pon-pia: 08:00-17:00

KOOPERATIVA - Poistenie domu, bytu a domácnosti


Logo - KOOPERATIVA poisťovňa

Poistenie domu, bytu a domácnosti Bezstarostný domov

Rodinný dom alebo byt väčšinou predstavujú pre každého z nás istotu a zázemie, ale aj vklad vo forme energie, financií a sebarealizácie. Strata týchto hodnôt so sebou prináša nevyhnutnosť riešenia zložitej životnej situácie. V prípade uzatvoreného kvalitného poistenia svojho domu je pomocná ruka na dosah. Produktom poistenia majetku občanov „Bezstarostný domov“ majú klienti možnosť poistiť si byty, rodinné domy, samozrejme aj spolu s ich vnútorným zariadením (domácnosťou). Neoddeliteľnou automatickou súčasťou tohto produktu je aj poistenie zodpovednosti za škodu.

K poisteniu bytov i rodinných domov je možné dojednať pripoistenie vedľajších budov a aj menovite určených stavieb nachádzajúcich sa na rovnakej adrese ako poistená hlavná nehnuteľnosť (napr. ploty, chodníky) a pripoistenie stavebného materiálu (drobných stavebných mechanizmov).

Poistenie bývania sa dá uzatvoriť ako kompletné poistenie (nehnuteľnosť spolu s domácnosťou) alebo ako samostatné poistenie nehnuteľnosti či samostatné poistenie domácnosti.

Poistenie nehnuteľnosti – byt / rodinný dom

Predmetom poistenia bytu alebo poistenia rodinného domu sú budovy a stavby na bývanie, ktoré neslúžia na podnikateľské účely:

 • byt v osobnom vlastníctve
 • rodinný dom (rekreačná chata, rekreačný dom)
 • garáže
 • vedľajšie budovy – stavby tvoriace príslušenstvo hlavných stavieb alebo prislúchajúcich k pozemku (hospodárske budovy, pivnica, altánok, a pod.)

Budovy vedľajšie nie je možné poistiť bez poistenia hlavnej budovy. Garáž je možné poistiť aj samostatne bez poistenia hlavnej budovy (ak ide o samostatne stojacu budovu). V prípade, že garáž je stavebne neoddelenou súčasťou rodinného domu, nepoisťuje sa samostatne, ale v rámci rodinného domu.

Rekreačný dom je obytná budova s charakterom rodinného domu, využívaná na rekreačné účely. Nie je trvalo obývaná (menej ako 183 dní). Situovaná je v obytnej zóne dedinských sídelných útvarov (intravilán obce).
Rekreačná chata je budova slúžiaca na rekreačné účely. Nie je trvalo obývaná (menej ako 183 dní). Situovaná je mimo obcí, spravidla v chatových oblastiach alebo stojí osamote (extravilán obce).

Spolu s poistením budovy sú automaticky kryté:

 • stavebné súčasti budov – všetko, čo k budove podľa povahy patrí a nemôže byť oddelené bez toho, aby sa tým budova znehodnotila (napr. okná, dvere, priečky, obklady, rozvody plynové či elektrické, podlahy, maľby, ...)
 • príslušenstvo budovy – veci, ktoré sú vlastníctvom majiteľa nehnuteľnosti a sú určené na trvalé užívanie s budovou (antény, kamerový systém, protipožiarna signalizácia, kotol, prietokový ohrievač, slnečné kolektory, vstavaný nábytok, ...)

Poistenie sa navyše bez dodatočného platenia poistného automaticky vzťahuje aj na ploty a ohradové múry do maximálnej dĺžky 100 m, stavebný materiál určený k údržbe budovy a drobné stavebné mechanizmy (spolu max. 332 €).

