pon-pia: 08:00-17:00
0850 555 000

Aké zmeny v odpadovom hospodárstve čakajú domácnosti?

18.12.2020 | Autor: Eva Majerská

O ochrane životného prostredia sa hovorí čoraz častejšie a je to viac ako potrebné. Aj preto boli na základe európskych právnych predpisov prijaté isté zmeny v zákonoch a nové povinnosti. Čo všetko sa bude meniť v odpadovom hospodárstve od roku 2021?

nádoby na triedený odpad

Povinné triedenie kuchynského odpadu z domácnosti

Zo štatistík vyplýva, že ročne domácnosti vyprodukujú vyše 500 tisíc ton odpadu, čo vychádza v priemere 100 kg na osobu. Pritom ide o odpad, ktorý je možné biologicky rozložiť, tzv. KBO. Aj obmedzenie tohto množstva je jeden z dôvodov plánovanej zmeny. Zákon už teraz ukladá mestám a obciam povinnosť triedeného zberu, ale zároveň umožňuje viacero výnimiek:

  • pre mestá, ktoré majú spaľovňu, aktuálne Bratislava a Košice;
  • pre domácnosti, kde sa všetok odpad kompostuje;
  • pre oblasti, kde to nie je technicky možné (napr. v ťažko prístupných historických centrách alebo v riedko osídlených oblastiach);
  • ak je to ekonomicky neúnosné.

Práve posledná výnimka od 1.1.2021 prestáva platiť, a tak samosprávy budú musieť finančné prostriedky predsa len nájsť a zabezpečiť, aby sa na ich území triedenie odpadu zabezpečilo. Od roku 2023 by nemala už platiť žiadna výnimka.

Po novom by teda do zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu malo byť zapojených až 80 % samospráv. Aj cieľom Ministerstva životného prostredia SR je, aby sa uvedené percento neustále zvyšovalo. Zabráni sa tak tomu, aby sa tento druh odpadu hromadil na skládkach, produkoval tzv. skládkový plyn a bol rizikom pre spodnú vodu. Najideálnejším riešením by bolo minimalizovanie samotného odpadu, čo však nie je jednoduché. Ak vzniká, mal by sa kompostovať alebo triediť.

Obce tak majú od nového roka povinnosť zabezpečiť zberové kapacity a určiť primeranú frekvenciu. V rámci krajín EÚ sa zber vykonáva každých 7 dní, náš národný horný limit je stanovený na 14 dní. Samosprávy budú frekvenciu pravdepodobne určovať na základe reálnej produkcie a v závislosti od veľkosti miest a obcí.

Ako konkrétne budú triediť kuchynský bio odpad domácnosti?

Do rodinných domov budú distribuované vedrá s objemom 7 až 25 litrov a kompostovateľné vrecká na primárne separovanie. Tieto vrecká budú obyvatelia, tak ako to robia s inými typmi odpadu, vynášať pred dom na odvoz. Kvôli vydávaným vedrám sa tento spôsobom nazýva aj tzv. vedierkový zber.

Bytové domy budú mať zabezpečené hnedé nádoby s objemom 120, 240 alebo 660 litrov a rovnako obyvatelia dostanú kompostovateľné vrecká na bioodpad.

Keďže ide predsa len o „špinavší zber“, bude musieť byť zabezpečené aj čistenie zberných nádob po každom zbere.

Do kuchynského odpadu sa môžu triediť pozostatky z ovocia, zeleniny, podrvené škrupiny z vajec, čajové sáčky po vylúhovaní, kávový výluh, starý chlieb, ale aj papier, ktorý je znečistený potravinami a nie je možné ho vytriediť do papiera. Tento kuchynský odpad však nie je dobré kombinovať so záhradným bioodpadom.

Čo by malo ešte platiť od 1.1.2021?

Ohlasovanie odpadov (o produkcii a nakladaní s ním) by mali obce a mestá už vykonávať prostredníctvom Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH) na webovej stránke isoh.gov.sk. A to nie ročne, ale každý mesiac. Sú s tým spojené však viaceré otázky, takže reálny prínos ukáže až prax.

Obce a mestá budú musieť na svojich weboch uverejniť opatrenia, ktorými by sa malo predchádzať vzniku odpadu.

Niektoré zmeny sa ešte dolaďujú alebo budú platiť neskôr

V rámci novely zákona o odpadoch by mali byť zavedené aj ďalšie novinky vychádzajúce z európskych právnych predpisov. Mnohé z nich však ešte nemajú pripravené podmienky do praxe. Aj z dôvodu aktuálnej situácie súvisiacej s pandémiou koronavírusu boli viaceré oblasti a potrebné služby obmedzené, takže ich zavedenie sa pravdepodobne posunie.

  • Úprava odpadu pred jeho skládkovaním si vyžaduje vybudovanie zariadení na takúto úpravu.
  • Váženie v rámci zberných vozidiel by malo v konečnom dôsledku znížiť poplatky za odpad. Niektoré obce už takéto vozidlá využívajú a úsporu prostriedkov si pochvaľujú. Ako povinnosť pre všetky by sa to malo zaviesť v roku 2023.
  • Finálne rozhodnutie nepadlo ešte v prípade stanovenia ceny za triedený odpad, ktorá by mala zodpovedať ekonomicky oprávneným nákladom, ale hovorí sa aj o minimálnej sume za tonu v eurách. Náklady na tieto služby sú navyše rôzne, v závislosti od oblasti, takže jednotná sadzba nevychádza ako reálna.

Výsledkom uvedených zmien môže byť aj negatívna správa pre domácnosti, a to zvyšovanie poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Poplatky za skládkovanie sa totiž zvyšujú. Triedenie odpadu však naopak predpokladá pozitívny dopad v budúcnosti. Čím viac odpadu bude vytriedeného, tým menej pôjde na skládku, a to sa prejaví v znížení poplatkov pre mestá a obce, teoreticky teda aj pre občanov.


My vám dávame šancu ušetriť rovnako. Porovnajte si u nás ceny, vyberte a ušetrite na poistení.