pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Čo s poistením, keď vám končí lízing? Zistite, na čo si dať pozor

13.12.2021 | Autor: Eva Majerská

Po dlhých mesiacoch prišiel ten moment, kedy platíte poslednú splátku lízingovej spoločnosti a auto si konečne môžete prepísať na seba. Je to určite dôvod na radosť, ale čakajú vás aj nevyhnutné povinnosti spojené so zmenou vlastníka vozidla. Okrem prepisu auta na dopravnom inšpektoráte a s tým súvisiacej byrokracie vás čakajú aj úkony týkajúce sa povinného zmluvného poistenia, respektíve havarijného poistenia. V tomto článku vám ponúkame zhrnutie, ako postupovať a čo robiť s poisteniami auta, keď lízing končí.

kľúče od auta v ruke predajcu

Finančný lízing je stále najpopulárnejšou možnosťou nákupu vozidla na splátky. Pri tejto forme kúpy automobilu je lízingová spoločnosť vlastníkom a vozidlo dáva do dlhodobého nájmu držiteľovi, teda vám. Počas trvania prenájmu, teda lízingovej zmluvy, musí byť vozidlo zároveň aj havarijne poistené. Pri ukončení lízingu teda nastáva nielen otázka, čo s povinným zmluvným poistením, ale aj ako prípadne ďalej naložiť s havarijným poistením.

Koniec lízingu a povinné zmluvné poistenie

Samozrejme, vaše kroky budú závisieť od podmienok poistnej zmluvy, ktorá platí na vozidlo od začiatku lízingu. Dôležitý je však fakt, že zákonné poistenie vozidiel po skončení lízingu automaticky nekončí, ale môže pokračovať ďalej. Podľa zákona totiž je viazané na držiteľa vozidla, ktorý je pri lízingu uvedený v dokladoch (osvedčenie o evidencii), nie na vlastníka, ktorým je v tomto prípade lízingová spoločnosť. Ako uvádza odborník na poistenie Vladimír Cvik z Netfinancie.sk: „Zákon o PZP hovorí, že povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. Nie je teda nutnosťou zmluvu ukončovať.“

Závisí teda, ako máte nastavenú dobu platnosti poistenia a kedy nastáva výročie zmluvy. Môže nastať aj situácia, že ukončenie lízingu a koniec povinného zmluvného poistenia sa prekrývajú a v takom prípade sa zrejme budete rozhodovať, čo s ním ďalej. Ak by ste chceli poistenie ukončiť, poistnú zmluvu je možné vypovedať najneskôr 6 týždňov pred výročím zmluvy. Po zmenách v Občianskom zákonníku od 1.1.2019 ale môžete toto poistenie ukončiť kedykoľvek pred začiatkom nového poistného obdobia, ak vám poisťovňa nezaslala oznámenie o zmene poistného aspoň 10 týždňov pred začiatkom nového obdobia poistenia. Poisťovňa vás musí pred každým výročím poistenia informovať o poplatkoch na nasledujúce obdobie a podľa toho sa môžete rozhodnúť, či pri poistení ostanete, alebo ho ukončíte. Viac sa dočítate v našom článku o tom, ako zrušiť PZP.

V prípade, že vám bežiace PZP vyhovuje, nie je treba meniť nič. Poistenie je viazané na vás ako držiteľa, preto plynie ďalej aj po tom, čo sa stanete majiteľom vozidla.

Ukončenie alebo zmena havarijného poistenia po skončení lízingu

Pri vzniku lízingu požadujú lízingové spoločnosti aj havarijné poistenie auta, logicky kvôli ochrane voči finančným stratám plynúcim z poistných udalostí, ako sú krádeže alebo nehody vozidla. Môžu nastať dva prípady:

  • havarijné poistenie ste uzatvorili vy a platíte ho mimo splátok lízingu,
  • havarijné poistenie uzavrela lízingová spoločnosť a vo vašich splátkach za lízing je teda obsiahnutá aj výška havarijného poistenia.