KOOPERATIVA poisťovňa ponúka 3 balíky poistného krytia:

Balík poistenia nehnuteľnosti PRIMA

Tento balík obsahuje poistné krytie týchto rizík:

 • združený živel - požiar (požiar; výbuch; priamy úder blesku; náraz alebo zrútenie lietadla, jeho častí alebo nákladu; pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poistenej veci); povodeň (povodeň, záplava), vietor (víchrice a krupobitie); zosuv (pôdy, skál, zemín, lavín, zemetrasenia, ťarcha snehu, námraza); kvapaliny unikajúce z vodovodných zariadení, odvádzacích potrubí, vykurovacích či solárnych systémov alebo samočinných hasiacich zariadení; náraz (náraz dopravného prostriedku, zadymenie, nárazová vlna pri prelete nadzvukového lietadla)
 • atmosférické zrážky

Balík poistenia nehnuteľnosti OPTIMUM

Tento balík obsahuje poistné krytie týchto rizík:

 • riziká ako v balíku ŽIVEL a naviac
 • vandalizmus – so zisteným páchateľom
 • zodpovednosť z vlastníctva poistených nehnuteľností – škody na majetku do 6 640 €, škody na zdraví a živote do 16 600 €

Balík poistenia nehnuteľnosti EXCELENT

Tento balík obsahuje poistné krytie týchto rizík:

 • riziká ako v balíku OPTIMUM a naviac
 • krádež alebo lúpež
 • vandalizmus – aj s nezisteným páchateľom
 • nepriamy úder blesku – škoda na poistenej veci spôsobená prepätím, zvýšenou silou elektrického prúdu alebo vplyvom atmosférického prepätia. Škody sú kryté do limitu 830 € za jednu a všetky škody počas jedného poistného obdobia.
 • skrat elektromotorov – motory s príkonom do 3 000 W slúžiace k prevádzke poistenej budovy (napr. čerpadlá, domáca vodárnička, zabudované ventilátory). Limit plnenia je max. 133 € za 1 kus, max. 500 € za jednu a všetky poistné udalosti.
 • zodpovednosť z vlastníctva poistených nehnuteľností – škody na majetku do 16 600 €, škody na zdraví a živote do 33 200 €

Poistenie krádeže sa vzťahuje len na krádež stavebných súčastí a príslušenstva budov z uzatvoreného uzamknutého vnútorného priestoru poistenej budovy (v prípade krádeže z vonkajšieho priestoru, je poistné plnenie obmedzené sumou 670 €).
Poistenie vandalizmu – nezistený páchateľ sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistených vecí vo vnútri poistenej budovy za podmienky, že páchateľ prekonal prekážky zabraňujúce vstupu do budovy (v prípade vandalizmu z vonkajšieho priestoru, je poistné plnenie obmedzené sumou 670 €).

Pre rekreačné domy je možné dojednať PRIMA, OPTIMUM alebo EXCELENT. Pre rekreačné chaty je možné dojednať PRIMA alebo OPTIMUM.

Pripoistenia k poisteniu nehnuteľnosti od KOOPERATIVY

V produkte Bezstarostný domov je možné dojednať pripoistenie menovite určených stavieb. Predmetom poistenia sú vymenované stavby vo vlastníctve poisteného, ktoré sa nachádzajú na rovnakej adrese rizika ako poistená hlavná nehnuteľnosť (väčšinou ide o nezastrešené nehnuteľné objekty ako ploty, chodníky, slnečné kolektory mimo hlavnej budovy, septik a pod.). Poistenie sa dojednáva pre prípad ich poškodenia alebo zničenia združeným živlom a vandalizmom – zistený páchateľ.

Ďalším možným pripoistením je pripoistenie stavebného materiálu a drobných stavebných mechanizmov. Predmetom poistenia je stavebný materiál a drobné stavebné mechanizmy, ktoré sú vo vlastníctve poisteného a nachádzajú sa na rovnakej adrese rizika ako poistená nehnuteľnosť. Poistenou nehnuteľnosťou v tomto prípade môže byť: rodinný dom, byt v osobnom vlastníctve, rekreačný dom, rekreačná chata a ich vedľajšie budovy a garáže. Stavebný materiál je materiál slúžiaci na výstavbu, údržbu alebo rekonštrukciu poistenej nehnuteľnosti. Poistenie sa dojednáva pre prípad ich poškodenia alebo zničenia združeným živlom, krádežou a vandalizmom – nezistený páchateľ. Podmienkou plnenia v prípade poistnej udalosti následkom odcudzenia alebo následkom vandalizmu – páchateľ nezistený, pre stavebný materiál určený na výstavbu a pre drobné stavebné mechanizmy je že, boli poisťované predmety riadne uzamknuté vo vnútornom priestore - objekte. Ak v prípade hmotnosti resp. rozmerov poistených vecí ich nemožno umiestniť do uzatvoreného vnútorného priestoru – objektu, môžu byť uložené vo funkčne oplotenom voľnom priestranstve s uzamknutým vstupom. Pripoistiť stavebný materiál a drobné stavebné mechanizmy na oplotenom voľnom priestranstve v prípade rekreačnej chaty vo výstavbe, je v zmysle ZD – RD/B DOMOV – 2 článku VII bodu 3 vylúčené.

