nájomného, ak sa byt stane po poistnej udalosti neobývateľným
 • sklá, obklady, neónové trubice či markízy

Lupa

Poistenie bytu a rozsah jeho krytia

K poisteniu bytu je možné dojednať rovnaké krytie ako pri poistení domu. Poistenie bytu teda kryje škody spôsobené v dôsledku:

 • požiaru, výbuchu, úderu blesku, nárazu alebo zrúteniu lietadla
 • záplave, povodni, víchrici, krupobitiu, zosuvu pôdy, zrúteniu skál alebo zemín, pádu stromov a stožiarov, zemetraseniu, tiaži snehu, zosuvu alebo zrúteniu lavíny
 • vode z vodovodného zariadenia
 • krádeži vlámaním alebo lúpežnému prepadnutiu
 • vandalizmu
 • nárazu dopravného prostriedku (známy aj neznámy vinník)
 • dymu a prepätiu

POZOR! Aj tu platí, že nie všetky poisťovne ponúkajú poistenie bytu s rovnakým poistným rozsahom krytia – niektoré odmietajú kryť vandalizmus, iné zasa riziko záplavy či povodne.


Graf

Aká je pri poistení bytu výška poistného plnenia?

Každý vlastník bytu, má určitú predstavu o hodnote svojej nehnuteľnosti. Pri uzatváraní poistenia bytu a určovaní poistnej sumy je však veľmi dôležité poznať trhovú hodnotu bytu!

Poistník si síce určuje v zmluve poistnú sumu sám, no je nutné stanoviť ju tak, aby v prípade poistnej udalosti získal z poistenia bytu dostatočnú náhradu škody. Výhodné a vhodné poistenie bytu je to, z ktorého sa dá v prípade škody znovuvybudovať novostavba toho istého druhu a kvality.

Ak sa v poistení bytu nesprávne určí poistná suma, môže dôjsť buď k podpoisteniu alebo nadopoisteniu bytu.

 • Nadpoistenie – ak je v poistení bytu uvedená poistná suma vyššia než skutočná poistná hodnota, potom je poistné zbytočne vysoké a vám bude v prípade škody vyplatená z poistenia bytu len čiastka zodpovedajúca jeho skutočnej poistnej hodnote.
 • Podpoistenie – ak sa v poistení bytu stanoví poistná suma podstatne nižšia ako jeho poistná hodnota, potom vám v prípade škody bude vyplatená oveľa nižšia náhrada, než by ste podľa vzniknutých škôd mali dostať.

Vhodnou formou ochrany pred podpoistením je indexácia poistného – zmena poistnej sumy a poistného v závislosti od zmeny indexu cien stavebných prác a materiálov. Indexácia sa dojednáva pri uzatváraní poistenia bytu, no je možné požiadať o jej zrušenie, a to písomne pred výročným dátumom poistnej zmluvy.

POZOR! Ak nestihnete indexáciu zrušiť pred výročným dátumom a dostanete už navýšený predpis poistného, ste povinný ho zaplatiť. V opačnom prípade má poisťovňa právo poistné od vás vymáhať.


Poistenie bytu – rady a tipy

 • Nezabúdajte, že poistenie bytu nekryje veci v domácnosti!
  Ak uzatvárate poistenie bytu, mali by ste vedieť, čo všetko toto poistenie kryje. Chránite sa tým pred nepríjemným prekvapením. Poistenie bytu sa totiž nevzťahuje na predmety v domácnosti – tie sú kryté špecifickým produktom – poistením domácnosti.
 • Dávajte si pozor na riziko podpoistenia a uzatvorte si poistenie bytu na novú hodnotu.
  Limit krytia poistenia bytu by mal zodpovedať sume, ktorá pokryje najvyššiu možnú škodu, aká vám môže na byte vzniknúť. Ideálne je poistiť byt na tzv. novú hodnotu – teda sumu, za ktorú sa dá zohnať v aktuálnom čase rovnocenná náhrada.
 • Pred uzatvorením poistenia bytu si riadne prečítajte zmluvu.
  Najdôležitejšie časti zmluvy sú tie, ktoré sa týkajú predmetu poistenia, poistného krytia a výluk z poistenia bytu.
 • Pred uzavretím poistenia bytu si dobre zvážte, ktoré riziká vášmu bytu reálne hrozia, a ktoré nie.
  Je zbytočné platiť vysoké poistné na poistenie bytu, kvôli riziku povodne, ak bývate v regióne, ktorý ňou nikdy nebol zasiahnutý. Naopak, ak sa váš byt nachádza v štvrti s vysokou mierou kriminality, pouvažujte nad pripoistením rizika vlámania, krádeže či vandalizmu.

Porovnajte si ceny poistenia bytu a ušetrite!