pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

10 najčastejších chýb pri poistnej udalosti

29.10.2021 | Autor: Eva Majerská

Nepríjemnosti, či už v podobe dopravnej nehody alebo poškodenej nehnuteľnosti vplyvom prírodného živla, určite nenechajú nikoho chladným. Aj pri riešení takejto udalosti však treba zachovať pokoj a nerobiť zbytočné chyby, ktoré by mohli neskôr spôsobiť problémy pri poistnom plnení. Zhrnuli sme pre vás tie najčastejšie.

žena po dopravnej nehode sediaca na obrubníku

1. Zlé vypísanie Správy o nehode alebo jej nepodpísanie

Ak už ste vinníkom dopravnej nehody alebo poškodeným, okrem základných krokov na zabezpečenie miesta a pomoci v prípade potreby, je vašou povinnosťou aj spísanie tlačiva Správa o nehode (alebo Záznam o nehode). Na základe neho bude poisťovňa pristupovať k šetreniu a likvidácii poistného plnenia.

Platí niekoľko základných pravidiel:

  • Zo Záznamu o nehode musí byť jasné, kto je vinníkom a kto poškodeným. Ak sa o tom neviete dohodnúť, zapíšte to alebo privolajte políciu. Ale pozor, pozrite si, kedy je to povinné volať políciu k dopravnej nehode.
  • Zakreslite priebeh nehody graficky tak, ako sa stala. Určite to zvládnete aj v prípade, že nie ste práve skvelými maliarmi. Prípadne dôkladne popíšte stav, ak by to z kresby nebolo jasné.
  • Vyplňte všetky potrebné údaje, ktoré sú potrebné. Pomôcť vám v tom môže aj náš postup, ako vypísať Záznam o nehode.
  • Nezabudnite na podpis oboch zúčastnených, čím prejavíte súhlas s uvedenými údajmi. Následne si každý ponechajte jedno vyhotovenie.

TIP: Pre tento, ale aj pre mnoho ďalších prípadov, sa oplatí mať v aute pero. O potrebe mať Správu o nehode hovoriť nemusíme.

2. Nesprávny odhad škody alebo zranenia

Stres z celej situácie môže spôsobiť, že nemusíte správne odhadnúť rozsah poškodenia. V prípade škodovej udalosti na aute platí, že k škodám do výšky 3 990 € nie je nutné privolať políciu. Niekedy sa však môžu až v servise objaviť skryté poškodenia v oveľa väčšom rozsahu. Preto, ak si nie ste istý, a hrozí, že škoda by mohla byť väčšia, privolajte políciu. Vinníkovi bude podľa všetkého udelená sankcia, ale v niektorých prípadoch je to lepšie riešenie.

Rovnako to platí aj v prípade zranenia osôb. Nepodceňujte žiadne zdravotné problémy a všetky uveďte do záznamu, nahláste asistenčnej službe poisťovne, prípadne privolajte rýchlu záchrannú službu, ak je to nutné. V prípade, že sa menšie zranenie neskôr zhorší a budete musieť vyhľadať lekársku pomoc, určite si nezabudnite vypýtať lekársku správu. Poistné plnenie sa totiž môže vzťahovať aj na nutnú liečbu, PN-ku či trvalé následky. Všetko je však potrebné zdokladovať.

POZOR: Políciu je nutné volať vždy, ak ide o krádež alebo vandalizmus, bez ohľadu na výšku škody.

3. Ústna dohoda medzi účastníkmi

Pri dopravnej nehode môže prísť aj k situácii, že vám vinník navrhne dohodu. Buď nemá uzatvorené poistenie, nechce mať zaevidovanú škodovú udalosť z obavy pred vyšším poistným alebo má na to iný dôvod. Tým sa síce vyhnete zbytočným papierovačkám, hrozí však aj vyššie riziko, že sa k preplateniu škody nakoniec nedostanete. Vinník totiž svoje slovo nemusí dodržať, môže zmeniť názor, prípadne to celé aj otočiť proti vám. Prípadov, kedy by vodič nosil pri sebe takú hotovosť, aby vedel na mieste uhradiť škodu, sú asi raritou. Aj po jej zaplatení sa však môžu objaviť skryté poškodenia alebo nemusíte odhadnúť výšku škody správne. Preto je spísanie Správy o nehode a riešenie cez poisťovňu vždy väčšou istotou, že sa k svojim peniazom dostanete.