Ďalšie údaje o poistení nehnuteľnosti Bezstarostný domov

Poistná suma nehnuteľnosti je horná hranica poistného plnenia. Je vyjadrená hodnotou novej veci v čase vzniku poistenia. Hodnota novej veci je cena, ktorú je potrebné vynaložiť na vybudovanie budovy alebo stavby toho istého druhu, rozsahu a kvality v danom mieste. Stanoví sa ako cena, za ktorú je možné v čase dojednania poistenia vec znovuzriadiť ako novú. Do tejto hodnoty sa nezapočítava hodnota pozemku, ani sa neberie do úvahy trhová cena budovy alebo stavby (t.j. nepoisťujeme na hodnotu, za ktorú je možné budovu alebo stavbu v danej lokalite predať alebo kúpiť).

V prípade poistnej udalosti vyplatí poisťovňa KOOPERATIVA poistné plnenie nasledovne:

Hlavná budova a garáž

 • nová ceny budovy, ak vek budovy je max. 50 rokov a zároveň opotrebenie nie je vyššie ako 50 %
 • časová ceny budovy, ak vek budovy je viac ako 50 rokov alebo opotrebenie je vyššie ako 50 %
 • časová cena príslušenstva budovy s odpočítaním 5 % ročného opotrebenia

Vedľajšie budovy

 • plnenie v časovej cene

Okrem toho platia aj tieto ustanovenia:

 • poistenie stavebného materiálu určeného k údržbe alebo rekonštrukcii poistenej budovy a drobných stavebných mechanizmov je spolu ohraničené sumou 332 € za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia
 • v prípade poistenia bytu v osobnom vlastníctve vzniká právo na poistné plnenie v pomere spoluvlastníckych podielov aj za poškodené alebo zničené spoločné časti domu (základy, hlavné steny, vchody, schodištia, výťah, strecha, ...)
 • v prípade poistnej udalosti spôsobenej atmosférickými zrážkami poskytne poisťovateľ plnenie najviac do výšky 2 % z dojednanej poistnej sumy nehnuteľnosti, maximálne však 300 € pre jednu a všetky škody v jednom poistnom období.

Spoluúčasť klienta na poistnom plnení

Poistený sa podieľa na poistnom plnení dohodnutou spoluúčasťou. Poisťovňa teda odpočíta výšku spoluúčasti od celkovej výšky poistného plnenia. Ak celková výška plnenia nepresiahne dojednanú spoluúčasť, poisťovňa neposkytne poistné plnenie. Základná minimálna spoluúčasť je vo výške 33 €, voliteľné varianty spoluúčasti sú 66 €, 100 € alebo 166 €.

Výluky z poistenia nehnuteľnosti Bezstarostný domov

Všeobecne platí, že nie je možné poistiť:

 • stavby slúžiace aspoň z časti na podnikateľské účely
 • stavby bez kolaudačného rozhodnutia, rozostavané stavby a stavby v rekonštrukcii
 • stavby schátralé, neudržiavané, opustené
 • stavby, ktoré nie sú so zemou spojené pevným základom
 • pozemky, porasty, plodiny
 • skleníky, fóliovníky
 • časti stavieb ako vybrané miestnosti, poschodie v rodinnom dome

Poistením nie sú kryté škody vzniknuté povodňou alebo záplavou do 10 dní od uzavretia poistenia.

Poistenie domácnosti – byt / rodinný dom

Predmetom základného poistenia domácnosti je súbor zariadenia domácnosti, ktorý neslúži na podnikateľské účely. Inak povedané je to súbor hnuteľných vecí, ktoré svojim charakterom slúžia k potrebe príslušníkov domácnosti, ako napr. nábytok, koberce, odevy, obuv, peniaze, veci umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty, stroje, bicykle, kočíky, ako aj stavebné súčasti domácnosti (napr. maľovky, tapety, parkety, obklady). Patria sem aj domáce a drobné hospodárske zvieratá (okrem včelstva).

