pon-pia: 08:00-17:00

KOMUNÁLNA poisťovňa - Povinné zmluvné poistenie


Logo - KOMUNÁLNA poisťovňa

Komunálna poisťovňa ponúka povinné zmluvné poistenie pre všetky druhy vozidiel (motocykle, osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t, nákladné vozidlá nad 3,5 t, prívesy, ... ) aj vrátane vozidiel so zvláštnym evidenčným číslom.

Limity poistného plnenia

Limit poistného plnenia predstavuje najvyššiu hranicu poistného plnenia poisťovne pri jednej škodovej udalosti. V poistnej zmluve je možné v dojednať jeden z nasledujúcich limitov poistného plnenia:

Limity poistného plnenia: GARANT PLUS EUROGARANT PLUS
za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených 5 240 000 € 5 240 000 €
za škodu na majetku, ušlom zisku alebo náklady na právne zastúpenie bez ohľadu na počet poškodených 1 050 000 € 2 100 000 €

Územná platnosť poistenia

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky alebo členského štátu Systému zelenej karty, s ktorým Slovenská kancelária poisťovateľov uzatvorila dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, a ktorý je vyznačený na Zelenej karte vydanej poisťovateľom k poistenému vozidlu.

Pripoistenia k PZP

Komunálna poisťovňa poskytuje k povinnému zmluvnému poisteniu nasledovné pripoistenia.

Verejný prísľub živel (VPž)

V rámci tohto produktu poisťovňa na základe verejného prísľubu poskytuje formou pripoistenia krytie voči živlom na konkrétne MV poistníka/poisteného, ktorý má uzatvorené PZP, bez nároku na dodatočné poistné pri súčasnom splnení podmienok poisťovne, a to pre nasledovné poistné riziká:

 • náraz alebo zrútenie lietadla alebo jeho častí, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci
 • povodeň, záplava
 • víchrica
 • krupobitie
 • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín
 • zemetrasenie
 • ťarcha snehu alebo námrazy

V prípade vzniku škody bude plnenie poskytnuté vo výške primeraných nákladov potrebných na navrátenie veci do pôvodného stavu pred poškodením, maximálne však do výšky nákladov zodpovedajúcich znovuobstaraniu poškodenej alebo zničenej veci bezprostredne pred poistnou udalosťou. Toto pripoistenie je automatickou súčasťou poistenia v závislosti od výšky poistného, ktoré bude na zmluve dojednané.

Verejný prísľub úraz (VPú)

Na základe verejného prísľubu poskytuje poisťovňa v rámci tohto produktu zdarma formou  pripoistenia poistné krytie úrazu vodiča a posádky poisteného motorového vozidla vo výške poistnej sumy 3 320 € pri smrti úrazom alebo 3 320 € pri trvalých následkoch úrazu. Celková výška všetkých poistných plnení za jednu a všetky poistné udalosti v priebehu poistného obdobia pre každé jedno sedadlo a jednu poškodenú osobu však môže byť maximálne 3 320 €.

Verejný prísľub batožina (VPb)

Ako súčasť tohto produktu poskytuje poisťovňa na základe verejného prísľubu zdarma formou pripoistenia poistné krytie batožiny vodiča a posádky poisteného motorového vozidla vo výške poistnej sumy 500 €, pričom celková výška všetkých poistných plnení za jednu a všetky poistné udalosti v priebehu poistného obdobia pre poistené motorové vozidlo a pre všetky poškodené osoby spolu môže byť maximálne 500 €.
Nárok na plnenie za batožinu poskytuje len za riziká: poškodenie, zničenie alebo strata batožiny pri havárii a poškodenie, zničenie alebo strata batožiny pri živelnej udalosti poisteného vozidla a výlučne len pre poistené motorové vozidlá patriace do kategórii: osobný, dodávkový, špeciálny, malý nákladný automobil a pojazdný pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do 3500 kg vrátane, motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou nad 400 kg.

Asistenčné služby

Asistenčné služby sú poskytované poistenému pre rýchle riešenie dopravných nehôd a mechanických porúch. Asistenčné služby sa vzťahujú na jednostopové a viacstopové vozidlo do celkovej hmotnosti do 3,5 tony vrátane (pri ostatných kategóriách sú poskytované v obmedzenom rozsahu). Tieto služby sú automaticky zdarma zahrnuté v jednotlivých typoch krytia a ponúkajú klientom technickú asistenciu (napr. odťah vozidla v prípade havárie, oprava defektu, dovoz paliva, otvorenie zabuchnutého motorového vozidla, v rozšírenom krytí odťah vozidla aj v prípade poruchy), lekársku, administratívno – právnu a predcestovnú asistenciu. Ich rozsah a limity sa odlišujú podľa dojednaného poistného krytia.
Poisťovňa dáva možnosť dojednania platených rozšírených asistenčných služieb (RAS). Je možné ich dojednať aj pre GARANT PLUS aj pre EUROGARANT PLUS) - v nasledovných variantoch:
a) ŠPECIÁL PLUS – ročné poistné za pripoistenie je 4,98 €
b) OPTIMUM PLUS – ročné poistné za pripoistenie je 9,97 €
Limity (€, km, dni, a pod.) určujúce rozsah RAS nepredstavujú plus limity k bezplatným asistenčným službám, ale sú uvedené ako kumulatívne limity pre RAS, ktoré už v sebe zohľadňujú pridanú hodnotu v podobe zväčšenia rozsahu a/alebo zvýšenia limitov oproti bezplatným asistenčným službám – t. j. limity (€, km, dni, a pod) určujúce rozsah RAS sú konečné a nie je možné k nim pripočítavať limity určujúce rozsah bezplatných asistenčných služieb.

Zľavy a iné výhody

 • bonus až do úrovne 60 %
 • zľava pre držiteľov preukazu ZŤP alebo pre dôchodcov nad 65 rokov
 • zľava 20 % pre vozidlá vyrobené do roku 1945
 • zdarma pripoistenie voči živlom, úrazové pripoistenie a pripoistenie batožiny (poskytované formou verejných prísľubov)
 • zdarma asistenčné služby


Aktuality - KOMUNÁLNA poisťovňa

počítač a maketa auta

Ako sa zmenia ceny PZP v roku 2024?

12.12.2023 | Autor: Katarína Zelinková

V budúcom roku si za povinné zmluvné poistenie priplatíme. V tomto článku sa pozrieme na to, prečo zákonné poistenie zdražie a či sa dá vyhnúť tomu, aby ste za poistenie auta platili veľa.

autá na zasneženej ceste

Ako správne jazdiť v daždi a na snehu? Toto sú pravidlá, ktorými by ste sa mali riadiť

13.12.2022 | Autor: Eva Majerská

S príchodom jesene a zimy nastávajú pre vodičov vždy krušné časy. Príprava vozidla na zimu je pre drvivú väčšinu vodičov samozrejmosť: výmena pneumatík za zimné, kontrola funkčnosti stieračov či doplnenie nemrznúcej zmesi do ostrekovačov patrí k jesennému folklóru. Horšie však je, že množstvo vodičov v zlom počasí jednoducho jazdiť nevie.

cena zlatá minca

Zlatá minca 2022: Prekvapili tento rok výsledky súťaže?

29.11.2022 | Autor: Eva Majerská

Súťaž finančných produktov Zlatá minca je už tradíciou a ani tento rok nebol výnimkou. Výsledky boli vyhlásené koncom septembra v rámci konferencie Finweek. Ktoré poisťovne dopadli najlepšie v jednotlivých kategóriách a ktorá z nich bola Objavom roka?