Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Poistenie zodpovednosti zamestnanca


Logo - KOOPERATIVA poisťovňa

Poisťovňa KOOPERATIVA z tohto poistenia uhradí škodu vzniknutú zamestnávateľovi v súvislosti s činnosťou poisteného, bližšie označenou v zmluve, na zdraví alebo usmrtením, poškodením a zničením veci, pokiaľ poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania v čase trvania poistenia.
Vzťahuje sa teda na všeobecnú zodpovednosť za škodu, ktorá bola spôsobená poisteným zamestnancom zamestnávateľovi so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, pokiaľ zodpovednosť poisteného vznikla výlučne podľa § 179 Zákonníka práce, prípadne iných predpisov upravujúcich pracovnoprávnu zodpovednosť poisteného za škodu. 

Pre koho je poistenie zodpovednosti zamestnanca určené?

Poistnú zmluvu s poisťovňou smú uzavrieť zamestnanci v rámci klasického trvalého pracovného pomeru, ale aj v rámci pracovného pomeru na kratší pracovný čas.
Poistenie je možné uzatvoriť aj pre štátnych zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere, príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v služobnom pomere.
Za prirážku na poistnom sa pripoisťuje zodpovednosť za škodu na motorovom vozidle zamestnávateľa, za ktorú poistený zodpovedá, pričom motorové vozidlo používa len na služobné (pracovné) účely. Za motorové vozidlo zamestnávateľa sa považuje aj motorové vozidlo právneho subjektu, ktorý si zamestnanca prenajal na výkon práce od jeho zamestnávateľa.

Výluky z poistenia zamestnanca

Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú (vybrané situácie):

 • na ušlom zisku,
 • stratou zverených predmetov (§ 185 ZP),
 • zamestnávateľovi zaplatením pokuty, poplatku z omeškania, penále alebo akejkoľvek inej sankcie uplatnenej v dôsledku konania alebo opomenutia poisteného,
 • schodkom na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať (§ 182 až § 184 ZP), najmä spôsobenú chybným zaúčtovaním, cenovým rozdielom, použitím nesprávnej ceny, chybou pri platobnom styku alebo prekročením rozpočtu,
 • stratou a odcudzením zverených predmetov, najmä mobilných telefónov, fotoaparátov, kamier, autorádií a ich súčastí, povinnej výbavy motorových vozidiel, notebookov, osobných počítačov a akejkoľvek ich súčasti, nástrojov alebo ochranných pracovných prostriedkov,
 • nedodržaním predpísanej obsluhy alebo údržby veci,
 • v dôsledku nedodržania predpísaného technologického postupu,
 • vyrobením nepodarku (chybného výrobku),
 • chybnou manuálnou prácou pri montážach, úpravách, stavebných prácach,
 • ako zamestnanec, ak je súčasne majiteľom, spoločníkom, štatutárom alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa,
 • ako zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo telepráce,
 • prekročením práv a povinností, ktoré vykonal poistený nad rámec svojich právomocí vyplývajúcich z jeho štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru,
 • na prepravovaných veciach a tovare, ale aj na kolesách motorových alebo prípojných vozidiel zamestnávateľa, ak súčasne nedošlo k inému poškodeniu prepravného prostriedku pri dopravnej nehode. 

Doplňujúce informácie o poistení zodpovednosti zamestnanca

Plnenie poistiteľa je obmedzené na každú poistnú udalosť dojednanou poistnou sumou, ktorá predstavuje štvornásobok priemerného mesačného zárobku poisteného. Pre zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere, príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície je poistná suma trojnásobok priemerného mesačného zárobku poisteného.
Poistné sa stanovuje v závislosti od výšky poistnej sumy a druhu povolania, ktorý poistený vykonáva v pracovnom pomere alebo v pracovnom pomere na kratší pracovný čas.
Poistený sa podieľa na náhrade škody pri každej poistnej udalosti spoluúčasťou 10 %, min. 33 €, o ktorú KOOPERATIVA zníži náhradu škody vyplatenú zamestnávateľovi.Aktuality - KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Generic placeholder image

Je znižovanie náhrady škody o amortizáciu v PZP správne?

26.08.2021 | Autor: Eva Majerská

Prinášame vám aktualizovaný článok o tom, ako v súčasnosti funguje náhrada škody pri poistnej udalosti z pohľadu amortizácie. Pristupujú k nej poisťovne podľa vzorového rozhodnutia súdu alebo sú ešte stále také, ktoré si amortizáciu v PZP uplatňujú?

Generic placeholder image

Ako sa zmenia ceny PZP v roku 2021?

29.12.2020 | Autor: Eva Majerská

Naša online kalkulačka na výpočet poistného PZP obsahuje vždy aktuálne ceny a podmienky poisťovní. Môžete si tak bez obáv porovnať ceny pre rok 2021 a uzatvoriť zmluvu. Budú sa tieto ceny meniť a treba počítať s navyšovaním poistného?

Generic placeholder image

Zaujímate sa aj o bonusy k PZP či havarijnému poisteniu?

05.11.2020 | Autor: Eva Majerská

V súčasnosti je na finančnom trhu veľa poisťovní, ktoré ponúkajú svoje produkty. Keďže aj ponúk je veľa a pri rozhodovaní záleží i na maličkostiach, mnohé z nich ponúkajú k základným produktom niečo navyše. Aké môžete dostať bonusy k PZP a aké k havarijnému poisteniu?