Predmetom poistenia sú aj elektromotory v domácich spotrebičoch. Automatickou súčasťou poistenia domácnosti v KOMUNÁLNEJ poisťovni je i poistenie zodpovednosti príslušníkov domácnosti.

Miestom poistenia je:

 • domácnosť uvedená v poistnej zmluve ako adresa rizika
 • vnútorné uzamykateľné priestory patriace k bytu na uvedenej adrese (napr. pivnica, povala)
 • vnútorné priestory vedľajšej budovy alebo garáže nachádzajúcej sa na rovnakej adrese rizika
 • spoločné uzamykateľné priestory bytového domu, ktoré sú určené k odkladaniu vecí (kočikáreň)
 • v byte, do ktorého sa poistený presťahoval v priebehu trvania poistenia (najviac však 30 dní od začiatku sťahovania)
 • v zariadeniach poskytujúcich služby obyvateľstvu za účelom opravy, úpravy alebo čistenia, ale len v prípade živelnej udalosti

Podobne ako v poistení bytov a rodinných domov ponúka aj tu KOMUNÁLNA poisťovňa balíky poistného krytia – a to:

Balík poistenia domácnosti OPTIMUM

Tento balík obsahuje poistné krytie týchto rizík:

 • združený živel - požiar (požiar; výbuch; priamy úder blesku; náraz alebo zrútenie lietadla, jeho častí alebo nákladu; pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poistenej veci); povodeň (povodeň, záplava), vietor (víchrice a krupobitie); zosuv (pôdy, skál, zemín, lavín, zemetrasenia, ťarcha snehu, námraza); kvapaliny unikajúce z vodovodných zariadení, odvádzacích potrubí, vykurovacích či solárnych systémov alebo samočinných hasiacich zariadení; náraz (náraz dopravného prostriedku, zadymenie, nárazová vlna pri prelete nadzvukového lietadla)
 • atmosférické zrážky
 • vandalizmus – so zisteným páchateľom
 • krádež alebo lúpež
 • skrat elektromotorov v domácich elektrospotrebičoch (20 – 600 W) – limit plnenia je max. 50 € za jednu vec, max. 266 € za všetky veci za všetky poistné udalosti počas jedného poistného roka
 • zodpovednosť členov domácnosti – škody na majetku do 6 640 €, škody na zdraví a živote do 16 600 €

Balík poistenia domácnosti EXCELENT

Tento balík obsahuje poistné krytie týchto rizík:

 • riziká ako v balíku OPTIMUM a naviac
 • vandalizmus – aj s nezisteným páchateľom
 • nepriamy úder blesku – škoda na poistenej veci spôsobená prepätím, zvýšenou silou elektrického prúdu alebo vplyvom atmosférického prepätia. Škody sú kryté do limitu 830 € za jednu a všetky škody počas jedného poistného obdobia.
 • zodpovednosť z vlastníctva poistených nehnuteľností – škody na majetku do 16 600 €, škody na zdraví a živote do 33 200 €

Poistnou udalosťou v živelnom poistení nie je poškodenie alebo zničenie poistených vecí:

 • elektrinou indukovanou úderom blesku a prepätím,
 • pôsobením atmosférických zrážok,
 • prievanom.

Poistenie elektromotorov v domácich elektrospotrebičoch s príkonom od 20 do 600 W pre prípad ich poškodenia alebo zničenia skratom sa nevzťahuje na:

 • vymeniteľné časti (ložiská, puzdrá, uhlíky,...), ktoré sa opotrebúvajú rýchlejšie ako je životnosť celého motora
 • elektromotory v spotrebičoch, ktoré poistený používa protiprávne,
 • elektrospotrebiče slúžiace zárobkovým účelom,
 • škody vyplývajúce zo záručnej doby,
 • elektromotory, ktoré svojimi technickými alebo konštrukčnými parametrami nezodpovedajú daným podmienkam prevádzkyschopnosti elektrospotrebiča,
 • poškodenia následkom poruchy, ktorú mal elektromotor pri dojednávaní poistenia alebo v čase, keď sa stal súčasťou poisteného súboru, ak poistenému bola alebo mohla byť táto porucha známa.

