pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Návrh novely zákona o cestnej premávke bol schválený

02.09.2015 | Autor: Netfinancie.sk

Vláda schválila navrhovanú novelu zákona o cestnej premávke, a tak v jej pravidlách nastáva niekoľko zmien. Pozrite si prehľadný zoznam.

Nedávno sme vás informovali o tom, že v parlamente bol predložený návrh na zmenu zákona č. 8/2009 Z.z.. 26.augusta 2015 bola vládou novela tohto zákona schválená a zároveň bol novelizovaný aj zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Tu je zoznam prijatých zmien v jednotlivých oblastiach:

Vyššie pokuty za prekročenie rýchlosti

 1. Najmä zvýšenie pokút pre superturbo cestných pirátov v prípade, že pôjdu v obci viac ako 100 km/h, mimo obce viac ako 150 km/h a po diaľnici viac ako 190 km/h.
 2. Zvýšenie pokút za prekročenie rýchlosti v 2. a 3. úrovni v závislosti od miery prekročenia stanovenej rýchlosti, v 1. úrovni ostáva stav nezmenený.
 3. V prípade 3. úrovne (prekročenie rýchlosti v obci viac ako o 50 km/h a mimo obce viac ako o 60 km/h) v platnosti ostáva aj uloženie zákazu činnosti, a to v rozsahu od 6 mesiacov do 3 rokov.
 4. Vypustenie prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti o 20 km/h v obci a o 30 km/h mimo obce z porušení pravidiel závažným spôsobom.

  ÚROVEŇ

  RIADNE KONANIE

  BLOKOVÉ A ROZKAZNÉ KONANIE

  v obci do 20 km/h

  do 100 €

  (doteraz do 100 €)

  do 50 €

  (doteraz do 50 €)

  mimo obce do 30 km/h

  v obci o 21 až 50 km/h

  150 – 600 €

  (doteraz do 800 € a najviac 3 roky zákaz činnosti)

  30 – 400 €

  (doteraz do 650 €)

  mimo obce o 31 až 60 km/h

  v obci o viac ako 50 km/h

  500 – 1000 €

  (doteraz do 800 € a najviac 3 roky zákaz činnosti)

  250 – 800 €

  (doteraz do 650 €)

  mimo obce o viac ako 60 km/h

  Rozšírenie objektívnej zodpovednosti

 5. Rozšírenie okruhu dopravných priestupkov s objektívnou zodpovednosťou, napr. pokuta za porušenie zákazu nákladných vozidiel nad 7,5 t predbiehať na diaľnici iné vozidlá bude doručené držiteľovi vozidla, rovnako aj v prípade prekročenia maximálne povolenej rýchlosti pred železničným priecestím.
 6. Zavedenie pokuty vo výške 798 € v prípade prekročenia určenej rýchlosti v mieste dynamického váženia hmotnosti (prekračovanie rýchlosti sťažuje resp. znepresňuje váženie a vďaka preťaženým kamiónom prichádza k poškodzovaniu a ničeniu ciest).
 7. Spresnenie akceptovania 2/3 platby tak, že platba už musí byť pripísaná na účet uvedený v rozkaze.
 8. Možné upustenie od trov konania vo výške 30 € celkom alebo čiastočne v prípadoch s osobitým zreteľom podobne aj v iných konaniach štátnych orgánov – ide o tie trovy, ktoré súvisia s prejednávaním správneho deliktu v prípade, že bola pokuta uložená po podaní odporu.
 9. Úprava prechodu medzi objektívnou zodpovednosťou a priestupkovým konaním za účelom zamedziť možnosti zbavenia sa zodpovednosti zo strany držiteľa vozidla.

  Ochrana účastníkov cestnej premávky

 10. Zavedenie povinnosti nosenia prilby pre deti, ktoré sú prepravované na cyklosedačke a na bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom, aj v obci.
 11. Povolenie jazdy na bicykli deťom do 10 rokov po chodníku, ale len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov.
 12. Zrušenie možnosti prepravovať deti do 12 rokov ako spolujazdcov na všetkých vozidlách typu L (motocykloch, trojkolkách a štvorkolkách).
 13. Zaradenie osoby na kolobežke medzi chodcov, ďalej aj osoby na skateboarde alebo kolieskových korčuliach.
 14. Sprísnenie postihov pre vodičov, ktorí ohrozia chodcov na chodníku a cyklistov pri obchádzaní a predchádzaní. Po novom pôjde v takýchto prípadoch ohrozenia o porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom (zaradí sa sem aj vedenia vozidla bez platného vodičského oprávnenia z dôvodu, že vodič neabsolvoval preskúšanie z odbornej spôsobilosti po uplynutí zákazu činnosti). Pokuty budú vo výške od 60 € do 300 € v správnom konaní a zákaz činnosti do 2 rokov a do 150 € v blokovom konaní.

