Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. – Povinné zmluvné poistenie


Logo - KOOPERATIVA poisťovňa

Poisťovňa Kooperativa umožňuje dojednať PZP pre všetky druhy vozidiel (motocykle, osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t, nákladné vozidlá nad 3,5 t, prívesy, ... ) aj pre vozidlá so zvláštnym evidenčným číslom.

Limity poistného plnenia

Limit poistného plnenia znamená najvyššiu hranicu poistného plnenia poisťovne pri jednej škodovej udalosti. Klient má na výber z dvoch variantov poistného krytia:

Limity poistného plnenia: PARTNER EUROPARTNER
za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených 5 000 000 € 5 000 000 €
za škodu na majetku, ušlom zisku alebo náklady na právne zastúpenie bez ohľadu na počet poškodených 1 000 000 € 2 000 000 €

Územná platnosť PZP od KOOPERATIVY

Poistenie zodpovednosti zahŕňa všetky škody, ktoré vnikli na území Slovenskej republiky alebo členského štátu Systému zelenej karty, s ktorým Slovenská kancelária poisťovateľov uzatvorila dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, a ktorý je zároveň vyznačený na Zelenej karte vydanej poisťovňou k poistenému vozidlu.

Pripoistenia k zákonnému poisteniu

Verejný prísľub čelné sklo (VPČs)

Na základe verejného prísľubu poskytne poisťovňa bezplatne v súvislosti s týmto produktom poistné krytie škôd pri poškodení alebo zničení čelného skla na poistenom motorovom vozidle.
Nárok na plnenie má oprávnená osoba, ak má uzavreté PZP a zároveň nemala za roky 2012, 2013 a 2014 poistnú udalosť v povinnom zmluvnom poistení.
Poistné plnenie v prípade vzniku škody bude poskytnuté maximálne do výšky 200 €, čo predstavuje limit plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v priebehu poistného obdobia pre poistené motorové vozidlo. V prípade vzniku škody na čelnom skle motorového vozidla bude poistné plnenie poskytnuté vo výške nákladov zodpovedajúcich znovuobstaraniu zničenej veci alebo potrebných na navrátenie veci do pôvodného stavu pred poškodením (skutočná škoda), znížených o spoluúčasť vo výške 10 % z plnenia.

Verejný prísľub úraz (VPú)

V rámci PZP poisťovňa na základe verejného prísľubu poskytuje zdarma formou pripoistenia poistné krytie úrazu vodiča a posádky poisteného motorového vozidla vo výške poistnej sumy 3 320 € pri smrti úrazom alebo 3 320 € pri trvalých následkoch úrazu. Ale celková výška všetkých poistných plnení za jednu a všetky poistné udalosti v priebehu poistného obdobia pre každé jedno sedadlo a jednu poškodenú osobu môže byť maximálne 3 320 €.

Verejný prísľub batožina (VPb)

Poisťovňa zároveň pri tomto produkte na základe verejného prísľubu poskytuje zdarma formou pripoistenia poistné krytie batožiny vodiča a posádky poisteného motorového vozidla vo výške poistnej sumy 500 €, pričom celková výška všetkých poistných plnení za jednu a všetky poistné udalosti v priebehu poistného obdobia pre poistené motorové vozidlo a pre všetky poškodené osoby spolu môže byť maximálne 500 €.
Poistné plnenie za batožinu je poskytnuté len v prípade rizík: poškodenie, zničenie alebo strata batožiny pri havárii a poškodenie, zničenie alebo strata batožiny pri živelnej udalosti poisteného vozidla, a výlučne len pre poistené vozidlá patriace do kategórie: osobný, dodávkový, špeciálny, malý nákladný automobil a pojazdný pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg vrátane, motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou nad 400 kg.

Asistenčné služby KOOPERATIVA

Asistenčné služby, poskytované poistenému pre rýchle riešenie dopravných nehôd a mechanických porúch, sa vzťahujú na jednostopové a viacstopové vozidlá do celkovej hmotnosti do 3,5 tony vrátane (pri ostatných kategóriách sú poskytované v obmedzenom rozsahu). Tieto služby sú zdarma, t.j. automaticky zahrnuté v jednotlivých typoch krytia, a ponúkajú klientom technickú asistenciu (napr. odťah vozidla v prípade havárie, oprava defektu, dovoz paliva, otvorenie zabuchnutého motorového vozidla, v rozšírenom krytí odťah vozidla aj v prípade poruchy), lekársku, administratívno – právnu a predcestovnú asistencie. Rozsah a limity asistenčných služieb sa líšia podľa dojednaného poistného krytia.

Zľavy a iné výhody

  • vstupná zľava (bonus)bonus až do úrovne 60 %
  • zľava pre držiteľov preukazu ZŤP alebo pre dôchodcov nad 65 rokov
  • zľava pre staršie vozidlá (t.j. vyrobené do roku 1945)
  • zdarma poskytované pripoistenia formou verejných prísľubov: čelné sklo, úrazové pripoistenie a pripoistenie batožiny
  • zdarma asistenčné služby


Aktuality - KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Generic placeholder image

Je znižovanie náhrady škody o amortizáciu v PZP správne?

26.08.2021 | Autor: Eva Majerská

Prinášame vám aktualizovaný článok o tom, ako v súčasnosti funguje náhrada škody pri poistnej udalosti z pohľadu amortizácie. Pristupujú k nej poisťovne podľa vzorového rozhodnutia súdu alebo sú ešte stále také, ktoré si amortizáciu v PZP uplatňujú?

Generic placeholder image

Ako sa zmenia ceny PZP v roku 2021?

29.12.2020 | Autor: Eva Majerská

Naša online kalkulačka na výpočet poistného PZP obsahuje vždy aktuálne ceny a podmienky poisťovní. Môžete si tak bez obáv porovnať ceny pre rok 2021 a uzatvoriť zmluvu. Budú sa tieto ceny meniť a treba počítať s navyšovaním poistného?

Generic placeholder image

Zaujímate sa aj o bonusy k PZP či havarijnému poisteniu?

05.11.2020 | Autor: Eva Majerská

V súčasnosti je na finančnom trhu veľa poisťovní, ktoré ponúkajú svoje produkty. Keďže aj ponúk je veľa a pri rozhodovaní záleží i na maličkostiach, mnohé z nich ponúkajú k základným produktom niečo navyše. Aké môžete dostať bonusy k PZP a aké k havarijnému poisteniu?