Pripoistenia k poisteniu domácnosti od KOOPERATIVY

K týmto balíkom má klient možnosť dojednať si:

Pripoistenie automatických práčok / sušičiek, umývačiek riadu a iných elektromotorov

Predmetom poistenia je:

 1. automatická práčka / sušička používaná vo vnútorných priestoroch poistenej domácnosti – dojednáva sa pre prípad poškodenia alebo zničenia akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je vo výlukách
 2. umývačka riadu používaná vo vnútorných priestoroch poistenej domácnosti – dojednáva sa pre prípad poškodenia alebo zničenia akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je vo výlukách
 3. iné elektromotory nad 20 W v elektrospotrebičoch poistenej domácnosti – dojednáva sa pre prípad ich poškodenia alebo zničenia skratom:
  • elektromotory v domácich elektrospotrebičoch (kuchynské stroje, chladničky, ventilátory a pod.), používané vo vnútorných priestoroch bytu, ktoré nepatria k technickému zariadeniu bytu
  • elektromotory v ostatných elektrických spotrebičoch (záhradné kosačky, ručné elek. náradie, cirkulárky a pod.) a elektromotory, ktoré nepatria k technickému zariadeniu bytu a slúžia výhradne v rámci poistenej domácnosti. Vylúčené sú elektromotory spoločné pre všetkých nájomníkov.

Pripoistenie skla

Poistenie sa vzťahuje na pevne osadené sklo alebo súbor takýchto skiel, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve, vrátane nalepených neodnímateľných snímačov zabezpečovacieho zariadenia, fólií, nápisov, malieb a inej výzdoby. Predmetom poistenia je teda sklo (min. 3 mm hrubé):

 • pevne zabudované sklo stavebných súčastí nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza poistená domácnosť
 • sklenené výplne dverí a nábytku nachádzajúce sa vo vnútorných priestoroch nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza poistená domácnosť
 • zrkadlá pevne pripevnené k stene, nachádzajúce sa vo vnútorných priestoroch nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza poistená domácnosť
 • zabudovaná sklokeramická varná platňa v poistenej domácnosti

Ďalšie údaje o poistení domácnosti od Kooperativy

Poistná suma domácnosti je horná hranica poistného plnenia. Jej stanovenie závisí od stupňa vybavenia a rozlohy poisťovanej domácnosti. Minimálna poistná suma je 4 200 €.

V základnom poistení domácnosti je poistné plnenie pre vybrané skupiny predmetov obmedzené určitými limitmi, preto je klientovi ponúkaná aj možnosť na zvýšenie limitu poistného plnenia formou pripoistenia majetku a to najmä pre predmety historickej, kultúrnej a umeleckej hodnoty, starožitnosti, klenoty a šperky, zbierky, spotrebná elektronika a optické prístroje, stavebné súčasti a príslušenstvá (možnosť zvoliť si vybranú skupinu premetov). V pripoistení majetku pritom platí rovnaké krytie ako v základnom poistení domácnosti.

V prípade poistnej udalosti na veciach zo súboru zariadenia domácnosti poisťovňa poskytne plnenie v novej cene, maximálne však do výšky časovej ceny veci v čase vzniku tejto udalosti.

Limity poistného plnenia v poistení domácnosti

Limity poistného plnenia sú stanovené pre vybrané skupiny predmetov a miesta poistenia nasledovne:

 • spotrebná elektronika a optické prístroje - 10 % za jednu vec, max. 30 % za všetky veci z poistnej sumy domácnosti
 • vklad z vkladnej knižky - max. 166 € za jednu vkladnú knižku, max. 332 € za všetky ukradnuté vkladné knižky
 • peniaze, ceniny – max. 332 €
 • predmety historickej, kultúrnej a umeleckej hodnoty, starožitnosti, šperky, klenoty – 5 % za jednu vec, max. 15 % za všetky veci z poistnej sumy domácnosti
 • zbierky známok, mincí alebo iné zbierky – max. 2 % z poistnej sumy domácnosti, max. 66 € za jednu zbierku
 • živelná udalosť na domácom drobnom hospodárskom zvieratstve – 17 € za jeden kus, max. 66 € za všetky
 • stavebné súčasti a príslušenstvo – max. 1 % z poistnej sumy domácnosti
 • súčiastky motorových vozidiel uložených v domácnosti – max. 166 € za všetky veci
 • veci vo vnútorných priestoroch patriacich k bytu (pivnica, komora, povala a pod.), spoločných priestoroch (kočikáreň) – max. 133 € za jednu vec, max. 665 € za všetky veci
 • veci vo vnútorných priestoroch vedľajšej budovy alebo garáže nachádzajúcej sa na inom pozemku – v prípade krádeže vlámaním alebo lúpežou max. do výšky 30 % limitov uvedených vyššie, najviac však 500 € za všetky veci
 • veci v iných vnútorných priestoroch (škola, pracovisko, reštaurácia, a pod.), ak ich mal poistený pri sebe (na sebe) – max. 133 € za jednu vec, max. 665 € za všetky veci
 • škody spôsobené nepriamym úderom blesku – max. 830 € na jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia
 • v prípade poistnej udalosti spôsobenej atmosférickými zrážkami poskytne poisťovateľ plnenie najviac do výšky 2 % z dojednanej poistnej sumy domácnosti, najviac však 300 € pre jednu a všetky škody v jednom poistnom období.

Ak sa poistená domácnosť (okrem domácnosti v rekreačnej chalupe alebo chate) stane neobývateľnou v dôsledku poistnej udalosti, môže poisťovňa uhradiť preukázané náklady na primerané ubytovanie, najdlhšie však na dobu 6 mesiacov a najviac do sumy 996 €.

Pri poistení domácnosti v rekreačnej chate v prípade poistnej udalosti spôsobenej krádežou vlámaním alebo lúpežou je poistné plnenie max. do výšky 30 % limitov uvedených vyššie, najviac však 5 000 € za všetky ukradnuté / ulúpené veci v jednom poistnom období.

Spoluúčasť na poistnom plnení

Poistený sa podieľa na poistnom plnení dohodnutou spoluúčasťou. Poisťovňa teda odpočíta výšku spoluúčasti od celkovej výšky poistného plnenia. Ak celková výška plnenia nepresiahne dojednanú spoluúčasť, poisťovňa neposkytne poistné plnenie. Základná minimálna spoluúčasť je vo výške 0 €, voliteľné varianty spoluúčasti sú 33€, 66 €, 100 € alebo 166 €.

Výluky z poistenia domácnosti

Všeobecne platí, že produktom Bezstarostný domov nie je možné poistiť:

 • veci podnájomníkov
 • obligácie, akcie, vkladové listy a obdobné cenné papiere
 • porasty a rastliny rastúce na pozemku
 • krádež domáceho a drobného hospodárskeho zvieratstva
 • cennosti mimo bytového priestoru
 • autorské a iné hmotné práva
 • motorové vozidlá, prívesy, motocykle, malotraktory a obdobné zariadenia s vlastným pojazdným pohonom, lietadlá, rogalá a pod.

Poistenie domácnosti nie je možné dojednať pre byt / rodinný dom vo výstavbe, resp. prestavbe / rekonštrukcii. Poistenie domácnosti v rekreačnej chalupe alebo rekreačnej chate je možné poistiť iba za podmienky súčasného poistenia nehnuteľnosti rekreačnej chalupy alebo rekreačnej chaty (t.j. nie je možné ju poistiť ju samostatne). Rekreačnú domácnosť v rekreačnom dome alebo v rekreačnej chate je možné poistiť iba v rozsahu balíka OPTIMUM.

Poistením nie sú kryté škody vzniknuté povodňou alebo záplavou do 10 dní od uzavretia poistenia.

Poistený je povinný podľa výšky celkovej poistnej sumy zabezpečiť domácnosť určitým typom zabezpečenia (v zmysle Zmluvných dojednaní pre poistenie domácnosti produktu Bezstarostný domov – konkrétne podľa článku V „Spôsob zabezpečenia proti krádeži“).

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na škody spôsobené tretej osobe a to na živote a zdraví, poškodením, zničením alebo stratou veci, inou majetkovou ujmou, ktorá vznikla v priamej súvislosti s týmito škodami.