  Nové pravidlá pre jazdu na vozidlách typu segway

 15. Určenie jasných pravidiel pre jazdu na samovyvažovacích vozidlách, napr. segway, ktoré zahŕňajú uplatnenie analogických pravidiel ako pri cyklistoch (povinnosť reflexných prvkov pri zníženej viditeľnosti, prilby, držania riadidiel oboma rukami).
 16. Povolenie vedenia takéhoto vozidla len osobe staršej ako 15 rokov. Možnosť využívať aj chodník, jeho pravú stranu, ale len v prípade, že nepríde k ohrozeniu alebo obmedzeniu chodcov a k prekročeniu rýchlosti chôdze. Jazda bude povolená len jednotlivo za sebou.

  Úpravy v rámci evidencie vozidiel

 17. Prijatie opatrení na zabezpečenie právnej ochrany osôb, ktoré reálne vozidlo neodkúpili, ale bola na ne prevedená držba vozidla v rámci fiktívnych odhlásení. Patrí sem napr. možnosť odhlásenia vozidla bez prítomnosti vlastníka vozidla len na základe predloženia plnej moci alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva s osvedčeným podpisom nového vlastníka. Nebude sa to vyžadovať v prípade predaja vozidla blízkej osobe alebo v prípade, že nový vlastník poslal orgánu PZ plnú moc elektronicky.
 18. Odobratie osvedčenia o evidencii časť I (plastová kartička – „malý techničák“) pri odhlásení vozidla, ponechanie len osvedčenia o evidencii časť II (papierové osvedčenie - „veľký techničák“), kde bude vyznačené odhlásenie a lehota na používanie 30 dní.
 19. Evidovanie dokladov od vozidla a tabuliek s EČV ako neplatných v prípade, že si nový vlastník neprihlási na seba vozidlo do evidencie ani do 60 dní od odhlásenia. Policajt má následne právo takéto doklady zadržať.
 20. Ustanovenie povinnosti vykonať s dočasne vyradeným vozidlom evidenčný úkon (opätovné prihlásenie, trvalé vyradenie) do 15 dní po skončení dočasného vyradenia v prípade, že tak ešte neurobil. Ak si držiteľ vozidla nesplní túto povinnosť, orgán PZ ho môže k tomu vyzývať, prípadne aj vyvodiť priestupkovú zodpovednosť, t.j. udeliť pokutu do 50 € v blokovom konaní, do 100 € v riadnom konaní.
 21. Zrušenie povinnosti pre držiteľa predkladať pri evidenčnom úkone COC certifikát (Osvedčenie o zhode vozidla). Túto povinnosť voči dopravnému inšpektorátu bude mať výrobca, jeho zástupca alebo predajca nového vozidla v elektronickej podobe.

  Sprísnenie pravidiel v súvislosti s akoholom u vodičov

 22. Sprísnenie podmienok na udelenie vodičského oprávnenia tým osobám, ktoré nie sú držiteľmi žiadneho vodičského oprávnenia a za posledných 5 rokov boli prichytení pri šoférovaní motorového vozidla pod vplyvom alkoholu. U takýchto vodičov bude preskúmaná zdravotná spôsobilosť osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu a budú musieť absolvovať odborné poradenstvo.
 23. Nariadenia odborného poradenstva aj pre takých držiteľov vodičského oprávnenia, ktorým bola zistená závislosť od alkoholu zo strany psychiatra, ale nie zo strany posudzujúceho lekára pri lekárskej prehliadke.

  Ďalšie zmeny a úpravy

 24. Spôsobenie dopravnej nehody, v dôsledku ktorej príde k poškodeniu majetku alebo zdravia iba osobe blízkej vodičovi, by sa malo prejednávať v priestupkovom konaní iba na návrh poškodenej osoby (nie ex offo). Tento prípad by nemal byť kvalifikovaný ako porušenie pravidiel závažným spôsobom. Priestupkové konanie by sa tak priblížilo k trestnému konaniu, čo vyplýva zo súdnej judikatúry.
 25. Upresnenie ustanovení o zákaze vedenia vozidla v autoškole v čase zákazu činnosti.
 26. Možnosť opätovne získať vodičské oprávnenie vodičom, ktorému už bol uložený zákaz činnosti, len v prípade, že absolvuje preskúšanie odbornej spôsobilosti.
 27. Opätovné získanie vodičského oprávnenie pre vodiča, ktorý v minulosti podliehal napr. preskúšaniu odbornej spôsobilosti alebo preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, bude podmienené absolvovaním týchto povinností.
 28. Opätovné zavedenie zákazu státia na vyznačenom okruhu (dopravnými značkami) v obci.
 29. Vedenie motorových vozidiel skupiny T do 3,5 t je možné aj na základe vodičského oprávnenia typu B (ide o traktory a ostatné zvláštne motorové vozidlá).
 30. Zúženie okruhu vozidiel, ktoré môže správca cesty odstrániť, o také, ktoré neoprávnene stoja na rezidentských parkovacích miestach (vyhradené pre neurčitý počet vozidiel spĺňajúcich podmienky uvedené na dopravnej značke). V takýchto prípadoch bude použitá „papuča“ a priestupok sa bude riešiť v blokovom konaní.
 31. Rozšírenie zákazu státia a zastavenia aj pre koridor pre cyklistov a pre nástupištia zastávok verejnej dopravy osôb.
 32. Rozšírenie okruhu správnych deliktov, za ktoré sú uložené orgánom PZ pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi.

Tieto zmeny budú platné od 1.1.2016

zdroj: minv.sk