Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. – Havarijné poistenie


Logo - KOMUNÁLNA poisťovňa

Poisťovňa ponúka havarijné poistenie (produkt AUTOBONUS) pre nové aj jazdené vozidlá viacerých druhov (osobné, úžitkové, motocykle, nákladné, autobusy, traktory, ... ) maximálne do veku vozidla 15 rokov vrátane. Havarijné poistenie Komunálna sa dojednáva na novú hodnotu vozidla (t.j. sumu, ktorá musí zodpovedať cene nového vozidla toho istého druhu, rovnakej kvality a výbavy, bez obchodných zliav, platnej na  území SR v čase kúpy vozidla ako nového).

V rámci havarijného poistenia sú v ponuke štyri základné balíky – Balík A, B, C, D

Balík A
Riziká: havária, vandalizmus 

Balík B
Riziká: havária, živel*, vandalizmus, odcudzenie 

Balík C
Riziká: havária (z cudzej viny), živel*, vandalizmus, odcudzenie (nie je možné dojednať online) 

Balík D
Riziká: živel*, odcudzenie

* požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, povodeň alebo záplava, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie

Doplnkové pripoistenia k havarijnému poisteniu v Komunálnej poisťovni

Naviac je možné k základným balíkom havarijného poistenia dojednať ďalšie doplnkové pripoistenia:

 • Poistenie skiel – kryté sú všetky sklá, ktoré boli k vozidlu pripevnené výrobcom, v dôsledku poškodenia, zničenia alebo odcudzenia akoukoľvek náhodnou udalosťou (bez poškodenia iných častí vozidla).
  Limit plnenia: do výšky poistného plnenia.
  Spoluúčasť: bez spoluúčasti.
 • Poistenie úrazu dopravovaných osôb – kryté sú trvalé následky alebo smrť následkom úrazu osôb tvoriacich posádku vozidla.
  Limit plnenia: 1-, 2-, až 10-násobok základných poistných súm (700 €/smrť/osoba, 1 400 €/trvalé následky/osoba).
  Spoluúčasť: bez spoluúčasti.
 • Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby – kryje poškodenie/zničenie batožiny v dôsledku živelnej udalosti či pri dopravnej nehode, ďalej odcudzenie z vozidla (vrátane strešného boxu) a odcudzenie batožiny spolu s vozidlom.
  Limit plnenia: 400 €/800 €/1 600 € na jednu a všetky poistné udalosti.
  Spoluúčasť: bez spoluúčasti.
  Poistné plnenie je vyplácané v časovej cene, t.j. cene, ktorú mala poškodená, zničená alebo odcudzená batožina v čase vzniku poistnej udalosti, zníženej o hodnotu použiteľných zvyškov.
 • Poistenie náhradného vozidla – predstavuje náhradu nákladov za prenájom náhradného vozidla za poškodené poistené vozidlo.
  Limit plnenia: 5 dní/10 dní (počet dní); 35 €/50 €/70 €/85 €/100 € na deň (denný limit).
  Spoluúčasť: bez spoluúčasti.
 • Poistenie prepravy – poisťuje prípad poškodenia, zničenia alebo krádeže veci - nie je možné uzavrieť online.
  Limit plnenia: pre prípad poškodenia alebo zničenia max. 7 000 €, pre prípad krádeže max. 1 750 €.
  Spoluúčasť: 165 €.
 • Poistenie GAP – pripoistenie finančnej straty – kryje finančný rozdiel medzi poistnou sumou vozidla a poistným plnením z havarijného poistenia - nie je možné uzavrieť online.
  Limit plnenia: 25 000 €.
  Poistná doba: 36, 48 alebo 60 mesiacov.
  Spoluúčasť: bez spoluúčasti.

Riešenie škodovej udalosti

Poisťovňa uplatňuje pri riziku havárie bonusový systém za bezškovový priebeh. Výnimku tvorí prípad škody spôsobenej živelnou udalosťou alebo vandalizmom (musí byť hlásený na polícii), pri ktorom sa bonusový systém za bezškodový priebeh neuplatňuje.

Totálna škoda predstavuje také poškodenie alebo zničenie vozidla, pri ktorom presiahnu primerané náklady na jeho opravu 90 % všeobecnej hodnoty vozidla.

Ďalšie informácie o havarijnom poistení v Komunálnej poisťovni

Podmienkou uzavretia poistenia každého jazdeného motorového vozidla je obhliadka vozidla pri vstupe do poistenia.

Územná platnosť havarijného poistenia sa vzťahuje na geografické územie Európy.

Havarijné poistenie je možné dojednať s nasledujúcimi spoluúčasťami:

 • 5 %, min. 330 €
 • 5 %, min. 165 €
 • 199 €
 • 5 %, min. 65 €

K havarijnému poisteniu poskytuje poisťovňa základné asistenčné služby zdarma (pre osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t).

Zľavy v havarijnom poistení od Komunálnej poisťovne

Zľavy na havarijné poistenie:

 • bonus za bezškodový priebeh až do výšky 70 %
 • obchodná zľava do výšky 30 %
 • zľava pri ročnej platbe


Aktuality - KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Generic placeholder image

Je znižovanie náhrady škody o amortizáciu v PZP správne?

26.08.2021 | Autor: Eva Majerská

Prinášame vám aktualizovaný článok o tom, ako v súčasnosti funguje náhrada škody pri poistnej udalosti z pohľadu amortizácie. Pristupujú k nej poisťovne podľa vzorového rozhodnutia súdu alebo sú ešte stále také, ktoré si amortizáciu v PZP uplatňujú?

Generic placeholder image

Ako sa zmenia ceny PZP v roku 2021?

29.12.2020 | Autor: Eva Majerská

Naša online kalkulačka na výpočet poistného PZP obsahuje vždy aktuálne ceny a podmienky poisťovní. Môžete si tak bez obáv porovnať ceny pre rok 2021 a uzatvoriť zmluvu. Budú sa tieto ceny meniť a treba počítať s navyšovaním poistného?

Generic placeholder image

Ocenenie SASP za rok 2018 má svojich víťazov

04.06.2019 | Autor: Katarína Zelinková

Odborníci rozhodli. Toto sú najlepšie poisťovne z oblasti neživotného poistenia pre rok 2018.