pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Poistenie nehnuteľnosti

Uzatvorte si poistenie nehnuteľnosti kompletne online a chráňte svoj
dom alebo byt! Vhodným poistením majetku zabezpečíte svoju
nehnuteľnosť pred prírodnými živlami a ďalšími rizikami.

Maskot kalkulačka – poistenie nehnuteľnosti

Čo má poistenie nehnuteľnosti chrániť?

Poistenie nehnuteľnosti, označované všeobecne aj ako poistenie majetku, je jedným z najširších poistných produktov na našom poistnom trhu.

Predmetom poistenia nehnuteľnosti môže byť veľké množstvo stavieb a objektov, a to menovite:

 • rodinný dom
 • bytový dom
 • bytová jednotka
 • rekreačná budova (chata, chalupa atď.)
 • garáž, garážové miesto/státie, garážový box
 • hospodárska budova
 • iné vedľajšie stavby

TIP! Všetky vedľajšie stavby a objekty sa dajú poistiť aj v prípade, že sa nachádzajú na inom mieste ako je poisťovaná nehnuteľnosť!

V rámci poistenia nehnuteľnosti si možno poistiť aj:

 • záhradu (okrasné rastliny, stromy, trávniky, úrodu)
 • záhradný prístrešok
 • bazén a tenisový kurt
 • oplotenie a pod.

TIP! V súčasnosti je možné uzatvoriť aj poistenie záhrad, ktoré predstavuje na poistnom trhu novinku. Záhradu si môže poistiť nielen jej majiteľ, ale aj nájomca, a to na celom území SR bez ohľadu na to, kde sa záhrada nachádza.

Poistenie nehnuteľnosti sa však vzťahuje aj na mnohé ďalšie nehnuteľné objekty. Ak máte záujem o poistenie konkrétnej stavby, je túto skutočnosť potrebné spomenúť hneď pri dojednávaní poistenia. Mnohé objekty sa dajú aj špeciálne pripoistiť, cena takéhoto poistenia však vždy závisí od aktuálnej ponuky konkrétnej poisťovne.

Poistenie nehnuteľnosti, jej stav a využitie

Najčastejšími predmetmi poistenia nehnuteľnosti sú rodinné domy a byty, prípadne bytové domy. Vo všeobecnosti možno preto v rámci poistenia nehnuteľnosti rozoznať tri základné poistné produkty:

Okrem typu nehnuteľnosti hodnotia poisťovne aj jej vek a technický stav. Je potrebné si uvedomiť, že poisťovňa nikdy nepôjde do rizikového obchodu. Uzatvoriť poistenie nehnuteľnosti je možné a pre obe strany výhodné iba na nehnuteľnosť, ktorá je:

 • udržiavaná
 • neschátralá
 • zabezpečená

Máloktorá poisťovňa vám poistí dom či byt, ktorý nemá riadne priliehajúce okná a aspoň základný typ bezpečnostných dverí. Ak aj poisťovňa pristúpi na uzatvorenie poistenia nezabezpečenej nehnuteľnosti, pôjde o poistenie na veľmi nízku cenu, čo sa vám ako poistníkovi v konečnom dôsledku vôbec nevyplatí.

Okrem stavu nehnuteľnosti a jej zabezpečenia sa poisťovne často zaujímajú aj o jej využitie, teda či slúži ako obytný či podnikateľský priestor. Kým niektoré produkty poistenia nehnuteľnosti umožňujú využívanie domu či bytu na podnikateľské účely, iné naopak takúto nehnuteľnosť nekryjú. Pri poistení nehnuteľnosti umožňujúcom ochranu nehnuteľnosti využívanej aj na podnikateľské účely, musia byť v poistnej zmluve presne vymedzené podmienky. Zvyčajne sa určuje maximálny podiel využitia nehnuteľnosti na podnikanie v percentách, kedy určité percento z celkovej úžitkovej (podlahovej) plochy nehnuteľnosti môže využívať na tieto aktivity.

POZOR! V niektorých poistných produktoch môže byť nehnuteľnosť využívaná na podnikateľské aktivity uvedená vo výlukách z poistenia. Pred podpísaním zmluvy si ju preto pozorne preštudujte!

