pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Rozhovor s odborníkom: Prečo je podpoistenie nebezpečné a ako sa mu vyhnúť?

26.01.2023 | Autor: Katarína Zelinková

Hodnota nehnuteľnosti a jej vybavenia sa časom mení. Preto sa môže stať, že príde k podpoisteniu. Viete, čo predstavuje toto riziko?

malý drevený domček a mince

Dom či byt, v ktorom bývame, a tiež jeho vybavenie si zaslúžia náležitú poistnú ochranu. V prípade poistenia nehnuteľnosti a domácnosti však mnohí robia chybu v tom, že ich majú podpoistené. V nasledujúcom rozhovore vám odborník na poistenie, Vladimír Cvik, vysvetlí všetko, čo o poistení bytu, domu a domácnosti potrebujete vedieť. Dozviete sa tiež aj to, kedy dochádza k podpoisteniu a ako sa mu môžete vyhnúť.

Začnime od začiatku. Na čo slúži poistenie nehnuteľnosti a domácnosti? Prečo by si ho ľudia mali uzatvoriť?

Váš dom alebo byt a domácnosť patria väčšinou medzi najdrahšie materiálne veci, ktoré vlastníte. Preto je dobré a zároveň zodpovedné ich chrániť. Nehovorím teraz o správnom zabezpečení, ale o vhodne zvolenom poistení. Na základe neho budete svoje bývanie kryť v prípade rôznych poistných udalostí. Spomeniem napríklad požiar od zapálených sviečok, rozbité okno pri víchrici alebo prasknuté vodovodné potrubie. Škôd a poškodení, ku ktorým môže prísť, či už na nehnuteľnosti, teda stavbe ako takej, alebo na jej vybavení, je neúrekom. Mnohým z nich sa nedá vždy vyhnúť, napríklad tým, ku ktorým príde pri živelných udalostiach, ako sú povodeň či silná víchrica. Poistenie je ochrana práve pred rôznymi nečakanými a nepredvídateľnými udalosťami, ktoré v mnohých prípadoch znamenajú nemalé výdavky. So správnym poistením nehnuteľnosti a domácnosti preplatí vzniknuté škody poisťovňa.

TIP: Viete, aké máte možnosti pri zabezpečení domu a bytu? Prečítajte si tento článok, kde vám priblížime, aké rôzne mechanické aj elektronické prvky môžete využiť na zvýšenie bezpečnosti vášho bývania.

V čom sa tieto poistky odlišujú?

Rozdiel je v predmete poistného krytia, ale bezprostredne navzájom súvisia, a preto najvhodnejším variantom je riešiť ich spoločne. Keď hovoríme o poistení nehnuteľnosti, ide o poistnú ochranu, ktorá sa vzťahuje na stavbu ako takú - jednoducho povedané nehnuteľnosť je skelet stavby – bytu, domu či chaty. Kryje poškodenia na obvodových múroch, stenách, oknách, stropoch, streche, podlahe či dlažbe, ale aj škody spojené s inžinierskymi sieťami či elektroinštaláciami. Súčasťou tohto poistenia môže byť aj poistenie zodpovednosti z držby nehnuteľnosti. Kryje prípady, kedy vznikne škoda tretej osobe v súvislosti s vlastníctvom alebo prevádzkou nehnuteľnosti, napríklad zo strechy domu spadne škridla na susedovo auto a poškodí ho alebo voda z prasknutého vodovodu vytopí byty susedov pod vami.

Každá nehnuteľnosť má určite aj vybavenie, teda nábytok a iné bytové doplnky, domáce spotrebiče, technické zariadenia, ako sú elektronika, audiovizuálna technika, optické prístroje, fotoaparáty, ďalej veci osobnej potreby, šatstvo a obuv, športové náčinie, náradie a tiež knihy, hračky, kozmetika a dokonca aj potraviny. Súčasťou domácnosti sú aj veci, ktoré mávame v nebytových priestoroch – pivniciach, garážach či hospodárskych stavbách. Toto všetko je predmetom krytia v poistení domácnosti. Taktiež je možné do takejto poistky zahrnúť aj zbierky, cennosti, šperky či starožitnosti, ktoré majú vysokú hodnotu. Súčasťou poistnej ochrany môže byť aj poistenie zodpovednosti členov domácnosti. Poistná ochrana sa vzťahuje na prípady, keď osoba zahrnutá do takéhoto poistenia niekomu neúmyselne ublíži alebo poškodí jeho majetok. Príkladom takejto udalosti môže byť situácia, keď sa deti hrajú vonku s loptou a rozbijú okno na vedľajšom dome alebo voda z poškodenej práčky vytopí susedné byty.

Dobré vedieť: Poistenie občianskej zodpovednosti môže pomôcť aj cyklistom, ktorí nechtiac spôsobia škodu niekomu inému. Čítajte viac.