Vopred si preto zistite, ktorá z týchto dvoch situácií sa na vás vzťahuje a podľa toho rátajte s nasledujúcimi krokmi.

Ak ste si havarijné poistenie uzatvorili sami, platí rovnaký postup ako pri PZP. Zmluva môže byť uzatvorená na dobu určitú alebo na neurčito. V prvom prípade môže poistenie zaniknúť automaticky. V prípade neurčitej doby poistenie pokračuje až dokým nepodáte výpoveď poistnej zmluvy podľa zákona. „V tomto prípade pôjde potom o výpoveď podľa Občianskeho zákonníka. Konkrétne sa to rieši v § 800, podľa ktorého musí byť výpoveď podaná aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Je však dôležité upozorniť, že v posledný deň predtým, ako začne plynúť týchto šesť týždňov, musí byť výpoveď aj doručená poisťovni, a to v písomnej forme“, dodáva Vladimír Cvik.

V oboch prípadoch je po skončení lízingu nutné zrušiť vinkuláciu plnenia z havarijného poistenia, ktorá bola zriadená v prospech lízingovej spoločnosti. Splatením auta totiž zaniká aj nárok na poistné plnenie.

Ak havarijnú poistku uzavrela lízingová spoločnosť na seba, je v jej záujme ju aj ukončiť a pre vás tým pádom nevyplývajú žiadne povinnosti. Ak si chcete napriek tomu uzatvoriť nové havarijné poistenie, môžete si prezrieť naše porovnanie cien havarijného poistenia.

Ak vozidlo po skončení lízingu mení aj držiteľa

Ide o situáciu, kedy, samozrejme, nasleduje niekoľko samostatných krokov. V prvom rade je potrebné riadne vozidlo previesť z lízingovej spoločnosti na vás ako nového majiteľa. K prepisu vozidla na dopravnom inšpektoráte potrebujete mať vozidlo povinne zmluvne poistené. Je preto lepšie nechať poistenie ďalej bežať, prepísať vozidlo najprv na seba a potom uskutočniť samotný predaj a prepis na nového majiteľa, ktorý sa ďalej rozhodne, ako s platnými poisteniami naloží.

Niektoré lízingové spoločnosti poskytujú možnosť preniesť celý lízing na nového držiteľa, takže predaj auta môžete uskutočniť aj predtým, než ukončíte splácanie. V takom prípade pri zmene držiteľa vozidla vzniká zo zákona možnosť ukončiť povinné zmluvné poistenie.

Čo ak sa môj lízing skončil predčasne?

Život však môže priniesť aj nečakané situácie, či už sa rozhodnete sami splatiť auto skôr alebo v horšom prípade dôjde ku krádeži alebo takzvanej „totálke“ po havárii.

Ak sa rozhodnete predčasne ukončiť lízing a splatiť auto, s poistením sa v zásade deje to isté, čo pri riadnom ukončení lízingu. Myslite vopred na poplatky spojené s predčasným ukončením lízingu, ktoré vyplývajú z obchodných podmienok a cenníka danej lízingovej spoločnosti. Ale poistenie si môžete ponechať do doby jeho platnosti, prípadne podať výpoveď a vybrať si inú poisťovňu.

V prípade, že dôjde k nehode, ktorej výsledkom je takzvaná totálka, musí najprv prebehnúť škodová udalosť. Počas šetrenia pokračujete v splácaní lízingu, až dokým ho poisťovňa neukončí likvidačnou správou, na základe ktorej sa zlikviduje vrak a potom prebehne poistné plnenie a účtovné vyrovnanie. Škodová udalosť je dôvodom na ukončenie havarijného poistenia, takže to následne zaniká. Rovnako to platí aj pri odcudzení vozidla.


Porovnajte si ceny a nájdite to najvýhodnejšie PZP pre vaše auto.