Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Colonnade Insurance S.A. - Poistenie zodpovednosti zamestnanca


Logo - Colonnade Insurance

Vzťahuje sa na všeobecnú zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním počas trvania pracovného, služobného, štátnozamestnaneckého a podobného pomeru.

Pre koho je poistenie zamestnanca určené?

Poistenie zodpovednosti zamestnanca sa vzťahuje na zamestnancov či členov družstva, ktorí sú v pracovnom, služobnom, štátnozamestnaneckom a podobnom pomere zamestnaní v pracovnoprávnych vzťahoch podľa Zákonníka práce alebo iného právneho predpisu upravujúceho pracovnoprávne vzťahy. 
Toto poistenie nie je možné dojednať pre podnikajúce fyzické osoby ani pre konateľov a štatutárnych zástupcov právnických osôb.

Rozsah poistného krytia a výška poistného

Ak poistený spôsobí zamestnávateľovi škodu pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním na motorovom vozidle, ktoré je havarijne poistené (KASKO), poistiteľ poskytne poistné plnenie maximálne do výšky spoluúčasti dohodnutej v poistnej zmluve havarijného poistenia.
Výška poistného závisí od druhu vykonávanej pracovnej činnosti:

 1. klient neriadi motorové vozidlo (ani občasne), neobsluhuje iný prepravný prostriedok (železničný) ani vyhradené technické zariadenie (napr. žeriav, vysokozdvižný vozík, nakladač, regálový zakladač),
 2. klient riadi motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg (aj občasne) alebo obsluhuje iný prepravný prostriedok (železničný) alebo vyhradené technické zariadenie (napr. žeriav, vysokozdvižný vozík, nakladač, regálový zakladač),
 3. klient riadi motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg (aj občasne).

Zvýšená sadzba poistného je i v prípade dojednania zmluvy pre územnú platnosť Európa. Štandardne sa poistenie zodpovednosti zamestnanca vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté na území SR.

Poistiteľ za klienta uhradí škodu, ktorú je poistený povinný, podľa Zákonníka práce alebo iného pracovnoprávneho predpisu, nahradiť zamestnávateľovi. Poistné plnenie je obmedzené výškou dojednanej poistnej sumy.

Výluky z poistenia zodpovednosti zamestnanca

Poisťovňa Colonnade nenahradí škodu (vybrané situácie):

 • vzniknutú schodkom na zverených hodnotách, ktoré je poistený povinný vyúčtovať,
 • vzniknutú stratou zverených predmetov,
 • ktorá vznikne vyrobením nepodarku,
 • ktorá vznikne následkom nedodržania predpísaného technologického postupu,
 • ktorá vznikne chybnou manuálnou prácou pri montážach, úpravách, stavebných prácach,
 • ktorá vznikne následkom nedodržania predpísaného postupu pri obsluhe alebo údržbe veci,
 • ktorá vznikne na pneumatikách, prepravovaných veciach a tovare, ak súčasne nedošlo k inému poškodeniu prepravného prostriedku pri dopravnej nehode,
 • spôsobenú činnosťou, na ktorú sa vzťahuje zákonné poistenie alebo právna povinnosť uzavrieť poistenie,
 • vzniknutú právnickej alebo fyzickej osobe zaplatením majetkovej sankcie (vrátane pokút) uloženej v dôsledku konania poisteného,
 • spôsobenú vedomou nedbanlivosťou,
 • spôsobenú zamestnávateľovi, u ktorého má poistený majetkovú účasť,
 • ušlým ziskom,
 • spôsobenú poisteným v súvislosti s plnením pracovných úloh prostredníctvom siete Internet alebo komunikáciou prostredníctvom E-mailu,
 • vzniknutú zničením, poškodením alebo stratou záznamov na zvukových, obrazových alebo dátových nosičoch. 

Doplnkové informácie k poisteniu zodpovednosti zamestnanca

Poistná suma pri poistení zodpovednosti zamestnanca by nemala byť nižšia ako štvormesačný priemerný hrubý zárobok poisteného v čase uzatvárania poistnej zmluvy. Minimálna poistná suma je 1 400 €.
Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti spoluúčasťou 10 %, minimálne 33 €, okrem prípadu, ak spôsobí škodu na motorovom vozidle zamestnávateľa, ktoré nebolo v čase vzniku poistnej udalosti havarijne poistené. V takom prípade sa poistený podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti spoluúčasťou 40 %, minimálne 100 €.Aktuality - Colonnade Insurance S.A.

Generic placeholder image

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu netreba podceňovať

09.08.2021 | Autor: Eva Majerská

V práci sa niekedy môže stať prípad, že spôsobíte škodu svojmu zamestnávateľovi. Práve na takéto situácie je tu poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu. Má však aj viacero praktických pripoistení, ktoré vám viac predstavíme v našom článku.

Generic placeholder image

Ocenenie SASP za rok 2018 má svojich víťazov

04.06.2019 | Autor: Katarína Zelinková

Odborníci rozhodli. Toto sú najlepšie poisťovne z oblasti neživotného poistenia pre rok 2018.

Generic placeholder image

Ktoré poisťovne hviezdili v ankete SIBAF Award 2017?

20.10.2017 | Autor: Netfinancie.sk

Pravidelné podujatia SIBAF zabezpečujú odborné vzdelávanie sprostredkovateľov poistenia. Po desiaty raz sa v rámci tejto konferencie konalo aj vyhlasovanie výsledkov ankety SIBAF Award 2017. Ako sa umiestnili jednotlivé poisťovne?