V súvislosti s poistením majetku sa často spomína pojem podpoistenie. Viete nám priblížiť, čo to znamená?

K podpoisteniu dochádza v prípade, že je nehnuteľnosť poistená na nižšiu sumu, než je jej skutočná hodnota. Stáva sa to hlavne vtedy, keď je poistná zmluva neaktualizovaná niekoľko rokov. Za ten čas sa hodnota poistenej stavby môže výrazne zmeniť, či už v dôsledku rastu cien domov a bytov spojených s rastom cien stavebných materiálov, ale napríklad aj po rekonštrukcii, prerábke alebo pridaní prístavby. Niekedy poistník zámerne poistí svoje bývanie na nižšiu sumu, než je jeho skutočná hodnota, aby získal nižšie poistné. To, samozrejme, nie je správne riešenie.

Z toho vyplýva, že v prípade poistenia domácnosti a nehnuteľnosti je veľmi dôležité správne nastaviť poistné sumy. Viete poradiť, ako na to?

V prípade komplexného poistenia majetku, teda pri poisťovaní nehnuteľnosti aj domácnosti, sa nastavuje niekoľko poistných súm:

  • V rámci poistenia bytu či domu predstavuje poistná suma nehnuteľnosti hodnotu, za ktorú si môžete kúpiť byt alebo dom s rovnakými či podobnými vlastnosťami a parametrami v tej istej lokalite. Do tejto sumy sa započítava aj hodnota pivnice a iných nebytových priestorov, ktoré budú poistením tiež chránené. Pri poistení rodinného domu predstavuje poistná suma nehnuteľnosti čiastku, ktorá zabezpečí postavenie nového domu v rovnakom štandarde, na podobne veľkom pozemku, v obdobnej lokalite. A ako som spomenul vyššie, je dobré mať v rámci poistenia nehnuteľnosti poistenú aj zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti. Pri tomto riziku je tiež potrebné stanoviť poistnú sumu.
  • Pri uzatvorení poistenia domácnosti by poistná suma mala reflektovať hodnotu všetkých hnuteľných vecí a predmetov, ktoré tvoria vybavenie domu či bytu, vrátane vecí na balkóne, lodžii, vo vedľajších stavbách a nebytových priestoroch. Predtým som tiež spomenul, že v rámci poistenia domácnosti je možné uzatvoriť si aj poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobia členovia domácnosti niekomu inému. Aj tu je potrebné nastaviť poistnú sumu.
banner poistenie nehnuteľnosti a domácnosti s maskotom

Prečo je podpoistenie nebezpečné?

V prípade poistnej udalosti vstupuje do výpočtu výšky náhrady škody aj hodnota poistnej sumy, ktorá je uvedená v poistnej zmluve. Keď je majetok podpoistený, nemusí poisťovňa vyplatiť poistné plnenie, ktoré zodpovedá skutočnej výške škody. Tá býva vynásobená koeficientom podpoistenia, čím sa konečná suma poistného plnenia zníži. Ak nastane totálna škoda, poistníkovi bude vyplatená čiastka, ktorá v prípade podpoistenia nereflektuje reálnu hodnotu poistenej nehnuteľnosti. V praxi to potom vyzerá tak, že poistník síce dostane poistné plnenie, no nemôže si za túto sumu zadovážiť nové bývanie v rovnakom štandarde, ako mal predtým.

Ako poisťovňa vypočíta podpoistenie?

Výpočet koeficientu podpoistenia je veľmi jednoduchý a zvládne si ho vypočítať každý. Potrebujeme len dva údaje, a to hodnotu, na ktorú je nehnuteľnosť poistená, a jej aktuálnu hodnotu. Výška poistnej sumy sa vydelí aktuálnou hodnotnou danej nehnuteľnosti a výsledok je koeficient podpoistenia. Pre lepšie pochopenie uvediem konkrétny príklad:

  • V roku 2018 bol rodinný dom poistený na hodnotu (poistná suma) 180 000 €.
  • V súčasnosti, teda v roku 2023, stúpla jeho hodnota na 300 000 €.

Poistná suma / súčasná hodnota nehnuteľnosti: 180 000 / 300 000 = 0,6

Keďže poistná suma nebola aktualizovaná, nehnuteľnosť je podpoistená o 40 % (t.j. poistená len na 60 % svojej skutočnej hodnoty). V prípade poistnej udalosti bude poistné plnenie vynásobené zisteným koeficientom podpoistenia. Náhrada škody môže v takomto prípade vyzerať napríklad takto:

  • Pri silnej víchrici prišlo k narušeniu strechy a poškodeniu komína. Vzniknutá škoda bola vypočítaná na 8 000 €. Poistné plnenie bude vyrátané týmto spôsobom: 8 000 * 0,60 = 4 800 €.
  • Plynový kotol, ktorý bol riadne udržiavaný a skontrolovaný, skratoval, následkom čoho prišlo k požiaru. Následne požiar spôsobil škodu vo výške 30 000 €. Poistné plnenie: 30 000 * 0,60 = 18 000 €.

