pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Na čo si dať pozor pri poistnom plnení od poisťovne?

10.01.2022 | Autor: Eva Majerská

Nikoho určite neteší, ak sa mu stane škodová udalosť a musí riešiť s poisťovňou náhradu škody. Je však niekoľko vecí, ktoré je dobré vedieť a poznať, aby ste neboli prekvapený, ak príde ku kráteniu poistného plnenia alebo k jeho zamietnutiu. Zhrnuli sme pre vás najčastejšie problémy pri poistnom plnení.

prekvapená žena nad listom z poisťovne

1. Poisťovňa uplatňuje amortizáciu, takže nedostanete plnú náhradu škody

S amortizáciou sa v praxi najčastejšie stretnete pri poistení vozidla. Ide o akési technické zhodnotenie, ktoré niektoré poisťovne odpočítavajú od výšky poistného plnenia. Nový diel môže podľa nich totiž zvýšiť hodnotu vozidla, ak prichádza k výmene, napr. pri poistnej udalosti staršieho vozidla. Väčšina poisťovní však od uplatňovania amortizácie už upustila. Informovali sme o tom aj v samostatnom článku o amortizácii vozidla. Existujú totiž aj súdne rozhodnutia, podľa ktorých k navýšeniu hodnoty vozidla v takýchto prípadoch väčšinou neprichádza.

Dôležité je preto si pri uzatváraní zmluvy alebo pri jej kontrole pozrieť, ako poisťovňa v rámci tejto skutočnosti postupuje a či amortizáciu uplatňuje alebo nie. Môže sa to však okrem vozidiel týkať aj nehnuteľností, takže aj v rámci poistenia domu či bytu si tieto podmienky overte.

2. Iné poškodenia ako tie aktuálne vám poisťovňa nepreplatí

Máte na aute už dlhšie drobné škrabance či poškodenia a spoliehate sa na to, že vám ich poisťovňa pri aktuálnej poistnej udalosti preplatí? Nemusí to tak byť. Pri obhliadke vozidla síce tieto môžu byť uvedené ako poškodenia, poisťovňa však následným šetrením v konečnom dôsledku uzná len tie, ktoré sú v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou. Zároveň platí, že jedna škoda je v jednom okamihu jednou poistnou udalosťou. Takže, ak by ste chceli uplatniť viacero, museli by ste ich aj nahlásiť.

V praxi sa tak môže stať, že vám síce poisťovňa preplatí nový diel, ale pri viacnásobnom poškodení môže poistné plnenie krátiť, ak ďalšie poškodenia nemajú uvedenú súvislosť.

3. Odhad sumy poistného plnenia od obhliadkara nemusí byť finálny

Po nahlásení poistnej udalosti v poisťovni nasleduje dohoda termínu obhliadky. V rámci nej prichádza obhliadkar, zisťuje a dokumentuje rozsah poškodenia, ako aj posudzuje, či ide o oprávnený nárok poškodeného. Následne vypracuje zápis o obhliadke, kde vyčísli predpokladanú výšku poistného plnenia a určí sa spôsob likvidácie škodovej udalosti. Kópia tohto dokumentu ostáva poškodenému. Ak sa pri následnej oprave v servise zistí, že existujú aj skryté poškodenia a celkový rozsah škody je vyšší, ako sa určilo v zápise, musí sa táto škoda zdokumentovať fotografiami a nahlásiť obhliadkarovi poisťovne.

POZOR: Nikdy nedávajte do servisu na opravu vozidlo, ak ešte neprebehla obhliadka vozidla (alebo inej veci). Po oprave škôd totiž už nebude možné stanoviť ich rozsah a nepríde k poistnému plneniu zo strany poisťovne. Ak si nie ste istý postupom, vždy sa obráťte na asistenčnú službu danej poisťovne.

