pon-pia: 08:00-17:00

AXA - Povinné zmluvné poistenie


Logo - AXA pojišťovna

AXA pojišťovna poisťuje každé osobné a ľahké úžitkové vozidlo do 3,5 tony s maximálnym počtom sedadiel 9. Ponúka tiež poistenie prívesov za osobné automobily do celkovej hmotnosti 750 kg. Vozidlá sú zaradené do kategórií podľa výkonu motora, veku a trvalého bydliska držiteľa vozidla, značky a modelu vozidla. Klient má možnosť dojednať si aj veľmi zaujímavé pripoistenia.

Limity poistného plnenia

Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovne pri jednej škodovej udalosti. V poistnej zmluve je možné dojednať jeden z nasledujúcich limitov poistného plnenia:

Poistné balíky Základné krytie Vyššie krytie
Limity poistného plnenia
škoda na zdraví a nákladoch pri usmrtení bez ohľadu na počet ranených alebo usmrtených 5 000 000 € 7 000 000 €
škoda na majetku, ušlom zisku alebo náklady na právne zastúpenie bez ohľadu na počet poškodených 2 500 000 € 5 000 000 €

Územná platnosť PZP

Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú v priebehu trvania poistenia na území Slovenskej republiky, členských štátov Európskej únie alebo cudzieho štátu, s ktorým má Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nároku na škodu spôsobenú prevádzkou vozidla.

Voliteľné pripoistenia k zákonnému poisteniu

Klient má na výber viacero pripoistení:

Pripoistenie asistencie

Je automaticky zdarma súčasťou poistenia a zahŕňa:

 • technickú asistenciu (dopravná nehoda, porucha vozidla, strata kľúčov od vozidla, minuté palivo, defekt pneumatiky, vybitie batérie, ...)
 • právnu asistenciu (správne konanie po nehode, trestné konanie po nehode, škoda na vozidle, aj spor z iného poistenia)
 • telefonickú službu právnych informácií a administratívno-právnu asistenciu

Pripoistenie skiel

Pre prípad poškodenia, zničenia alebo ukradnutia všetkých skiel akoukoľvek náhodnou udalosťou, ku ktorej došlo bez škody na ďalších častiach vozidla.
K dispozícii sú 3 úrovne poistného krytia:

Limit poistného krytia Ročné poistné
do 400 € 30 €
do 800 € 53 €
do 1 600 € 106 €

Pri pripoistení skla sa uzatvára spoluúčasť poisteného vo výške 33 €, pričom platí:

 • ide o nove vozidlo a dátum začiatku poistenia je totožný s dátumom prevzatia vozidla od dodávateľa vozidiel;
 • poistná udalosť nastala po uplynutí šiestich mesiacov od začiatku pripoistenia skiel;
 • spoluúčasť vo výške 33 € sa z poistného plnenia neodpočítava v prípade, že si poistený nechá opraviť/vymeniť sklo v zmluvnom servise.

Toto pripoistenie sa vzťahuje na škodové udalosti, ktoré nastanú počas trvania poistenia na geografickom území Európy a Turecka, s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny.

Pripoistenie batožiny

Poistenie pre prípad zničenia v dôsledku živelnej udalosti, poškodenia, zničenia alebo straty pri dopravnej nehode, krádeže alebo lúpežným prepadnutím, ako batožinu je možné poistiť aj detskú autosedačku.
Toto pripoistenie zahŕňa všetky škodové udalosti, ktoré nastanú počas trvania poistenia na geografickom území Európy a Turecka, s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny.
Maximálny limit plnenia je 1 000 € - ročné poistné vo výške 19 €.
Výnimkou je krádež zo strešného kufra, kedy maximálne plnenie poisťovne pri spoluúčasti 166 € je 500 €.

Úrazové pripoistenie

Kompenzácia v prípade úrazu prepravovaných osôb (vrátane vodiča), ktorého následkom je smrť alebo trvalé telesné poškodenie.
Toto pripoistenie sa vzťahuje na škodové udalosti, ktoré nastanú počas platnosti poistenia na geografickom území Európy a Turecka, s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny.
Poistná krytie pre smrť následkom úrazu je 20 000 € (pre každú prepravovanú osobu) a za trvalé telesné poškodenie je do 40 000 € (pre každú prepravovanú osobu)

 • ročné poistne pre poistenie vodiča: 11 €
 • ročné poistne pre osobné vozidlo do 6 sedadiel: 18 €
 • ročné poistné pre osobné vozidlo od 7 do 9 sedadiel: 29 €

Toto pripoistenia sa uzatvára bez spoluúčasti.

