pon-pia: 08:00-17:00

Európska cestovná poisťovňa - Ročné cestovné poistenie


Logo - Európska cestovná poisťovňa

Európska cestovná poisťovňa ako špecializovaná poisťovňa poskytuje okrem krátkodobého cestovného poistenia aj ročné poistenie. Využiť ho môžu klienti pri opakovaných výjazdoch za oddychom alebo prácou, študenti v rámci štúdia v zahraničí, deti v detských táboroch, ale aj cudzinci prichádzajúci na Slovensko. Automaticky je územnou platnosťou oblasť „svet“ (t.j. všetky krajiny sveta).

Balíky ročného cestovného poistenia

V produkte ročného cestovného poistenia si klienti môžu zvoliť takéto balíky:

Poistenie liečebných nákladov – ročné

Tento balík zahŕňa nasledovné poistné krytie a poistné sumy:

Poistenie liečebných nákladov

Poistné krytie v zahraničí poskytuje až do výšky 220 000 €. Medzi základné zložky patrí:

 • ambulantné ošetrenie (aj stomatologické zákroky, ak ide o akútny stav, nemôže ísť však o prípad zanedbaného stavu alebo nedokončenej liečby),
 • hospitalizácia, prevoz do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia (prípadne preloženie), prevoz liekov, prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia,
 • prevoz do vlasti na základe rozhodnutia lekára (vrátane ambulantného lietadla), návštevu chorého pri pobyte dlhšom ako 5 dní, návrat spolupoistenej osoby do vlasti , dopravu detí do vlasti, repatriáciu do vlasti v prípade smrti.

Náklady na ambulantné ošetrenie do výšky 100 € si poistený hradí sám (budú poisťovňou preplatené po predložení dokladov o zaplatení).

Asistenčné služby

K dispozícii sú pre klientov 24 hodín denne 7dní v týždni. V rámci asistenčných služieb poskytujú zdarma klientom aj napr.:

 • predcestovnú asistenciu (informačné služby klientom pred vycestovaním)
 • vyhľadanie zdravotníckeho zariadenia v prípade potreby
 • zabezpečenie lekárskeho ošetrenia a lekárskej starostlivosti vrátane úhrady nákladov
 • starostlivosť o kontrolu priebehu hospitalizácie
 • zorganizovanie cesty a pobytu pre opatrovníka
 • zabezpečenie repatriácie klienta naspäť do Slovenskej republiky
 • zabezpečenie prepravy telesných pozostatkov a vybavenie pohrebnej dokumentácie
 • pomoc pri získaní liečiv, ak nie sú v danej krajine k dispozícií a ak sú nevyhnutné.

Záchranné akcie horskej služby

Táto súčasť poistenia pokrýva prípadnú náhradu nákladov na pátranie a záchranu v zahraničí aj na území SR (do limitu 14 000 €).

Úrazové poistenie

Zabezpečuje finančnú kompenzáciu v prípade trvalých následkov úrazu od 50 % (do sumy 20 000 €).

Cestovné poistenie – ročné

Tento balík zahŕňa nasledovné poistné krytie a poistné sumy:

Poistenie liečebných nákladov

Zahŕňa poistné krytie v zahraničí až do výšky 220 000 €. K základným zložkám patrí:

 • ambulantné ošetrenie (vrátane stomatologických zákrokov, v prípade akútneho stavu, nie však takého, ktorý vznikol kvôli zanedbanému stavu alebo nedokončenej liečbe),
 • hospitalizácia v nemocnici, prevoz do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia (prípadne preloženie), prevoz liekov, prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia,
 • nutný prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára (vrátane ambulantného lietadla), návštevu chorého pri pobyte, ktorý je dlhší ako 5 dní, návrat spolupoistenej osoby do vlasti, ako aj dopravu detí do vlasti, repatriáciu v prípade smrti do vlasti.

Náklady vzniknuté za ambulantné ošetrenie do výšky 100 € si hradí poistený sám a budú mu preplatené poisťovňou následne po predložení dokladov o zaplatení.

Asistenčné služby

Klienti majú asistenčné služby k dispozícii 24 hodín denne 7dní v týždni a ich súčasťou sú aj nasledovné služby zdarma:

 • predcestovná asistencia (informačné služby klientom)
 • vyhľadanie zdravotníckeho zariadenia v najbližšom okolí v prípade potreby
 • zabezpečenie lekárskeho ošetrenia a lekárskej starostlivosti aj úhrady nákladov
 • starostlivosť o kontrolu priebehu hospitalizácie
 • organizácia ceny a pobytu pre opatrovníka v prípade potreby
 • zaistenie celého procesu repatriácie klienta naspäť do Slovenskej republiky
 • zabezpečenie prepravy telesných pozostatkov a vybavenie pohrebnej dokumentácie
 • pomoc pri získaní nevyhnutných liečiv, ak nie sú v danej krajine k dispozícií

Okrem toho má klient k dispozícii aj:

 • preddavok pre advokáta / kauciu do 1 700 €,
 • pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou,
 • pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka).

