pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Poistenie právnej ochrany

Chráňte svoju rodinu pred problémami vyplývajúcimi z rôznych životných situácií.
Stavte na istotu a uzatvorte si výhodné poistenie právnej ochrany.
Získajte tak komplexnú právnu pomoc pre svojich najbližších.

Súdnicke kladivko - poistenie právnej ochrany

Komplexná právna pomoc vďaka poisteniu

Poistenie právnej ochrany je produkt pre jednotlivca aj celú rodinu, ktorý poskytuje komplexnú právnu pomoc vo viacerých oblastiach života. Pomôže vám s nasledujúcimi problémovými situáciami:

ikonka auta

Vozidlo

 • pri dopravnej nehode
 • pri správnom konaní po dopravnom priestupku
 • pri spore o náhradu škody na vozidle a pod.
ikonka kufríka

Zamestnanie

 • pri riadnom nevyplatení mzdy zamestnávateľom
 • pri neplatnej výpovedi zo zamestnania
 • pri spôsobení škody zamestnávateľom a pod.
ikonka dokumentu

Nečakané prípady

 • pri spôsobení škody vám alebo vašej rodine
 • pri sporoch so susedmi, o dedičstvo alebo iných
 • pri správnych konaniach na úradoch a pod.
ikonka blesku

Zmluvy

 • skontroluje vám nájomnú či kúpnu zmluvu na byt alebo dom
 • pracovnú zmluvu alebo ktorúkoľvek zmluvu pred uzatvorením

Výhody poistenia právnej ochrany

Najdôležitejšou výhodou poistenia je samotná právna pomoc v situáciách, v ktorých si človek nevie pomôcť sám alebo mu právna pomoc vo veľkej miere prinesie úspešné riešenie jeho problému. Navyše ide o právnu pomoc dostupnú pre bežnú rodinu. Ďalšími výhodami sú:

 • platnosť nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe
 • poskytnutie pomoci všetkým členom rodiny, vrátene partnera/partnerky alebo druha/družky a deťom do 26 rokov
 • cenová bezkonkurenčnosť a prijateľnosť v porovnaní s nákladmi na riešenie sporov
 • právna pomoc v prípade núdze bez ďalších dodatočných príplatkov
 • pomoc odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami s právnym systémom na Slovensku
 • k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Poistenie právnej ochrany - rozsah krytia

V prípade vzniknutia nečakanej situácie, pri ktorej sa obrátite na asistenčnú službu v rámci poistenia právnej ochrany, sú za vás navyše hradené aj nasledovné náklady:

 • odmeny advokátom
 • odmeny súdnym znalcom
 • odmeny iným subjektom, ktorí poskytli pomoc pri riešení danej poistnej udalosti
 • poplatky na súde a iných inštitúciách
 • náklady protistrany pri prípadnej prehre na súde
 • ďalšie podľa všeobecných poistných podmienok

Služby kryté poistením právnej ochrany

Pri uzatváraní poistenia je vždy dôležité, čo všetko je daným poistením kryté, a tak v prípade vzniku poistnej udalosti klientovi aj nahradené. Poistenie právnej ochrany kryje viaceré oblasti služieb:

Telefonické právne poradenstvo

 • právne otázky spadajúce do okruhu daného poistného programu
 • pomoc pri hľadaní, vypĺňaní a odosielaní príslušného formulára
 • telefonické tlmočenie

Asistencia pri uzatváraní zmluvy

 • posúdenie ustanovení zmluvy (s podmienkou zmluvy v slovenskom jazyku riadiacou sa výlučne slovenským právom)
 • druhy zmlúv:
  • Pracovná zmluva
  • Nájomná zmluva k bytu
  • Kúpna zmluva k domu alebo bytu
  • Kúpna zmluva k hnuteľnej veci, ktorá slúži ako vybavenie poistenej nehnuteľnosti
  • Kúpna zmluva k motorovému vozidlu
  • Zmluva o úvere či pôžičke
  • Zmluva s cestovnou kanceláriou

Právna asistencia

 • civilné spory riešené mimosúdnym konaním
 • civilné spory riešené súdnym konaním 1. Inštancie
 • civilné spory riešené súdnym konaním 2. Inštancie
 • trestné, správne, rozhodcovské a priestupkové konanie

Výluky z poistného plnenia

Poistenie právnej ochrany má za úlohu chrániť rodinu v rámci nečakaných životných situácií, ktoré si vyžadujú pomoc odborníkov z oblasti práva. Sú však aj situácie, ktoré si spôsobí sám poistený alebo jeho rodinní príslušníci takým konaním, ktoré nie je v súlade s poistnými podmienkami. Preto sú takéto prípady vylúčené a nie sú kryté poistením právnej ochrany. Konkrétne ide o:

 • poistné udalosti v súvislosti s požitím alkoholických alebo návykových látok pri vedení motorového vozidla
 • úmyselne spôsobené trestné činy
 • spory, ktoré vznikli pred uzatvorením poistnej zmluvy
 • spory, ktorých predmetom je hodnota nižšia ako 150 €
 • a aj rozvodové konanie, keďže základným princípom Rodinného právnika je ochrana rodiny.
Zabezpečte seba a svoju rodinu. Zverte sa do rúk svojho právnika.