Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

ČSOB Poisťovňa, a.s. - Havarijné poistenie


Logo - ČSOB Poisťovňa

Uzavrieť havarijné poistenie ČSOB (produkt AUTO PARTNER) je možné pre nové aj ojazdené vozidlá (osobné a nákladné do 3,5 t) Maximálna poistná suma je 50 000 €. Havarijné poistenie ČSOB sa dojednáva na novú hodnotu vozidla (t.j. sumu, ktorá musí zodpovedať cene nového vozidla toho istého druhu, rovnakej kvality a výbavy, bez obchodných zliav, platnej na  území SR v  čase kúpy vozidla ako nového) a vždy pre prípad havárie, živlu, vandalizmu a poškodenia vozidla hlodavcami. 

K havarijnému poisteniu ČSOB je možné uzatvoriť ďalšie riziká:

 • odcudzenie
 • finančná strata (tzv. GAP) 

V rámci hlavného poistenia sú v ponuke 2 balíky: 

Balík 1
Riziká: havária, živel*, vandalizmus, odcudzenie, hlodavce 

Balík 2
Riziká: havária, živel*, vandalizmus, hlodavce 

požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zosuv alebo zrútenie lavíny, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň intenzitnej stupnice zemetrasenia MSK-64, nadzvuková vlna

Doplnkové pripoistenia k havarijnému poisteniu ČSOB

Okrem základných 2 balíkov havarijného poistenia (KASKO) je možné vybrať si doplnkové pripoistenia:

 • Poistenie skiel – kryté sú sklené výplne vozidla pre prípad poškodenia alebo zničenia skla akoukoľvek náhodnou udalosťou.
  Limit plnenia: výška plnenia znížená o dojednanú spoluúčasť.
  Spoluúčasť:
  - škoda odstránená opravou: bez spoluúčasti
  - škoda odstránená výmenou: 15 €
 • Poistenie úrazu dopravovaných osôb – kryté sú trvalé následky, smrť následkom úrazu a náklady na denné odškodné pri min. dobe liečenia 29 dní.
  Limit plnenia: 1 750 €/smrť/osoba, 3 500 €/trvalé následky/osoba, 3,5 €/denné odškodné na deň.
  Spoluúčasť: bez spoluúčasti.
 • Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby - poškodenie/zničenie batožiny v dôsledku živelnej udalosti či pri dopravnej nehode, ďalej odcudzenie z vozidla.
  Limit plnenia: 1 000 € (na celé poistné obdobie bez ohľadu na počet poistných plnení).
  Spoluúčasť: 20 €.
  Poistné plnenie je vyplácané v technickej hodnote, ktorú stanoví poisťovateľ.
 • Poistenie náhradného vozidla - náhrada nákladov za prenájom náhradného vozidla za poškodené poistené vozidlo.
  Limit plnenia: 500 € na poistnú udalosť.
  Spoluúčasť: 20 €.
 • Poistenie GAP – pripoistenie finančnej straty - finančný rozdiel medzi poistnou sumou vozidla a poistným plnením z havarijného poistenia - nie je možné uzavrieť online.
  Limit plnenia: 50 000 €.
  Poistná doba: max. 5 rokov.

Riešenie škodovej udalosti v ČSOB

Pri riziku havárie uplatňuje ČSOB v havarijnom poistení bonusový systém za bezškodový priebeh. 

V prípade totálnej škody je poistným plnením všeobecná hodnota vozidla v čase poistnej udalosti. Totálnou škodou sa rozumie poškodenie alebo zničenie vozidla v takom rozsahu, že primerané náklady na jeho opravu presiahnu 80 % zo všeobecnej hodnoty vozidla.

Ďalšie informácie o havarijnom poistení ČSOB

Podmienkou uzavretia KASKO poistenia každého jazdeného motorového vozidla je obhliadka vozidla pri vstupe do poistenia. 

Územná platnosť havarijného poistenia sa vzťahuje na geografické územie Európy a Turecka

Klient si môže uzavrieť poistenie v ČSOB s nasledujúcimi spoluúčasťami: 

 • 5 %, min. 150 €
 • spoluúčasť 50 €
 • spoluúčasť 100 € 

K základnému krytiu havarijného poistenia sú asistenčné služby zdarma pre všetky vozidlá.

Zľavy v havarijnom poistení od ČSOB Poisťovne

Zľavy na havarijné poistenie: 

 • bonus do výšky 50 % za bezškodový priebeh za posledné 3 roky
 • zľava 15 % za vek vozidla, ktoré je staršie ako 5 rokov
 • zľava pri ročnej platbe
 • vernostná zľava 5 % za ďalší produkt v skupine ČSOB
 • obchodná zľava do výšky 15 %


Aktuality - ČSOB Poisťovňa, a.s.

Generic placeholder image

Je znižovanie náhrady škody o amortizáciu v PZP správne?

26.08.2021 | Autor: Eva Majerská

Prinášame vám aktualizovaný článok o tom, ako v súčasnosti funguje náhrada škody pri poistnej udalosti z pohľadu amortizácie. Pristupujú k nej poisťovne podľa vzorového rozhodnutia súdu alebo sú ešte stále také, ktoré si amortizáciu v PZP uplatňujú?

Generic placeholder image

SASP oslavuje a zároveň oceňuje najlepšie poisťovne

29.06.2021 | Autor: Eva Majerská

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) pôsobí na trhu už 25 rokov. Ako hodnotí svoju činnosť, dosiahnuté ciele a aktuálny poistný trh, sa dozviete v našom článku. Navyše prinášame aj výsledky ocenenia SASP a názov najlepšej poisťovne za rok 2020.

Generic placeholder image

Ako sa zmenia ceny PZP v roku 2021?

29.12.2020 | Autor: Eva Majerská

Naša online kalkulačka na výpočet poistného PZP obsahuje vždy aktuálne ceny a podmienky poisťovní. Môžete si tak bez obáv porovnať ceny pre rok 2021 a uzatvoriť zmluvu. Budú sa tieto ceny meniť a treba počítať s navyšovaním poistného?