pon-pia: 08:00-17:00

Colonnade - Poistenie zodpovednosti zamestnanca online


Logo - Colonnade Insurance

Vzťahuje sa na všeobecnú zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním počas trvania pracovného, služobného, štátnozamestnaneckého a podobného pomeru.

Pre koho je poistenie zamestnanca určené?

Poistenie zodpovednosti zamestnanca sa vzťahuje na zamestnancov či členov družstva, ktorí sú v pracovnom, služobnom, štátnozamestnaneckom a podobnom pomere zamestnaní v pracovnoprávnych vzťahoch podľa Zákonníka práce alebo iného právneho predpisu upravujúceho pracovnoprávne vzťahy. 
Toto poistenie nie je možné dojednať pre podnikajúce fyzické osoby ani pre konateľov a štatutárnych zástupcov právnických osôb.

Rozsah poistného krytia a výška poistného

Ak poistený spôsobí zamestnávateľovi škodu pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním na motorovom vozidle, ktoré je havarijne poistené (KASKO), poistiteľ poskytne poistné plnenie maximálne do výšky spoluúčasti dohodnutej v poistnej zmluve havarijného poistenia.
Výška poistného závisí od druhu vykonávanej pracovnej činnosti:

 1. klient neriadi motorové vozidlo (ani občasne), neobsluhuje iný prepravný prostriedok (železničný) ani vyhradené technické zariadenie (napr. žeriav, vysokozdvižný vozík, nakladač, regálový zakladač),
 2. klient riadi motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg (aj občasne) alebo obsluhuje iný prepravný prostriedok (železničný) alebo vyhradené technické zariadenie (napr. žeriav, vysokozdvižný vozík, nakladač, regálový zakladač),
 3. klient riadi motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg (aj občasne).

Zvýšená sadzba poistného je i v prípade dojednania zmluvy pre územnú platnosť Európa. Štandardne sa poistenie zodpovednosti zamestnanca vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté na území SR.

Poistiteľ za klienta uhradí škodu, ktorú je poistený povinný, podľa Zákonníka práce alebo iného pracovnoprávneho predpisu, nahradiť zamestnávateľovi. Poistné plnenie je obmedzené výškou dojednanej poistnej sumy.

Výluky z poistenia zodpovednosti zamestnanca

Poisťovňa Colonnade nenahradí škodu (vybrané situácie):

 • vzniknutú schodkom na zverených hodnotách, ktoré je poistený povinný vyúčtovať,
 • vzniknutú stratou zverených predmetov,
 • ktorá vznikne vyrobením nepodarku,
 • ktorá vznikne následkom nedodržania predpísaného technologického postupu,
 • ktorá vznikne chybnou manuálnou prácou pri montážach, úpravách, stavebných prácach,
 • ktorá vznikne následkom nedodržania predpísaného postupu pri obsluhe alebo údržbe veci,
 • ktorá vznikne na pneumatikách, prepravovaných veciach a tovare, ak súčasne nedošlo k inému poškodeniu prepravného prostriedku pri dopravnej nehode,
 • spôsobenú činnosťou, na ktorú sa vzťahuje zákonné poistenie alebo právna povinnosť uzavrieť poistenie,
 • vzniknutú právnickej alebo fyzickej osobe zaplatením majetkovej sankcie (vrátane pokút) uloženej v dôsledku konania poisteného,
 • spôsobenú vedomou nedbanlivosťou,
 • spôsobenú zamestnávateľovi, u ktorého má poistený majetkovú účasť,
 • ušlým ziskom,
 • spôsobenú poisteným v súvislosti s plnením pracovných úloh prostredníctvom siete Internet alebo komunikáciou prostredníctvom E-mailu,
 • vzniknutú zničením, poškodením alebo stratou záznamov na zvukových, obrazových alebo dátových nosičoch. 

Doplnkové informácie k poisteniu zodpovednosti zamestnanca

Poistná suma pri poistení zodpovednosti zamestnanca by nemala byť nižšia ako štvormesačný priemerný hrubý zárobok poisteného v čase uzatvárania poistnej zmluvy. Minimálna poistná suma je 1 400 €.
Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti spoluúčasťou 10 %, minimálne 33 €, okrem prípadu, ak spôsobí škodu na motorovom vozidle zamestnávateľa, ktoré nebolo v čase vzniku poistnej udalosti havarijne poistené. V takom prípade sa poistený podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti spoluúčasťou 40 %, minimálne 100 €.Aktuality - Colonnade

popraskané múry domu

Zemetrasenie na Slovensku – ako sa chrániť proti škodám na bývaní?

26.02.2024 | Autor: Eva Majerská

Zemetrasenia sú síce v našich končinách stále pomerne zriedkavé, ale predsa sa raz za čas vyskytnú. Nebolo tomu inak ani v minulosti a podľa odborníkov by sme mali s ich výskytom určite počítať. Od posledného prípadu, ktorý bol začiatkom októbra 2023 na východnom Slovensku, kedy otrasy poškodili vyše 800 rodinných domov a množstvo cirkevných a obecných stavieb, sa pred pár dňami vyskytol ďalší.

muž za počítačom

Phishing a podvodné emaily: Ako sa chrániť a dá sa voči nim poistiť?

27.06.2023 | Autor: Eva Majerská

Boj proti kybernetickým hrozbám sa v 21. storočí stáva bežnou realitou. Phishing je jednou z nich, podvodníci sa v tomto prípade snažia od ľudí vylákať citlivé údaje vrátane PIN kódov k účtom či údaje kreditných kariet. Najčastejšie to skúšajú formou e-mailov, ktoré sú pripravené čoraz dômyselnejšie a často sú na nerozoznanie od štandardných e-mailov z banky. Hoci sa phishingu prakticky nedá vyhnúť, môžeme sa ho naučiť rozoznávať a nenechať sa oklamať. Ako na to?

cena zlatá minca

Zlatá minca 2022: Prekvapili tento rok výsledky súťaže?

29.11.2022 | Autor: Eva Majerská

Súťaž finančných produktov Zlatá minca je už tradíciou a ani tento rok nebol výnimkou. Výsledky boli vyhlásené koncom septembra v rámci konferencie Finweek. Ktoré poisťovne dopadli najlepšie v jednotlivých kategóriách a ktorá z nich bola Objavom roka?