V poisťovni KOPERATIVA je možné uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu ako poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti aj ako poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

Vzťahuje sa na škodu spôsobenú inému (tretej osobe) a to:

 • vyplývajúcu z vlastníctva poistenej nehnuteľnosti vrátane priľahlého pozemku
 • z vykonávania stavebnej činnosti poisteného ako stavebníka alebo opravy poistenej nehnuteľnosti poisteným

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti je automaticky súčasťou balíkov OPTIMUM a EXCELENT. V prípade dojednania balíka ŽIVEL, nie je možné uzatvoriť toto poistenie.

V prípade balíka OPTIMUM je poistné krytie vo výške 6 640 € pre škody na majetku a 16 600 € pre škody na zdraví a živote.

V prípade balíka EXCELENT sú zvýšené limity poistného krytia a to vo výške 16 600 € pre škody na majetku a 33 200 € pre škody na zdraví a živote.

Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevzťahuje na:

 • zodpovednosť poisteného, ktorý stavia budovu alebo stavbu protiprávne
 • zodpovednosť za škodu z vykonávania prác a činností dodávateľským spôsobom
 • škody vyplývajúce z činnosti občana v bežnom občianskom živote a z ďalších občianskych a podnikateľských činností

Poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti

Vzťahuje sa na škodu spôsobenú poisteným alebo členmi jeho domácnosti:

 • pri bežnej činnosti v občianskom živote
 • v súvislosti s prevádzkou domácnosti
 • v súvislosti s užívaním rodinného domu, bytu a ich zvyčajného príslušenstva
 • psom, ktorého majiteľ je poistený (pes musí byť evidovaný na miestnom úrade)

Poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti je automaticky súčasťou balíkov OPTIMUM aj EXCELENT.

V prípade balíka OPTIMUM je poistné krytie vo výške 6 640 € pre škody na majetku a 16 600 € pre škody na zdraví a živote.

V prípade balíka EXCELENT sú zvýšené limity poistného krytia a to vo výške 16 600 € pre škody na majetku a 33 200 € pre škody na zdraví a živote.

Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevzťahuje za škodu vyplývajúcu:

 • z vlastníctva nehnuteľnosti
 • z podnikateľskej činnosti
 • z vlastníctva alebo prevádzkovania motorových člnov a lietadiel
 • z výkonu poľovného práva
 • z chovu psa, ktorý je používaný pri výkone poľovného práva

Aké výhody má poistenie nehnuteľnosti od poisťovne KOOPERATIVA?

 • široké krytie pre rôznymi živlami už v základnom poistení
 • postenie rôznych rizík jednou zmluvou
 • poistenie na novú hodnotu
 • poistenie zodpovednosť príslušníkov domácnosti bez nutnosti navýšenia poistného
 • počas sťahovania kryjeme domácnosť na oboch adresách až po dobu 30 dní
 • kryje škody na plotoch a ohradových múroch


Aktuality - KOOPERATIVA

počítač a maketa auta

Ako sa zmenia ceny PZP v roku 2024?

12.12.2023 | Autor: Katarína Zelinková

V budúcom roku si za povinné zmluvné poistenie priplatíme. V tomto článku sa pozrieme na to, prečo zákonné poistenie zdražie a či sa dá vyhnúť tomu, aby ste za poistenie auta platili veľa.

autá na zasneženej ceste

Ako správne jazdiť v daždi a na snehu? Toto sú pravidlá, ktorými by ste sa mali riadiť

13.12.2022 | Autor: Eva Majerská

S príchodom jesene a zimy nastávajú pre vodičov vždy krušné časy. Príprava vozidla na zimu je pre drvivú väčšinu vodičov samozrejmosť: výmena pneumatík za zimné, kontrola funkčnosti stieračov či doplnenie nemrznúcej zmesi do ostrekovačov patrí k jesennému folklóru. Horšie však je, že množstvo vodičov v zlom počasí jednoducho jazdiť nevie.

cena zlatá minca

Zlatá minca 2022: Prekvapili tento rok výsledky súťaže?

29.11.2022 | Autor: Eva Majerská

Súťaž finančných produktov Zlatá minca je už tradíciou a ani tento rok nebol výnimkou. Výsledky boli vyhlásené koncom septembra v rámci konferencie Finweek. Ktoré poisťovne dopadli najlepšie v jednotlivých kategóriách a ktorá z nich bola Objavom roka?