pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Zdravotné poistenie pre cudzincov

Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie o tomto type poistenia.

Základné informácie o zdravotnom poistení pre cudzincov

Podmienky pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky upravuje zákon č. 404/2011 Z. z., ktorý zároveň vymedzuje aj ich povinnosti. Jednou z nich je platiť si zdravotné odvody, teda mať uzatvorené zdravotné poistenie.

Ak má cudzinec na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo je u nás ekonomicky aktívny, ako zamestnanec alebo SZČO, má nárok na verejné zdravotné poistenie. V prípade, že cudzinec nespĺňa tieto podmienky a nemá zákonnú povinnosť byť poistený v systéme verejného zdravotného poistenia, je odkázaný na komerčné zdravotné poistenie pre cudzincov.

Kto je povinný platiť zdravotné poistenie cudzincov?

Cudzincom je podľa zákona každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky. Cieľovou skupinou pre zdravotné poistenie cudzincov sú preto najmä:

 • osoby so štatútom zahraničného Slováka;
 • osoby žiadajúce o prechodný alebo dlhodobý pobyt na Slovensku;
 • štátni príslušníci krajín mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho spoločenstva, príp. ich rodinní príslušníci;
 • diplomati a ich rodinní príslušníci;
 • osoby, ktoré na Slovensku neštudujú na základe medzištátnych dohôd (tzv. študenti – samoplatci);
 • turisti, športovci, stážisti, lektori, vedci.

Individuálne zdravotné poistenie cudzincov si môže uzatvoriť aj osoba, ktorá si platí zdravotné poistenie v inom členskom štáte EÚ. Ak je cudzinec zdravotne poistený vo svojej krajine, no má záujem o komplexnú zdravotnú starostlivosť počas celého svojho pobytu na Slovensku, nemal by sa spoliehať na Európsku zdravotnú kartičku a klasické cestovné poistenie. Tie mu totiž slúžia iba na nevyhnutnú starostlivosť, ktorá v niektorých prípadoch nemusí byť dostačujúca.

Zdravotné poistenie pre cudzincov musí byť uzatvorené najneskôr do 3 pracovných dní od kedy cudzinec prevzal doklad o svojom pobyte na Slovensku.

Zdravotný dotazník k individuálnemu poisteniu cudzincov

Pri uzatváraní individuálneho komerčného poistenia musí cudzinec, ktorý je žiadateľom o poistenie, vyplniť aj zdravotný dotazník. Ten okrem základných osobných údajov, účelu pobytu či vykonávanej pracovnej činnosti, obsahuje aj otázky týkajúce sa jeho zdravotného stavu a životosprávy.

Poisťovne napríklad zaujíma či poistená osoba fajčí, užíva lieky, či utrpela nejaký úraz alebo zranenie, prípadne či mala alebo má nejaké zdravotné ťažkosti. Poisťovne rovnako posudzujú množstvo a charakter vykonaných vyšetrení a liečení, ako aj plánovaných ošetrení či operácií. U žien sa posudzuje aj stav prípadnej gravidity.

POZOR! V prípade, že cudzinec má v čase uzatvárania poistenia akútne zdravotné problémy, ktoré vyžadujú zdravotnú starostlivosť, je možné, že ho poisťovňa odmietne poistiť.

Aký je rozsah zdravotného poistenia pre cudzincov?

Cudzinec, ktorý si hradí zdravotné poistenie, si ho môže platiť v rozsahu:

 • neodkladnej zdravotnej starostlivosti:
  • pri liečbe úrazu, náhleho ochorenia či náhlej akútnej bolesti
  • odvrátenia bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života
  • zástava krvácania
 • komplexnej zdravotnej starostlivosti v prípade:
  • úrazu a rehabilitácie
  • akútnych a chronických ochorení s následnou liečbou
  • prevencii, dispenzarizácii a sledovaní zdravotného stavu
  • vakcinácii detí, tehotenstva a popôrodnej starostlivosti
  • liečby ochorení, ktoré vznikli pred príchodom na Slovensko, ak o nich klient pri uzatváraní zdravotného poistenia informoval poisťovňu

Poistné riziká a náklady kryté poistením pre cudzincov

Zdravotné poistenie cudzincov v rozsahu neodkladnej zdravotnej starostlivosti kryje náklady na akútne lekárske výkony, akými sú:

 • špecializovaná ambulantná starostlivosť
 • nemocničná zdravotná starostlivosť
 • akútne stomatologické ošetrenie
 • diagnostické a terapeutické výkony
 • Lekárska služba prvej pomoci
 • Záchranná zdravotná služba
 • úhrada predpísaných liekov a zdravotných pomôcok

V prípade komplexného zdravotného poistenia pre cudzincov je hradená akákoľvek zdravotná starostlivosť v zmluvných zdravotníckych zariadeniach. Ide napríklad o náklady a výdavky na:

 • ambulantnú starostlivosť, praktického lekára, odborných lekárov a preventívne prehliadky
 • rehabilitáciu
 • dispenzárnu zdravotnú starostlivosť a odbornú liečbu
 • nemocničnú zdravotnú starostlivosť
 • akútne stomatologické ošetrenie
 • špeciálnu starostlivosť o budúce matky, novorodencov, deti a dorast
 • Lekársku službu prvej pomoci a Záchrannú zdravotnú službu

Z komplexného zdravotného poistenia pre cudzincov si môžete nárokovať aj preplatenie predpísaných liekov a zdravotných pomôcok a hradená je aj repatriácia v rámci prepravy telesných ostatkov do materskej krajiny.

Územná platnosť a varianty poistenia pre cudzincov

V závislosti od vybraného poistného balíka a poisťovne sa môže líšiť aj územná platnosť poistenia cudzincov. Zväčšia platí, že pri nižších poistných balíkoch je cudzinec poistený na území Slovenska a pri vyšších balíkoch je na území celého Schengenského priestoru.

Podobne ako pri klasickom cestovnom poistení môžu poisťovne rozlišovať rôzne programy či varianty. Pri poistení cudzincov tak niektoré poisťovne rozlišujú programy ako Práca, Turista, Študent a Dieťa, ktoré môžu v niektorých prípadoch ovplyvniť aj výšku poistného.

Aké výhody ponúka poistenie pre cudzincov?

 • možnosť uzatvoriť zdravotné poistenie bez spoluúčasti
 • poistiť sa dá aj bez nutnej vstupnej lekárskej prehliadky
 • prístup k sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku
 • asistenčná služba 24 hodín, 7 dní v týždni vo viacerých jazykoch
 • možnosť využitia poradenstva pri riešení poistných udalostí