Zápis o obhliadke však nestanovuje finálnu výšku poistného plnenia. Tú určuje až poisťovňa na základe šetrenia poistnej udalosti. Môže sa tak stať, že odhad od obhliadajúceho pracovníka nebude zodpovedať reálne vyplatenej výške. Je to možné v takých prípadoch, ak poisťovňa zistí, že škody nesúvisia s danou poistnou udalosťou alebo nemôžu byť v takej miere akceptované a podobne. Vtedy teda nastane rozdiel v uvedených sumách a za finálnu je považovaná až tá stanovená poisťovňou.

Ako príklad sme síce uviedli prípad škodovej udalosti s vozidlom, obhliadka sa však rovnako týka aj nehnuteľností. Tu nájdete presný postup pri obhliadke poškodenej nehnuteľnosti.

4. K škodovej udalosti dopomohla niektorá z výluk poistného plnenia

V akomkoľvek druhu poistenia platia isté výnimky, ktoré poisťovne neuznávajú ako dôvody pre uplatnenie poistného plnenia. Ide väčšinou o situácie, ktoré si poistený zapríčinil sám, dopomohol k ich vzniku, mohol ich predvídať alebo im predísť. Tie všeobecné sa týkajú najmä poistných udalostí zapríčinených úmyselným konaním, požitím alkoholu alebo iných omamných látok, porušením stanovených pravidiel, účasťou na konfliktoch a podobne. Každá poisťovňa ich určuje vo svojich poistných podmienkach. V závislosti od konkrétneho produktu či poisťovne potom môžu byť aj špecifické. Pri poistení majetku poznáme napríklad tieto výluky z poistného plnenia.

Pri zistení takejto skutočnosti má poisťovňa právo krátiť alebo odmietnuť poistné plnenie v závislosti od podielu na danej udalosti. Vždy sa preto oboznámte s danými výlukami a vyvarujte sa konania, ktoré by vám mohlo spôsobiť zbytočné problémy. Niektoré skutočnosti totiž neznamenajú len nižšiu výšku náhrady škody, ale aj zbytočné problémy napríklad s políciou pri zistení alkoholu za volantom.

5. Skompletizovanú dokumentáciu doručte poisťovni

Ako sme už uviedli, pri škodovej udalosti je potrebné dodržať viacero vecí. Ak si nie ste istý, vždy kontaktujte asistenčnú službu poisťovne. Podmienkou správneho uplatnenia nároku na poistné plnenie je totiž aj kompletná dokumentácia. Tá väčšinou zahŕňa:

  • fotografickú dokumentáciu škodovej udalosti na mieste;
  • vypísané a podpísané tlačivo Správa o nehode (v prípade dopravnej nehody);
  • lekárske správy a recepty (v prípade zdravotných problémov alebo trvalých následkov);
  • doklad o odcudzení batožiny (v prípade poistnej udalosti súvisiacej s batožinou) a podobne;
  • doklady potvrdzujúce hodnotu poškodenej veci (bločky, faktúry...), prípadne výšku opravy;
  • zápis o obhliadke (ak sa vyžaduje);
  • revízne správy (v prípade poistenia nehnuteľnosti);
  • policajné záznamy a správy;
  • oznámenie o poistnej udalosti;
  • prípadne iné, ktoré si vyžaduje poisťovňa.

Dôležité sú pritom aj lehoty, kedy musíte škodu nahlásiť poisťovni. Napríklad pri poistnej udalosti súvisiacej s nehodou na Slovensku je to do 15 dní od jej vzniku, v zahraničí do 30 dní. V prípade poškodenia nehnuteľnosti niektoré poisťovne uvádzajú 15 dní, niektoré nemajú presný termín, ale vyjadrenie: čo najskôr od vzniku udalosti.

TIP: Odporúčame prejsť si aj 10 najčastejších chýb pri poistnej udalosti.

6. Použili ste pri uzatváraní poistnej zmluvy nesprávne údaje?

Pri poistnej udalosti a následnom poistnom plnení na to môžete doplatiť. Na základe vstupných údajov je vám totiž vypočítané poistné, ktoré následne platíte. Ak použijete nepravdivé údaje, výpočet poistného nie je správny, a tým pádom celý čas platíte pravdepodobne nižšie poistné. Väčšinou si údajmi sumu klienti znížia, napr. zadaním nižšieho počtu škodových udalostí ako je tomu v skutočnosti.

