0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 07:30-17:00

100 % GAP poistenie

GAP poistenie poskytne vášmu autu nadštandardnú ochranu!
Uzatvorte si 100 % GAP poistenie a chráňte vozidlo
pred prudkým poklesom jeho hodnoty.

Auto - GAP - poistenie finančnej straty
Volajte 033 240 00 02

Charakteristika a výhody GAP poistenia

Colonnade Insurance

EuroGAP® – poistenie finančnej straty


 • pre nové aj ojazdené (maximálne 5-ročné) osobné a nákladné vozidlá do 3 500 kg
 • poistenie je možné dojednať na 3 roky (vo variante Classic), 4 roky (vo variante Classic) alebo na 5 rokov (vo variante Classic, Smart alebo Premium)
 • poistenie je možné uzatvoriť do 150 dní od dátumu kúpy vozidla (vystavenia faktúry)
 • je možné vybrať poistenie bez náhrady spoluúčasti alebo s náhradou spoluúčasti z havarijného poistenia
 • maximálna obstarávacia cena nového i ojazdeného vozidla môže byť 100 000 €
 • limit poistného plnenia je 40 000 € u nových aj u ojazdených vozidiel; limit plnenie náhrady spoluúčasti z havarijného poistenia je 4 000 €
 • možnosť ročnej splátky alebo jednorázovej úhrady poistného na celé obdobie (ročná splátka poistného s prirážkou 5 %)
 • poistenie je možné aplikovať iba na vozidlo predané zákazníkovi výlučne subjektom, ktorého predmetom registrovanej činnosti je nákup a predaj vozidiel
 • poistenie sa uzatvára len pre vozidlá s bežnou prevádzkou – nie taxi, požičovne, autoškoly, limuzíny a pod.
 • územná platnosť poistenia je rovnaká, aká je dojednaná v primárnom havarijnom postení
 • pri poisťovaní jazdených vozidiel s obstarávacou cenou (hodnotou) nad 30 000 € je nutná vstupná obhliadka
 • poistenie EuroGAP® je možné uzatvoriť k havarijnému poisteniu v ktorejkoľvek poisťovni

Wüstenrot poisťovňa

SuperGAP – poistenie finančnej straty


 • pre nové (vozidlo do 3 mesiacov od 1.evidencie) aj ojazdené (maximálne 5-ročné) osobné a nákladné vozidlá vybraných značiek s hmotnosťou do 3,5 t
 • poistenie možno dojednať na 3 roky (nové alebo ojazdené MV), 4 roky alebo 5 rokov (len pre nové MV)
 • poistenie je už automaticky s náhradou spoluúčasti z havarijného poistenia (najvaic do 3 300 €)
 • maximálna obstarávacia cena nového vozidla môže byť 50 000 €, maximálna kúpna cena ojazdeného vozidla 40 000 €
 • limit poistného plnenia je 30 000 € u nových a 20 000 € u ojazdených vozidiel
 • poistné je možné realizovať jednorazovo na celé poistné obdobie alebo v ročných splátkach
 • poistenie sa uzatvára len pre vozidlá s bežnou prevádzkou – nie taxi, požičovne, autoškoly, limuzíny a pod.
 • územná platnosť poistenia je na územie Európy s výnimkou štátov bývalého ZSSR (okrem Estónska, Litvy a Lotyšska)
 • vstupná fotodokumentácia je nutná v prípade vozidiel (nových i jazdených), ktoré majú najazdené viac ako 50 km
 • poistenie SuperGAP je možné uzatvoriť k havarijnému poisteniu uzavretému v ktorejkoľvek poisťovni
 • je možné ho uzavrieť aj ako pripoistenie v rámci zmluvy havarijného poistenia v poisťovni Wüstenrot 