POZOR: Ak by ste uznali, ako vinník, svoj záväzok a pristúpili k dohode bez zapojenia poisťovne a neskôr by ste predsa len chceli škodu riešiť cez poisťovňu, tá môže krátiť alebo zamietnuť poistné plnenie. Preto si dopredu premyslite všetky pre a proti.

banner PZP s maskotom

4. Útek z miesta nehody

Azda najhorším variantom pri spôsobení dopravnej nehody je útek z miesta. Okrem pomerne vysokej pokuty sa vystavujete riziku udelenia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo. Najčastejšie k úteku dochádza, ak dotyčný nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie, je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky alebo z nejakého dôvodu nechce byť identifikovaný.

Ani útek z parkoviska, ak niekomu čo i len ťuknete auto, nie je správny postup. Nikdy neviete, či vás niekto nevidel, nezapísal vaše EČV alebo vás nezachytila nejaká kamera. Preto je vždy lepšie počkať na poškodeného alebo mu, ak sa naozaj veľmi ponáhľate, ponechať na seba údaje s tým, aby vás kontaktoval a doriešili ste vzniknutú situáciu.

Či má niekto uzatvorenú poistku na auto, teda overiť si platnosť PZP, dnes nie je zložité zistiť. Všetko dôležité sme zhrnuli v našom článku.

5. Premiestnenie poškodených vecí

Najmä pri dopravných nehodách, ale aj pri iných škodových udalostiach platí, že na prvom mieste je zdravie, a teda záchrana života. Preto je potrebné vždy spraviť všetky kroky na to, aby bolo toto pravidlo dodržané. Na druhej strane však musíte vedieť preukázať všetky podstatné náležitosti, ktoré mali vplyv na danú poistnú udalosť. Preto, ak je to možné, nepremiestňuje ani neposúvajte vozidlo a iné predmety. Ak je to nutné, zakreslite ich pôvodné umiestnenie a potom môžete napr. s vozidlom pohnúť, ak by bránilo v cestnej premávke a znamenalo ďalšie riziko.

V prípade, ak je situácia pomerne pokojná a nejde o záchranu ľudského života, vždy všetko dôkladne zdokumentujte, vytvorte fotografie a oslovte svedkov, ktorí boli pri danej udalosti. Všetky tieto dôkazy sa vám budú hodiť pre poisťovňu pri preukazovaní viny alebo priebehu poistnej udalosti.

Ak príde napríklad k poškodeniu nehnuteľnosti a jej zariadenia vplyvom prírodného živla, rovnako platí zásada ochrany zdravia na prvom mieste. Samozrejme, v tomto prípade sú povolené aj činnosti smerujúce k zamedzeniu šírenia rozsahu poškodenia. S predmetmi, ktoré chcete ochrániť, tak do istej miery môžete hýbať, ak si to situácia vyžaduje.

6. Neskoré riešenie poistnej udalosti

Ako je to aj pri iných záležitostiach, aj škodové udalosti je vhodné riešiť hneď a bez zbytočného odkladu. Platí to tak pri dopravných nehodách, ako aj pri cestovaní, napr. v prípade poškodenia batožiny. Ak totiž zistíte, že sa vám počas prepravy poškodila, treba situáciu riešiť priamo na letisku. Najistejším postupom je kontaktovanie asistenčnej služby a tá vám vysvetlí potrebné kroky, medzi ktoré patrí vypísanie tlačiva na oddelení batožiny.

Môže sa však stať, že zverená batožina počas prepravy je v cestovnom poistení vylúčená z poistného plnenia. Na to je ideálne myslieť pri uzatváraní poistenia a overiť si v poistných podmienkach túto informáciu. Ak by to tak bolo, máte právo požadovať náhradu škody priamo od leteckej spoločnosti. Opäť je však dôležité riešiť to priamo na mieste. Všetky potrebné formuláre, ako aj informácie, vám určite poskytnú pri danom okienku leteckej spoločnosti alebo oddelení batožiny.

Asistenčnej službe po vzniku škodovej udalosti treba určite oznámiť, ak pociťujete nejaké zdravotné problémy, ktoré si možno nemusia vyžiadať zásah rýchlej záchrannej služby, ale môžu sa neskôr zhoršiť. Tak, ako sme uviedli v bode 2, treba situáciu riešiť preventívne alebo potom dbať na všetky potrebné doklady, aby bolo jasne doložené, že zranenie súvisí s danou škodovou udalosťou a mali ste nárok na poistné plnenie.