Pripoistenie náhradného vozidla

Poistený má právo na odškodnenie za prenájom náhradného vozidla na území ČR a SR po dobu opravy poisteného vozidla, a to do výšky celkového limitu 400 €, maximálne však po dobu 10 kalendárnych dní za jedno poistné obdobie.
Pripoistenie sa uzatvára sa bez spoluúčasti.
Toto pripoistenie sa vzťahuje na škodové udalosti, ktoré nastanú počas trvania poistenia na geografickom území Európy a Turecka okrem Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny.
Ročné poistné je vo výške 19 €.

Pripoistenie živelných udalostí

Poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku nasledujúcich udalostí (požiar, výbuch, blesk, krupobitie, víchrica, pád stromov, stožiarov, skál, zemín a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného vozidla, zosuv pôdy alebo lavín, povodeň, záplava, voda z vodovodných zariadení).
Toto pripoistenie sa vzťahuje na škodové udalosti, ktoré nastanú počas trvania poistenia na geografickom území Európy a Turecka, s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny.
Poistné plnenie zodpovedá primeraným nákladom na opravu s použitím nových náhradných dielov alebo častí vozidla, maximálne do výšky 4 000 € v jednom poistnom období.
Ročné poistné je vo výške 20 €.
Pripoistenie živelných udalostí sa uzatvára sa so spoluúčasťou 80 € na každej poistnej udalosti (v prípade opravy v zmluvnom servise sa znižuje o 40 €).

Pripoistenie poškodenia a stretu so zverou

Pre prípad poškodenia alebo zničenia poisteného vozidla alebo jeho časti v dôsledku stretu so zverou a pre prípady poškodenia zaparkovaného vozidla po priamom kontakte so zverou.
Toto pripoistenie sa vzťahuje na škodové udalosti vzniknuté na geografickom území Európy a Turecka (okrem územia Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny).
Poistné plnenie zodpovedá primeraným nákladom na opravu s použitím nových náhradných dielov alebo častí vozidla, maximálne do výšky 4 000 € v jednom poistnom období.
Ročné poistné je vo výške 26 €.
Uzatvára sa so spoluúčasťou 80 € na každej poistnej udalosti (v prípade opravy v zmluvnom servise sa znižuje o 40 €).

Pripoistenie právnej asistencie PLUS

Rozširuje základný rozsah právnej asistencie a poskytuje vyššie limity poistného plnenia, rieši aj spory súvisiace:

 • s kontrolou motorového vozidla (STK);
 • s užívaním parkovacieho miesta alebo garáže;
 • s inými záväzkovými vzťahmi súvisiacimi s vozidlom;
 • s trestným alebo správnym konaním. 

Ročné poistné je vo výške 13 €.

Zľavy a iné výhody

 • bonus za bezškodový priebeh až do výšky 60 %
 • prevádzanie bonusov je možné tiež medzi manželmi, z nepodnikajúcej fyzickej osoby na rovnakú fyzickú osobu, ak začne podnikať a naopak
 • 10 % zľava za ročnú platbu poistného
 • úhrada novej pneumatiky v prípade defektu alebo poškodenia do ceny 120 €, a to až 2x ročne
 • bezplatná 24-hodinová pomoc v núdzi na cestách (napr. odtiahnutie vozidla v rámci SR z miesta nehody bez limitu)


Aktuality - AXA

počítač a maketa auta

Ako sa zmenia ceny PZP v roku 2024?

12.12.2023 | Autor: Katarína Zelinková

V budúcom roku si za povinné zmluvné poistenie priplatíme. V tomto článku sa pozrieme na to, prečo zákonné poistenie zdražie a či sa dá vyhnúť tomu, aby ste za poistenie auta platili veľa.

Kalkulačka a drevený domček

Ako si uzatvoriť najvýhodnejšie poistenie nehnuteľnosti a domácnosti rýchlo a pohodlne?

01.08.2023 | Autor: Katarína Zelinková

Každý deň si stovky klientov uzatvárajú PZP, havarijné poistenie či cestovné poistenie kompletne online. Oplatí sa takto uzatvoriť aj poistenie vášho bytu, domu, chaty či domácnosti?

cena zlatá minca

Zlatá minca 2022: Prekvapili tento rok výsledky súťaže?

29.11.2022 | Autor: Eva Majerská

Súťaž finančných produktov Zlatá minca je už tradíciou a ani tento rok nebol výnimkou. Výsledky boli vyhlásené koncom septembra v rámci konferencie Finweek. Ktoré poisťovne dopadli najlepšie v jednotlivých kategóriách a ktorá z nich bola Objavom roka?