pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Povinné informácie pre klientov

Povinné informácie finančného agenta Netfinancie, s.r.o. podľa:

  • zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 266/2005 Z.z.“)
  • zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 186/2009 Z.z.“)

1. Spoločnosť Netfinancie, s.r.o., IČO: 36 653 322, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 41467/B, má sídlo na adrese Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok.
Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie, a to na základe zmluvy s viacerými poisťovňami. Tieto zmluvy majú nevýhradnú povahu. Obchodné mená a adresy týchto poisťovní sú uvedené na internetových stránkach www.netfinancie.sk, a na žiadosť klienta môže spoločnosť Netfinancie, s.r.o. poskytnúť klientovi obchodné mená týchto poisťovní aj písomne alebo elektronickou poštou.

2. Spoločnosť Netfinancie, s.r.o je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) číslo UDK–091/2006/PAGP zo dňa 16.10.2006 a rozšíreného povolenia NBS číslo OPK-7032-1/2010 zo dňa 10.06.2010, na základe ktorého je oprávnená vykonávať sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov. Spoločnosť je evidovaná v Registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu NBS ako samostatný finančný agent pod registračným číslom 30232.

3. Predmetom činnosti spoločnosti je podľa Obchodného registra SR:

  • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
  • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
  • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
  • uskutočňovanie a organizovanie seminárov a školení a ďalšieho vzdelávania v rozsahu voľnej živnosti
  • činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch: a) poistenia alebo zaistenia, b) prijímania vkladov, c) poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov,
  • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

4. Odplatou spoločnosti ako finančného agenta v zmysle Zákona č. 186/2009 Z. z. za poskytnuté finančné poradenstvo a uzatvorenie poistnej zmluvy je finančná odmena od poisťovne - provízia finančného agenta, ktorá je určená obchodnými podmienkami konkrétnej poisťovne. Uvedenú finančnú odmenu obdrží spoločnosť len vtedy, pokiaľ bolo riadne zaplatené príslušné poistné.
Klient, ktorému spoločnosť Netfinancie, s.r.o. poistenie sprostredkovala, môže spoločnosť požiadať o informáciu o výške odmeny za sprostredkovanie jeho poistenia. Klient spoločnosti Netfinancie, s.r.o. neuhrádza spoločnosti Netfinancie, s.r.o. ani jej zmluvným partnerom žiadnu odplatu za službu a neplatí spoločnosti Netfinancie, s.r.o. žiadne poplatky, výdavky a dane.

5. Ponúkaná finančná služba, t. j. sprostredkovanie neživotného poistenia, nie je spojená so žiadnymi nástrojmi zahŕňajúcimi riziká súvisiacimi s činnosťami, ktoré sa majú vykonať, alebo ktorých cena je závislá od zmien na finančných trhoch, na ktoré dodávateľ nemá vplyv. Sprostredkovanie životného poistenia na diaľku spoločnosť Netfinancie, s.r.o. nevykonáva (informácia podľa ustanovenia ods. 4 b) Zákona č. 266/2005 Z. z.).

6. Prostredníctvom dodávateľa finančnej služby nie sú vyberané žiadne dane ani žiadne iné poplatky.

7. Informácie o produktoch, obchodné podmienky a zmluvné dojednania, ako aj výška poistného jednotlivých poisťovní sú poskytnuté z interných zdrojov jednotlivých poisťovní, a to buď doručením príslušnou poisťovňou písomne alebo e-mailom. Informácie môžu byť získané aj z oficiálnej internetovej stránky príslušnej poisťovne. Poskytnuté údaje majú platnosť 30 dní od obdržania danej informácie, a to za predpokladu, že žiadna z poisťovní - partnerov spoločnosti Netfinancie, s.r.o. - nepristúpi k zmene svojich všeobecných poistných alebo iných zmluvných obchodných podmienok v tomto časovom rozmedzí.

8. Klient platí poistné vždy v prospech účtu konkrétnej poisťovne a nie spoločnosti Netfinancie, s.r.o. Konkrétne platobné podmienky sú uvedené v poistnej zmluve a všeobecných poistných podmienkach konkrétnej poisťovne a môžu sa líšiť v závislosti od frekvencie platenia poistného, priznávaných výhod, zliav a bonusov, spôsobu platenia poistného alebo iných faktorov určených danou poisťovňou. Tieto informácie sú súčasťou poistnej zmluvy, poistných podmienok či iných zmluvných dojednaní príslušnej poisťovne, zasielaných klientovi spolu s poistnou zmluvou.

9. Spoločnosť Netfinancie, s.r.o. neúčtuje klientom žiadne dodatočné poplatky či náklady, spojené s finančným sprostredkovaním.

10. Klient má právo odstúpiť od uzatvorenej poistnej zmluvy podľa poistných podmienok danej poisťovne, u ktorej si dojednáva príslušné poistenie. Tieto informácie sú súčasťou všeobecných poistných podmienok danej poisťovne, zasielaných klientovi s poistnou zmluvou.

11. Podľa ustanovenia § 800 Občianskeho zákonníka klient má možnosť vypovedať poistnú zmluvu neživotného poistenia, a to do 2 mesiacov po uzavretí zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná; jej uplynutím poistenie zanikne. V takomto prípade je klient povinný zaplatiť poistné za obdobie platnosti poistnej zmluvy do doby zániku poistnej zmluvy.
Poistenie podľa § 801 zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebude zaplatené do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Alebo v prípade, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebude zaplatené do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak sa tak nestalo pred doručením tejto výzvy. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. Uvedené lehoty sa môžu na základe dohody účastníkov predĺžiť.

