pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Komplexné poistenie bytového domu

Poistenie bytového domu predstavuje komplexný produkt, pozostávajúci z poistenia majetku a poistenia zodpovednosti za škodu.

Šanóny

Čo je predmetom poistenia bytového domu?

Poistenie bytového domu sa môže uzatvoriť na nehnuteľnosť, ktorá má štyri a viac bytových jednotiek a tiež na vedľajšie stavby, ktoré tvoria príslušenstvo bytového domu (napr. garáže, prístrešky, dielne a pod.)

Pri poistení bytového domu je poistená celá budova, vrátane všetkých stavebných súčastí a technologických zariadení (napr. výťah, kotol, schodište, vonkajšie prípojky patriace k budove a pod.). Uzatvoriť poistenie bytového domu možno aj na chodníky a ploty, ak patria k priľahlému pozemku bytového domu, a tiež na stavebný materiál určený na údržbu bytového domu.

Kto je poistníkom pri poistení bytového domu?

Poistenie bytového domu je určené pre každého, kto potrebuje poistiť bytový dom – uzatvoriť si poistenie bytového domu teda môžu tak vlastníci bytových domov, spoločenstvá vlastníkov, ako aj správcovské spoločnosti, mestá či obce. Uzatvoriť poistenie bytového domu však môže s poisťovňou len správca bytového domu (správcovská spoločnosť) alebo osoba, ktorá má od spoločenstva vlastníkov bytov splnomocnenie.

Máte záujem o poistenie bytového domu?
Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom a my vám vypracujeme ponuku individuálne!


Oheň

Poistenie bytového domu a rozsah jeho krytia

Poistenie bytového domu býva variabilné – dá sa vybrať z rôznych druhov poistného krytia. Medzi najčastejšie riziká patria:

 • živelné riziká
 • škody spôsobené vodou z vodovodných zariadení
 • škody spôsobené skratom na elektromotore
 • riziko krádeže a vandalizmu

V rámci poistenia bytového domu je možné uzatvoriť tieto druhy poistenia:

1) poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru v bytovom dome

 • ako vlastník bytu a/alebo nebytového priestoru ste v rámci poistenia bytového domu chránený pred nárokmi, ktoré si voči vám uplatňujú iné osoby v prípade vzniku škodovej udalosti
 • v rámci poistenia bytového domu si môžete poistiť zodpovednosť z vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru alebo vzájomnú zodpovednosť za škodu medzi vlastníkmi bytov a/alebo nebytových priestorov

2) poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

 • poistenie bytového domu poskytuje poistné krytie v súvislosti s platnou legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd
 • poistením bytového domu sa kryjú náklady vynaložené na predchádzanie bezprostrednej hrozby vzniku environmentálnej škody, ako aj na nápravu už spôsobenej škody
 • toto poistenie sa vzťahuje na ovzdušie, vodu, pôdu, chránené druhy a biotopy európskeho významu i významu v rámci SR

3) poistenie majetku

 • poistenie bytového domu sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie budovy alebo stavby vrátane všetkých jej stavebných súčastí
 • poistenie bytového domu zvyčajne kryje škody spôsobené
  • požiarom
  • výbuchom
  • úderom blesku
  • pádom lietadla
  • vodou z vodovodného zariadenia
  • víchricou a krupobitím
  • povodňou a záplavou
  • zemetrasením
  • výbuchom sopky
  • zosuvom pôdy
  • lavínou a ťarchou snehu
  • nárazom vozidla
  • dymom
  • rázovou vlnou
  • pádom stromov a stožiarov
  • rozbitím skla
  • krádežou a vandalizmom

4) poistenie strojov a elektroniky

 • ide o poistenie technických rizík, ktoré sú spojené s prevádzkou a používaním technických zariadení v bytovom dome ako sú:
  • osobné a nákladné výťahy
  • elektronické vstupné a garážové brány
  • domové zvončeky
  • elektronický vrátnik s kamerovým systémom
  • spoločná kotolňa a práčovňa
  • spoločné antény a satelity
 • poistenie bytového domu kryje aj náklady na uvedenie technických zariadení do prevádzkyschopného stavu, náklady na demontáž a opätovnú montáž strojov, dopravu náhradných dielov a pod.

Platobná karta

Výška poistného pri poistení bytového domu

Výška poistného z poistenia bytového domu závisí od:

 • hodnoty poisťovaného bytového domu
 • využívania obytného domu (iné využitie ako bývanie)
 • polohy poisťovaného bytového domu
 • rozsahu poistného krytia
 • výšky dohodnutej spoluúčasti
 • frekvencie platby či poskytnutých zliav

Výška poistného pri poistení bytového domu

Výška poistného z poistenia bytového domu závisí od:

 • hodnoty poisťovaného bytového domu
 • využívania obytného domu (iné využitie ako bývanie)
 • polohy poisťovaného bytového domu
 • rozsahu poistného krytia
 • výšky dohodnutej spoluúčasti
 • frekvencie platby či poskytnutých zliav

Poistenie bytového domu – rady a tipy

 • Predmetom zmluvy k poisteniu bytového domu musia byť aj jednotlivé byty vlastníkov!
  Ak poistenie bytového domu kryje len vonkajší plášť, strechu a spoločné priestory, vlastníci bytov sa naň spoliehajú zbytočne – v prípade poistnej udalosti im poisťovňa nevyplatí nič. Je preto potrebné uzatvoriť poistenie bytového domu aj s krytím samotných bytov.
 • Ak chcete byť chránený voči škodám spôsobené susedom, zahrňte do poistenia bytového domu aj krížovú zodpovednosť!
  Vo väčšine poistení bytových domov sú vlastníci bytov uvedení ako spolupoistení, preto im poisťovňa preplatí len škody, ktoré spôsobia okoloidúcemu. Škody, ktoré si susedia spôsobia navzájom sa z poistenia bytového domu uhrádzajú len v prípade dohodnutej krížovej zodpovednosti.
 • Veľkú pozornosť venujte aj výlukám z poistenia bytového domu!
  Väčšina poisťovní z poistenia bytového domu neprepláca škody spôsobené graffitmi, a to dokonca ani vtedy, ak si klient dohodne riziko vandalizmu. V niektorých prípadoch poisťovne škodu uhradia, ak polícia odhalí páchateľa.
 • Vyhnite sa neúmyselnému podpoisteniu, uzatvorením poistenia bytového domu s dohodnutou indexáciou.
  Cena stavebných materiálov neustále rastie, preto by mala byť poistná suma dohodnutá v poistení bytového domu každý rok prehodnocovaná, resp. by sa v poistení bytového domu mala dohodnúť indexácia, podľa ktorej sa bude upravovať poistná suma.

Napíšte nám a my vám vypracujeme ponuku na poistenie bytového domu.