pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Výpoveď PZP a zmena poisťovne

17.05.2021 | Autor: Eva Majerská

PZP je síce zo zákona povinné, ale výber poisťovne je v rukách každého vodiča. Preto v prípade, že nie ste spokojný s poistkou, výškou poistného alebo so službami poisťovne, môžete zmeniť poisťovňu. Ako podať výpoveď PZP a čo k tomu potrebujete, vám poradíme v článku.

klávesnica s červerným tlačítkom auta

Kedy sa môžete rozhodnúť pre zmenu poisťovne a vypovedať PZP? 

Poistka na auto sa uzatvára na dobu neurčitú s poistným obdobím jedného roka. Ak sa nič nestane, automaticky sa po úhrade ďalšieho poistného predlžuje jej platnosť. PZP však môžete aj zrušiť, a to z viacerých dôvodov.

 • Chcete zmenu poisťovne, lebo vám napríklad zvýšila poistné, nie ste spokojný s riešením poistnej udalosti alebo jej službami, chcete si rozšíriť poistné krytie a podobne. V tomto prípade ide najčastejšie o výpoveď poistnej zmluvy k tzv. výročiu.
 • Predali ste auto a už nie ste viac jeho držiteľom.
 • Vozidlo vám bolo odcudzené.
 • Vozidlo ste odhlásili z evidencie.

Možné sú aj ďalšie prípady, ako zrušiť PZP, vyplývajúce z Občianskeho zákonníka, a to:

 • do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy – v tomto prípade sa po prijatí výpovede uplatňuje 8-dňová výpovedná lehota a poistníkovi vráti poisťovňa poistné po odčítaní alikvótnej čiastky za zodpovedajúce obdobie;
 • nezaplatením poistného zo strany poistníka do dátumu splatnosti, a to ani po doručení výzvy na zaplatenie.
 • Dobré vedieť: Od apríla 2015 musia na základe zákona poisťovne pri nezaplatení prvého alebo ďalšieho poistného poslať klientovi oznámenie najneskôr do 1 mesiaca (v poistných podmienkach sa môže dohodnúť aj dlhšie, maximálne však 3 mesiace) odo dňa splatnosti. Ak k úhrade nepríde, poistenie sa ruší a poistné je nutné doplatiť len za obdobie jedného, naviac však troch mesiacov.

Aké podmienky pri výpovedi poistnej zmluvy musíte splniť? Aké poisťovňa?

Povinné zmluvné poistenie sa riadi nielen zákonom č. 381/2001 Z. z. o PZP, ale, ako sme už uviedli, aj Občianskym zákonníkom, od § 788 a ďalších, ktorý definuje, kedy musí byť výpoveď poistnej zmluvy daná, aby ju poisťovňa akceptovala: „Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím.“

Dobrá správa pre klientov

K uvedenému § 800 bolo od 1.1.2019 doplnené: „Ak došlo k zmene výšky poistného a poistiteľ výšku poistného neoznámil, tomu, kto s ním uzavrel poistnú zmluvu, najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa lehota podľa prvej vety.“

V praxi to znamená, že ak ste neboli včas informovaný o novej cene zákonného poistenia, môžete výpoveď PZP podať kedykoľvek až do začiatku nového poistného obdobia. Nemusí byť teda splnená podmienka šiestich týždňov. Odborníci tak chceli vyriešiť také prípady, kedy sa klienti včas nedozvedeli cenu a po jej oznámení už nemohli nič robiť. Samozrejme, väčšinou to bude platiť pre prípady, kedy poisťovňa klientovi cenu zvýši.

“banner

Uviedli sme si teda dôvody a prípady, kedy je nutné alebo možné výpoveď PZP podať, ešte poradíme, aká by mala byť jej forma.

Dbajte na to, aby bola výpoveď PZP podaná správne a včas!

Klasická výpoveď poistnej zmluvy má písomnú formu úradného listu. Obsahovať musí:

 • odosielateľa a adresáta
 • dátum a miesto vytvorenia
 • dôvod, na základe ktorého podávate výpoveď PZP
 • identifikačné údaje k zmluve, ako sú číslo poistnej zmluvy, EČV, značku a model vozidla
 • žiadosť o vrátenie nespotrebovaného poisteného, ak je výpoveď PZP podávaná v priebehu poistného obdobia, za ktoré bolo poistné zaplatené
 • žiadosť o zaslanie dokladu o škodovom priebehu
 • prílohy podľa dôvodu výpovede (kópia veľkého technického preukazu, policajný záznam o krádeži vozidla, potvrdenie o vyradení vozidla a podobne)
 • podpis žiadateľa.

Písomnú výpoveď poistnej zmluvy je potom nutné zaslať doporučenou zásielkou do poisťovne. Doporučenou preto, aby ste mali doklad o jej zaslaní. Ak je stanovený termín, napríklad pri výročí zmluvy, do tohto dátumu musí byť výpoveď PZP už prijatá v poisťovni. Netreba sa teda spoliehať na to, že ste zásielku v posledný deň danej lehoty odniesli na poštu, a teda termín stihli.

Situácia súvisiaca s pandémiou COVID-19 rozviazala ruky viacerým poisťovniach a začali svoje služby viac digitalizovať. V rámci toho je možné už v niektorých poisťovniach zaslať výpoveď PZP aj prostredníctvom e-mailu alebo majú samotné poisťovne vytvorené elektronické formuláre na jej podanie. Väčšinou je však potrebné doložiť aj písomnú výpoveď, napr. naskenovanú do prílohy.  

Čo očakávať od poisťovne?

Poisťovňa po prijatí výpovede pošle oznámenie o jej prijatí a akceptovaní (ak sú splnené všetky podmienky). Súčasťou takéhoto listu je, samozrejme, aj informácia o tom, že svoju výpoveď PZP môžete vziať späť a poistka bude po úhrade naďalej platná. Ak sa tak nestane, tak ku koncu poistného obdobia vám platnosť skončí. Následne poisťovňa zašle dokument o zrušení, ktorého súčasťou bude aj potvrdenie o vašom škodovom priebehu. Ten môže logicky poslať až neskôr preto, lebo do konca poistného obdobia vám poistné krytie ešte stále platí a v prípade poistnej udalosti by ste boli krytý. Hoci ste už medzičasom podali výpoveď poistnej zmluvy.

Nezabudnite, že zmena poisťovne končí až novou zmluvou PZP!

Ak ste sa rozhodli pre zmenu poisťovne, výpoveď je len prvým krokom. Následne je potrebné si uzatvoriť nové povinné zmluvné poistenie, aby ste neriskovali pokutu. Najlepším rozhodnutím je využiť porovnávaciu kalkulačku, kde si pozriete ceny všetkých dostupných poisťovní na trhu a vyberiete takú ponuku, ktorá vám najviac vyhovuje. V priebehu nasledujúcich pár minút si PZP jednoducho uzatvoríte a všetky dokumenty vám budú zaslané na váš e-mail.

Či už teda zmena poisťovne alebo uzatvorenie nového zákonného poistenia, ide v každom prípade o jednoduchý a rýchly proces, vďaka ktorému ušetríte čas aj peniaze.


Porovnaj. Vyber. Ušetri.