0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Najväčšie zmeny v zákone o cestnej premávke

26.04.2018 | Autor: Netfinancie.sk

Nový zákon o cestnej premávke je výsledkom snahy zosúladiť legislatívne požiadavky Európskej únie a naše súčasné predpisy. Keďže aktuálne platný zákon sa novelizoval už 19-krát, kompetentní sa rozhodli prijať úplne nový – Zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Zmeny, ku ktorým od mája dochádza sa týkajú najmä podmienok schvaľovania vozidiel, dohľadu nad trhom aj kontrol technického stavu vozidiel. Cieľom novej právnej úpravy je predovšetkým:

 • zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky
 • ochrana životného prostredia
 • rovnosť hospodárskej súťaže
 • používanie len schopných motorových vozidiel

V rámci EÚ nadobudla smernica týkajúca sa týchto pravidiel účinnosť už 20.5.2014 a členské štáty mali za úlohu ju aplikovať vo svojich právnych predpisoch do 20.5.2017 s účinnosťou najneskôr do 20.5.2018. Niektoré články nového zákona nadobudli účinnosť vyhlásením, ďalšie budú účinné k 1.5.2018, 20.5.2018 a iné k 1.1.2020 (konkrétne zmeny týkajúce sa informačných systémov).

Aké zmeny môžeme očakávať v jednotlivých oblastiach cestnej premávky?

1. Tzv. absolútna prednosť pre chodcov

Situácia ohľadom chodcov v cestnej premávke sa má sprísniť, a to smerom k vodičom. Tí budú musieť predvídať a spomaliť rýchlosť na adekvátnu akonáhle spozorujú, že chodec má zámer vstúpiť na prechod pre chodcov. To, že platí prednosť pre prechádzajúcich je už samozrejmosťou aj teraz, resp. by mala byť. Ako sa vodiči a chodci vysporiadajú s novinkou uvidí až prax, keďže sa objavujú obavy, či práve chodci nebudú príliš riskovať a vstupovať na vozovku automaticky bez dostatočnej obozretnosti.

2. Núdzový jazdný pruh

Pri viacpruhových rýchlostných cestách môžu vznikať problematické situácie, najmä ak sa objaví vozidlo s právom prednostnej jazdy (napr. sanitka, hasičské či policajné vozidlo). Nový zákon udáva presný spôsob, ako sa v takejto situácii zachovať. Vodiči musia vytvoriť ULIČKU ZÁCHRANY podľa tzv. nemeckého modelu, a to nasledovným spôsobom (pri 3-pruhovej ceste):

 • vozidlá jazdiace v ľavom pruhu sa zaradia úplne vľavo
 • vozidlá jazdiace v strednom a pravom pruhu sa zaradia v dvoch pruhoch úplne vpravo
 • ulička záchrany pre záchranné zložky vznikne medzi ľavým a stredným pruhom

3. Predchádzanie nákladných vozidiel na rýchlostných cestách

Od účinnosti nového zákona budú môcť ľavý pruh na rýchlostných cestách a diaľniciach využívať aj nákladné vozidlá, ale len vo vymedzenom čase, t.j. od 22:00 do 04:00.

4. Prísnejšie pravidlá pre mladších vodičov

Čerství vodiči budú sledovaní prísnejšie. V prípade, že v období prvých dvoch rokov od získania vodičského oprávnenia závažne porušia zákon o cestnej premávke, bude im pri 2. porušení odobraný vodičský preukaz a udelená povinnosť absolvovať preškolenie.

5. Nižšie pokuty za technickú a emisnú kontrolu

Ale to len v prípade, že nebudete s úhradou dlho čakať. Ak vám bude udelená pokuta za neabsolvovanie technickej či emisnej kontroly, budeme mať na výber 2 možnosti:

- ak zaplatíte do 15 dní od udelenia pokuty, tá sa vám zníži na 1/3 sumy, t. j. 55 € (za 1 kontrolu) a po jej úhrade bude táto povinnosti považovaná za splnenú

- ak nezaplatíte do 15 dní, budete musieť uhradiť pokutu v celkovej výške, t.j. 165 € (za 1 kontrolu)

TIP: V tomto prípade sa teda určite oplatí včasná úhrada, ak neberieme do úvahy samozrejme absolvovanie uvedených kontrol v riadnom termíne, ktoré vás od riešenia pokút odbremení.

Pre motoristov existuje ešte 3. možnosť - dočasné alebo trvalé odhlásenie vozidla z evidencie. To však musíte stihnúť do 15 dní od udelenia pokuty. Pre niekoho to môže byť praktické aj reálne, ale predpokladáme, že pre väčšinu pokutovaných to také nebude.

6. Stanice technických kontrol (STK) a pracoviská emisných kontrol (EK)

V kompetencii ministra dopravy bude určovať sieť STK a pracoviská EK a ich počty. Plánovaná zmena ohľadom zrušenia osvedčenia o kontrole technického stavu a nálepky za technickú a emisnú kontrolu zatiaľ nebola schválená. Nálepky sa budú vydávať aj naďalej.

