Po-Pia: 08:00-17:00

KOMUNÁLNA poisťovňa - Poistenie zodpovednosti zamestnanca online


Logo - KOMUNÁLNA poisťovňa

Tento druh poistenia je určený na krytie zodpovednosti zamestnanca za škody, ktoré môže spôsobiť svojmu zamestnávateľovi pri výkone pracovnej činnosti.
Popri všeobecnej zodpovednosti zamestnanca je Zákonníkom práce uložená aj povinnosť predchádzať škodám, ktoré spravidla nie sú poistením kryté. Poistenie zodpovednosti zamestnanca sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, pokiaľ táto zodpovednosť vznikla výhradne podľa § 179 ods. 1 Zákonníka práce, prípadne iných predpisov upravujúcich zodpovednosť poisteného za škodu.

Rozsah poistného krytia poistenia zamestnanca

Spravidla je teda krytá len všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním (§ 179 ZP). Táto zodpovednosť spočíva v zavinenom porušení právnej povinnosti (subjektívna zodpovednosť). Na rozdiel od všeobecnej zodpovednosti podľa Občianskeho zákonníka (§ 420 OZ) sa tu zavinenie zamestnanca nepredpokladá. Zamestnávateľ mu musí preukázať zavinenie.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca je možné uzatvoriť aj pre štátnych zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v služobnom pomere.

Výluky z poistenia zodpovednosti zamestnanca

Poistenie zamestnanca sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu, za ktorú poistený zodpovedá zamestnávateľovi a ktorú spôsobil (vybrané situácie):

  • úmyselným zavinením alebo úmyselným konaním proti dobrým mravom,
  • vedomým neupozornením vedúceho zamestnanca na hroziacu škodu alebo vedomým nezakročením proti hroziacej škode, hoci by sa tým zabránilo bezprostrednému vzniku škody,
  • na zverených hotovostiach, ceninách, tovaroch, zásobách materiálu alebo iných hodnotách určených na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, pričom zodpovedá za vzniknutý schodok na základe dohody o hmotnej zodpovednosti ,
  • stratou nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mal zverené na základe písomného potvrdenia,
  • vyrobením nepodarku, v čom je zahrnutý nárok zamestnávateľa na náhradu nákladov vynaložených na materiál a mzdy, prípadne na potrebné opravy nepodarku aj stroja, ak ho pri výrobe nepodarku poškodil,
  • vzniknutú zaplatením majetkovej sankcie (včítane pokút) uloženej v dôsledku konania poisteného,
  • vzniknutú ušlým ziskom,
  • prekročením práv a povinností, ktoré vykonal poistený nad rámec svojich právomocí vyplývajúcich z jeho štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru.

Nárok na plnenie poisťovne nevznikne aj vtedy, ak:

  • boli spôsobené škody na prepravovaných veciach a tovare a súčasne nedošlo k inému poškodeniu dopravného prostriedku pri dopravnej nehode,
  • ak boli poškodené alebo zničené pneumatiky, vzdušnice, plné gumové obruče, disky, kryty alebo puklice kolesa a súčasne nedošlo aj k inému poškodeniu dopravného prostriedku.

Doplnkové informácie o poistení zodpovednosti zamestnanca

Plnenie poistiteľa je obmedzené na každú poistnú udalosť dojednanou poistnou sumou, ktorá predstavuje štvornásobok priemerného mesačného zárobku poisteného. Pre zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere, príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Železničnej polície je poistná suma pri poistení zamestnanca trojnásobok priemerného mesačného zárobku poisteného.

Poistné sa stanovuje v závislosti od výšky poistnej sumy a druhu povolania, ktoré poistený vykonáva v pracovnom pomere a či má záujem o poistenie škôd na zverenom dopravnom prostriedku zamestnávateľa či škodu spôsobenú vedením tohto dopravného prostriedku pri plnení pracovných povinností. Za dopravný prostriedok sa považuje motorové vozidlo, prípojné vozidlo, trolejbus, koľajové vozidlo, poľnohospodársky traktor a lesný traktor, samohybný pracovný, poľnohospodársky, lesný alebo stavebný stroj.

Plnenie poisťovne je 90 % z nárokovanej sumy zamestnávateľom, najviac však do výšky dojednanej poistnej sumy, zníženej o spoluúčasť poisteného vo výške 10 %.Aktuality - KOMUNÁLNA poisťovňa

cena zlatá minca

Zlatá minca 2022: Prekvapili tento rok výsledky súťaže?

29.11.2022 | Autor: Eva Majerská

Súťaž finančných produktov Zlatá minca je už tradíciou a ani tento rok nebol výnimkou. Výsledky boli vyhlásené koncom septembra v rámci konferencie Finweek. Ktoré poisťovne dopadli najlepšie v jednotlivých kategóriách a ktorá z nich bola Objavom roka?

havarovaná motorka na ceste

Havarijné poistenie motocykla nie je zbytočnosť – čo všetko vám pokryje?

04.05.2022 | Autor: Eva Majerská

Motocykle sú veľmi obľúbeným prostriedkom prepravy, no jazda na nich je predovšetkým koníčkom a vyjadrením životného štýlu. Na Slovensku počet evidovaných motocyklov z roka na rok stúpa, podľa policajnej štatistiky z jari 2022 je ich okolo 163 tisíc (vrátane tých s postranným vozíkom). A napriek tomu iba malá časť z nich je havarijne poistená. Motocykle pritom patria medzi najcitlivejší hnuteľný majetok.

kľúče od auta v ruke predajcu

Čo s poistením, keď vám končí lízing? Zistite, na čo si dať pozor

13.12.2021 | Autor: Eva Majerská

Po dlhých mesiacoch prišiel ten moment, kedy platíte poslednú splátku lízingovej spoločnosti a auto si konečne môžete prepísať na seba. Je to určite dôvod na radosť, ale čakajú vás aj nevyhnutné povinnosti spojené so zmenou vlastníka vozidla. Okrem prepisu auta na dopravnom inšpektoráte a s tým súvisiacej byrokracie vás čakajú aj úkony týkajúce sa povinného zmluvného poistenia, respektíve havarijného poistenia. V tomto článku vám ponúkame zhrnutie, ako postupovať a čo robiť s poisteniami auta, keď lízing končí.