Poistenie právnej ochrany

Chráňte svoju rodinu pred problémami vyplývajúcimi z rôznych životných situácií.
Stavte na istotu a uzatvorte si výhodné poistenie právnej ochrany.
Získajte tak komplexnú právnu pomoc pre svojich najbližších.

Komplexná právna pomoc vďaka poisteniu

Poistenie právnej ochrany je produkt pre jednotlivca aj celú rodinu, ktorý poskytuje komplexnú právnu pomoc vo viacerých oblastiach života. Pomôže vám s nasledujúcimi problémovými situáciami:

ikonka auta

Vozidlo

 • pri dopravnej nehode
 • pri správnom konaní po dopravnom priestupku
 • pri spore o náhradu škody na vozidle a pod.
ikonka kufríka

Zamestnanie

 • pri riadnom nevyplatení mzdy zamestnávateľom
 • pri neplatnej výpovedi zo zamestnania
 • pri spôsobení škody zamestnávateľom a pod.
ikonka dokumentu

Nečakané prípady

 • pri spôsobení škody vám alebo vašej rodine
 • pri sporoch so susedmi, o dedičstvo alebo iných
 • pri správnych konaniach na úradoch a pod.
ikonka blesku

Zmluvy

 • skontroluje vám nájomnú či kúpnu zmluvu na byt alebo dom
 • pracovnú zmluvu alebo ktorúkoľvek zmluvu pred uzatvorením

Výhody poistenia právnej ochrany

Najdôležitejšou výhodou poistenia je samotná právna pomoc v situáciách, v ktorých si človek nevie pomôcť sám alebo mu právna pomoc vo veľkej miere prinesie úspešné riešenie jeho problému. Navyše ide o právnu pomoc dostupnú pre bežnú rodinu. Ďalšími výhodami sú:

 • platnosť nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe
 • poskytnutie pomoci všetkým členom rodiny, vrátene partnera/partnerky alebo druha/družky a deťom do 26 rokov
 • cenová bezkonkurenčnosť a prijateľnosť v porovnaní s nákladmi na riešenie sporov
 • právna pomoc v prípade núdze bez ďalších dodatočných príplatkov
 • pomoc odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami s právnym systémom na Slovensku
 • k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Poistenie právnej ochrany - rozsah krytia

V prípade vzniknutia nečakanej situácie, pri ktorej sa obrátite na asistenčnú službu v rámci poistenia právnej ochrany, sú za vás navyše hradené aj nasledovné náklady:

 • odmeny advokátom
 • odmeny súdnym znalcom
 • odmeny iným subjektom, ktorí poskytli pomoc pri riešení danej poistnej udalosti
 • poplatky na súde a iných inštitúciách
 • náklady protistrany pri prípadnej prehre na súde
 • ďalšie podľa všeobecných poistných podmienok

Služby kryté poistením právnej ochrany

Pri uzatváraní poistenia je vždy dôležité, čo všetko je daným poistením kryté, a tak v prípade vzniku poistnej udalosti klientovi aj nahradené. Poistenie právnej ochrany kryje viaceré oblasti služieb:

Telefonické právne poradenstvo

 • právne otázky spadajúce do okruhu daného poistného programu
 • pomoc pri hľadaní, vypĺňaní a odosielaní príslušného formulára
 • telefonické tlmočenie

Asistencia pri uzatváraní zmluvy

 • posúdenie ustanovení zmluvy (s podmienkou zmluvy v slovenskom jazyku riadiacou sa výlučne slovenským právom)
 • druhy zmlúv:
  • Pracovná zmluva
  • Nájomná zmluva k bytu
  • Kúpna zmluva k domu alebo bytu
  • Kúpna zmluva k hnuteľnej veci, ktorá slúži ako vybavenie poistenej nehnuteľnosti
  • Kúpna zmluva k motorovému vozidlu
  • Zmluva o úvere či pôžičke
  • Zmluva s cestovnou kanceláriou

Právna asistencia

 • civilné spory riešené mimosúdnym konaním
 • civilné spory riešené súdnym konaním 1. Inštancie
 • civilné spory riešené súdnym konaním 2. Inštancie
 • trestné, správne, rozhodcovské a priestupkové konanie

Výluky z poistného plnenia

Poistenie právnej ochrany má za úlohu chrániť rodinu v rámci nečakaných životných situácií, ktoré si vyžadujú pomoc odborníkov z oblasti práva. Sú však aj situácie, ktoré si spôsobí sám poistený alebo jeho rodinní príslušníci takým konaním, ktoré nie je v súlade s poistnými podmienkami. Preto sú takéto prípady vylúčené a nie sú kryté poistením právnej ochrany. Konkrétne ide o:

 • poistné udalosti v súvislosti s požitím alkoholických alebo návykových látok pri vedení motorového vozidla
 • úmyselne spôsobené trestné činy
 • spory, ktoré vznikli pred uzatvorením poistnej zmluvy
 • spory, ktorých predmetom je hodnota nižšia ako 150 €
 • a aj rozvodové konanie, keďže základným princípom Rodinného právnika je ochrana rodiny.
Zabezpečte seba a svoju rodinu. Zverte sa do rúk svojho právnika.