Mnoho poisťovní už preto využíva overenie škodovosti cez rodné číslo alebo IČO. Ak však k overeniu nepríde, poistná zmluva sa stáva platnou s danými údajmi. Tie technické či rôzne prehlásenia poistníka totiž nie je vždy možné overiť. Pri poistnej udalosti a zistení reálneho stavu môže poisťovňa následne krátiť alebo odmietnuť poistné plnenie. Keď ste totiž uzatvárali poistenie, vyhlásili ste, že dané údaje sú správne a pravdivé, čo nebude pravdou.

Príklad priamo z podmienok poisťovne

Niektoré poisťovne môžu mať aj prísnejšie ustanovenia ohľadom správnosti údajov priamo v poistných podmienkach. Uvádzame príklad pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti:

„Zánik zmluvy - odstúpením poistiteľa od poistnej zmluvy, ak poistník alebo poistený úmyselne alebo z nedbanlivosti podajú pri uzatváraní poistenia nepravdivé alebo neúplné odpovede na všetky písomné otázky poistiteľa (uvedú nesprávne údaje do poistnej zmluvy) týkajúce sa uzatváraného poistenia a ak by poistiteľ pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok nebol býval poistnú zmluvu uzatvoril. Toto právo môže poistiteľ uplatniť do 3 mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistil, inak toto právo zanikne.“. V takomto prípade nemusí klient v rámci poistného plnenia dostať nič a dokonca mu poisťovňa zruší zmluvu.

Hoci sa dnes už poisťovne snažia a majú rôzne systémy a spôsoby overovania údajov (škodový priebeh prostredníctvom Centrálnej evidencie poistných udalostí, čísla iných zmlúv v danej poisťovni, dlžníci na poistnom v danej poisťovni a podobne), nie všetko je možné preveriť. Netreba to však brať ako príležitosť na využitie, pretože na to môžete doplatiť pri poistnom plnení, čo môže predstavovať určite vyššiu stratu ako pár eur z výšky poistného.

POZOR: Ku kráteniu poistného plnenia môže prísť aj v prípade, ak poisťovni dĺžite nejakú čiastku poistného a zatiaľ ste jej ju nesplatili. Pri tejto príležitosti si ju môže uplatniť.

7. Opakované poškodenie rovnakej veci alebo veľa poistných udalostí – ako rieši to poisťovňa?

Niekedy prináša život aj také škodové udalosti, ktoré môže poisťovňa vyhodnotiť ako problematické. Ide napríklad o opakujúce sa poškodenia rovnakej veci alebo viacnásobné poistné udalosti. Tu je však dôležité vyhodnotenie príčiny vzniku a možno miery rizika.

Môže prísť k opakovanému poškodeniu strechy napr. dôsledkom víchrice, čo však nie je možné ovplyvniť. Prírodné živly totiž väčšinou nemožno predpokladať. Ak sú teda dodržané všetky náležitosti a podmienky poistnej zmluvy, poisťovňa nemá dôvod na krátenie poistného plnenia či iné riešenie vašej zmluvy.

Ak však máte napríklad havarijné poistenie a v rámci určitého obdobia si uplatňujete už tretiu škodovú udalosť, poisťovňa vás môže vyhodnotiť ako rizikového klienta. Buď vám navýši poistné od ďalšieho poistného obdobia, alebo má právo po poslednej škodovej udalosti zrušiť poistnú zmluvu. To môže urobiť najneskôr 30 dní po nahlásení poistnej udalosti. Diať sa to môže najčastejšie pri závažnejších a finančne náročnejších poistných udalostiach, kedy si poisťovňa prehodnotí riziká a zmluvu sa rozhodne radšej zrušiť.

Samozrejme, v prípade navýšeného poistného aj v prípade zrušenia zmluvy zo strany poisťovne máte právo na uzatvorenie novej v inej poisťovni. Porovnanie ponúk vám určite pomôže v nájdení tej najideálnejšej.


Porovnajte si ponuky a nájdite to najvýhodnejšie poistenie.