KOOPERATIVA poisťovňa

GAP – poistenie finančnej straty

 • pre nové aj ojazdené osobné a nákladné vozidlá do 3 500 kg, pričom od dátumu výroby neuplynulo viac ako 5 rokov, a zároveň:
  • a)   dátum evidencie podľa Osvedčenia o evidencii (technický preukaz) nie je starší ako 3 mesiace od uzatvorenia poistenia (platí pre vozidlá v osobnom vlastníctve) alebo
  • b)   zmluva je uzavretá najneskôr do 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia Zmluvy o financovaní (leasingová zmluva, alebo obdobná zmluva, ktorej predmetom je financovanie nového, resp. ojazdeného MV do 3 500 kg)
 • je možné vybrať poistenie bez náhrady spoluúčasti alebo s náhradou spoluúčasti z havarijného poistenia
 • poistenie je možné dojednať v 4 variantoch:
  1. Poistenie GAP typu Basic – doba trvania poistenia sú 3 roky, pričom výška poistného plnenia počas celej doby sa stanoví ako rozdiel obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV v čase poistnej udalosti.
  2. Poistenie GAP typu Optimum – doba trvania poistenia je 5 rokov pričom výška poistného plnenia počas prvých troch rokov trvania poistenia sa stanovi ako rozdiel obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV, počas štvrtého roka trvania poistenia ako 70 % rozdielu obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV, počas piateho roka trvania poistenia ako 50 % rozdielu obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV
  3. Poistenie GAP typu Dynamic – doba trvania poistenia sú 4 roky, pričom výška poistného plnenia počas celej doby sa stanoví ako rozdiel obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV v čase poistnej udalosti.
  4. Poistenie GAP typu Excelent – doba trvania poistenia je 5 rokov, pričom výška poistného plnenia počas celej doby sa stanoví ako rozdiel obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV v čase poistnej udalosti.
 • maximálna obstarávacia cena nového i ojazdeného vozidla môže byť 80 000 €
 • maximálny limit poistného plnenia je u všetkých 20 000 € (u nových aj u ojazdených vozidiel)
 • možnosť ročnej splátky alebo jednorázovej úhrady poistného na celé obdobie
 • poistenie sa uzatvára len pre vozidlá s bežnou prevádzkou – nie taxi, požičovne, autoškoly, limuzíny a pod.
 • územná platnosť poistenia je geografické územie Európy
 • je možné ho uzatvoriť k havarijnému poisteniu v ktorejkoľvek poisťovni

Allianz-Slovenská poisťovňa

Poistenie finančnej straty

 • len ako pripoistenie k havarijnému poisteniu v Allianz-Slovenská poisťovňa (k modulom OPTIMAL alebo OPTIMAL+), samostatne ho nie je možné uzavrieť
 • pre nové aj ojazdené osobné a nákladné vozidlá do 3 500 kg, pričom:
  • a)   pre nové alebo jednotlivo dovezené vozidlá je to do 2 mesiacov od dátum 1. evidencie podľa Osvedčenia o evidencii (technický preukaz)
  • b)   pre ostatné vozidlá platí, že vstupný vek vozidla je maximálne 24 mesiacov od 1. evidencie podľa Osvedčenia o evidencii (technický preukaz)
 • poistenie je možné dojednať na 3 roky alebo na 4 roky
 • poistným plnením je finančný rozdiel medzi obstarávacou cenou MV uvedenou v poistnej zmluve a jeho všeobecnou hodnotou v čase poistnej udalosti
 • je možné vybrať poistenie bez náhrady spoluúčasti alebo s náhradou spoluúčasti z havarijného poistenia
 • maximálna obstarávacia cena nového i ojazdeného vozidla môže byť 80 000 €
 • maximálna výška poistného plnenia je 25 000 €; v prípade pripoistenia finančnej straty s náhradou spoluúčasti z havarijného poistenia je maximálna výška poistného plnenia 30 000 € vrátane plnenia vyplývajúceho z náhrady spoluúčasti
 • územná platnosť poistenia je rovnaká, aká je dojednaná v primárnom havarijnom postení

KOMUNÁLNA poisťovňa

Poistenie finančnej straty (GAP)

 • len ako pripoistenie k havarijnému poisteniu v KOMUNÁLNEJ poisťovni, samostatne ho nie je možné uzavrieť
 • pre nové aj ojazdené osobné a nákladné vozidlá do 3 500 kg, pričom od dátumu výroby neuplynulo viac ako 5 rokov, a zároveň dátum evidencie podľa Osvedčenia o evidencii (technický preukaz) nie je starší ako 3 mesiace od uzatvorenia poistenia
 • poistenie je možné dojednať v 4 variantoch:
  • a)  variant A – poistná doba je 36 mesiacov, výška poistného plnenia poistenia sa stanoví ako rozdiel obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV v čase poistnej udalosti
  • b)  variant B – poistná doba je 48 mesiacov, výška poistného plnenia poistenia sa stanoví ako rozdiel obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV v čase poistnej udalosti
  • c)  variant C – poistná doba je 60 mesiacov, výška poistného plnenia poistenia sa stanoví ako rozdiel obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV v čase poistnej udalosti
  • d)  variant D – poistná doba je 60 mesiacov, výška poistného plnenia poistenia sa stanoví počas prvých troch poistných období ako rozdiel obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV v čase poistnej udalosti, počas štvrtého poistného obdobia ako 70 % rozdielu obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV v čase poistnej udalosti, počas piateho poistného obdobia ako 50 % rozdielu obstarávacej hodnoty MV a všeobecnej hodnoty MV v čase poistnej udalosti
 • maximálna obstarávacia cena nového i ojazdeného vozidla môže byť 80 000 €
 • maximálny limit poistného plnenia je u všetkých 20 000 € (u nových aj u ojazdených vozidiel)
 • poistenie sa uzatvára len pre vozidlá s bežnou prevádzkou – nie taxi, požičovne, autoškoly, limuzíny a pod.
 • územná platnosť poistenia je rovnaká, aká je dojednaná v primárnom havarijnom postení