Ako sa dá podpoisteniu vyhnúť?

Ako môžete vidieť na príklade vyššie, podpoistenie pre poistníka môže znamenať značné straty na poistnom plnení. Pritom sa mu dá vyhnúť pravidelnou aktualizáciou poistnej zmluvy. Ideálne je každé tri roky aktualizovať všetky poistné sumy v poistení domácnosti a nehnuteľnosti tak, aby reflektovali skutočnú hodnotu bytu, domu a tiež jeho vybavenia. Je síce pravda, že zvýšenie poistnej sumy môže priniesť aj vyššie poistné, vaše bývanie však bude adekvátne chránené. V prípade poistnej udalosti získate primeranú náhradu škody. Druhou možnosťou, ako sa podpoisteniu vyhnúť, je nastavenie automatickej indexácie.

Môžete nám priblížiť, čo je automatická indexácia?

Ak si poistník pri uzatvorení zmluvy poistenia majetku správne stanoví poistné sumy a navyše zvolí automatickú indexáciu, poisťovňa ich bude automaticky aktualizovať podľa vopred definovaných ukazovateľov. Každý rok pri predĺžení platnosti poistenia tak poistník uvidí iné poistné sumy a tým pádom aj iné poistné. Výhodou tohto mechanizmu je, že klient nemusí myslieť na to, kedy si poistnú zmluvu naposledy aktualizoval. Tu však chcem upozorniť na to, aby si klienti upravené poistné sumy vždy skontrolovali a v prípade, že sa im budú zdať príliš vysoké alebo nízke, môžu kontaktovať sprostredkovateľa poistenia alebo priamo poisťovňu.

TIP: V prípade, že nie ste spokojný s výškou poistného pre nasledujúce poistné obdobie, vždy môžete zmeniť poisťovňu. Podanie výpovede poistenia nehnuteľnosti a domácnosti má stanovené pravidlá, ktoré treba dodržať. Zhrnuli sme ich pre vás na tejto stránke. Tiež tu nájdete aj formulár pre rýchle a pohodlné vygenerovanie tlačiva pre zrušenie poistky.

Keď klient chce mať istotu, že si nastavil poistné sumy správne alebo potrebuje s niečím poradiť, na koho sa môže obrátiť?

Spoločnosť Netfinancie poskytuje bezplatný klientsky servis. Ak si klient nechce uzatvoriť poistenie sám cez našu online kalkulačku, stačí nás kontaktovať a my radi poradíme pri výbere poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, pomôžeme pri nastavení správnych poistných súm a tiež pri výbere najvýhodnejšej ponuky. Takže, ak má niekto záujem o výhodné poistenie bývania za tú najlepšiu cenu, s nami takú poistku určite nájde. Kvalitné poradenské služby neposkytujeme bezplatne iba našim klientom, ale všetkým, ktorí potrebujú ohľadom poistenia poradiť.

S akým problémom sa v praxi pri tomto type poistenia najčastejšie stretávate?

Najväčším problémom poistenia nehnuteľnosti a domácnosti je fakt, že je medzi vlastníkmi veľmi zanedbávané. Na Slovensku je približne 60 % nehnuteľností nepoistených. Majitelia domov a bytov tieto poistenia považujú za zbytočnosť a poistnú ochranu začínajú možno niektorí riešiť až vtedy, keď sa v okolí stane nejaké nešťastie. Spomeniem napríklad zhorenú bytovku v Prešove, tornádo na Morave alebo posledný známy prípad je vyhorený multifunkčný objekt v Nitre. Lenže vtedy je už neskoro myslieť na poistenie. Ľudia by mali svoj majetok poistiť hneď po jeho nadobudnutí a keď potom príde živelná udalosť alebo iná katastrofa, budú vedieť, že ich bývanie je chránené. Dnes už väčšina poisťovní ponúka pomerne široké krytie rizík aj v základných balíkoch. Takže týmto by som chcel apelovať na všetkých vlastníkov nehnuteľností, aby zbytočne neriskovali a svoje bývanie si poistili. Samozrejme, rozumiem tomu, že pri správnom nastavení poistných súm a výbere rizík, ktoré má poistka zahŕňať, môžu mať niektorí problém alebo si nemusia byť istí. Ale práve na to sme tu my, aby sme so všetkým poradili a pomohli. Nikto sa nemusí zdráhať nás osloviť, ku každému klientovi pristupujeme individuálne a vieme mu nájsť také poistenie majetku, aké naozaj potrebuje.

Za rozhovor ďakujeme Vladimírovi Cvikovi, odborníkovi na poistenie.


Poistite vaše bývanie výhodne a kompletne online. Využite našu kalkulačku poistenia nehnuteľnosti a domácnosti a určite ušetríte!