Poistenie nehnuteľnosti a jeho cena

Každý záujemca o poistenie nehnuteľnosti, by rád ušetril na poistnom, no len máloktorý by chcel zľaviť zo svojich požiadaviek. Preto ak máte seriózny záujem o poistenie nehnuteľnosti, postupujte nasledovne:

 1. ujasnite si, čo všetko si chcete dať v rámci poistenia nehnuteľnosti poistiť alebo pripoistiť
  - dôležité je poisťovať si také predmety, pri ktorých je šanca ich poškodenia či zničenia vyššia, príp. také, ktoré majú vyššiu finančnú či emocionálnu hodnotu
 2. zvážte si, koľko financií chcete a môžete do poistenia nehnuteľnosti investovať
  - podľa toho sa vám bude ľahšie určovať rozsah poistenia, jeho krytia a poistná suma, od ktorých sa následne odvíja aj výška vami plateného poistného
 3. porozmýšľajte, aká frekvencia platby poistného vám bude z dlhodobého hľadiska najviac vyhovovať
  - nerozhodujte sa neuvážene, spôsob a výška platby, ktorá vám vyhovuje dnes, nemusí byť pre vás najvhodnejšia o pár mesiacov či rokov; niektoré poisťovne navyše poskytujú pri určitých frekvenciách platieb aj zvýhodnené sadzby či zľavy
 4. či a do akej mieri ste ochotný spolupodieľať sa na zodpovednosti za škodu (tzv. spoluúčasť)
  - prostredníctvom spoluúčasti na zodpovednosti za vzniknuté škody môžete od poisťovne získať zaujímavé zľavy na poistnom

Spoluúčasť pri poistení nehnuteľnosti

Ak chcete pri poistení nehnuteľnosti ušetriť na poistnom, no nechcete znižovať poistnú čiastku či rozsah krytia, dohodnite si s poisťovňou mieru spoluúčasti. Ide o rozdelenie podielu zodpovednosti za škodu medzi vami a poisťovňou, ktoré je zmluvne dojednané a vyjadrené v percentách. Tak síce ponesiete istú dávku zodpovednosti, no môžete na oplátku získať výraznú zľavu na poistnom.

Príklad: Uzatvorili ste si poistenie nehnuteľnosti s vašou 10 % spoluúčasťou na škode. Nešťastnou náhodou vytopíte suseda, ktorému vznikne škoda vo výške 1 000 Eur. Na základe poistnej zmluvy a dohodnutej spoluúčasti uhradí poisťovňa náhradu škody vo výške 900 Eur a vy doplatíte zvyšok, teda 100 Eur.

POZOR! Aj v tomto prípade však treba zvážiť všetky pre a proti – niekedy môže byť dohodnutá spoluúčasť riziková, a to najmä vtedy, ak hrozí vznik vysokej škody.

Zmluva k poisteniu nehnuteľnosti: čítajte pozorne!

Pri uzatváraní každého poistenia, no poistenia nehnuteľnosti obzvlášť, je potrené venovať patričnú pozornosť poistnej zmluve. Okrem predmetu poistenia, rozsahu poistného krytia a výluk z poistenia, je pri uzatváraní poistenia nehnuteľnosti potrebné všímať si aj celkovú formuláciu poistnej zmluvy.

Pri uzatváraní poistenia nehnuteľnosti venujte pozornosť najmä:

 • základným zmluvným pojmom a ich významom: v prípade živelnej udalosti (akou je napr. povodeň či záplava) sa môžu poistníkovi slová javiť ako synonymické, no pre poisťovňu sú to celkom rozdielne pojmy
 • podmienkam súvisiacich s vyplatením poistného plnenia: pre vyplatenie poistného plnenia (napr. pri víchrici) nemusí stačiť lokálna predpoveď počasia upozorňujúca na takéto nepriaznivé počasie, ale a jedine tá celoplošná
 • všetkým detailom a doplňujúcim údajom: fotodokumentácia poisťovanej nehnuteľnosti s nesprávnym dátumom vyhotovenia fotografií môže v prípade poistnej udalosti (ako je napr. zosuv pôdy) zmariť uznanie nároku na poistné plnenie

Všímajte si tiež poistné sumy, sadzby a výšku ročného poistného. Do zmluvy k poisteniu nehnuteľnosti je tiež potrebné zapísať zoznam vecí, ktorých sa má týkať pripoistenie. Ako poistník ste povinný uvádzať vždy pravdivé údaje a stanoviť také poistné sumy, ktoré zodpovedajú realite.

Zmluva k poisteniu nehnuteľnosti sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom ju môžu vypovedať obe strany. Vy, ako poistník, môžete poistenie nehnuteľnosti vypovedať do 3 mesiacov po jeho uzatvorení, príp. najneskôr 6 týždňom pred začiatkom ďalšieho poistného obdobia.

POZOR! Pokiaľ zmluvu vypovedáte vy, poisťovňa si zaúčtuje pomernú čiastku poistného za obdobie, počas ktorého vás a váš majetok kryla.

Pamätajte si, že dôkladným preštudovaním poistnej zmluvy sa vyhnete nepríjemným prekvapeniam pri vzniku poistnej udalosti!


Nenechajte ochranu svojej nehnuteľnosti na náhodu a poistite si ju!