Záchranné akcie horskej služby

Zložka poistenia, ktorá pokrýva prípadnú náhradu nákladov na pátranie a záchranu v zahraničí aj na území SR (do limitu 14 000 €).

Úrazové poistenie

Prestavuje finančnú kompenzáciu v prípade trvalých následkov úrazu od 50 % (do sumy 20 000 €).

Poistenie batožiny

Ide o prípady poškodenia, zničenia, odcudzenia a straty batožiny (1 000 € pre jednotlivca, 2 000 € pre rodinu), náhrady cenných vecí (napr. šperky, hodinky, kožušiny, technické zariadenia, športové náradie, ...) do 1/3 poistnej sumy, poistenie poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia dokladov – náklady na zaobstaranie náhradných dokladov (340 € pre jednotlivca, 680 € pre rodinu), nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny (140 € pre jednotlivca, 280 € pre rodinu).

Komplexné cestovné poistenie – ročné PLUS

Tento balík zahŕňa nasledovné poistné krytie a poistné sumy:

Poistenie liečebných nákladov

V zahraničí poskytuje poistné krytie až do výšky 235 000 €. Základom je:

 • ambulantné ošetrenie (aj stomatologických zákrokov v prípade, že ide o akútny stav, ktorý nie je spôsobený zanedbaným stavom alebo nedokončenou liečbou),
 • hospitalizácia, prevoz do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia (prípadne preloženie), prevoz liekov, preprava do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia,
 • prevoz späť do vlasti podľa rozhodnutia lekára (vrátane ambulantného lietadla), návštevu chorého pri pobyte dlhšom ako 5 dní, návrat spolupoistenej osoby, dopravu detí alebo repatriáciu v prípade smrti do vlasti.

Náklady na ambulantné ošetrenie do výšky 100 € si poistený hradí sám. Poisťovňa mu ich preplatí po návrate po predložení dokladov o zaplatení.
Poistné plnenie pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení je vyplatené maximálne do výšky 20 000 €.

Asistenčné služby

Klienti môžu asistenčné služby využívať 24 hodín denne 7dní v týždni. Súčasťou týchto služieb je zdarma napr.:

 • predcestovná asistencia (poskytnutie informačných služieb klientom)
 • vyhľadanie požadovaného zdravotníckeho zariadenia v prípade potreby
 • zabezpečenie lekárskeho ošetrenia a lekárskej starostlivosti spojených s úhradou nákladov
 • starostlivosť o kontrolu priebehu hospitalizácie
 • zabezpečenie cesty a pobytu pre opatrovníka
 • zariadenie repatriácie klienta naspäť do Slovenskej republiky
 • zaistenie prepravy telesných pozostatkov a vybavenie pohrebnej dokumentácie
 • poskytnutie pomoci pri získaní liečiv, ak nie sú v danej krajine k dispozícií a ak sú nevyhnutné

Klient má okrem toho k dispozícii naviac:

 • preddavok pre advokáta / kauciu do 1 700 €,
 • pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou,
 • pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka).

Záchranné akcie horskej služby

Toto pripoistenie predstavuje prípadnú náhradu nákladov na pátranie a záchranu v zahraničí aj na území SR (do limitu 14 000 €).

Úrazové poistenie

Finančná kompenzácia v prípade vzniku trvalých následkov po úraze od 50 % (do sumy 35 000 €).

Zodpovednosť za škodu

Poisťovňa za poisteného uhradí prípadné vzniknuté škody na majetku alebo zdraví iných osôb (do limitu 200 000 €).

Poistenie batožiny

Ide o krytie v prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia a straty batožiny (3 400 € pre jednotlivca, 3 400 € pre rodinu). Zahŕňa náhradu cenných vecí (napr. šperkov, hodiniek, kožušín, technických zariadení, športového náradia, ...) do 1/2 poistnej sumy; poistenie poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia dokladov – náklady na zaobstaranie náhradných dokladov (350 € pre jednotlivca, 700 € pre rodinu), nutné nákupy pri oneskorení batožiny (200 € pre jednotlivca, 400 € pre rodinu) a naviac pomoc a preddavok pri krádeži, lúpeži alebo strate platobných prostriedkov (350 € pre jednotlivca, 700 € pre rodinu).