TIP: S čím všetkým vám môže pomôcť asistenčná služba poisťovne?

7. Nepoznanie výluk z poistného plnenia

Jednu z výluk sme vám už uviedli vyššie. V rámci rôznych poistení je ich však ďaleko viac. Medzi typické výluky patrí určite požitie alkoholu alebo iných návykových látok alebo úmyselné spôsobenie škodovej udalosti. Poistné plnenie vám môže byť krátené alebo odmietnuté aj v prípade, že ste pri uzatváraní poistnej udalosti zamlčali niektorú z dôležitých vecí. Preto treba uvádzať vždy pravdivé informácie a oboznámiť sa s výlukami danej poisťovne. Nie všetky ich totiž uplatňujú rovnako.

My sme pre vás zhrnuli najčastejšie výluky z poistenia majetku.

8. Nenahlásenie poistnej udalosti poisťovni

Dodržali ste pri škodovej udalosti odporúčanie a kontaktovali ste asistenčnú službu poisťovne? Nahlásili ste jej všetky podstatné informácie a postupovali podľa jej pokynov? Informovali ste sa neskôr v poisťovni a boli ste prekvapený, že o vašej poistnej udalosti nevedia? Vieme prečo!

Asistenčná služba je tu na prvotnú pomoc a riešenie vzniknutej situácie. Musíte si však vždy splniť aj povinnosť nahlásenia poistnej udalosti do poisťovne. Môžete to urobiť rôznymi spôsobmi, napr. telefonicky, e-mailom alebo online prostredníctvom formulára, podľa toho, čo vaša poisťovňa ponúka. Až týmto okamihom je poistná udalosť registrovaná v poisťovni, je jej pridelené číslo a budete sa vedieť informovať o stave jej riešenia.

Nezabudnite, platia aj isté termíny, do kedy je nutné poistnú udalosť nahlásiť, napr. dopravnú nehodu do 15 dní od vzniku, ak bola na Slovensku, do 30 dní od vzniku, ak bola v zahraničí.

TIP: V prípade PZP sa nemusíte spoliehať len na vinníka, že poistnú udalosť skutočne vo svojej poisťovni nahlási. Overiť si to môžete aj vy ako poškodený. Ak zistíte, že sa tak nestalo, kontaktujte vinníka alebo to riešte následne priamo s poisťovňou.

9. Odradenie od svojho nároku po zamietnutí poisťovňou

Môže sa stať, že ste si splnili všetky povinnosti a poisťovňa vám predsa len z nejakého dôvodu zamietla poistné plnenie alebo vám ho krátila. Ak ste si vedomý svojho práva, máte možnosť požiadať ju o preverenie s tým, že s jej vyjadrením nesúhlasíte. Samozrejme, každý prípad je individuálny a treba poznať všetky možné dôvody, prečo sa to mohlo stať.

V praxi sa stretávame s prípadmi, kedy je poškodený prekvapený, ak nedostane preplatenú napr. celú hodnotu zničeného nárazníka. Môže to byť však z dôvodu, že na ňom už staršie poškodenie bolo a poisťovňa vždy rieši len škodu z danej poistnej udalosti. V takomto prípade má právo krátiť poistné plnenie.

Niekedy je to však aj opačne. Ak ste napr. poškodeným, pri nehode prišlo k zraneniu vinníka, a tým pádom bola privolaná polícia, musí byť spísaný Policajný záznam. Ak si aj vinník dodatočne nesplnil povinnosť nahlásiť poistnú udalosť, pre vás to nemusí znamenať, že nemáte nárok na náhradu škody. Treba však na oznámenie z poisťovne zareagovať a uviesť všetky argumenty a dôkazy. Vždy totiž máte právo zaslať poisťovni žiadosť o preverenie, preskúmanie alebo prehodnotenie poistnej udalosti a jej stanoviska.

10. „Za jeden“ na upokojenie

V žiadnom prípade! Hoci to môže znieť ako vtip alebo scéna z komédie, môže sa stať, že niekomu predsa len napadne vypiť si za jeden, na upokojenie. Stále však platí, že ste účastníkom cestnej premávky a že môže byť nariadená dychová skúška, takže toto určite nikdy nerobte. Pre všetkých by to mal byť len menší vtip na záver.


Ako postupovať pri poistných udalostiach? Nájdete tu všetky situácie.