12. Podľa § 5 Zákona č. 266/2005 Z. z. pre oblasť životného poistenia platí, že klient má právo odstúpiť od zmluvy životného poistenia do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy bol klient informovaný o uzatvorení zmluvy životného poistenia na diaľku. Uvedená možnosť sa nevzťahuje na poistné zmluvy o poistení cestujúcich a poistení batožiny alebo inej poistnej zmluvy uzavretej na dobu kratšiu ako 1 mesiac.

13. V prípade výpovede poistenia je klient povinný informovať príslušnú poisťovňu, s ktorou uzatvoril poistnú zmluvu prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia spoločnosti Netfinancie, s.r.o., a to písomnou formou výpovede poistnej zmluvy, a odoslať takúto písomnú výpoveď na adresu ústredia príslušnej poisťovne uvedenej v poistných podmienkach danej poisťovne najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

14. Poistné zmluvy, dojednávané a uzatvárané prostredníctvom finančného sprostredkovateľa spoločnosti Netfinancie, s.r.o., sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, pokiaľ poistné podmienky príslušnej poisťovne nestanovujú odlišne. Uzatvorením poistnej zmluvy je klient je povinný dodržiavať a riadiť sa príslušnými poisťovacími a obchodnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami, ako aj zákonmi Slovenskej republiky, ktoré sa vzťahujú k uzatvorenému poisteniu. Klient berie na vedomie, že nedodržanie vyššie uvedených podmienok môže mať za následok zrušenie poistnej zmluvy, finančné sankcie, poprípade trestnoprávny postih.
Poistná zmluva, ktorú klient uzatvára, predstavuje najmä záväzok poisťovne uhradiť vzniknutú škodu, v prípade, ak táto nastane v zmysle poistnej zmluvy, a záväzok klienta platiť za dojednané poistenie poistné. Najdôležitejšími časťami poistnej zmluvy sú predmet poistenia, teda skonkretizovanie veci, osoby, udalosti či iného faktu, ktorého sa poistenie týka, výška poistnej sumy, ktorá určuje, aké maximálne finančné odškodné poisťovňa v prípade vzniku škody vyplatí, a poistné, teda cena, ktorú klient za poistenie zaplatí. V zmysle zákona je klient povinný poskytnúť poisťovni aj finančnému sprostredkovateľovi všetky informácie, ktoré sú k uzatvoreniu zmluvy potrebné.

15. Spoločnosť Netfinancie, s.r.o. komunikuje a oznamuje všeobecné poistné podmienky a iné zmluvné podmienky a informácie podľa Zákona č. 266/2005 Z.z. a Zákona č. 186/2009 Z.z. v slovenskom jazyku.

16. Spoločnosť Netfinancie, s.r.o. nemá žiadnu účasť na základnom imaní poisťovní alebo na hlasovacích právach v poisťovniach, s ktorými má uzavreté zmluvy o obchodnom zastúpení, o finančnom sprostredkovaní alebo mandátne zmluvy.

17. Žiadna z poisťovní, s ktorou má spoločnosť Netfinancie, s.r.o uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení, finančnom sprostredkovaní alebo mandátnu zmluvu, nemá žiadnu účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v spoločnosti Netfinancie, s.r.o..

18. Pred uzatvorením poistnej zmluvy spoločnosť Netfinancie, s.r.o.,alebo podriadený finančný agent so zmluvným vzťahom so spoločnosťou Netfinancie, s.r.o., zaznamenáva požiadavky a potreby klienta súvisiace s dojednávaným poistením. Rovnako zaznamenáva aj dôvody, na základe ktorých sprostredkovateľ poistenia poskytuje svoje odporúčanie pre výber poistného produktu, a to v písomnej podobe alebo v elektronickej podobe na internetových stránkach www.netfinancie.sk, prostredníctvom na to určených častí formulára poistných kalkulačiek, formulárov poistnej zmluvy, alebo prostredníctvom e-mailu.

19. Postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom a osobitné predpisy upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich zo sprostredkovania poistenia: Klient spoločnosti Netfinancie, s.r.o. môže podať sťažnosť na výkon činnosti finančného agenta spoločnosti Netfinancie, s.r.o., a to písomne spoločnosti Netfinancie, s.r.o., Radničné námestie 1, Pezinok 902 01, e-mailom na info@netfinancie.sk alebo priamo ústne, pričom o tom musí byť vyhotovená zápisnica v 2 vyhotoveniach a musí byť podpísaná oboma stranami. Spoločnosť je povinná začať riešiť príslušnú sťažnosť do 15 dní od doručenia a o výsledku šetrenia informovať klienta písomne alebo e-mailom do 30 dní od doručenia.
V prípade nespokojnosti s riešením sťažnosti môže klient podať sťažnosť NBS na adrese Národná Banka Slovenska, podateľňa ústredia NBS v Bratislave, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1.
Spor medzi klientom a finančným agentom je takisto možné riešiť mimosúdne – prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, mediáciou v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii alebo rozhodcovským konaním v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (v takom prípade musí klient po vzájomnej dohode so spoločnosťou uzatvoriť rozhodcovskú zmluvu v zmysle vyššie uvedeného zákona).

20. V zmysle Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve č. 186/2009 má spoločnosť Netfinancie, s.r.o. uzatvorené poistenie profesijnej zodpovednosti. Jedná sa o poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania samostatného finančného agenta a jeho podriadených finančných agentov v sektoroch poistenia a zaistenia, prijímania vkladov a poskytovania úverov. Poistné krytie profesijnej zodpovednosti je stanovené vo výške 1 120 000 € na každú poistnú udalosť a 1 680 300 € na všetky poistné udalosti v danom poistnom roku s územným rozsahom pre celú Európu.


Povinné informácie pre klientov na stiahnutie