Poistenie storna

Preplatenie storno poplatkov pri nenastúpení na cestu bez spoluúčasti - pre jednotlivca do 1 350 €, pre rodinu do 2 700 €.

Poistenie pre prípad prerušenia cesty

Náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu - pre jednotlivca do 1 350 €, pre rodinu do 2 700 €.

Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti

Poskytnutá bude kompenzácia za nezavinené zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode do cieľovej destinácie - náhrada dodatočných nákladov na prenocovanie, stravu a cestu (pre jednotlivca do 270 €, pre rodinu do 540 €).V prípade oneskoreného príchodu na domácu stanicu / letisko, odkiaľ sa cesta začala, je preplatená náhrada dodatočných nákladov na nocľah a stravu alebo taxík (pre jednotlivca do 270 €, pre rodinu do 540 €).

Komplexné cestovné poistenie – ročné VIP

Tento komplexný balík ročného cestovného poistenia zahŕňa nasledovné poistné krytie a poistné sumy:

Poistenie liečebných nákladov

Poskytuje v zahraničí najvyššie poistné krytie až do výšky 250 000 €. K základným zložkám patrí:

 • ambulantné ošetrenie (vrátane stomatologických zákrokov, ak ide o akútny stav, nie však z dôvodu zanedbaného stavu alebo nedokončenej liečby),
 • hospitalizácia, prevoz do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia (prípadne preloženie), prevoz liekov, prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia,
 • prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára (vrátane ambulantného lietadla), návštevu chorého pri pobyte dlhšom ako 5 dní, návrat spolupoistenej osoby do vlasti , dopravu detí do vlasti, repatriáciu v prípade smrti do vlasti.

Náklady na ambulantné ošetrenie do výšky 100 € si poistený hradí sám (budú poisťovňou preplatené po predložení dokladov o zaplatení).
Poistné plnenie pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení je maximálne do výšky 20 000 €.

Asistenčné služby

Asistenčné služby majú klienti k dispozícii 24 hodín denne 7dní v týždni, a to vrátane týchto služieb zdarma:

 • predcestovná asistencia (informačné služby klientom)
 • vyhľadanie zdravotníckeho zariadenia v prípade potreby
 • zabezpečenie lekárskeho ošetrenia a lekárskej starostlivosti vrátane úhrady nákladov
 • starostlivosť o kontrolu priebehu hospitalizácie
 • zorganizovanie cesty a pobytu pre opatrovníka
 • zaistenie repatriácie klienta naspäť do Slovenskej republiky
 • zabezpečenie prepravy telesných pozostatkov a vybavenie pohrebnej dokumentácie
 • pomoc pri získaní liečiv, ak nie sú v danej krajine k dispozícií a ak sú nevyhnutné.

Okrem toho má klient naviac k dispozícii:

 • preddavok pre advokáta / kauciu do 1 700 €,
 • pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou,

pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka).

Záchranné akcie horskej služby

Ide o zložku poistenia pokrývajúcu prípadnú náhradu nákladov potrebných na pátranie a záchranu v zahraničí aj na území SR (do limitu 15 000 €)

Úrazové poistenie

Finančná kompenzácia v prípade vzniku trvalých následkov úrazu od 50 % (do sumy 50 000 €).

Zodpovednosť za škodu

Zložka poistenia pokrývajúca úhradu prípadných škôd na majetku alebo zdraví iných osôb za poisteného zo strany poisťovne (do limitu 250 000 €).

Poistenie batožiny

Ide o poškodenie, zničenie, odcudzenie a stratu batožiny (3 400 € pre jednotlivca, 3 400 € pre rodinu), náhradu cenných vecí (napr. šperkov, hodiniek, kožušín, technického zariadenia, športového náradia, ...) do 1/2 poistnej sumy; poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia dokladov – poisťovňa uhradí náklady na zaobstaranie náhradných dokladov (350 € pre jednotlivca, 700 € pre rodinu), nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny (300 € pre jednotlivca, 500 € pre rodinu) a naviac poskytne pomoc a preddavok pri krádeži, lúpeži alebo strate platobných prostriedkov (350 € pre jednotlivca, 700 € pre rodinu).

Poistenie storna

Poistenie, ktoré predstavuje náhradu storno poplatkov pri nenastúpení na cestu bez spoluúčasti - pre jednotlivca do 1 500 €, pre rodinu do 3 000 €.

Poistenie pre prípad prerušenia cesty

Ide o náhradu uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu - pre jednotlivca do 1 500 €, pre rodinu do 3 000 €.

Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti

Kompenzácia za nezavinené zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode do cieľovej destinácie – t.j. náhrada dodatočných nákladov na prenocovanie, stravu a cestu (pre jednotlivca do 300 €, pre rodinu do 600 €). Pre oneskorený príchod na domácu stanicu / letisko, odkiaľ sa cesta začala, sa poskytuje náhrada dodatočných nákladov na nocľah a stravu alebo taxík (pre jednotlivca do 300 €, pre rodinu do 600 €).

Poistenie Golf PLUS

Zložka poistenia predstavuje úhradu členských klubových príspevkov do 1 000 €, prenájom náhradného golfového vybavenia a náhradného vybavenia pri poškodení a krádeži do 100 €, úhrada štartovného do 100 €, úhrada Hole-in-one do 300 €.

Doplňujúce informácie pre ročné cestovné postenie

Ročné cestovné poistenie je možné dojednať pre jednotlivca aj rodinu. Pod rodinou rozumieme dve dospelé osoby a maximálne 5 detí (do veku 18 rokov), pričom osoby nemusia byť v príbuzenskom pomere. Maximálna dĺžka jedného výjazdu je 42 dní. Poistiteľné sú aj osoby staršie ako 70 rokov, ale len v prípade využitia produktov Komplexné cestovné poistenie - ročné PLUS a Komplexné cestovné poistenie - ročné VIP. V prípade ciest, ktoré boli rezervované pred uzavretím poistenia, sa poistná ochrana na storno začína 10. dňom po uzavretí poistenia (s výnimkou úmrtia, úrazu, živelnej pohromy).
Rekreačné športy (vrátane rekreačného lyžovania, snowboardingu, potápania alebo horolezectva do 5 000 m n.m.) zahŕňa už základné poistenie a nie je nutné si ich pripoisťovať.  Poistením však nie sú kryté účasti na krajských, regionálnych a medzinárodných športových súťažiach, rovnako ani poistné udalosti vzniknuté v dôsledku vykonávania extrémnych športov alebo v súvislosti s mimoriadne nebezpečnou činnosťou. 

Aké výhody má ročné cestovné poistenie od Európskej cestovnej poisťovne?

 • klienti si môžu vybrať vhodný balík poistenia podľa svojich potrieb
 • poistenie poskytuje krytie aj pre akútne stavy existujúcich a chronických ochorení
 • možnosť využitia zvýhodnenej rodinnej poistky až pre 7 osôb – platí pre maximálne 2 dospelé osoby a maximálne 5 detí vo veku do 18 rokov
 • zvýhodnené poistné je poskytované aj pri poistení skupiny nad 15 ľudí
 • k poisteniu získajú klienti zdarma rozsiahle asistenčné služby
 • poistenie je možné dojednať aj pre klientov, ktorí budú v zahraničí pracovať (práca nemanuálneho charakteru)


Aktuality - Európska cestovná poisťovňa

lavína v horách

Lavínové nebezpečenstvo: ako sa vyhnúť problémom v horách počas zimy

07.02.2024 | Autor: Eva Majerská

Celoročný pohyb na čerstvom vzduchu v horách je pre mnohých ako pozitívna droga, občas však poriadne nebezpečná. Najmä ak preceníte svoje možnosti – to platí kedykoľvek, počas lavínového obdobia obzvlášť. Vychutnať si mrazivý vzduch a čerstvý sneh môžete aj bezpečne a bez rizika. Poradíme vám, ako sa pripraviť na nebezpečenstvo lavín a ako postupovať v bezprostrednom ohrození.

predaj jedla na ulici

Strava v zahraničí: viete, čo jete? Rady, ako sa vyhnúť tráviacim problémom v exotike

19.01.2024 | Autor: Eva Majerská

Cestovanie milujeme a práve exotické krajiny sú obrovským lákadlom. Spoznať inú kultúru, celkom nové prostredie a aj lokálnu kuchyňu patrí do zoznamu želaní. Predtým, ako sa však s chuťou pustíte do lákavého jedla s neznámym názvom zo streetfoodu, overte si, či neobsahuje alergény alebo ťažko stráviteľné ingrediencie. A najmä pozor na čerstvosť potravín!

rodina v obývyčke s notebookom

Záujem o first minute dovolenky stúpa: využite ich výhody a vyhnite sa rizikám

12.01.2024 | Autor: Eva Majerská

First minute dovolenky sú obľúbené najmä v západných krajinách, no čoraz viac sa o ne zaujímajú aj Slováci. Princíp nákupu dovolenky vo veľkom predstihu umožňuje výrazne ušetriť, no nehodí sa úplne každému. Prinášame vám súhrn a rady, kedy sa oplatí dať first minute šancu a na čo si dať pozor.