Colonnade Insurance S.A.


Logo - Colonnade Insurance

O poisťovni Colonnade Insurance S.A.

Poisťovňa Colonnade Insurance pôsobila do konca apríla 2016 na trhu ako QBE Insurance (Europe) Limited. Po zmene vlastníckych práv (prevode organizačných zložiek, poistných kmeňov a poisťovacej činnosti) vystupuje QBE od 1.5.2016 už pod spoločnosťou Colonnade Insurance S.A., ktorá je členom medzinárodnej poisťovacej a zaisťovacej spoločnosti Fairfax Financial Holdings Limited so sídlom v Kanade. Poisťovacia spoločnosť Colonnade sa zameriava predovšetkým na oblasť neživotného poistenia, v rámci ktorého poskytuje svojim klientom, občanom, ale aj firmám bohatú ponuku poistných produktov.

Pre bežných občanov poskytuje poisťovňa Colonnade poistenie hnuteľných vecí, iného majetku a zodpovednosti za škodu, poistenie budov a zodpovednosti za škodu ako i poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania. Pre podnikateľov zasa ponúka možnosť poistenia majetku ako i poistenie prepravy, technických rizík, finančných rizík či stavebnomontážnych rizík. Rovnako tak sa môžu podnikatelia poistiť aj proti škode spôsobenej na poistenom majetku a proti všeobecnej zodpovednosti za škodu.

Poisťovňa Colonnade poskytuje aj úrazové poistenie a poistenie dopravných prostriedkov – konkrétne motorových vozidiel a lietadiel. Predmetom poistenia motorových vozidiel sú osobné a úžitkové motorové vozidla, prípojné vozidlá, doplňujúca výbava a batožina, pričom ich poistenie chráni pred poškodením, zničením či odcudzením. Poistenie je možné dojednať pre územie Slovenskej republiky alebo s rozšírenou platnosťou pre územie Európy.


Kontaktné informácie Colonnade Insurance S.A.

Úplný názov spoločnosti
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo spoločnosti
Štúrova 27
042 80 Košice
IČO
50 013 602
Obchodný register
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Po, vložka č.591/V

Zákaznícky servis
(+421) 55 68 26 222
Fax
(+421) 55 68 26 250
Hlásenie škôd
(+421) 55 68 26 237
Asistenčná služba
(+421) 2 444 53 097
Web stránky
Banka
Citibank (Slovakia) a.s.
IBAN
SK1681300000001102100306