7. Časový rozvrh technických kontrol

Nový zákon, prostredníctvom vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 137/2018 Z.z., prináša aj úpravu intervalov technických kontrol. Konkrétne intervaly pre vykonanie technických kontrol pravidelných nájdete v § 47 tejto vyhlášky.

8. Emisná kontrola s treťou možnosťou

Po absolvovaní emisnej kontroly ste mohli doteraz skončiť buď s hodnotením „spôsobilé“ alebo „nespôsobilé“ vozidlo na prevádzku v cestnej premávke. Po novom pribudne aj hodnotenie „dočasne spôsobilé“. Väčšinou sa do tejto kategórie dostane vozidlo s istými vážnymi chybami. Následný postup má isté pravidlá:

 • do 60-tich dní sa musíte podrobiť opakovanej emisnej kontrole
 • ak sa rovnaká vážna chyba potvrdí opäť – vozidlo bude vyhodnotené ako „nespôsobilé“
 • ak nestihnete opakovanú kontrolu v stanovenej lehote – vozidlo bude rovnako vyhodnotené ako „nespôsobilé“

Vodiči tak získali akúsi skúšobnú dobu, ktorú by mali využiť na odstránenie zistených nedostatkov. Zároveň príde aj k novému členeniu chýb a práve väčšina z nich už bude zaradená do kategórie vážne chyby.

9. Rozšírenie funkcií Registra prevádzkových záznamov vozidiel

Táto zmena sa týka najmä počítadla vzdialenosti, tzv. odometra, v rôznych životných situáciách. Cieľom je zamedziť manipulácii hodnôt počas prevádzky vozidla. Vďaka celoštátnemu registru je možné zdieľanie hodnôt s jednotlivými štátmi a do budúcna sa rozmýšľa aj o celoeurópskom registri. Medzi údajmi nájdete nielen údaje z STK, EK či kontroly originality, ale aj ďalšie. Doplnenie a aktualizáciu musí vykonať každý servis, autobazár, poisťovňa na základe obhliadky po nehode či leasingová spoločnosť pri predaji, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa vozidla.

Zároveň nový zákon zakazuje akékoľvek nezákonné manipulácie s vozidlom, a to pod hrozbou pokuty 3 000 € až 100 000 €. Týka sa to manipulácie s parametrami, ktoré sú vyhodnocované pri technickej alebo emisnej kontrole, či kontrole originality. Ale aj fyzické úpravy vozidla – nepovolený tuning, rozmery diskov a pneumatík, výfuk, úprava emisného systému vozidla (filter pevných častíc) a pod.

10. Do nízkoemisných zón len s emisnou plaketou!

Keďže čoraz častejšie počúvame o obmedzeniach vjazdu do niektorých miest alebo častí miest, ďalšia novinka súvisí práve s emisiami. Zavádza sa emisná plaketa, ktorá bude umožňovať vozidlu vjazd do tzv. nízkoemisných zón.

Emisná plaketa predstavuje nálepku, ktorú budeme môcť vídať na pravom dolnom okraji čelného skla. Obsahom tejto plakety bude informácia o emisnej triede vozidla alebo druhu pohonu a budú ju môcť získať vozidlá s emisnou triedou od Euro 3, a , samozrejme, elektromobily a autá na vodík.

11. Prihlásenie vozidiel s volantom napravo

Nový zákon umožní prihlásiť aj na Slovensku vozidlá s pravostranným riadením. Pôjde však len o osobné vozidlá kategórie M1, ktoré musia pred samotnou registráciou absolvovať úpravu a spĺňať následne stanovené technické požiadavky. Tie sa týkajú týchto troch oblastí:

 • osvetlenie a svetelná signalizácia vozidla – najmä sklon stretávacích svetlometov, umiestnenie zadných hmloviek a bieleho „cúvacieho“ svetla,
 • nepriamy výhľad z vozidla – rozdielna veľkosť spätných zrkadiel, pričom po novom musí byť veľkosť plochy viditeľnej cez spätné zrkadlá dostatočná aj pre pravostrannú premávku,
 • stierače – prispôsobené riadeniu na pravej strane, čomu niektoré vozidlá vyhovujú už teraz, pri ostatných bude potrebná úprava.

Informácie o týchto úpravách budú musieť byť uvedené v protokole, ktorý vydá tzv. technická služba overovania, a ktorým sa bude musieť majiteľ vozidla preukazovať. Absolvovanie STK v tomto prípade nebude stačiť.

12. Kúpa auta má byť bezpečnejšia

V každej cenovej ponuke, propagačných materiáloch a samozrejme aj v zmluve či preberacom protokole musí byť uvedené VIN číslo vozidla a údaje z odometra. Inak hrozí pokuta od 500 € do 3 000 €. Platí to pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov. Na teraz nový zákon fyzické osoby obchádza.

Kompletné znenie zákona nájdete tu.