0948 197 625
0918 462 422
0911 696 920
Facebook
LinkedIn

PO-PIA: 08:00-17:00

Ako zmeniť poisťovňu a vypovedať PZP

11.11.2010 | Autor: Netfinancie.sk

V súvislosti so zverejnením sadzobníkov PZP na rok 2011 jednotlivými poisťovňami sa spustila vlna porovnávania nových cien s tými starými. Ak motorista zistí, že jeho doterajšie povinné zmluvné poistenie je výrazne drahšie, ako je možné získať na trhu a má záujem o zmenu poistenia, môže tak urobiť len po predchádzajúcej výpovedi pôvodného PZP.

Povinné zmluvné poistenie sa riadi nielen zákonom č. 381/2001 Z. z. o PZP, ale aj § 800, ods. 1 Občianskeho zákonníka, ktorý definuje, kedy musí byť výpoveď daná, aby ju poisťovňa akceptovala: „Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím.“

V praxi to teda znamená, že výpoveď povinného zmluvného poistenia je nutné zaslať do poisťovne najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak má vodič zákonné poistenie na kalendárny rok (čiže začiatok PZP je od 1. januára), potom výpoveď musí byť doručená do poisťovne najneskôr 18. novembra. Tento termín spomínam preto, lebo nie všetky poisťovne akceptujú termín 19. novembra ako hraničný deň na podanie výpovede, pričom podľa môjho názoru je práve až termín 19. novembra dňom napĺňajúcim spomínané ustanovenie Občianskeho zákonníka. Keďže uvedená doba na podanie výpovede je lehotou hmotnoprávnou, výpoveď musí byť poisťovni doručená najneskôr v posledný deň lehoty, t.j. výpoveď nestačí v tento deň podať na pošte. Povinné zmluvné poistenie je potrebné vypovedať písomne s podpisom poistníka, pričom musí obsahovať číslo poistnej zmluvy. Nestačí faxom či e-mailom. Pre lepšiu identifikáciu zmluvy je vhodné vo výpovedi uviesť aj evidenčné číslo vozidla, príp. číslo osvedčenia o evidencii (technického preukazu). Niektoré poisťovne môžu požadovať podanie výpovede doporučene – takáto forma výpovede sa ale musí nachádzať v ich poistných podmienkach. Výpovede PZP doručené po uvedených termínoch nebudú (nemusia) poisťovne akceptovať a klient tak musí zotrvať u svojho poisťovateľa v ďalšom poistnom období, ktorým je jeden rok.

Spolu s výpoveďou poistenia súvisí aj problematika odhlasovania vozidla z evidencie napr. v prípade predaja. Viac informácií o evidencii vozidiel nájdete na www.povinne-zmluvne-poistenie.sk .

Ak vodič, ktorý má povinné zmluvné poistenie platné od 1. januára, ešte od svojej poisťovne oznámenie o výške poistného na ďalší rok neobdržal, mal by sa v poisťovni o ňu zaujímať – prekvapenia zo zmeny ceny PZP nemusia byť vždy pozitívne. Vždy si potom môže navrhnutú cenu porovnať s ostatnými ponukami v našej kalkulačke